Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Enteresan Sözler

K?sa enteresan sözler 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlerin çe?itli sosyal payla??m sitelerinde payla?abilmeniz için enteresan sözler facebook twitter için haz?rlanm??t?r. Ayr?ca birbirinden de?i?ik farkl? ve yeni enteresan sözler resimli olarak yine bu sayfam?zda bulunmaktad?r. ??te be?enece?iniz k?sa enteresan mesajlar
K?zlar Gül Gibidir Uzaktan Güzel Kokar ve görünürler Yak?nla?t???n zaman Dikeni Batar.
Kalbimi yeniledim Yinede Buldun Beni A$k!
Sen Sakin Ol ben Senin yerine Heycanlan?r?m
Ba?kas? Olma Kendin Ol Belki ozaman insan Olursun. enteresan sözler k?sa
Sigara ve içki insan? Siroz, Hayat Ve A?k insan? Verem Eder.
112'ye Ba?lad?m kendimi Ar?za Ç?kar?yorum gel Onar beni
azraiL'Le Hayat kumar? Oynuyorum Lütfen Rahats?z ETmeyi, 1 - 0 öndeyim.
fazla A?lama emzik Yok Yan?mda Al?? Art?k Bu hayata A?k Ac?s? Çekeceksin Doya Doya, üstüne Su iç Rahatla
?imdi A?k?n için biLeklerimi kesicem öLürüm Diye korkuyorum
senin için denize atlar?m ama bugün deniz tuttu yar?n atlasam Olurmu?
güLme Kom?una oLursun mu?mula
Yava? yerler Ya?, üstümdeki Saten Kuma?
3 Dile?im Var Sen Ben ve Senden Sonra Geçirece?im Mutlu Bir Hayat.
Yürü Be güzeLim Endam?n? Görelim, hadi gel geri ?imdi Yüzünü görelim
Yükseklik Korkum var Ama uça?? çok seviyorum
uzaklarda Arama Kendini Aynaya Bak Görürsün kendini..
A??k OLma Fazla Ac?s? Çoktur, Ac? Çekme fazla A?k Kal?c? De?il Bu Dünyada.
Gül Dikenli OLsada Güzel Görünür, Kendini Güzel Sanan Kad?nlar Makyajla Bi?eye Benzerler.
Fazla irdemele muhabbetleri merak etme geçen sözleri sonunda üzücü bir nokta Olursun.
K?zlar Hayatta Oldu?u Sürece Dünyadan hergün 1 Erkek EKsilicek. ( A?k? için ölenler )
Bende Söz Bitmez Sende Dinleme Arzusu Bitmez!
Yollar? Giderek Bitiremezsin Ama Bakarak Bitirebilirsin.
Kaybedilince De?eri Anla??lan insanlar, Art?k oLmayan Zaman içinde De?erli Olurlar.
Can?m Sen Vodafone Gibi An?'n? ya$arken ben Avea Gibi Heryerde Seni Kapsama Alan?ma aL?r?m
A?k?m ?imdi Sana OLan Sevgimi hayk?rmak istiyorum Ama miLLer Rahats?z Olur Ses yapma Diyor Hem?ire Abla
Napolyon Bonaparte: A?kta zafer kazanan, kaç?p giden erkektir.
Charles Bukowski: Tabii ki bir insan? sevebilirsiniz, e?er onu yeterince tan?m?yorsan?z.
Soren Kierkegaard: Mükemmel a?k, insan?n kendisini mutsuz edecek ki?iyi sevmesidir.
Lionel Strachey: ?stedi?in kad?n? elde etmenin cezas?, onu elinde tutmak zorunda olmand?r.
Finley Peter Dunne: ?yi kocalar bekar kal?r, evlenemeyecek kadar dü?üncelidirler.
Molly Mcgee: Bir erkek hiç neden yokken kar?s?na çiçek getirmi?se, bir nedeni vard?r elbet.
Tacitus: Devlet ne kadar yozla?m??sa, o kadar çok kanun olur.
Oscar Wilde: Siyasi partilere bay?l?yorum. ?nsanlar?n siyasetten konu?mad??? tek yer oras? kald?.
Edmund Burke: Zay?f bir hükümet kadar bask?c? ve adaletsiz olan? yoktur.
Charles De Gaulle: Siyasetçi, efendi olabilmek için u?ak gibi görünür.
Dwight D. Eisenhower: Askeri aç?dan güçlü olmam?z gerekir, ancak belirli bir a?amadan sonra askeri güç, ulusal zay?fl??a yol açar.
Çiçero: Adaletin a??r?s?, a??r? adaletsizliktir.
Konfüçyüs: As?l bilgi, insan?n cehaletinin s?n?rlar?n? tan?mas?nda yatar.
Eleanor Roosevelt: Yoksulluk çok pahal? bir lüks. Maliyetini kar??layamay?z.
Winston Churchill: Dünyada ortal?kta dola?an bir sürü berbat yalan var, en kötüsü de yar?s?n?n do?ru olmas?...
Georg Hegel: Tarihten ald???m?z ders, tarihten ders almad???m?zd?r.
Simon Cameron: Dürüst politikac?, bir kere sat?n al?n?nca taraf de?i?tirmeyen politikac?d?r.
Doly Parton: Bu kadar ucuz görünmenin, ne kadar pahal?ya mal oldu?una inanamazs?n?z.
Mark Twain: Hiç bir zaman okulumun e?itimimi engellemesine izin vermedim.
Kennedy: ABD, yerinde saymak için bile çok h?zl? ilerlemelidir.
Bacon: Bütün vaktinizi çal??maya adamak tembelliktir.
Zsa Zsa Gabor: Bir k?z a?k için evlenmeli ve onu bulana kadar evlenmeye devam etmelidir.
Shakespeare: En sahici ?iir, uydurma oland?r.
Margaret Mead: Bir e?iniz daha olmad???n? asla unutmay?n. T?pk? di?er herkes gibi.
Woody Allen: Ölmekten korktu?umdan de?il, sadece gerçekle?ti?inde orada olmak istemiyorum.
Alan Bennett: Çok s?k? bir ?ekilde denetlendi?i sürece, özgür ifadeden yanay?m.
Niels Bohr: Kuantum fizi?i kafan?z? kar??t?rmad?ysa onu tam olarak anlamam??s?n?z demektir.
Bob Hope: Bankalar, paraya ihtiyac?n?z olmad???n? kan?tlad???n?zda size borç veren kurumlard?r.
W. Somerset Maugham: Emin oldu?um tek bir ?ey varsa, o da insan?n emin olabilece?i çok az ?ey oldu?udur.
Elisabeth Marbury: Arkada?lar?n?z ne kadar zenginse, o kadar pahal?ya patlar.
Coco Chanel: Bir kad?n?n ç?plakl??a en yak?n oldu?u an, en ??k oldu?u and?r.

#2341

 
© 2015
AŞK