Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Enteresan Sözler

uzaklarda Arama Kendini Aynaya Bak Görürsün kendini..

A??k OLma Fazla Ac?s? Çoktur, Ac? Çekme fazla A?k Kal?c? De?il Bu Dünyada.

Gül Dikenli OLsada Güzel Görünür, Kendini Güzel Sanan Kad?nlar Makyajla Bi?eye Benzerler.

Fazla irdemele muhabbetleri merak etme geçen sözleri sonunda üzücü bir nokta Olursun.

K?zlar Hayatta Oldu?u Sürece Dünyadan hergün 1 Erkek EKsilicek. ( A?k? için ölenler )

Bende Söz Bitmez Sende Dinleme Arzusu Bitmez!

Yollar? Giderek Bitiremezsin Ama Bakarak Bitirebilirsin.

Kaybedilince De?eri Anla??lan insanlar, Art?k oLmayan Zaman içinde De?erli Olurlar.

Can?m Sen Vodafone Gibi An?’n? ya$arken ben Avea Gibi Heryerde Seni Kapsama Alan?ma aL?r?m :)

K?zlar Gül Gibidir Uzaktan Güzel Kokar ve görünürler Yak?nla?t???n zaman Dikeni Batar.

Kalbimi yeniledim Yinede Buldun Beni A$k!

Sen Sakin Ol ben Senin yerine Heycanlan?r?m :)

Ba?kas? Olma Kendin Ol Belki ozaman insan Olursun.

Sigara ve içki insan? Siroz, Hayat Ve A?k insan? Verem Eder.

112’ye Ba?lad?m kendimi Ar?za Ç?kar?yorum gel Onar beni :)

azraiL’Le Hayat kumar? Oynuyorum Lütfen Rahats?z ETmeyi, 1 – 0 öndeyim.

fazla A?lama emzik Yok Yan?mda Al?? Art?k Bu hayata A?k Ac?s? Çekeceksin Doya Doya, üstüne Su iç Rahatla :)

?imdi A?k?n için biLeklerimi kesicem öLürüm Diye korkuyorum :)

senin için denize atlar?m ama bugün deniz tuttu yar?n atlasam Olurmu? :)

güLme Kom?una oLursun mu?mula :)

Yava? yerler Ya?, üstümdeki Saten Kuma?

3 Dile?im Var Sen Ben ve Senden Sonra Geçirece?im Mutlu Bir Hayat.

Yürü Be güzeLim Endam?n? Görelim, hadi gel geri ?imdi Yüzünü görelim :)

Yükseklik Korkum var Ama uça?? çok seviyorum :)

A?k?m ?imdi Sana OLan Sevgimi hayk?rmak istiyorum Ama miLLer Rahats?z Olur Ses yapma Diyor Hem?ire Abla :)

Gel kalbimde ya?a, kira falan istemem.

Kendi gelece?imizi haz?rlar?z, memnun kalmazsak kader deriz.

Yalan söyleyenlerin çok iyi bir haf?zaya ihtiyac? vard?r.

?çine birden garip bir çal??ma iste?i gelirse, otur bekle geçsin.

Hayat sahnesinde bütün yeteneksiz figüranlara bir rol vard?r.

Herkesin haks?z olmas?, senin hakl? oldu?unu göstermez

Ba?kalar?n? s?k s?k affedin, ama kendinizi asla.

Parayla saadet olur, Ay?e olur, Fatma olur.

Kitap okumuyorsan?z, tart??mayal?m.

A??k ol ama kimseden sana a??k olmas?n? isteme.

Size kaç kere aç?k saç?k dergi koymay?n dedim ?u ahlak masas?n?n üstüne.

S?navlarda ad?n? yazana 50 verilsin. Ba?lamak bitirmenin yar?s?d?r.

Alt?n gibi çocuktu, bozup bilezik yapt?lar.

Son gülen hep sen olacaks?n. Çünkü hep geç anl?yorsun.

