Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k ?iirleri

DUYGUSAL : En güzel a?k ?iirleri

Sen ona bir gemisin, yönü senin yönündür
Bir sanc?s?n geçerken denizlerini özgür
O da bir ada olsun, sana çevrili dursun
Da??n?n dalgalarla, yüzünün rüzgarlarla
Ba?land??? kendini sende çözülmü? görür.

Gemiler göründükçe adalar da dü? görür
?nsanlar nerede olsa bir oray? dü?ünür
Derler adadakiler, ?u gemi bir gün gelse
Gitsek buradan öte, nereye gideceksek
Bilseler gemiler de bir aday? dü?ünür.

ÖZDEM?R ASAF

BÖYLE B?R SEVMEK : En güzel a?k ?iirleri

ne kad?nlar sevdim zaten yoktular
ya?mur giyerlerdi sonbaharla bir
az?c?k ok?asam sanki çocuktular
b?raksam korkudan gözleri sislenir
ne kad?nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemi?tir

hay?r sanmay?n ki beni unuttular
hala aras?ra mektuplar? gelir
gerçek de?ildiler birer umuttular
eski bir ?ark? belki bir ?iir
ne kad?nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemi?tir

yaln?zl?klar?mda elimden tuttular
uzak f?s?lt?lar? içimi ürpertir
sanki gökyüzünde bir buluttular
nereye kayboldular ?imdi kimbilir
ne kad?nlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemi?tir.

ATT?LA ?LHAN

SEVG?L?M : En güzel a?k ?iirleri

Ey sevgilim, nerelerde dola??yorsun böyle?
Geliyor seni candan seven a????n dur onu dinle.
Elemi de, ne?eyi de beste yapm?? diline.
Uzakla?ma ?irin yarim.
Yolculuklar , a??klar?n bulu?mas?yla nihayetlenir.
Her tanr? kulu bunu bilir.

A?k nedir? Ahret demek de?ildir her halde.
Ç?nlamal?d?r ne?esi bu an?n gene bu an?n kahkahalar?yla
Çünkü ne olaca?? yar?n?n meçhulümüzdür hala,
Bo? yere vakit geçirmekten art?k yoktur bir salah:
Öyle ise gel öp beni, genç ve tatl? sevgilim,
Ömrü pek azd?r gençli?in.

SHAKESPEARE

SEN? YA?AMAK : En güzel a?k ?iirleri

Seni her özledi?imde sevgilim,
Gökyüzüne bak?yorum;
Gö?ün mavisinde gözlerini görüyorum çünkü.
Seni her özledi?imde bir tanem,
Denizlere bak?yorum.
Ufu?a bak?nca mucizeni görüyorum çünkü.
Seni her özledi?imde bir tanem,
Ku?lara bak?yorum.
O kanatlardaki özgürlü?ünü görüyorum çünkü.
Ve a?k?m, seni her özledi?imde,
Ad?nda isyan ediyorum.
Seni özlemek istemiyorum ben,
Ben seni ya?amak istiyorum,
Seni her özledi?imde sana bakmak istiyorum
Ve seni sende görmek sadece

BEHÇET NECAT?G?L

DAYAN KALB?M : En güzel a?k ?iirleri

Seni da?lad?lar, de?il mi kalbim,
Her yan?n, içi su dolu kabarc?k.
Bulunmaz bu halden anlar bir ilim;
Ak?l y?rt?k çuval, sökük da?arc?k.

Sensin gökten gelen oklara hedef;
Oyas? ate?le i?lenen gergef.
Çekme üç be? günlük dünyaya esef!
Dayan kalbim üç be? nefes kadarc?k!

NEC?P FAZIL KISAKÜREK

A?K : En güzel a?k ?iirleri

?imdi sen kalk?p gidiyorsun. Git.
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanm??t?k
Sevgiyeydi ilk aç?l??? gözlerimizin s?rf onayd?
Bir ku? konmu? parmaklar?ma uzun uzun ötmü?tü
Bir sevi?mek gelmi? bir daha gitmemi?ti
Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksullu?umuz
Sanki hiç olmam??t?

