Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k Ve Sevgi Mesajlar?

Ne s?radan bir sevgiyi ya?ayacak kadar basit biriyim. Ne de seni s?radan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur. Çok sevilmeye de?il, hep sevilmeye ihtiyac?m var.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r. Sevmek zor i?, ne maa?? var ne sigortas?, Bir ayr?l??? var bir de gözya??...

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme. Her yüre?in harc? de?ildir dokunmadan sevmek.

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar.

Mutlu olmak kimin umrunda, sen yan?mda ol yeter.

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m.

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Merhaba sevdi?im; ben o sevmedi?in. Bugünde mi geçmedim akl?n?n k?y?lar?ndan? Ümit Ya?ar O?uzcan

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Hadi gel tut ellerimi, benimle meydan oku her çaresizli?e benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m onuncu aylara ben bir Eylül sen bir Haziran.

Seni çok özledim. Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z çizdim. Seni ne kadar özledi?imi bilmek ister misin? Sayende bir gökyüzüne sahibim can?m.

Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi.

Ne zaman kör ve sa??r bir ressam dü?en gülün resmini kristal zemin üzerine yapabilirse o zaman ben seni unuturum.

Güne?in bile buz tuttu?u yerde e?er bir ???k görürsen, bil ki o benim sana yanan kalbimdir.

Sevgi de?er vermesini bilmektir. Sevgi birliktelikten sevinç duymakt?r. Sevgi bilinçtir.

Hadi gökyüzünden senin için tuttu?üm, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im y?ld?z? al.

Yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla.

Dünyada iki tane Gül olsun. Biri beyaz biri k?rm?z?. K?rm?z? seni sevmedi?im zaman solsun. Beyaz beni sevmedi?inde kefenim olsun.

Bir deniz dü?ün, susuz. Bir insan dü?ün, mutsuz. Bir gece dü?ün, uykusuz. Bir bahar dü?ün, çiçeksiz. Bir gönül dü?ün, sevgisiz. Bir de beni dü?ün, sensiz.

Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r k? asla unutulmayan, i?te sen de onlardans?n.

Bulutlara yükledim özlemimi rüzgarlarla yollad?m sevgimi ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla. Küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. Hepsi gökteydi. Hepsi parl?yordu, ama ben seni güne?im seçtim ve bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum y?ld?zlar kadar parlak, y?ld?zlar kadar ula??lmas? zorsun, ama y?ld?zlar milyonlarca sen bitanesin.

Bir gün güne?e buz ile ad?n? yazan birisi olursa bilki seni benden daha çok seviyor.

Benim için insanlar ikiye ayr?l?r sevdiklerim ve di?erleri. Sevdi?im insanlar da ikiye ayr?l?r çok sevdiklerim ve di?erleri. Çok sevdi?im insanlar da ikiye ayr?l?r. SEN ve di?erleri.

Gözlerinden süzülen bir damla ya? olmak isterdim. gözlerinden do?up, yanaklar?ndan süzülüp, dudaklar?nda ölmek için...

Bu gül sana verece?im son hediyem malesef ben sana bu gülü verecek kadar alça??m; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar alçak gönüllüsün.

Yüre?imdeki tüm çiçekleri sana kopard?m, sana toplad?m, güne?i odama ald?m, rüzgardan ?ark?lar yapt?m. Bir seni söyledim sonra ?ark?lar?...

Sen herzaman nerede olursam olay?m ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam ama ?unu bil : Seni Seviyorum

Dü?ünüyorum da, dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi??n? dü?ünürken, dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum.

Çok çekti yüre?imiz hep olsun dedik. Ama kalbimizdeki sevday? biz yenemedik. Hep beraberli?imizde uzak durup iç?mizi yedik. Sevday? böyle mi bildik biz...

Sen var ya sen sigaram gibisin duman? saçlar?n alevi gözlerin yanl?z bir fark var ben sigara yakt?kça sen beni yak?yorsun.

Bir p?nars?n içilen ama h?ç kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, özlenen sen, özleyen sen, özleten sen. Varken doyulmayans?n, yokken dayan?lmayans?n.

Bir telefon bekliyorum 'sevgilim' diye ba?layan 'seni seviyorum' diye biten bir telefon bekliyorum dün gelmesi gereken bügün hala gelmeyen.