Gecekonducular dikkat. Mars’ta hayat varm??.

Cesur ol, de?ilsen bile öyle davran, kimse aradaki fark? anlamas?n.

Size ç?kmaz demedik mi? Hadi bakal?m i? ba??na.

So?uktan gelen casusun durumu iyi de?il. Kafay? ü?ütmü?.

K?zd?rmay?n çarpar?m. (elektrik kablosu)

Dünya delikanl? olsayd?, yuvarlak olmazd?.

Mutlulu?u ya?aman için a??k olman gerek, a??k olman için beni sevmen gerek.

Çevreye verilen rahats?zl?ktan dolay? özür dileriz. Sessiz Ço?unluk.

Gülümseyin çünkü gülümsemek dudaklar?n ikinci olarak yapt??? i?tir.

Temiz toplum bekleyebilir, önce semiz toplum. Bu da bir fikir.

Aptallarla tart??ma, çünkü di?erleri aran?zdaki fark? anlamayabilir.

Küba için çal???yorum ve kar??l???nda puro al?yorum.

Oturan Bo?a’ya göre bütün beyazlar cilt hastas?yd?.

Dünyan?n en kolay i?i ba?kas?n?n paras?n? harcamakt?r.

?nsan yükse?e ç?kt?kça pantolonundaki yaman?n görünme ihtimali artar.

Talihi aç?k olan?n horozu da yumurtlar.

Her ?ey yolundaysa bir ?eyler kesinlikle gözünüzden kaçm??t?r.

Bir taraf?n?z ne kadar çok ka??n?yorsa, eliniz ula?aca?? yerden o kadar uzakt?r.

Evde patron oldu?unu söyleyen bir erke?e kesinlikle inanmay?n. Çünkü muhtemelen ba?ka yalanlar da söylüyordur.

E?er öküzlerle domuzlar konu?abilselerdi, konu?tuklar? tek ?ey yem olurdu.

Demokrasilerde istedi?inizi söyleyip, söylenenleri yapars?n?z.

Nefes alam?yorum, atmosferi aç?n.

Oturdu?u yerden ba?ar?ya ula?an tek ?ey tavuktur.

Çevre yolunda ambulansla yar???n, Azraili sinir edin

Kimi dertten içer, kimi ne?eden, ben ?i?eden içiyorum.

Aptallarla tart??may?n, çünkü onlara malum olur.

Ak?ll? olup dünyan?n kahr?n? çekece?ine, deli ol dünya senin kahr?n? çeksin.

Kumar? b?rakaca??ma bahse girerim.

Dü?ün ve hepimizi ?ok et böylece.

Rü?vet uluslararas? para birimidir.

Bakarsan ba? olur, bakmazsan göremezsin.

Turiste güler yüz gösterin ki, aldat?ld???n? anlamas?n.

Yaz?l?dan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.

Ayda 200 milyon kazanmak ister misiniz? O zaman aya gidin.

Erkeklerin a?klar? belediye otobüslerine benzer. Kimilerini indirir, kimilerini bindirirler.

hayat ne garib bazen güldürür bazen öldürür herseye ra?men hayat yasamaya de?er

SORAR k?MS?N D?E SÖYLER?Z EwREn gençleriyiz diye ?ahaneyiz birde anlamazlar i?teee

Sen benim Fark?m? Fark Etsende Fark Etmez Çünkü Benim Fark?m? Fark Edenler Senden Daha Farkl?.

– Çin Atasözü

1 - (Söz Sahibi Bilinmiyor)

Kopan bir ipe s?ms?k? bir dü?üm atarsan?z, ipin en sa?lam yeri art?k bu dü?ümdür. Ama ipe her dokunu?unuzda can?n?z? ac?tan tek nokta yine o dü?ümdür…

2 – (Söz Sahibi Bilinmiyor)

Mutlu olmay? yar?na b?rakmak, kar??ya geçmek için nehrin durmas?n? beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…

3 – Edward de Bono

Yar?n?n bugünden daha iyi olaca?? ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün yar?n uyand???m?zda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sa?layacak bir ?eyler yapabiliriz.

