Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Elif ?afak Sözleri

Bir insana s?rr?n?z? verdi?inizde, özgürlü?ünüzü de verirsiniz.

Ne Kadar Silersen Sil Ya Y?rt?l?r Defterin . Yada ?zi Kal?r Cümlelerin.

En zoru da; Yüre?inde söyleyemeyece?in sözlerin kalmas?d?r...

Ya?ad???n hayat? sevmek için bir nedenin yoksa, seviyormu? gibi yapma .

A?k diye bi?ey ya??yorum..Ne tek tarafl? demeye dilim var, Ne de kar??l?kl? oldu?una ispat?m...

Rüzgâr? diledi?im gibi de?i?tiremem ama yelkenlerimi ayarlayabilirim daima varmak için istedi?im limana.

Akl?n kimyas? ile a?k?n kimyas? ba?kad?r. Ak?l temkinlidir. Korka korka atar ad?mlar?n?. 'Aman sak?n kendini' diye tembihler. Halbuki a?k öyle mi? Onun tek dedi?i: 'b?rak kendini, ko gitsin!'Ak?l kolay kolay y?k?lmaz. A?k ise kendini y?prat?r, harap dü?er. Halbuki hazineler ve defineler y?k?nt?lar aras?nda olur. Ne varsa harap bir kalpte var!

Görsen, hayalimdeki seni k?skan?rs?n.

Ba?kalar?n?n ne dedi?ini kafam?za takmaktan, hep ama hep ba?kalar?n? dinlemekten, kendi yüre?imizin f?s?lt?s?n? duyam?yoruz.

Her insan huzur verir..Kimileri gelince, kimileri gidince.

Kelime cömerdi duygu cimrisi bugünün insan?. Konu?maya gelince aç?yor a?z?n?, duygulanmaya gelince tutuyor kendini.

Neden bakt?n neyi geride b?rakt???na ? Söylesene, insan terk etti?i ?eye neden dönüp bakar son defa.

Korktu. Gidip de varamamaktan de?il, var?p da dönü? yolunu bulamamaktan de?il, dönüp de geride b?rakt?klar?n? yerinde bulamamaktan de?il; bir kendini bulamamaktan, buldu?unda korkmaktan korktu...

Yaln?zl?k onca saç?n aras?nda beyaz bir saç teli gibi. Çektikçe ço?al?yor, ço?ald?kça ars?zla??yor.

Ne yöne gidersen git do?u, bat?, kuzey ya da güney ç?kt???n her yolculu?u içine do?ru bir seyahat olarak dü?ün! Kendi içine yolculuk eden ki?i sonunda arz? dola??r.

Art?k sana yazamam ama, seni yazar?m söz.

Her hakiki a?k, umulmad?k dönü?ümlere yol açar. a?k bir milad demektir. ?ayet a?ktan önce ve a?ktan sonra ayn? insan olarak kalm??sak, yeterince sevmemi?iz demektir. birini seviyorsan onun için yapabilece?in en anlaml? ?ey de?i?mektir!

Ya?ad?kça düzelmiyordu hayat, t?pk? ya?lanmakla büyümedi?i gibi ki?inin...

Ya a?k? ö?ret bana. Ya da a?k?n yoklu?unda üzülmemeyi.

Elimde olsa cenneti ate?e verir, cehennemi de bir kova suyla söndürürüm ki geriye a?k bâki kals?n.

Seni kimsenin üzmesine izin vermeyece?im dedi?inde, "Bunu kendim yapaca??m" demek istedi?ini anlamam???m...!!!

Modern a?k istemem, üzüntüden ba?ka ne ki ? ?lkel a?k isterim, a?k?n en ilk'el halini.

Kaç kitap okuyunca alim, kaç diyar görünce gezgin, kaç hezimetten sonra bezgin olurdu insan? Kaç olunca çok ; Kaçta kal?nca azd? rakamlar..?

Kahve a?k gibidir, her ne kadar sab?r ve özen gösterirsen tad? o kadar güzel olur.

Üzgünüm Baba, Seni Aldatt?m. ! Bir ba?ka adama a??k oldum. Senin dokunmaya k?yamad???n gülü?ümü onun u?runda soldurdum. !

Bir insan? sevmek, onun zihninde bir türlü huzura erememi? tüm hikayeleri raflar?ndan ç?kart?p, tek tek temize çekmek demektir.

