Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Eleanor Roosevelt Sözleri

Hayat? çok ciddiye almay?n. Daha ondan canl? kurtulan olmad?.

Korkuya kap?l?p hedef de?i?tirmeyin. Akl?n?z? hedefinizde yo?unla?t?r?n.

Herkesin sizi sevmesi için ikinci ko?ul: Gülümseyiniz. Yaln?z fo to?raf çektirirken de?il, foto?raf çekerken de gülümseyiniz.

Gülümseme korkaklara güç, kederlilere ne?e, hastalara sa?l?k verir. Gülümseme yorgunlar? dinlendirir.

Hayatta yapabilece?iniz en büyük hata, sürekli bir hata daha yapaca??m?z korkusudur.

Her zaman kalp k?ran adam, ayakkab? içindeki ta?a benzeyen bir arkada?t?r.

K?sac?k bir ana s??an gülümseme bir haf?zada ömür boyu ya?ayabilir. Hiç kimse gülümsemenin getirece?i yararlar? reddedecek denli zengin de?ildir. Hiç kimse de gü lümsedi?i için yoksul dü?mez.

Güçlü ve yararl? olma dü?üncesini zihninizde ya­?att?kça gerçekten de öyle olmaya ba?lad???n?z? göreceksiniz. Siz ?srar etlikçe f?rsatlar ç?kacakt?r.

Do?aüstü henüz anlayamad???m?z do?al ?eylerin ad?.

Gülümseyin. Öyle samimi ve s?cak olun ki her s?kt???n?z ele ruhunuzu da kat?n.

Dü?manlar?n?z? dü?ünerek zaman kaybetmeyin.

Ya?amda yapabilece?iniz en büyük yanl??, sürekli olarak yanl?? yapaca??n?zdan korkmakt?r.

Cesur aç?kgöz ve ne?eli olun.

Bir makine, s?radan 50 ki?inin yapabilece?i i?i yapar. S?rad??? bir insan?n yapabilece?i i?i ise hiç bir makine yapamaz.

Bir önceki yaz?m?z olan Elbert Hubbard Sözleri ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#364

 
© 2015
AŞK