4 – Voltaire

Uzun bir tart??ma her iki taraf?nda haks?z oldu?unun delilidir.

5 – Epictetus

Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bu günden ba?lam?yorsun?

6 – Miguel de Cervantes

Kalem akl?n dilidir.

7 – Jean Paul Sartre

?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir.

8 – Jean Baptiste Racine

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

9 – Goethe

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.

10 – Napoleon Bonaparte

Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.

11 – Don Herold

Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

12 – Friedrich von Schiller

Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.

13 – Daniel Defoe

?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar.

14 – Oscar Wilde

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir.

15 – Goethe

A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.

16 – Tolstoy

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.

17 – Honore de Balzac

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.

18 – George Jean Nuthar

Hiç kimse yumruklar? s?k?l?yken net dü?ünemez.

19 – Aristoteles

Sözün en güzeli, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür.

20 – Leonardo da Vinci

Insan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar.

21 – Moliere

En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r.

22 – Ö M A

Hayatta en anlaml? kelime “B?Z”, en anlams?z kelime ise “BEN” dir…

23 – Emile Chartien

Hiçbir ?ey bir fikirden daha tehlikeli de?ildir. E?er o fikir sahip oldu?unuz tek fikirse.

24 – Moliere

Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.

25 – Anonim

Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler ama ne dü?ünece?inizi asla.

26 – Denis Diderot

Azla mutluluk çokla didi?mekten iyidir.

27 – J.J. Ronsein

?nsan dü?ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi?tir.

28 – Eskhylos

?yi ya?amak de?il, ya?amay? iyi bitirmek. ??te gerçek mutluluk budur.

29 – Montaigne

Elin yapt??? herhangi bir ?eyi bir ba?ka el y?kabilir.

30 – Charles Buxton

Çok kere en kuvvetli tenkit ses ç?kartmamakt?r.

31 – William Shakespeare

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

32 – La Fontaine

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

33 – Aristophanes

Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do?ru yürümez…

34 – Marcus Porcius Cato

Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler. Ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler.

35 – Campbell

Al??kanl?klar b?rak?lmazsa zamanla ihtiyaç halini al?rlar.

36 – Benjamin Franklin

Bir bugün iki yar?na bedeldir…

37 – La Fontaine

Ölü bir imparator olmaktansa ya?ayan bir dilenci olmak daha iyidir.

38 – Mary Shelley

Acaip ?eyler, acaip dü?üncelerden do?ar…

39 – Eflatun (Plato)

Konu?ma insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.

40 – Moliere

?nsan, güldü?ü kadar insand?r…

41 – Konfüçyüs

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne?te bile leke var.

42 – Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

43 – Moliere

Beni isterseniz dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.

44 – Victor Hugo

Gecenin en karanl?k an? ?afak sökmeden az öncedir.

45 – Bechstein

Dostu olmayan insan en yoksul insand?r.

46 – Andre Gide

An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.

47 – Epictetus

Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r.

48 – Albert Einstein

Dü?lemek bilmekten daha önemlidir.

49 – William Shakespeare

?yi yada kötü bir ?ey yoktur. Biz dü?üncemiz ile iyi ve kötüyü yarat?r?z.

50 – Abraham Harold Maslow

Elinde çekiç olan ki?i her?eyi çivi olarak görür.

51 – James B. Conont

Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.

52 – Anatole France

?nsan dünyada ancak dünyaya bo? verdi?i zaman mutlu olur.

53 – Ö M A

Ona sevdi?inizi söylemek ya da hissettirmek için yar?n? beklemeyin. Yar?n oldu?unda o ya da siz art?k olmayabilirsiniz…

54 – Afrika Atasözü

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farkl? olursa olsun gözya?lar?n?n rengi ayn?d?r.