Bir mesafe olmal?. Dü?man?nla senin aranda, yedi?in darbeyle iç organlar aras?nda, bireyle toplum aras?nda, geçmi?le bugün aras?nda, an?larla vicdan aras?nda... Bu hayatta yapt???n ya da hissetti?in her ?eyde bir mesafe olmal?. Mesafe seni korur...

A??klar kibirli olur" demi? ?air. "Sevdiklerini fethedilmi? bir kale gibi görmeye kalkarlar. " bense hayat boyu susmaya raz?y?m, o kibri gözlerinde görmektense.

Seni sevdi?imi söylememekteki ?srar?m bu yüzden. Her ?ey böyle daha duru, daha güzel. Söylesem büyü bozulur.

Sen de?i?irsin. Bir ba?ka hal gelir üzerine. Bir beklenti, bir istek, bir k?vanç, gizliden gizliye bir kibir siner bak??lar?na.

Zaman a??rla??r, zaman hantalla??r. Do?all?k kaybolur, konu?malar yapayla??r. Söylesem dünya durur, bir daha hiçbir ?ey ayn? olmaz.

Bir An?n Dogmas? ?çin, Bir An?n Ölmesi Gerekir. Yeni Bir "ben" ?çin Eski bir ben'in Kuruyup Solmas? Gibi...

Bedenlerimizi ?ekle sokmak için ne çok u?ra? veriyoruz. Halbuki beyinlerimizi, dü?ünce ve alg?lar?m?z? geli?tirmek için çabam?z ne kadar az...

Güzel günlüklerim vard?. Bir de, asla günlüklerim kadar güzel olmayan günlerim.

Evrendeki her cisim, ne kadar albenisiz ya da ehemmiyetsiz görünürse görünsün, bir ba?ka ?eye yan?t olsun diye yarat?lm??t?. Derdin oldu?u yerde deva da vard?, üstelik ?a??rt?c? yak?nl?kta. Mesele görebilmekti.

Kaç hayat ya?ay?nca yorulur insan? Kaç seneden sonra ya?l? Kaç hezimetten sonra bezgin Kaç sevdadan sonra kalpsiz Kaç kelimeden sonra lâl olur ki?i?

A?k sonradan gelmez hiçbir zaman. Varsa vard?r, o kadar.

A?k?n oldu?u yerde er ya da geç ayr?l?k vard?r.

A??k olmayana a?k kuru bir kelimeden ibaret. Yar? palavra, yar? safsata. A?ak olmayan bunu anlayamaz, olansa anlatamaz. Öyleyse nas?l anlat?labilir a?k, kelimelerin hükmünü yitirdi?i yerde? a?k'tan.

Uzaktan sevmek daha güzeldir bazen. Ne incitir, ne ac?t?r. Ne yaralar ne kanat?r. Gözlerinle görmedi?in ama sesini duydu?un, varl???yla huzur buldu?un bir denizin yak?n?nda yürümek gibidir böyle sevmek... Uzaktan sevmek en güzelidir bazen.

Korktu. Gidip de varamamaktan de?il, var?p da dönü? yollar?n? kaybetmekten de?il, dönüp de geride b?rakt?klar?n? yerlerinde görememekten de?il, bir kendini bulmaktan, buldu?undan korkmaktan korktu.

?nsan nas?l a?z?ndaki yiyece?in tad?n? kaybetmemek için yeni bir ?ey yemek istemezse, o da gözlerinin en son gördü?ü görüntüyü kaybetmemek için yeni bir ?eyi görmeyi istemiyordu asl?nda.

Bazen böyle birdenbire yaralan? veririz. Ama her yara iyile?ir. Eninde sonunda kabuk ba?lar, üstünü kapat?r. Gözlerden saklan?r. Çünkü hiçbir yara görülmek istemez.

Haddini a?mamak, kalp k?rmamakt?r edep..Dedikodudan, haks?zl?ktan ve ithamdan uzak durmakt?r edep..Eyvallah kelimesi üzerine kafa yormakt?r..Bilmedi?in konuda susmak, bildi?in konuda ahkâm kesmemektir edep..?nsan ayr?m? yapmamakt?r..A??r?l??a gitmemektir...

Bo? zamanlar?nda ya da yaln?z kald?klar?nda kendilerini kanatan insanlar vard?r. Elleri, dizleri, yürekleri görünmez yara bantlar?yla, sarg?larla kapl?d?r. O görünmez yaralar? görebilmek için, onlardan biri olmak gerekir...