Oysa kalbim i?te ?urac?kta çarp?yordu
?urda senin gözlerindeki bak?ms?z mavi, güzel lafl? ?stanbullar
?urda da etin ço?al?yordu dokundukça laflar?n dünyalar?n
Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek
Ki Karakoy köprüsüne ya?mur ya?arken
B?raksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti
Çünkü iki ki?iydik

Oysa bir bardak su yetiyordu saçlar?n? ?slatmaya
Bir dilim ekme?in bir iki zeytinin ba??nayd? doymam?z
Seni bir kere öpsem ikinin hat?r? kal?yordu
?ki kere öpeyim desem üçün boynu bükük
Yüzünün bitip vücudunun ba?lad??? yerde
Memelerin vard? memelerin kahramand? sonra
Sonras? iyilik güzellik.

CEMAL SÜREYA

NE GÜZEL ?EY HATIRLAMAK SEN? : En güzel a?k ?iirleri

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve ya??m k?rk? geçmi? iken...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni:
bir mavi kuma??n üstünde unutulmu? olan elin
ve saçlar?nda
vakur yumu?akl??? can?m?n içi ?stanbul topra??n?n...
?çimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti...
Parmaklar?n ucunda kalan kokusu sarduya yapra??n?n,
güne?li bir rahatl?k
ve etin daveti:
k?pk?z?l çizgilerle bölünmü?
s?cak koyu bir karanl?k...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni,
yazamak sana dair,
hapiste s?rt üstü yat?p seni dü?ünmek:
filanca gün, falanca yerde söyledi?in söz,
kendisi de?il
edas?ndaki dünya...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni.
Sana tahtadan bir?eyler oymal?y?m yine:
bir çekmece
bir yüzük,
ve üç metre kadar ince ipekli dokumal?y?m.
Ve hemen
f?rlayarak yerimden
penceremde demirlere yap??arak
hürriyetin sütbeyaz mavili?ine
sana yazd?klar?m? ba??ra ba??ra okumal?y?m...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinde,
hapiste
ve ya??m k?rk? geçmi? iken...

NAZIM H?KMET

BU DA ÖYLE B?R A?K : En güzel a?k ?iirleri

S?rt?mda ç?plak
Islak nefesin
Bi gidip bi geliyor

Biz senlen yatm?yoruz ki
Ya?am?yoruz da
Hep yar???yoruz
Sen mi ben mi
Önce kim
Ölümü öldürecek diye

CAN YÜCEL

GÖZLER?NE BAKARKEN : En güzel a?k ?iirleri

Gözlerine bakarken
güne?li bir toprak kokusu vuruyor ba??ma,
bir bu?day tarlas?nda, ekinlerin içinde
kayboluyorum...
Ye?il p?r?lt?larla uçsuz bucaks?z bir uçurum,
durup dinlenmeden de?i?en ebedi madde gibi gözlerin:

s?rr?n? her gün bir parça veren
fakat hiç bir zaman
büsbütün teslim olmayacak olan...

NAZIM H?KMET

SEVG?L?M B?R GÜNÜN : En güzel a?k ?iirleri

Sevgilim, bir günün ortas? ?imdi
Ta??tlar h?zla gelip geçiyor, her yer kalabal?k,
Ben seni dü?ünüyorum bir bodrum kahvesinde
Uzat bana uzat ellerini
?zinli askerler görüyorum, k?r?tarak yürüyen i?çi k?zlar
?stanbul her günkü ya?ant?s? içinde, u?ultulu,
Güvercinler güne?ten bir sessizli?i biriktiriyor

Ben seni dü?ünüyorum seni
Hani t?pk? o ilk günlerdeki gibi
Kalbim diyorum kalbim
Daha dün tezgâhtan ç?km?? bir su sayac? gibi
A?k? an?lar besliyor dü?ler kadar
Bu yüzden diyorum ki a?k eskidikçe a?kt?r
Sevgi eskidikçe sevgi.

