Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Popüler Sözler

En Güzel K?sa Popüler Sözler 2014 Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel tarihe mal olmu? de?i?ik ve yeni popüler sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.
Mart?lar?n Denizleri Sevdi?i Gibi Sende Beni Sevebilir Misin ?¿ Mart?lar? Bir Kenara B?rak Benim Sevdi?im Gibi Sende Beni Sevebilir Misin ?
Mevsimlerden Sonbaharday?z Senin Yüzünden Dünyadaki Herhangi Birisi ?çin S?radan Bir ?nsans?n Fakat Herhangi Birisi ?çin Dünyalara Bedelsin Elin Mahkum Yüre?ime Cezan Ömür Boyu Sevilmek Amma Sevildi?ini Hiç Bir Zaman Bilmeden
Geçen ?yi Günlerin Hat?r?na Sana Yapaca??m Son Bak?? Kalbine Saplanacak Ve Her Ç?karmak ?stedi?inde Daha Da Derine ?necek Kim Bilir Belki De Ölüm Sebebin Olarak
Küçük Bir Çocuk Gibi Küçük Bir Kalbin Varsa O Küçücük Kalbindeki Büyük Mutluluklarsa Kalbin Küçük Olsa Da Hep Büyük Mutluluklarla Ya?a
Sevgilim bil ki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin, ne de y?ld?zl? aksamlar?! özlemin bir nehir olmu? yarar girer içimde ki da?lar?!
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m, ölümsüz olurdum "Sen hala sonsuzlu?un yüzünde bir damla gözya??s?n"
Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fetti?imi, kimsenin okuma yazma bilmedi?i bir kentte
F?rlatm??t?m kalbimi uza?a, en uza?aDenk gelirde rastlar diye bir y?ld?zaYan?l?p susturdum, a?r?m?n ça?r?s?n?, çagrimin köhnemi? a?r?s?n?
Oysa kim bilir ki , yana??mda yang?nlardan çok önce o yarin b?rakt??? öpü? izi var Yüre?imde an?lardan kalan bin dü? izi var
Kanmad?m aynalara sana kand???m kadariçimde bir bo?luk sana yand???m kadar
Bir çift ye?il göz yüzünden içimde bir sonbahar ac?yor; öyle ac?yor ki, ac?lar ac?s?z kal?yor, mevsimler üstüme devriliyor, k??lar k??s?z kal?yor
Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mdaArd?mda bir yürek yükü rüzgarNe zaman sevmeye koyulsam, do?rulup ço?ald? ayr?l?klar
Seni sildi?imde, an?lar defterinden, biliyordum söküp att???m? hayat?m?n yar?s?n?
ç??ÖÖç?KaH Ç?kar?M GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM BeNi!
"BeN SevmeYi BeceremediM, BelKi de SevilmeYiBeniM SevmeYe eNgeL eVciL aC?lar?M VarD?"
KalaNa GiT, GideNe KaL DemeM!
Lanet Ediyorum Bir TanemGeçen Y?llara Ya?anan An?lara Lanet Ediyorum Sevgilim Sahilde Dola?an SevgililereSevgiyle Verilen K?rm?z? GüllereYanaklara Kondurulan Masum Öpücüklere Lanet Ediyorum Bir Tanem Sevgiyle Yaz?lm?? ?iirlereA?k ?le Yaz?lm?? Mektuplara Ve Tabi Ki Sana Sevgilim Sana
Bir Tesellim Bile Yok Kime Güveneyim Kime S???nay?m Ay?rma Bizi Kara Ölüm Kime Gülüp Kime A?l?cay?m Bekle Beni Sevdi?im Ben Yan?na Varay?m O S?rat Köprüsünde Boynuna Sar?lay?m
Bensizken Öyle Bir Hayat Ya?a Ki Seni Gömen Mezarc? Bile Utans?n
Biz Kald?r?m Ta?lar?n?n Üzerinde Büyüdük O?lum Bilmeyiz! Senin Gibi Buz Üzerinde Paten Yapmay? Biz 15?inde Dünyaya 17?sinde Kas?p Kavuran A?klara ?syan Etmi?izBizde Sevginin Yeri Ba?kad?r O?lum ?stesekte Silemeyiz Kalbimizden O Tarifsiz Ac?y?