Belki a?k sevgiliyi kazanmay? de?il, onda kendini kaybetmeyi gerektirir.

Sanki içimde ba?kalar?ndan de?il de, esas benden gizlenen bir s?r ta??maktay?m.

Önce yüzlerini unuturuz sevdiklerimizin. En çok yüzümüzün unutulmas?ndan endi?e etti?imiz halde.

?u dünya bir da? gibidir, ona nas?l seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. A?z?ndan hay?rl? bir laf ç?karsa, hay?rl? laf yank?lan?r. ?er ç?karsa, sana gerisin geri ?er yank?lan?r.

En sahici dostluklar ortak varl?klar üzerine de?il, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlard?r.

Elmas bir gözdür yürek. Ve çizilmeye görsün bir kere, art?k hep sedefsi bir y?rt?kla bakacakt?r cümle aleme.

Binlerce kelime, onlarca hikâye var bo?az?mda dü?ümlenmi?. Susuyorum konu?mam gereken yerlerde; dilimi tutam?yorum ne zaman susmam gerekse. Anlatacak çok ?eyim olsa da, emin de?ilim anla??lmak istedi?imden.

Ki?i sevdi?ini Allah'a emanet ederse, Onu birdaha görmeden ölmezmi?.."Öyleyse Allah'a emanet ol.

Derler ki, a?k da unutulurmu? her?ey gibi. Hem de ya?an?p bittikten, so?uyup küllendikten sonra de?il, tam da dolu dizgin devam ederken unutulurmu? a?k.

Uzakla??rs?n. Yol seni nereye götürürse. Yaz? seni nereye sürüklerse. Burnunda bir s?z?. Ne de olsa her yolculuk geri dönememe ihtimalini ta??r ba?r?nda.

Pek güzeldin, pek latiftin. Börek olsan seni yerdim. Az so?anl?, bol etliydin. Lafa dald?m, dibin tuttu. Gönül bu, hemen unuttu.

O güne dek bilmezdi, birine bütün kalbinle muhabbet besleyip yine de onu incitmek istemenin mümkün olabilece?ini.

"ŽGüzel günlüklerim vard?. Bir de, asla günlüklerim kadar güzel olmayan günlerim.

Kapal? sand???n içinde gün?????na ç?kmay? bekleyen, k?ymeti bilinmemi? bir define de?ilim ben. Hakk?mda soraca??n her sorunun cevab? üç a?a?? be? yukar? sende sakl? zaten. Beni ke?fetmeye çal??man? da, ke?fetti?ini sanman? da istemem. Tan?mak zorunda de?iliz birbirimizi, daha bir arpa boyu tan?yamam??ken kendimizi.

Bir yere ula?madan, ula?may? dahi amaçlamadan, s?rf gidebilmenin güzelli?i için yollara dü?ebilir misiniz?

Ey kendisinde kaybulmu? ki?i! Bilmezsin, bedenin sana mezar olmu?, nefsini tan?mad?kça, nefsin seni gömer olmu?.

Her zaman kolay kolay itiraf edemesek de bunu kendi kendimize, hep öteleri dü?leyen, öte yer ararken en yak?nlar?ndakileri mutsuz eden bizler... ben.

?çimin tünellerine girer girmez bir fener al?yorum elime..Buralar çok kar???k..Kaç defa geldim..Gene de hep kayboluyorum.

?imdi herkes sussun! Ve biraz da huzur konu?sun. Çünkü o, Bugüne kadar hiç söz ettirmedi kendisinden.

?eriat der ki: Seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki Seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki: Ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki: Ne sen vars?n, ne ben.

Hayal gücümün geni? oldu?unu söylerler. Saçmal?yorsun demenin ?imdiye kadar icat edilmi? en ince yoludur bu.

Günler günleri koval?yor. Günler günleri aynen tekrarl?yor. Yoruluyorlar. Ya?amaktan de?il, ya?ayamamaktan yoruluyorlar...

Akla kara ayr?ls?nn diyed?r bu ölümüne sevgi tekliflerim?z, yoksa biz hangi yürek kaç para eder taaa ba?tan biliriz. Kantara vuruyorsak sevgilinin a?k?n?, yalan?n? kendi görsun diyed?r.

