Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Sözler Anlaml? Sözler

Arkada?lar birbirinden güzel ve anlaml? sözleri burada bulabilirsiniz. Sizlerde ho?unuza giden sözleri bu ba?l?k alt?nda payla?abilirsiniz.

?nsanlar? iyi tan?mak gerek. Ne her insan? kötü bilip kötülemek do?rudur ne de her insan? iyi bilip övmek...

Bilir misin ki can s?k?nt?s?, tembelli?in karde?idir...

En alçakça yükseli?, birilerinin s?rt?na basarak yükseli?tir...

E?e dosta güzel bir iki söz yazmak istiyorsan?z tam yerindesiniz.

Ba?arya ula??p s?çrama yapan bireyler, ayn? zamanda de?i?imin ustalar? olacaklad?r...

A?k kar??s?ndakini bulunmaz Hint kuma?? sanmanla sersemin teki oldu?unu anlaman aras?nda geçen zamand?r

Dünyadaki bütün a?açlardan kalem yapsalar ve bütün denizlerde mürekkebim olsa yinede senin ?iirini yazmam ne mümkün...

Dünyadaki en iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya ç?karan insand?r...

Ders al?nm?? ba?ar?s?zl?k ba?ar? demektir...

Hayat mücadelesi bizi hedefe yakla?t?r?r ve toplumda bir yerimiz oldu?unun göstergesidir...

Parmak ay'? gösterdi?i zaman, parma?a de?il ay'a bakmak gerekir.

Sa?lam insan kolay yeti?mez t?pk? a?aç gibi... Rüzgar ne denli güçlü eserse, a?aç da o denli sa?lam olur t?pk? insan gibi...

Uyanan bir dü?ünce kolay kolay uyuyamaz...

?ayet gitti?in yolda hiçbir zorlukla kar??la?m?yorsan dur bir dü?ün o yol sizi aceba do?ru yola m? götürür?

Hayattaki en zor ?ey, geçece?in köprülerle yakaca??n köprüleri ay?rt etmektir...

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#821

 
© 2015
AŞK