E?er Bir Gün O Hiç Ayr?lmamacas?na Sar?ld???m Ölümle Uzaklara Gidersem, Ya?murlara Emanetsin.
'Geldim, gördüm, yendim':
Roma ?mparatoru Sezar'a ait bu söz, Pontus as?ll? Basforos Kral? II. Pharnake ile ?imdiki Tokat'?n Zile ilçesinde yap?lan sava? sonunda söylenmi?. Galip gelen Sezar, Roma Senatosu'na yollad??? mektupla sava??n neticesini bildirir: "Geldim, gördüm, yendim."
'Sen de mi Brütüs?':
Roma ?mparatoru Sezar'?n ölümü, kalabal?k bir grubun kendisine sald?rmas? sonucu gerçekle?mi?tir. ?syanc?lara kar?? bir müddet direnen ?mparator, kendisini b?çaklayanlar aras?nda evlatl??? Brütüs'ü de görünce bu sözü sarf etmi?tir.
'Yarat?lan? ho? gör Yaradan'dan ötürü'
Yunus Emre'nin insanl?k sevgisi, Allah'a olan muhabbetiyle aç?klan?r.
'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi /
Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi'
Kanuni Sultan Süleyman, bir ?iirinde yer alan bu beyti, hasta yata??na dü?tü?ünde söylemi?. Beyitte geçen ilk 'devlet' 'makam- mevki' anlam?nda kullan?lm??, ikinci kez geçen 'devlet' ise 'saadet' manas?nda söylenmi?tir.
'Yollar yürümekle a??nmaz'
60'l? y?llar?n sonunda Adalet Partisi'nin Ankara il kongresinde bir delege sürekli yap?lan gösteri yürüyü?lerinden ?ikâyetçidir. Bu iste?ini Süleyman Demirel'e ileten delege, haz?r cevapl?l???yla bilinen Demirel'in bu ilginç sözüyle kar??la??r.
'Selam verdim, rü?vet de?ildir deyü almad?lar'
16 as?rda ya?ayan Fuzuli'nin '?ikâyetname'sinde geçen bu söz, toplumdaki çarp?kl???, adalet ve hukuk sisteminin gidi?at?n? anlatmas? bak?m?ndan önemlidir.
'Allah bu millete bir daha ?stiklal Mar?? yazd?rmas?n'
?stiklal Mar?? ?airi Mehmed Akif Ersoy, hastayken, içlerinde yazar Tar?k Us'un da bulundu?u bir grup, ziyaretine gider. Ziyaretçilerden birinin, "?stiklal Mar?? yeniden yaz?lsa daha iyi olmaz m??" sorusuna Akif bu cevab? verir.
'??te Pa?am, ?stanbul'
1949- 957 tarihleri aras?nda ?stanbul valili?i ve belediye ba?kanl??? yapan Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay'?n, ?smet ?nönü'ye söyledi?i me?hur söz. 1950 seçimlerinden önce seçim konu?mas?n? yapan ?nönü'ye kalabal??? gösteren Gökay, '??te Pa?am, ?stanbul' demi?tir. Ancak seçim, CHP aç?s?ndan bir hüsranla neticelenmi? ve CHP o y?l ?stanbul'dan hiç milletvekili ç?karamam??t?r.
'Asmayal?m da besleyelim mi?'
12 Eylül askerî darbesinin mimar? ve 7. Cumhurba?kan? Kenan Evren, darbenin ard?ndan gerçekle?en idamlar üzerine bu me?hur yorumu yapm??t?r. Bu dönemde yakla??k 7 bin ki?inin idam? istenmi?, Askerî Yarg?tay 124 idama hükmetmi?, bunlar?n 50'si infaz edilmi?tir.
