Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Emil Michel Cioran Sözleri

?nsan türü ancak kendini mahvedene hayran olur.

Hakikaten yaln?z varl?k, insanlar taraf?ndan terk edilmi? olan de?il, insanlar aras?nda ac? çekendir.

A?ka, h?rsa, topluma s?rt çevirenlerden kendinizi sak?n?n?z. Vazgeçmi? olman?n intikam?n? alacaklard?r.

?çimizde do?an her fikirle içimizdeki bir?eyler çürür.

Gerçek yurtsever, ülkesindeki insanlar?n büyük ço?unlu?unun ölmesini isteyendir.

En büyük zalimler kafas? kesilmemi? mazlumlar aras?ndan ç?kar.

Halbuki gözlerin i?levi görmek de?il a?lamakt?r; gerçekten görmek için de gözlerimizi kapatmam?z gerekir.

Her dü?ünce bast?r?lm?? bir duygudan kaynaklan?r.

Modern olmak çaresizlik içinde ?unun bunun ucundan tutmakt?r.

Sadece, can?m isteyince ölmek elimde oldu?u için ya??yorum: ?ntihar fikri olmasa, kendimi çoktan öldürmü? olurdum.

Ne Garip, ?nsan türü ancak kendini mahvedene a??k olur.

Hayat?n içinde yer alan her ?ey, hem gerçek anlamda hem mecazi anlamda, dengesizdir.

intihara meyilli olmak, yasalara sayg?l? p?s?r?k katillere mahsustur; öldürmekten korktuklar?ndan, kendilerini yok etmeyi dü?lerler, cezaland?r?lmayacaklar?ndan emin olarak.

#341

 
© 2015
AŞK