Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Sebastian Sözleri

?kiden bir ç?k?nca yar?m kal?r Sebastian...

Sebastian galiba Allah belam?z? verdi. Yoksa bu kadar geri zekâl? insan?n bizi bulmas? mümkün de?il.

Rak? yan?ndakiyle içilse de kadeh akl?ndakine kalkar Sebastian...

Biliyor musun Sebastian bir saniyesini bile hak etmeyen insanlarla çok vakit geçirdim.

Söyle ona Sebastian a?k? iki ki?i ya?amal?...

Yaln?zl?k insana çok ?ey ö?retirmi?, söyle ona Sebastian o gitmesin ben cahil kalay?m.

Bugünü be?enmedim Sebastian, ba?tan alal?m.

Kursak diye bir yer var Sebastian heveslerim, hayallerim hep orada...

Beni bilirsin Sebastian özlerimde söyleyemem.

Söyle bana Sebastian hayat bu kadar k?sayken bu kadar uzun süren ac?lar niye.

Efkarland?m Sebastian çay getir bana.

Bana yeni bir kafa laz?m Sebastian eskisi çok dü?ünüyor.

Sebastian yine yaln?z uyand?k hamdolsun...

Söyle ona Sebastian kaybettiklerimi belki özlerim ama vazgeçtiklerimin hiç ?ans? yok.

Çay demle Sebastian bu gece mevzu derin.

Söyle ona Sebastian; nas?ls?n diye bir mesaj atsa iyiyim diye kitap yazar?m.

Sahi ben neye inanm??t?m Sebastian...

Söyle Sebastian bir avuç kalp k?r?nt?lar?yla nas?l ya?ar insan.

Varsa bir çirkin ?ans? getir Sebastian...

Öyle bir nokta koyal?m ki Sebastian nokta bile anlayamas?n neden konuldu?unu.

Bakt?n olmuyor Sebastian bakmayacaks?n.

Sonra birbirimize iyi geceler demeden uyuduk i?te en ac?s? da buydu Sebastian.

Söyle ona Sebastian hakk?m? helal ettim.

Söyle ona Sebastian sürekli eksik olan bir süre sonra gerekli de olmuyor.

Soda getir Sebastian hazmedemeyenler var.

Söyle ona Sebastian makyaj?na ve yüzündeki boyalara güvenmesin. Yollarda güzeldir ama alt?ndan kanalizasyon geçer.

Büyük ihtimalle ruh e?im do?may? unuttu Sebastian...

Yahu Sebastian her gelen beni ba?kalar?yla kar??t?rma diyor, sonra ba?kalar?na kar???p gidiyor.

Söyle ona Sebastian at gibi giden it gibi döner.

Söyle ona Sebastian öyle k?rd? ki kalbimi uyuyunca bile geçmiyor.

Bu i?te bir yaln?zl?k var Sebastian...

Söyle Sebastian hayat benden ald?klar?n? neresine sokacakm???

Söyle ona Sebastian benim içim ölmü?...

Söylenecek söz kalmad???nda dudaktan dökülen sözdür, hay?rl?s? Sebastian...

Ararsa art?k çok geç de Sebastian...

Söyle ona Sebastian baharda k??? k???n bahar? özler insan. Ne uzaksa onu özler. Bo?ver baz? ?eyler yokken güzel.

At? k?sand?rmak için e?e?e binilmez Sebastian...

Söyle ona Sebastian hayat?n tad?n? ç?kars?n bakt? olmuyor tad?n? kaç?ranlar? hayat?ndan ç?kars?n.

Ah be Sebastian ölmedik daha ama pamuk t?kan t?kana...

K?r?lm?? bir k?z çok güzel susar Sebastian Her ?eyine hasret kal?rs?n.

Git ona ö?ret Sebastian gemiler bat?nca denizin can? ac?maz...

Söyle ona Sebastian ipdeki dü?ümler bir ?ekilde çözülebilir marifet bo?azdakileri çözmek de...

Söyle ona Sebastian bir sigara içimlik daha kals?n.

Söyle ona Sebastian dönmesine gerek yok kayma??n? ben yedim yo?urdunu ba?kas? yesin...

Söyle ona Sebastian hiç kimse ben gibi olmayacak.

Söyle ona Sebastian telafisi olmayan ?eylerin izah?da gereksizdir...

?kinci bir ?ans verme Sebastian insanlar de?i?mez.

Söyle ona Sebastian ismi, cismi önemli de?il de ritmi tutmuyor beni...

Kalk gidelim Sebastian önümüz yaz hayat k?sa...

?nsanlar?n insan olmad??? bir dönemde mevsimlere bu kadar ?a??rmamak laz?m Sebastian...

Annesinin erken yat laf?n? yanl?? anlam?? o Sebastian.

Söyle ona Sebastian bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye ondan ba?lamasayd?m...

Ho?lant?d?r o a?k olsa duramazs?n Sebastian...

?çimde selas? okunanlar?n Allah taksirat?n? affetsin Sebastian.

Rak? doldur Sebastian, yine eksildik biraz...

Söyle ona Sebastian mademki öküz o zaman hayvan gibi sevsin beni...

Onun egosu benim legom olur Sebastian.

Dünya bile dönüyorsa yan?ndakinden hiç ?üphen olmas?n Sebastian...

Soran olursa s?k?nt?dan kendini sevdi dersin Sebastian.

Söyle ona Sebastian kaçan kovalanmaz gelen a??rlan?r, giden u?urlan?r.

Sor bakal?m Sebastian beni hiç hak etmi? mi?

Söyle ona Sebastian insanlar insanlar?n içinde insana hasret ya?arlar...

1 saat ömrüm kalsa saatler ileri al?n?r Sebastian.

Gitti?im yol yol de?il de manzaras?n? seviyorum Sebastian.

Söyle onlara Sebastian sevdi?imi sevmesinler.

Beraber aç yatmad???n hiç kimseye güvenme Sebastian...

Söyle ona Sebastian kötü bir gün kötü bir hayat de?il.

De?er verince de?i?meyen insanlar laz?m bana Sebastian.

?çimin sesi de olmasa ölürüm yaln?zl?ktan Sebastian...

#680

 
© 2015
AŞK