'70 sente muhtac?z.'
Türkiye'nin en çok ba?bakan olma rekorunu elinde bulunduran siyasisi Süleyman Demirel'in incilerinden biridir. Türkiye'de 70'lerin sonunda ya?anan ekonomik krize atfen sarf edilmi?tir. Demirel, d?? ticaret aç???ndaki art??? ve döviz darbo?az?n? bu sözle ifade etmi?tir.
* Adaletsizlik eden, adaletsizli?e u?rayandan daha mutsuzdur. Demokritos
* Adalet güzeldir fakat hüküm sahiplerinin elinde olursa daha güzeldir.
Hz. Muhammed (sas)
* Merhamette güne? gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ay?plar?, kusurlar? örtmekte gece gibi ol. Hz. Mevlânâ
* Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir. William Shakspeare
* Herkes insanl??? de?i?tirmeyi dü?ünür; ama hiç kimse önce kendini de?i?tirmeyi dü?ünmez. Tolstoy
* Her ba?ar?, sab?r ile zaman? birle?tirerek sa?lan?r. Honore de Balzac
Kral da, dilenci de ayn? i?tahla ac?k?rlar.
Montaigne
Öyle alçak bir kap?d?r ki açl?k, geçilmesi zaruri oldu mu, insan art?k ne kadar büyükse, o kadar çok e?ilir.
Victor Hugo
Yeryüzünde hiçbir g?da açl?k kadar lezzetli de?ildir
Cervantes
ADALET
Adaletin hakim oldu?u yerde silah?n yeri yoktur.
Amyot
Kuvvete dayanmayan adelet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Pascal
AD?L OLMAK
?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmakt?r.
Victor Hugo
AFFETMEK
Bir dü?man? affetmek, bir dostu affetmekten daha kolayd?r.
Mme Dorothe Delusy
Ba?kalar?n? s?k s?k affedin, ama kendinizi asla.
Publilius Syrus
A?LAMAK
Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar hiçbir?ey kalpleri birbirine ba?layamaz.
Rousseau
AKIL
Ba?kalar?n?n bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi akl?m?zla ak?ll? olabiliriz.
Montaigne
Ak?ll? bir insan kazand??? paran?n biraz?n?, ald??? nasihat?n ise birço?unu bir yana koyar.
Harry Carns
Ak?ll? adam hem kitaplar?, hemde do?rudan do?ruya hayat? okur.
Lin Yutang
Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez.
Beydeba
Akl?n gücüne hiçbir engel kar?? duramaz.
Marcus Aurelius
Ak?ll?lar, zay?f taraflar?n? bildiklerinden yan?lmayacaklar?n? ileri sürmezler.
Thomas Jefferson
Her zaman akl?m?z?n ard?s?ra gidelim, halk?n taktiride, can? isterse ard?m?zdan gelsin.
Montaigne
Ak?ll? adam, buldu?undan daha fazla f?rsat yaratan adamd?r.
Francis Bacon
Ak?ll? olmakta bir?ey de?il, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.
Descartes
Ak?lzs?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r: Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar.
Goethe
Ben bilmedi?imi bildi?im için di?er insanlardan ak?ll?y?m.
Sokrat
Ak?ll? bir insan?n dünyas? bütün dünyad?r.
Aristofanes
ALI?KANLIK
Al??kanl?klar?n zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra k?r?lamayacak kadar güçlü olurlar.
Benjamin Dizraelli
Baz? amaçlar o kadar de?erlidir ki, o yolda ma?lup olmak bile zafer say?l?r.
Eti tadan köpek, art?k kuru ekme?e dönmez.
Ahmet Ha?im
AMAÇ
?nsanl???n büyük ve muhte?em eseri, bir amaçla ya?amay? bilmektir.
Montaigne
Amaçs?z bir ya?amdan sak?n.
ANNE-BABA
Kad?nlar zayf?t?r ama analar kuvvetlidir.
Victor Hugo
ANLAYI?