55 – Oscar Wilde

Ne kadar çok ki?i benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.

56 – Albert Camus

Kendine bir anlam arayan tek varl?k insand?r.

57 – Andre Tardieu

Herkes dünyan?n düzene girmesini ister. Fakat çabay? kom?usundan bekler.

58 – Jean Jacques Rousseau

Zor i?, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay i?lerin birikmesiyle meydana gelir.

59 – Benjamin Franklin

Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.

60 – Bertrand Russell

Ki?inin duygular? bildikleriyle ters orant?l?d?r. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok k?zars?n.

61 – Cucong

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.

62 – Demosthenes

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.

63 – Erich Fromm

Dü?ünmek günah i?lemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tatt? m? art?k ondan bir daha vazgeçemez.

64 – Etienne Gilson

Çocu?una küçük ?eylerden zevk almas?n? ö?reten ona büyük bir servet b?rakm?? olur.

65 – Ezop

?yilik, ne kadar küçük de olsa hiçbir zaman bo?a gitmez.

66 – Guy Hunter

Önemli olan, söylenenin ne oldu?u ya da nas?l söylendi?i de?il, nas?l anla??ld???d?r.

67 – Benjamin Franklin

Küçük harcamalar? gözden kaç?rmay?n. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi bat?r?r.

68 – Honore de Balzac

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin

69 – Descartes

Rastgele bir do?ruya ula?maktansa, yöntemli bir çabayla yanl??a ula?may? ye?lerim.

70 – Frost

Ormanda iki ayr? patika vard? ve ben en az ayak izi olan?n? seçtim. ??te farkl?l?k budur.

71 – Publis Syrevs

Herkes ba?ka birinin beceremedi?i bir konuda ustad?r.

72 – Voltaire

Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar, Yoksulluk.

73 – E. Raux

Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çal??maktan da zevk almazlar.

74 – Montesquieu

Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.

75 – Honore de Balzac

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

76 – Axel Munthe

Ba?ar?n?n dört ?art?; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmakt?r.

77 – Eflatun (Plato)

Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz.

78 – Cicero

En haks?z bar???, en adil sava?a tercih ederim.

79 – Dale Carnegie

Konu?ma, bir bayan?n etekli?i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar k?sa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmal?d?r.

80 – Eflatun (Plato)

Cesaret, tehlike an?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.

81 – Albert Einstein

Fantazi bilgiden daha önemlidir.

82 – ?spanyol Atasözü

Yar?n hayat?n?n en dolu günüdür.

83 – Ö M A

Mutluluk ikiz olarak do?ar. Onu tatman?n tek bir çaresi vard?r o da payla?mak.

84 – Jean Genet

E?er dünya hakk?nda birazc?k bir?ey anlamak istiyorsak h?nçtan ve nefretden ar?nmam?z gerekir.

85 – Necip Faz?l K?sakürek

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.

86 – Amie Suche

Yaz? yazmayi ö?renmek, her?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir.

87 – Phyllis Bottome

Zorluklar? kar??laman?n iki yolu vard?r; ya zorluklar? de?istirirsiniz ya da zorluklar? çözmek için kendinizi.

88 – Doris Lessing

?sterseniz yanl?s dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla düsünün.

89 – Honore de Balzac

Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçti?i, küçüklerinde tak?l?p kald??? bir örümcek a?? gibidir.

90 – Konfüçyüs

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.

91 – Descartes

Ak?ll? olmak da bir ?ey degil, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r.

92 – Oscar Wilde

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister.

93 – Napoleon Bonaparte

?nsanlar rakamlara benzer, durumlar?na göre de?er kazan?rlar.

94 – Samuel Smiles

Kitaplardan elde edilen tecrübe, ekseriya k?ymetli olmakla beraber, sadece bir ö?renmedir; as?l hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini ta??r.

95 – Sofokles

Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.

96 – Wolfgang Amadeus Mozart

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… ??te bu dehan?n ta kendisidir.