Günümüz ekme?imiz, türkümüz
Çolu?umuz çocu?umuz
Binalar yan yana yükselip gidiyor
Vapurlar?n a?z? köpük içinde
Uzaklarda ne kap?lar aç?l?yor
Tirenin biri bir istasyona var?yor
Ordan ç?k?yor biri.

Her ?ey biliyor her ?ey
Sen biliyor musun bakal?m
Seni nice sevdi?imi?
Üstüne titrredi?imi?

Geldi?imi?
Gitti?imi

Hadi!

CEMAL SÜREYA

ÖZLEM : En güzel a?k ?iirleri

Bir gece,
Gecede bir uyku.
Uykunun içinde bene.
Uyuyorum,
Uykuday?m,
Yan?mda sen.

Uykunun içinde bir rüya,
Rüyamda bir gece,
Gecede ben.
Bir yere gidiyorum,
Delice.
akl?mda sen.

Ben seni seviyorum,
Gizlice..
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bak?yorum,
Söylemeden,
Tek hece.

Seni yitiriyorum
Çok karanl?k bir andan.
Birden uyan?yorum,
Bak?yorum ayd?nl?k;
Uyuyorsun yan?mda..
Güzelce.

ÖZDEM?R ASAF

K?M? SEVSEM SENS?N : En güzel a?k ?iirleri

her ?eyi terk ettim / ne a?k ne ?ehvet
sar???n ba?lad???m esmer bitiyor
anla??lmaz yüzü koyu gölgeli
dudaklar? keskin k?rm?z? jilet
bir belaya çatt?k / nas?l bitirmeli
gitar k?m?ldad? m? zaman deliniyor
kimi sevsem sensin / hayret
kap?lar?n kapal? girilemiyor

kimi sevsem sensin / senden ibaret
hepsini senin ad?nla ça??r?yorum
arkamdan ??mar?k gülü?üyorlar
getirdikleri ya?mur / sende unuttu?um
hani o s?ms?cak iri çekirdekli
senin gibi vah?i öpü?üyorlar
kimi sevsem sensin / hayret
in misin cin misin anlam?yorum

ATT?LA ?LHAN

HER?EY SENDE G?ZL? : En güzel a?k ?iirleri

Yerin seni çekti?i kadar a??rs?n
Kanatlar?n ç?rp?nd??? kadar hafif..
Kalbinin att??? kadar canl?s?n
Gözlerinin uza?? gördü?ü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin
Nefret ettiklerin kadar kötü..
Ne renk olursa olsun ka??n gözün
Kar??ndakinin gördü?üdür rengin..
Ya?ad?klar?n? kar sayma:
Ya?ad???n kadar yak?ns?n sonuna;

Ne kadar ya?arsan ya?a,
Sevdi?in kadard?r ömrün..
Gülebildi?in kadar mutlusun
Üzülme bil ki a?lad???n kadar güleceksin
Sak?n bitti sanma her ?eyi,

Sevdi?in kadar sevileceksin.
Güne?in do?u?undad?r do?an?n sana verdi?i de?er
Ve kar??ndakine de?er verdi?in kadar insans?n
Bir gün yalan söyleyeceksen e?er
B?rak kar??ndaki sana güvendi?i kadar inans?n.
Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret
Ve sevgiline hasret kald???n kadar ona yak?ns?n
Unutma yagmurun ya?d??? kadar ?slaks?n
Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak.
Kendini yaln?z hisseti?in kadar yaln?zs?n
Ve güçlü hissetti?in kadar güçlü.
Kendini güzel hissetti?in kadar güzelsin..

??te budur hayat!
??te budur ya?amak bunu hat?rlad???n kadar ya?ars?n
Bunu unuttu?unda ald???n her nefes kadar ü?ürsün
Ve kar??ndakini unuttu?un kadar çabuk unutulursun
Çiçek suland??? kadar güzeldir
Ku?lar ötebildi?i kadar sevimli
Bebek a?lad??? kadar bebektir
Ve her?eyi ö?rendi?in kadar bilirsin bunu da ö?ren,
Sevdi?in kadar sevilirsin...