Birbirimizi ba???layabilmeden önce, birbirimizi anlamam?z gerekir.
Emma Goldman
ARKADA?
Hakiki arkada?l?k, s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti, ancak elden gittikten sonra anla??l?r.
Golti
Hiçbir arkada? arkada?l???n? ispat edene kadar gerçek arkada? de?ildir.
Baumont Fletcher
ARZU
?stemek yetmez, amac?m?za ula?mak için ?iddetle arzulamam?z gerekir.
Ovidivs
A?K
Güzelli?in on para etmez bu bendeki a?k olmasa.
A??k Veysel
En sürekli a?k kar??l?kl? olmayan a?kt?r.
S.Maugham
A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.
Antoine Bret
Seven yaratmak ister, çünkü küçümser.Sevdi?ini küçümsemiyen a?ktan ne anlar?
F.Nietzsche
Sevdi?imiz zaman, a?k o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize s??maz; sevdi?imiz insana do?ru yay?l?r.
Marcel Proust
Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlarda erkeklerin son a?k? olmak isterler.
Oscar Wilde
AYRILIK
Her gün birbirini görmenin tad? ba?ka, ayr?l?p kavu?man?n tad? ba?ka.
Montaigne
Ayr?l?k içinde insan?n gözünü aç?p kapay?ncaya kadar geçen zaman y?l gibi gelir.
Mevlana
AZ?M
En büyük kötülük, zorluklara kar?? koyamamak zafiyetinden gelir.
Goethe
Dünyada insana yard?m eden ?ey, tesadüf de?il, azim ve sebatt?r.
Samuel Smiles
Güçlü olan, yenilmeyen yaln?z azimdir.
Yahya Kemal Beyatl?
BA?I?LAMAK
Suçu ba???layan asildir, ancak özür dileyen daha asildir.
Alphons Daudet
BAL
En tatl? bal?n bile fazlas?n?n tad? b?kk?nl?k verir.
Shakespeare
BALIK
Acemi avc?lar?n oltas?na tak?lacak ahmak bal?klar çoktur.
Mahmut Yesari
Kuru pantolon ile bal?k tutulmaz.
Cervantes
Alabal?k tutmak için, sine?i feda etmelisin.
George Herbert
BARI?
Kötü bir bar??, iyi bir sava?tan daha iyidir.
Pu?kin
Bar?? bile, büyük ücretlerle sat?n al?n?r.
Benjamin Franklin
Bar??? sevin, kini ve kavgay? bir tarafa at?n.Çünkü bunlar kötülüklerin anas?d?r.
A. Tscherming
BAS?TL?K
Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.
Eflatun
Basit adam, karma??k adamdan daha korku vericidir.
Dostoyevski
BA?ARI
Tez elde edilen ba?ar?, insan? karars?z ve maceraperest yapar.
Bacon
Güçlükler ba?ar?n?n de?erini art?ran süslerdir.
Moliere
Dü?ünmek ve söylemek kolay, fakat ya?amak, hele ba?ar? ile sonuçland?rmak çok zordur.
Ziya Gökalp
Hayatta ba?ar?l? olanlar, kendilerine gereken bilgileri ö?renmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeblerini her zaman ara?t?r?rlar.
Rudyard Kipling
Ne ba?ar?rsan?z ba?ar?n, size yard?m eden biri mutlaka vard?r.
Athea Gibson
En s?radan i? bile büyük ba?ar?lar getirme potansiyeline sahiptir.
H.Jackson Brown
Deneyip de ba?aramayanlar? de?il, yaln?zca denemeye bile kalk??mayanlar? yarg?la.
E?er ya?am?nda hiç ba?ar?s?zl?k yoksa, yeterli kadar risk almam??s?n demektir.
Bütün ba?ar?lar?m?, i?lerimi vaktinden önce yapm?? olmama borçluyumdur.
Nelson
Ba?ar?lar?n? gizlemek en büyük ba?ar?d?r.
