Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Emma Goldman Sözleri

Yaln?z oldu?unu en çok, Yaln?z de?ilsin' dediklerinde hissedersin.

Bütün sava?lar? dövü?emeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri ad?na dövü?mek için dünyan?n gençlerini cepheye süren h?rs?zlar ç?kar?r.

Art?k hayal kuramad???m?zda ölürüz.

Oy vermek bir ?eyleri de?i?tirseydi yasaklan?rd?.

Dans edemedi?im devrim, devrim de?ildir.

Kad?n?n geli?imi, ba??ms?zl??? özgürlü?ü kendisinden gelmelidir. ?lk olarak kendisini bir obje de?il, bir ki?ilik olarak ortaya koymal?d?r. ?kincisi, hayat?n? basit, fakat zengin ve derin k?larak; kendi bedeni üzerinde ba?kalar?n?n iddia etti?i tüm haklara kar?? koymal?, istemedi?i sürece çocuk yapmamal?, tanr?n?n, devletin, kocas?n?n, ailesinin bir kulu olmaya kar?? ç?kmal?d?r. Bu da hayat?n tüm karma??kl???n? ve özünü anlamaya çal??arak, yani kendini toplumun fikirlerinden ve yarg?lar?ndan özgürle?tirerek olur.

?? isteyin, i? vermezlerse ekmek isteyin. Ekmek vermezlerse, ekme?inizi al?n.

#356

 
© 2015
AŞK