Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Ayr?l?k Sözleri

Can?m? ac?tan ne biliyor musun "Ben senin mutlulu?unu istiyorum" dedi ve ald? gitti.

Unutmak zaman ister demi?tim, yan?lm???m. Zaman de?il yürek istiyormu?. O da sende kald?...

Giderek daha çok seviyorum seni demi?ti. O yüzden gitti demek ki.

Bir gün herkes gider mi acaba. Evet sen kalbinde büyüttükçe, onlar da büyürler ve s??amayacaklar?n? anlay?nca giderler.

Ya?murlar dü?ünce tenime her damlay? sen san?p a?k bildim. Ve biliyor musun gölgeni bile çok özledim.

Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mda, ard?mda bir yürek yükü rüzgar. Ne zaman sevmeye koyulsam, do?rulup ço?ald? ayr?l?klar.

Üstüne basarak söylemi?tim seni seviyorum diye. Sen ise üstüme basa basa gitmeyi tercih ettin.

Gidiyorum hayat?ndan, gözlerinin bu?usunu, yüre?inin kokusunu ald?m gidiyorum.

Sen gittin art?k yoksun ve bo?una ya??yor ya?mur. Birlikte ?slanamayaca??z ki.

En çok da, en zor zaman?mda sana ihtiyac?m olan bu sessiz gecelerde terk etmen koydu.

Zaman de?ilmi? gideni geri getiren, asl?nda zamanm??, var olan? götüren.

Sende hakl?s?n be sevgili ucuz yüre?ine ben pahal? geldim. ?imdi gidiyorum elveda sana...

Sevilmek sevmek kadar güzelse unutulmak ölmek kadar ac?d?r be gülüm.

Her ?eyin öncesi ve sonras? yalan. Senden önce vard?m belki ama senden sonra yokum inan.

Gidenin arkas?ndan nokta koyacaks?n ki gelenin ismi büyük harfle ba?las?n...

Unutma! Nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa tadaca??n bensizlikte benim eserim olmayacak.

Giden gitmi?tir gitti?i gün bitmi?tir ben gideni de?il giden beni kaybetmi?tir.

Biliyor musun be arkada??m bazen merhaba diyemediklerimize ho?çakal diye f?s?ldar?z.

Elveda dercesine bakan gözlerine eyvallah dercesine çeker giderim be güzelim.

Bu saatten sonra sende f?rt?na dahi kopsa pa?am, bende yaprak bile oynamaz inan.

?unu bilmelisin ki ben hava so?uyunca de?il, senden so?uyunca ü?üdüm. Elveda...

Ayr?ld?k i?te her ?ey diledi?ince olsun pi?manl?k gözya?lar?na on numaral?k gülü?üm koysun.

Ben seni bir damla sudan k?skan?rken; me?er sen ne ya?murlarda ?slanm??s?n.

Giderken ard?na bakma, yak???r bir veda olsun. Hayat?m? mahvettin ama güzel roldü helal olsun.

?imdi ho?çakal deme zaman? ama sen ho?ça'kalmay? hak etmiyorsun be gülüm.

Seni son kez göremedim deme göreceksin seni üzemem ama elveda sana bunu söylemedim deme ho?çakal.

Gidi?in bir ambulans?n siren sesine benziyordu yol vermekten ba?ka çarem kalmad?.

Görmeden varl???na inand???m ve içimde ya?att???m sadece Allah var, gidersen unutulursun o kadar!

Gitmek istiyorsa, b?rak gitsin! Akl? seninle olmayan?n bedeni yan?nda olmu? ne yazar?

Kald?r kadehi sevgilim! Varsa ?erefine yoksa gidi?ine. Ben huzur istedim, sen kusur. ?imdi bensiz kudur.

Benim için öl' desen ölmem çünkü ölmek senin için yapacaklar?m?n 1 milyonda biri bile de?il.

Yüre?imde yaratt???n 9. 9"²luk sars?nt? bir ?ey de?il, sen birazdan gözlerimde olu?acak o tsunamiden kork!

Ey insan! Diledi?in gibi ya?a ölümü tadacaks?n, istedi?ine sar?l maalesef bir gün ayr?lacaks?n.

Yolumdan dönemedi?im için de?il seninle hiçbir yolda yürüyemeyece?imi bildi?im için gidiyorum. Ho?çakal...

Anlamaz ki seni anlam?? olsayd? ?imdi yan?nda olurdu. Uzakl?k insan?n içindeki yaln?zl?k da gizlidir.

Gelme çocuk! Benim denizimde yüzemezsin sen, kollar?n k?sa kal?r dalgalar?ma, ölürsün çocuk! Bula?ma yaln?zl???ma.

Ben hayat? rak? niyetine içtim, kafay? meze niyetine yedim, hani sarho?luk kötüydü, sevdiklerimi hep ay?kken kaybettim.

Fazla abartmay?n çünkü yerlere göklere s??d?ramad???n?z bir gün ho?çakala s??acak. Siz siz olun a?k? fazla abartmay?n.

?li?kiler ba?lad??? günden itibaren bitmeye do?ru yol al?rlar. Yani her ili?kinin bir son kullanma tarihi vard?r.

Ayr?l?k vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüre?imize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.

