Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k Mesajlar?

A?k bittikten sonra arkada? kalal?m diyenler! Güle ba?ka isim versen de?i?ik kokacak m??

Su akarken, çocuk uyurken, kad?n soyunurken, güzeldir. Bunlar? görüpte hayale dalarsan a??k olmamak mümkün de?il.

Kelebek gibidir a?k. Pe?inden ko?tukça senden kaçar. En iyisi b?rak uçsun, Belki hiç beklemedi?in bir anda gelip omzuna konar.

Dur ve dinle! Duydu?un her ayak sesi benim olabilir. Çalan her zilde benim parma??m kalm??t?r. Perdeleri ard?na kadar kapatma belki kar?? binan?n çat?s?nda sana el sallayan ben olabilirim.

?imdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup ba?kas?n? sevmek ama bir ?eyi anlad?m çok zormu? sevilmeden sevmek.

A?k bazen o elini ilk tuttu?undaki s?cakl?k, gözlerine ilk bakt???ndaki o ???k ve tenine ilk yakla?t???ndaki o tutkudur.

Bil ki dü?mek de?ildir insanlar? üzen.. Elinden tutar gibi yap?p asl?nda itenlerdir insan? hayata küstüren.

Ac?lar?m? bile tatland?r?yor a?k?n. Y?k?ma terkedilmi? kalemin bütün hücrelerine sürülmü? iksir gibisin.

Ah sevda bahçemin tutsak çiçe?i.. Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim k?r?k bir a?k ?ark?s? e?li?inde. Hüzne bulad?m seni. Deniz meltemlerini ok?ayan saçlar?n? hapsettim kalbimin k?vr?mlar?na. Ordas?n art?k. Oradas?n ve ne kadar olman gerekiyorsa.

Ve a?k.. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamakt?..

A?k sevgilim, seni dü?lerken saç diplerimin bile terlemesi.

Kalbimi bedenimden söküp senin avucuna vermek istiyorum. O senindir çünkü; senindir art?k. Sen ruhumda ba?lad?n ve bütün vücudumu kaplad?n. Bütün vücudum sen art?k.

Ya gönlümü al art?k seni sevmesin, ya akl?m? al art?k seni dü?ünmesin, ya feryad?m? duy gözlerimden hayalin silinmesin ya da can?m? al bu kadar ac? çekmesin.

A?k?n gözya?lar? ?slat?rken sevgilinin omzunu, neden bu kadar geç kald???n? sorar a?k mele?i.

Ölüm dedi?in nedir ki? Dönü?ü olmayan tatil. A?k dedi?in nedir ki? Gençli?i öldüren katil.

Gözlerine üfleyen uyku perisini cebime hapsettim. Çünkü bana verdi?in en iyi hediyelerden biri o. Onunla ?ark?lar f?s?ldamak istiyorum kula??na. Benim kurtar?c?m bu uyku perisi..

Ben güzel ruhuna a??k oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastal???m olacaks?n benim.

Ho?land???m?z bedenlere hayalimizdeki ruhlar? koyuyoruz ve bunu a?k san?yoruz..

Geçmi?ini iyi bil ki, gelece?e sa?lam basas?n. Nereden geldi?ini unutma ki, nereye gidece?ini ?a??rmayas?n.

A?k ?i?e çevirmece oyunundaki ?i?eye benzer kimde durursa dursun ya do?ruluk ister ya da cesaret.

Gözle de?il ruhla görülendir a?k. Azap denizinden ruha sab?r üfleyen bir dilde ç?kan sevgi demetidir a?k. Onsuz olunamayaca??n? dü?ünenler için bulunmaz bir erdemdir a?k. Yani seninle ço?alan bir ça?layand?r a?k.

Onu gördü?ünde için titrerken, sana gözleri dudaklar?ndan önce tebessüm ederse i?te A?K budur!

E?er a?k kar??l?kl? olsayd?, tek tarafl? a?k?n en güzel a?k oldu?unu inkar ederdi.

Asl?nda onun kar??s?ndayken konu?mak istemezsin. Çünkü o an susmak, gözlerine doya doya bakmak için en büyük f?rsatt?r.

Seni ah seni.. Ç?kmaz sokaklara hapsetti?im gülü?ünü, da?lara savurdu?um gülü?ünü, duvarlar? boyad???m gülü?ünü, derbeder ruhlara nak?etti?im gülü?ünü, bile?ime morfinlerle dam?tt???m gülü?ünü, çiçeklerle yar??t?rd???m gülü?ünü, amber kokulu gülü?ünü.. Ve seni… Beni kör kuyulardan sonsuz dehlizlerden ç?karan seni seviyorum!

Kadehime lacivert bir ak?am çöküyor gülüm. Zehrini ak?tarak çöküyor. Kartana çeviriyor her saniyeyi. Ü?üyorum! Ü?üdükçe seni daha çok özlüyorum.

Denize her bak??ta sular alevleniyor. Hangi ak?amlarda sakl? gözlerin bilmiyorum ama ellerin bütün s?rlar?m? örtüyor. Avucumda yan?k bir gül kokusu b?rak?yosun.

A?k davaya benzer, ac? çekmek ?ahide.. ?ahidin yoksa davay? asla kazanamazs?n.

?imdi burada, ben burada k?r?lgan bir m?h gibi duruyorum. Vuruyorum kendimi sensizli?e, sensizlik batm?yor can?ma, yaln?zca ac?t?yor beni..

Annem ya?? ilerledikçe elim kolum a?r?yo diyor, ah be annem benim ya??m kaç ki hergün sol yan?m a?r?yor..

Gecenin karanl???nda, güne?in ?????nda, suyun damlas?nda, selin co?kusunda, kimi yan?mdas?n kimi rüyamda, ama hep akl?mdas?n sak?n unutma.

Sen, hayalini kurup, sonunda buldu?um o hayallerimdeki adam de?ilsin. Sen kar??ma ç?k?p, bana a?k? hayal ettiren ilk sevgilisin.

#2144

 
© 2015
AŞK