La Rochefoucauld
Hiç kimse, ba?ar? merdivenlerine elleri cebinde t?rmanmam??t?r.
J.Keth Moorhead
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? de?ildir.
Motnagine
Para nas?l paray? çekerse, ba?ar? da ba?ar?y? çeker.
Chamfort
Büyük i?ler ba?armak isteyen kimse, ölüm yokmu? gibi davranmal?d?r.
Vauvenarques
Ba?ar? istedi?ini elde etmek, mutluluksa elde etti?ini sevmektir.
Brown
Büyük a?klar?n ve büyük ba?ar?lar?n büyük riskler içerdi?ini unutma.
Kim iyi ya?am??, bol bol gülmü? ve çok sevmi?se, ba?ar?y? yakalam?? demektir.
Bessie Anderson Stanley
Ders al?nm?? ba?ar?s?zl?k ba?ar? demektir.
Malcomb S. Forbes
Ba?ar? belki insana çok ?ey ö?retmez, fakat ba?ar?s?zl?k çok ?ey ö?retir.
Çin Atasözü
DÜ?ÜNDÜREN SÖZLER
BA?ARISIZLIK
Ma?lubiyete u?ray?nca ümitsizli?e kap?lma, her ba?ar?s?zl?kta bir zafer arzusu yatar.
Germain Martin
Ba?ar?s?zl?klar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir.
Saint-Exupery
BA?LANGIÇ
?yi bir ba?lang?ç, yar? yar?ya ba?ar? demektir.
Andre Gide
Her?eyin en mühim noktas?, ba?lang?çt?r.
Eflatun
Bütün büyük i?ler, küçük ba?lang?çlarla olur.
Cicero
Ya ba?lamamal?, ya da bitirmeli.
Ovidius
BEKLEMEK
Beklemesini bilenin her?ey aya??na gelir.
Balzac
Çal??may? ve beklemeyi ö?renin.
Longfellow
Beklemeyi bilen insan, her?eyi elde edebilir.
Benjamin Disraeli
BENC?LL?K
Bencil, her yerde yaln?zd?r.
George Sand
Hiç kimseye faydal? olmamak, tam manas?yla k?ymetsiz olmak demektir.
Descartes
Bir insana, kendi iyili?ine çal??t??? için de?il, kom?usunun iyili?ine çal??mad??? için bencil deriz.
Richard Whately
Genellikle dayak atanak?zar, dayak yiyene ac?r?z.Bu ikisinden birinin yerinde olsayd?k acaba hangisini kabul ederdik?
Cenap ?ehabeddin.
Ba?kas? dü?tü mü, "çürük tahtaya basmasayd?" deriz.Kendimiz dü?ünce, bast???m?z tahtan?n çürük ç?km?? olmas?ndan ?ikayet ederiz.
Cenap ?ehabeddin.
Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefelerini bast?rmayan insan pek enderdir.
Byron Langenfeld
BENL?K
Baz? ki?iler henüz benliklerini bulamad?klar?n? söylerler.Ama benlik insan?n buldu?u de?il yaratt??? bir ?eydir.
Thomas Szasz
B?LG?
Bilgi insan? ?üpheden, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak korkudan kurtar?r.
Konfüçyüs
Her bildi?ini söyleme, fakat her söyledi?ini bil.
Marcel Lenoir
Arad???n? bilmeyen, buldu?unu anlayamaz.
Cladue Bernard
Bilgi bizi yaln?? yollarayöneltebilir, fakatbunun cevab?ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir.Ç?l??nlar?n elindeki cehalet hiçbir zaman bir?eyi çözememi?tir.
Dr. Asimov
Hiçbir ?ey bilmeyen hiçbir ?eyi sevmez.Hiçbir ?ey yapam?yan, hiçbir ?ey anlamaz.Hiçbir ?ey anlam?yan de?ersizdir.Oysa anlayan ki?i ayn? zamanda sever, fark?na var?r, görür...Bir?eyin asl?nda, ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vard?r...
Paracelsus
Faydalan?lmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye ve hayr? dokunmayan define gibidir.