Ölüm sahicili?ini yitiriyor kay?plar istatistiklere, çat??malar haberlere dönü?tü?ünde.

Katillerimin yüzlerini seçemiyorum; isimlerindense geride harfler kalacak sadece.

Özgürlük ç?k?? kap?lar?n?n gümü?i aral???nda.

?ark? üç dakika yirmi saniye ama tekrar tekrar çal?n?rsa sonsuza kadar sürebilir.

Yabanc?, isminin bir ya da birçok bölümü gölgede kalan insand?r.

Kitap hâlâ kutsal benim için... kelime hâlâ mühim ve harf hâlâ muamma.

Önce diyorsun ki : Dünyada bir ben var?m! Sonra: Bende bir dünya var! ve en nihayetinde:"Ne dünya var, ne ben var?m!

Tebe?irle çizilmi? bir seksek oyunu kadar uçucu bir çizgisi vard?r hayat?n. Fark?nda olmadan bas?yorsun çizgiye. K?z?yorlar an?nda Yand?n! diye at?l?yorsun oyun d???na.

A?k?n hiçbir s?fata ve tamlamaya ihtiyac? yoktur; Ba?l? ba??na bir dünyad?r a?k. Ya tam ortas?ndas?nd?r, merkezinde; Ya da d???ndas?nd?r, hasretinde...

Bayku?; kanarya beslermi? amcalar, teyzeler. Kumrular? sever, kartallar? över, güvercinleri uçurur, kargalar? kovar, papa?anlar? konu?tururlarm??. Oysa çocuk bayku?lar? severmi?. "U?ursuz ku? o. ?smini anma, dam?na ça??rma. " dermi? teyzeler, amcalar. U?ursuz ku?mu? bayku?; gece gördü?ü, geceyi gördü?ü için.

Bürokratik düzenlemeler, evli çiftlerin bebeklerini kurtarmak için gösterdikleri özeni evlilik d??? do?an bebekler için göstermiyordu anla??lan. Babas?z bir çocuk neticede bir piçti ve ?stanbul da bir piç, sallanan bir di? gibi her an dü?meye haz?rd?.

Haddini a?mamak, kalp k?rmamakt?r edep..Dedikodudan, haks?zl?ktan ve ithamdan u...zak durmakt?r edep..Eyvallah kelimesi üzerine kafa yormakt?r..Bilmedi?in konuda susmak, bildi?in konuda ahkâm kesmemektir edep..?nsan ayr?m? yapmamakt?r..A??r?l??a gitmemektir.

?imdi tek istedi?im nefes alabilmek, ötesinde yok gözüm. kaçmak da mümkün buradan elbette ama benim istedi?im kaçmak de?il ki. ne varmay? arzulad???m bir öte diyar, ne de bir yerlerde b?rakt???m kay?p bir cennetim var. sadece ç?kmak istiyorum. ç?kmak da de?il, ç?kabilmek. ben o ihtimali seviyorum. seçene?im olmas?n?, kap?n?n aral?k kalmas?n?.

Bu dünyada herkes bir ?ey olmaya çal???rken, sen H?Ç ol. Menzilin yokluk olsun. ?nsan?n çömlekten fark? olmamal?. Nas?l ki çömle?i tutan d???ndaki biçim de?il, içindeki bo?luk ise, insan? ayakta tutan benlik zann? de?il, hiçlik bilincidir.

Yuvay? di?i ku? kurar laf? yan?lsamad?r. çünkü her di?i ku? her mevsim yeni bir yuva yapa yapa ya?ay?p gider. kurdu?u kadar terketmesini de bilerek. ömür boyu ayn? yuvada kalan ku? yoktur.

?imdi tek istedi?im nefes alabilmek, ötesinde yok gözüm. Kaçmak da mümkün buradan elbette ama benim istedi?im kaçmak de?il ki. Ne varmay? arzulad???m bir öte diyar, ne de bir yerlerde b?rakt???m kay?p bir cennetim var. Sadece ç?kmak istiyorum. Ç?kmak da de?il, ç?kabilmek. Ben o ihtimali seviyorum. Seçene?im olmas?n?, kap?n?n aral?k kalmas?n?..

Ölü bebekler do?uran ve ölenlerin yas?n? bile tutmadan hemen yenilerine hamile kalan o her?eyi kapsay?c? , yutucu rahimdi zaman.

#371

 
© 2015
AŞK