CAN YÜCEL

SEN? DÜ?ÜNÜRÜM : En güzel a?k ?iirleri

Seni dü?ünürüm
Anam?n kokusu gelir burnuma
Dünya güzeli anam?n

Binmi?sin atl?kar?ncas?na içimdeki bayram?n
F?rdönersin eteklerinle saçlar?n uçu?ur
Bir yitirip bir bulurum al al olmu? yüzünü

Sebebi ne
Seni bir b?çak yaras? gibi hat?rlamam?n
Sen böyle uzakken senin sesini duyup
Yerimden f?rlamam?n sebebi ne?

Diz çöküp bakar?m ellerine
Ellerine dokunmak isterim
Dokunamam
Arkas?ndan cam?n
Ben bir ?a?k?n seyircisiyim gülüm
Alaca karanl???mda oynad???m dram?n

NAZIM H?KMET

SEN? SAKLAYACA?IM : En güzel a?k ?iirleri

Seni saklayaca??m inan
Yazd?klar?mda, çizdiklerimde
?ark?lar?mda, sözlerimde.

Sen kalacaks?n kimse bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek seni,
Ya?ayacaks?n gözlerimde.

Sen göreceksin duyacaks?n
Par?ldayan bir sevi s?cakl???,
Uyuyacak, uyanacaks?n.

Bakacaks?n, benzemiyor
Gelen günler geçenlere,
Dalacaks?n.

Bir seviyi anlamak
Bir ya?am harcamakt?r,
Harcayacaks?n.

Seni ya?ayaca??m, anlat?lmaz,
Ya?ayaca??m gözlerimde;
Gözlerimde saklayaca??m.

Bir gün, tam anlatmaya...
Bakacaks?n,
Gözlerimi kapayaca??m...
Anlayacaks?n.

ÖZDEM?R ASAF

A?K : En güzel a?k ?iirleri

Sen kocaman çöllerde bir kalabal?k gibisin,
Kocaman denizlerde ender bir bal?k gibisin.
Bir ?s?t?r, bir ü?ütür, bir a?lat?r, bir güldürür;
Sen hem bir hastal?k hem de sa?l?k gibisin.

ÖZDEM?R ASAF

SEN? DÜ?ÜNMEK : En güzel a?k ?iirleri

Seni dü?ünmek güzel ?ey, ümitli ?ey,
Dünyan?n en güzel sesinden
En güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey...
Fakat art?k ümit yetmiyor bana,
Ben art?k ?ark? dinlemek de?il,
?ark? söylemek istiyorum.

NAZIM H?KMET

ÖZLED?M SEN? : En güzel a?k ?iirleri

özledim seni...
ayr?l?k yüre?imi uyu?turuyor kar?ncaland?r?yor nicedir.
beynimi uyu?turuyor özlemin...
çok s?k birlikte olmasak bile
benimle oldu?unu bilmenin
bunca zamand?r içimi ?s?tt???n?
yeni yeni anl?yorum
Yoklu?un,
Hat?rlad?kça yüre?ime saplanan bir sizi olmaktan ç?k?p
mütemadiyen bir bo?lu?a
Sabahlar? seni ok?ayarak ba?lamalar?
aksamlar? her isi bir kenara koyup
seninle ba? ba?a konu?malar? özlüyorum;
oyna?malar?m?z?,
yürüyü?lerimizi,
sevimli ha?ar?l???n?,
çocuksu küskünlü?ünü...
Nas?lda serttin ba?kalar?na kar??
beni savunurken;
ve ne kadar yumu?ak
bir çift k?s?k gözle kendini
ellerimin ok?ay???na b?rak?rken
Gitmeni asla istemedi?im halde
buna mecbur oldu?unu görmek
ve sana bunlar? söylemeden
'git art?k' demek
'beni ne kadar çabuk unutursan, o kadar çabuk
kavu?acaks?n mutlulu?a'
demek sana nede zor
seni görmemek ve belki y?llar sonra
kars?la?t???m?zda
bana bir yabanc? gibi bakman? istemek senden...
yeni bir sevday? yasaklad???m kalbime söz geçirmek....

CAN YÜCEL

#2215

 
© 2015
AŞK