Hadis-i ?erif meali
Hiçbir ?eyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.
Thomas Edison
Bilgi insan? ku?kudan, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak korkudan kurtar?r.
Konfüçyüs
Birçoklar? hayranl?k duyarlar fakat çok az kimse bilir.
Hippocrates
Bir ?eyi iyi bilmek için, ayr?nt?lar?n? bilmek gerekir.Bu da hemen hemen sonsuz oldu?una göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir.
La Rochefoucald
Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmakt?r.
Moliere
Ki?inin duygular? bildikleri ile ters orant?l? olarak de?i?ir : Ne kadar az bilirsen o kadar çok kafan k?zar...
Bertrand Russell
B?L?NÇ
Bilinç insan? kahveden daha uyan?k tutar.
BORÇ
Paran?n de?erini ö?renmek isterseniz, borç almaya çal???n.
Benjamin Franklin
BÜYÜK
Büyük insanlar, ?u dünyada büyük ac?lar çekmek zorundad?rlar.
Dostoyevski
Büyük insanlar, ?ikayetsiz bütün ac?lara katlan?rlar.
Schiller
Büyük adam büyük oldu?unu; fakat büyüklü?ün küçüklük oldu?unu bilir.
Andre Maurois
Bir milletin büyüklü?ü, nüfusunun çoklu?u ile de?il , ak?ll? ve fazilet sahibi adamlar?n?n say?s? ile belli olur.
Victor Hugo
CAH?LL?K
?nsanlara cehaletlerini tan?tmak imkans?zd?r.Zira cehaleti tan?yabilmek için de bilgi laz?md?r; dolay?s?yla cehaletini görebilen cahil de?ildir.
J.Taylor
Bilgisiz bir kimse, sava? davuluna benzer, sesi çok içi bo?tur.
Sadi
Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildi?i için ço?unluk bilgisizdir.
La Bruyere
Cehaletin maliyetinin yüksek oldu?unu unutma.
En koyu cehalet, hakk?nda hiçbir?ey bilmedi?in bir?eyi reddetmektir.
Brown
Korkunun kayna??, cehalettir.
Emerson
CESARET
Do?ru olan ?eyi gördü?ü halde yapmamak cesaretsizliktir.
Konfüçyüs
Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.
Eflatun
Dünyada birçok yetenekli ki?iler, küçük bir cesaret sahibi olamad?klar? için silinip gitmi?lerdir
Sydney Smith
Hiçbir ?eye cesaret etmeyen, hiçbir ?eye ümit beslemesin.
Schiller
Dünyada birçok kabiliyetli ki?iler, küçük bir cesaret sahibi olmad??? için kaybolurlar.
Sydney Smith
Cesareti olmayan adam?n ba?ar?s? da olmaz.
Publius Cyrus
Cesaret insan? zafere, korkakl?k da ölüme götürür.
Seneca
Cesaret sahibi tek adam, ço?unlu?u meydana getirir.
CEZA
Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü, haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r.
Eflatun
ÇALI?MAK
Dertler için tek bir deva vard?r; dünyan?n bütün ilaçlar?ndaniyidir; çal??mak.
Dale Carnegie
Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak ?artt?r.
Balzac
Bir hizmette bulundu isem, bu çal??maktan ve sab?rla dü?ünmekten ba?ka bir?ey de?ildir.
Newton
Çal??anlar, kötülük dü?ünmeye vakit bulamazlar.Çal??mayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
Hz. Ali
Durmak ölüm, taklit u?akl?kt?r, çal??mak ve yeti?mek ise hayat ve hürriyettir.
L.Y.Rauke
Basit bir adam?n elinden geleni yapmaya çal??mas?, zeki bir adam?n tembelli?inden iyidir.
G.Gracian
Biz dünyaya hareket etmek üzere geldik.Bundan ötürü, hareket bizim için sak?n?lmayan bir mecburiyet, bir ihtiyaç ve bir zevk halini alm??t?r.