Çeker gideriz be gülüm kime ne. Gidi?inin hüznü gözlerimde, ac?s? yüre?imde kald?, gel de dindir bu ?st?rab?.

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.

Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildi?in adresteyim.

Bir romand?n okuyup da bitiremedi?im, bir hayaldin yalvar?p da hükmedemedi?im, bir sendin merhaba deyip elveda diyemedi?im.

Neleri al?p götürmedi ki benden ayr?l?k; kilometrelerce umut, tonlarca sevgi, tarad???m saçlar?, s?kt???m elleri...

?nsan bir kere hata yapar, ikinci kez de yapar ama bil ki e?er üçüncü kez yaparsa onun ba?? sende kalmam?? demektir.

Kap?mda polis, yan?mda ambulans üzerimde gazete kâ??tlar? elimde bir not, öyle gidilmez, böyle gidilir sevgili.

Tek bir bak??la tutu?maya haz?rd?m oysa. Dü?lerinin mahpusunda bir ömür yatmaya. Hadi! Haz?r?m yok olmaya'.

Sevmenin erdemi, a?k?n görkemi, mutlulu?un gözleri ve seni özlemenin hazz?n? ya?att?n sevgili, yolun aç?k olsun.

Ne ç?kar terk ettiyse, b?rak?p da gittiyse..Kolay? var arkada?, sende ona gülersin onun yapt??? gibi ba?kas?n? seversin.

Her gecenin güne?le gelen o ilk ????? parlakl??? varsa elbet gidenin de bir gün mutlaka dönü?ü olacakt?r ama sab?r.

En ac? ?ey ayr?l?kt?r ve ölmektir ben bunu çok iyi anlad?m. Sevdi?in insana o kadarda güvenme! Gün gelir bakars?n arkandan vurur.

Bazen öyle konu?acaks?n ki, kar??ndaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaks?n ki kar??ndaki konu?maya cesaret edemeyecek.

A?k insan?n içini öyle bir yakar ki ayr?ld?ktan sonra bile unutamay?z. Ama o beni hiç sevmemi?ti..Hep yalan hepsi bir anl?k hayalmi?.

Gelece?i benimle karanl?k görüyorsan, umutlar?n solmu? yüre?inde. Hadi git beni hiç dü?ünme e?er mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

Evet, ac? çekiyorum, Evet çok özlüyorum. Evet, ulan evet onu unutam?yorum. Kime ne? Sormay?n art?k bana nas?ls?n? Diye. Bo? verin, ben iyiyim i?te.

En mutlu gününde yan?nda yoksa onunlayken bile onsuzlu?u ya??yorsan bil ki terk edilmi?sindir yaln?zl??? ya??yorsun ama bilmeden.

En güzel yar?nlar senin olsun, ömrün mutlulukla dolsun çünkü sen buna lay?ks?n. E?er gün gelirde beni unutursan inan ki gülüm can?n sa? olsun.

Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?m. Art?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana.

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam.

Dayan kalbim bu ac?lar bitecek elbet, dönülmez bir yolday?m sevecek elbet, son sözümdü yokum art?k unutmam asla yar, hiç dü?ünme hakk?m varsa haramd?r sana.

E?er inceldi?i yerden kopmas?na izin vermezsen, gün gelir en sa?lam yerinden kopar, can?n yanar. Dokunamad???n birini özlüyorsan, özledi?in kalbine dokunmu? çoktan. Ne kadar çok seversen o kadar çok gider. Ve ne kadar çok özlersen bir o kadar daha gider.

E?er birini unutmak istiyorsan, onun ad?n? kumlara yaz, Sabahleyin dalgalar?n ve f?rt?nan?n onu sildi?ini göreceksin. E?er birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki hiçbir f?rt?na ya da dalga onu silemesin.

Ben seni gerçekten çok sevmi?tim ama sen benim sevgime bana inanmad?n. ?lk a?k?m de?ildin ama son a?k?m olaca??na sana söz vermi?tim. ?imdi her ?ey bitti diye seni unuttum sanma seni hiç unutmayaca??m!

Sevdik de ne oldu? Yine yaln?z kalmad?k m?? Yine s?rt?m?zda bir b?çak yaras?yla hayata tutunmad?k m?? Sevmek güzel ama hak edene vereceksin hak etmeyene ne desen bo?!

Gitmek istersin. Bazen gidemezsin. Her ?ey yolunda olsa bile. Her ?eyin o olsa bile. Olmaz. Gitmen gerekse bile, Gidemezsin. Unutamam ki, beni hiç tan?mam??s?n, severken unutmak olmaz anlamam??s?n, bunca y?l yalanm?? a?k? bulamam??s?n, yan? ba??mdayd?n oysa çok uzakm??s?n.

Ayr?l???n özlemin her ?eyin bir hazz? var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. ?imdi bir lades kemi?i gibi ortadan ikiye böldük a?k?! Sak?n bana dokunma hepsi akl?mda!

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

Asl?nda hayat baz?lar?na kolay, baz?lar?na zor. Bunun için ayaklar?m?z?n üstünde durmal?y?z. Bazen hayaller kurar?z ama nafile ?imdi hayat baz?lar? için çok zor. Benim istedi?imi ALLAH istemiyorsa sorun bitmi?tir.

#1076

 
© 2015
AŞK