Gözlerine bak?nca dalar giderim uzaklara. Uzaklara bir yere yaln?z ikimizin ya?ad??? doyas?ya kanmak isterim sana. Sana a????m bebek kokulu yarim.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim . !

Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

Sen sahra çöllerinde bir gül olsan seni kurutmamak için göz ya?lar?mla sulard?m seni

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Her ya?mur damlas? seni seviyorum demek olsayd? her yeri sel götürürdü...

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ...

Gönlüme taht kurdun, Gönlümün sultan? oldun, Gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, Sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun..

Damdan dü?er gibi hayat?ma girdin, beni deli divane ettin, suçum neydi ki, beni kendine bu kadar a??k ettin

Her gün sevda çekipte, Gülünmüyor de?il mi, Bir güzelden ba?kas?, sevilmiyor de?il mi, Seni asla unutamam, Sensiz olamam diyordun, Hani bensiz olurdun, Olunmuyor de?il mi??

Sen seni özleyenin özleminden habersiz özlemle özlenmektesin

sen var ya sen, özlemlerin içinde en çok özlenensin!!

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Seni ne kadar sevdi?imi bir bilsen sende uzay? gören insanlardan biri olurdun...

Ya?am?n kayna?? sevgi ise e?er, sevgi bir tutku.

amaç bir ?eyleri payla?maksa, payla?mak dostluk.

dostluk hat?rlamaksa e?er, hep akl?mdas?n!!!

Gülü bir gün, Seni her gün, Gülü soluncaya kadar, Seni ölünceye kadar sevece?im...

Beni terk etti?in gün saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kedimi beni terk etti?in gün kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime ve beni terk etti?in gün ölece?im

Dava: Bir a?k hikayesi

Davac?: Yaln?zl?k

Daval?: Ayr?l?k

?ahit: Yeminler

Suçlu: Sevgilim

Ceza: Sonsuza dek sevece?im

Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uçars?m gelir, bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silisim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne ku? olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu Sevebilirim...

Diyorsun bana yaren sis yasa . ya?ar m? bu beden ruhu olmasa..¿

Bir soluk kadar yak?n y?ld?z kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin yeti?irsin dokunamazs?n dokunursun vazgeçemezsin vazgeçersin ama unutamazs?n!!

Bir su gibi Berrak , bir Çiçek gibi sevgi yüklü , Gökyüzü gibi yal?n okyanus kadar derin kelimelere s??mayacak kadar büyük bir SEVG?M?Z oldu?unu sak?n UNUTMA !

Sana olan a?k?m sa??r bir ressam?n kristal bir yüzeye dü?en gül yapra??n?n ç?kard??? sesi çizdi?i zaman bitecek

Kalbimde 3 çiçek yeti?tirdim. Sevmek, sevilmek ve beklemek. Sen bunlardan ikisini kopard?n. Bana sadece biri kald? beklemek beklemek beklemek

gece midir insan? hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen? gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Ben seni sevmek için de?il sevmenin nas?l oldu?unu gör diye sevdim sen benim al?n yaz?ms?n

Bir insan?n idealleri olmal? sonsuzluk gibi, bir insanin özlemi olmal? özlemle açan çiçekler gibi, bir insan?n bir tanesi olmal? oda senin gibi

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme!!

Cama vuran her damlada bir tek sen vars?n ne istiyorum biliyor musun her gün ya?mur ya?s?n!!

Ne senden vazgeçerim, ne dü?lerimden, nede gözlerimi kapar?m hayalinle ya?arken, inan hayat? seni bana verdi?i için, seni ise hayat?ma anlam verdi?in için seviyorum!!

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere , ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle

Elimde denizde buldu?um bir midye var denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi. Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.

Yast???mla uykumu ba? ba?a b?rakt?m, s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burada yaln?z sen vars?n!!!

Ölsen bile benden kurtulamazs?n. Kefen olur bedenini sarar?m. Ya?mur olur üzerine ya?ar?m. Çiçek olur mezar?nda açar?m. Ölsen bile benden kurtulamazs?n

A?k bir göldür, üstünde kazlar yüzer.

E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim...

A?k?m?z ?ekerden, sevgimiz tuzdan, evimiz ate?ten... Bir gün ne oldu biliyor musun?... Ya?mur ya?d?...

Sevmek suçsa suç i?ledim, Ölmek buysa ölümü seçtim

#1386

 
© 2015
AŞK