J.Simon
Zevk ?çin olmasa bile ümitsizlik yüzünden de çal??mak gerek.Çünkü aç?kça anla??lmaktad?r ki çal??mak, e?lenmekten çok daha e?lencelidir.
Baudelaire
Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r.
Victor Hugo
Çal??mak, hayat?n en önemli ?art?d?r.?nsanl?k, mutlulu?a ancak bununla ula?abilecektir.
Tolstoy
Ne kadar çok çal???rsan o kadar mesut olursun.
Charles Dickens
Plans?z çal??an bir kimse, ülke ülke dola??p hazine arayan bir insana benzer.
Descartes
Her zaman yapt???n ?eyleri yapmaya devam etti?in sürece her zaman elde etti?in ?eyleri elde edeceksin.
H.Jackson Brown
ÇIKAR
Dalkavuklu?un sa?lad??? ç?kar, dürüstlü?ün getirdi?i ç?kardan daha verimli olursa o ülke batar.
Montesquieu
ÇOCUK
Çocu?a küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten, ona büyük bir servet b?rakm?? olur.
Etienne Gilson
Çocuklar?n, nasihattan çok iyi örne?e ihtiyaçlar? vard?r.
Joseph Joubert
Çocuklar, fakirlerin servetidir.
Thomas Fuller
Bir domuza ve bir çocu?a istedikleri her?eyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocu?unuz olur.
H.Jackson Brown
Çocuklar?na her?eyin en iyisini veremedi?in için üzülme.Senin verebilece?inin en iyisini ver.
DÜ?ÜNDÜREN SÖZLER
DAVRANI?
Önemli olan sözler de?il, davran??lard?r.
Robert Hall
Hareketler, kelimelerden daha fazla konu?ur, daha çok ?ey ifade eder.
Oscar Wilde
Sana nas?l davranmalar?n? istersen, sen de ba?kalar?na öyle davran.Fakat ilk iyi davran??? sen yap.
David Hume
DE?ER
?nsanlar k?rm?z? bir güle do?ru ko?arken ço?u zaman ayaklar?n?n alt?nda ezilen k?r çiçeklerinden habersizdirler.
Anonim
DEHA
Dehan?n yüzde biri ilham, yüzde dokuzu terdir.
Thomas Edison
Deha, sonsuz güçlüklere katlanabilme yetene?idir.
Carlyle
DENEY
Deney, okullar?n en geli?mi?idir, o okulda aptallar bile bir?eyler ö?renir.
Benjamin Franklin
DENGE
Yumu?ak olma ezilirsin, sert olma k?r?l?rs?n.
Victor Hugo
DERT
Her derdin devas? zaman kazan?larak bulunur.
Moliere
Hepimizde ba?kalar?n?n dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vard?r.
La Rochefoucauld
Dar günümde dost dü?man belloldu
On derdim var ise ?imdi ell'oldu
Pir Sultan Abdal
Geçmi?bir dert için yak?nmak, yeni dertler edinmektedir.
Shakespeare
D?KKAT
Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.
Pitigrilli
D?L
Dizginsiz dil bela getirir.
Aiskhylos
D?N
Din, belirli ?eylere bir aç?dan bakmak de?il, her?eye belirli bir aç?dan bakmakt?r.
Robert E. Sega
DO?RULUK
Do?rulu?un en güzel meyvesi sükundur.
Epikuros
Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir, nas?l olsa do?ar.
Wendel Philips
Do?ruysan kimse hat?rlamaz, yanl??san kimse unutmaz
Murphy
DOSTLUK
Ba?kalar? ile ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin, ba?kalar?n?n seninle ilgilenmesini beklersen iki y?lda bile tek dost kazanamazs?n.
Dale Carnegie
E?er herkes dost sand??? kimselerin bir de kendi arkas?ndan söylemi? olduklar?n? duysayd?, dünyada pek az dost kal?rd?.
Pascal
Dostun olsun istiyorsan dost ol.
Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.
Motaigne
Denendikten sonra dost edindiklerini ba?r?na bas, ama her ilk tan??t???nla, hemen dost olma.
Shakespeare
Dostluktan sayg?y? kald?ran, onun en büyük süsünü kald?rm?? olur.
Çiçero
Ak?ll? bir adam, senin can?n?n dü?man? bile olsa, cahil bir dosttan iyidir
Firdevsi
Yast?k diye ba??n? ate?e dayayan, yatak diye y?lanlar?n üzerinde yatan bir adam, emniyet etti?i bir dostundan dü?manl?k sezen bir adamdan daha rahat uyur.
Beydeba
Dost kazanman?n tek yolu, dost olabilmektir.
Emerson
Dosttan bol ?ey de yok dünyada, dosttan bulunmaz ?ey de.
La Fontaine
Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.
Bechstein
Dostlar?n s?k?nt?da iken, onlar? mutlu olduklar? zamankinden daha çok ara.
Chilon
Dost kazanmak isteyen kimse, dostlu?u payla?may? bilmelidir.
Lord Byron
DÜNYA
Dünyay? oldu?u gibi kabul et.Gülümsemeleri ve s?k?nt?lar?yla sevgisi, dostlu?u, yalan? ve gerçe?iyle; yar?n?n nefsine ba?l? planlar?yla, gençli?in dü?leri gibi gelip geçen umutlar?yla.
Charles Swain
Dünyayla kavgan?zda Dünya'y? destekleyin.
F.Kafka
DÜ?ÜNCE
Dü?ünce hürriyeti, ruhun hayat?d?r.
Voltaire
S?rt?n? dayayaca??n bir davan yoksa dü?ersin.
Bilinmiyor
DÜ?MAN
?nsan?n en büyük dü?man?, do?rudan do?ruya kendisidir.
Çiçero
Dü?manlar?n en büyü?ü, dü?manl???n?gizleyendir.
Hz. Ali
Dü?manlar?n?z? sevin.Çünkü Kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söylerler.
Benjamin Franklin
Yenilmesi gereken ilk dü?manlar öfke ile umutsuzluktur.
Alain
Aç?k kalp ile konu?an dü?man, içinden pazarl?kl? dosttan çok iyidir.
DÜ?ÜNCE- DÜ?ÜNMEK
Dü?ünmek , ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.
Eflatun
Dü?ünmekten ö?renmek, zaman kaybetmektir.
Konfiçüyus
?nsan ne kadar az dü?ünürse o kadar çok konu?ur.
Montesquieu
Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse fazla bir?ey dü?ünmüyor demektir.
Walter Lipmann
Dü?üncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanl?? tart?larla tam i? görmeye çal??an sat?c?ya benzer.
Goethe
Tüm büyük ke?ifler, duygular?, dü?üncelerinden önde ko?turan ki?iler taraf?ndan yap?lm??t?r.
C.H.Parkhurst
Bilginlerle beraber dü?ünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir.
Berkley
E??T?M
Bir mermer parças? için heykeltra? ne ise, ruh için de e?itim odur.
Addison
E?itimin insan? bozmamas? yetmez, daha iyiden yana de?i?tirmesi gerekir.
Montaigne
E?tim görmü? halk? bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, kölele?tirmek imkans?zd?r.
Lord Brougham
ELE?T?RMEK
Kendi ya?am?n? daha iyi ve daha mükemmel bir duruma getirmekle öyle me?gul ol ki, ba?kalar?n? ele?tirmek için çok az zaman?n kals?n.
E?er ele?tiriden korkuyorsan?z, dünyadan hiçbir ?ey yapmadan geçip gideceksiniz demektir.
EL EME??
Hiçbir zaman gökten gül ya?maz, daha çok gül istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir.
George Eliot
ERKENC?L?K
Hayatta bütün ba?ar?lar?m? her zaman ve her i?te bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum.
Oscar Wilde
De?irmene önce gelen önce ö?ütür.

#2475

 
© 2015
AŞK