97 – Newton

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

98 – Sokrates

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca “ayaklar?m var ya” diyebilen insand?r.

99 – Goethe

Mal kaybeden, bir?ey kaybetmistir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her?eyini kaybetmistir.

100 – Cenab ?ahabettin

Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z.

101 – Graham Greene

Ba?kalar?n?n ?zd?rab?n? unutmak kolayd?r.

102 – La Martin

Vicdan kanunlar?n kanunudur.

103 – Dostoyevski

Sevgi her zaman kar??l?k görür, “kin”de…

104 – Bernard Shaw

Para açl??? giderir, mutsuzlu?u de?il, yemek mideyi doyurur, ruhu de?il.

105 – La Rochefoucauld

K?skançl?kda gururun pay? a?ktan fazlad?r.

106 – Konfüçyüs

Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir.

107 – Sadi

Ne söyleyeyim diye ba?tan dü?ünmek, niçin söyledim diye sonunda pisman olmaktan iyidir.

108 – Goethe

Atalar?ndan sana kalan? haketmeye bak! Yoksa senin olmazlar.

109 – Konfüçyüs

Karanl??? lanetlemektense, bir mum yak?n.

110 – Ö M A

Sevgi sadece büyümesi durdu?unda yok olur.

111 – Peter Ustinov

Sevgi sonsuz bir ba???lama oyunudur. Bir al??kanl?k haline gelen ?efkatli bir bak??t?r.

112 – Elenor Glyn

A?k, günlük ya?am?n tozunu alt?n rengi bir sise çeviren göz kama?t?r?c? bir cazibedir.

113 – Oscar Wilde

?anss?zl??a katlanabiliriz, çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan, yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r.

114 – La Bruyere

Dünyada ba?ar? kazanman?n iki yolu vard?r: Ya kendi akl?ndan faydalanmak, yahut da ba?kalar?n?n ak?ls?zl???ndan faydalanmak.

115 – Jean Jacques Rousseau

Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar hiçbir?ey kalpleri birbirine ba?lamaz.

116 – William Shakespeare

En tatl? bal?n bile fazlas? b?kk?nl?k verir.

117 – Mustafa Kemal Atatürk

?una inanmak laz?md?r ki, dünya üzerinde gördü?ümüz her ?ey kad?n?n eseridir.

118 – Chesterton

Tart??mas?n? bilmeyenler kavga ederler.

119 – Aristoteles

Zay?f, daima adalet ve e?itlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile de?ildir.

120 – Victor Hugo

Çal??ma uçup gidebilen bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?k.

121 – Dale Carnegie

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol.

122 – Honore de Balzac

Bir anne yüre?i, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.

123 – Hipokrat (Hippocrates)

A??r? hastal?klar için a??r? tedaviye ihtiyaç olur.

124 – Nikolay Vasilyevich Gogol

Saadeti ifade edecek kelime yoktur.

125 – Napoleon Bonaparte

Zafer, ?srar eden ve dayanan?nd?r.

126 – Albert Camus

Bir insan söylediklerinden çok, söylemedikleri ile insanla??r.

127 – Theodore Hesburgh

Bir baban?n çocuklar?na yapabilece?i en büyük iyilik, onlar?n annelerini sevmektir.

128 – Lord Byron

Ekmekten sonra e?itim, bir ulusun en büyük ihtiyac?d?r.

129 – Aristoteles

Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r.

130 – Robert Burton

Bütün yerler, gökten ayn? uzakl?ktad?r.

131 – Alexandre Dumas

Bütün genellemeler tehlikelidir, bu bile…

132 – Dostoyevski

?nsanlar?n saadet kadar felakete de ihtiyac? vard?r.

133 – Stefan Zweig

Küçüklerin büyüklük taslamas? kadar tehlikeli bir ?ey yoktur.

134 – Denis Diderot

?nsan, hayat?n?n dörtte üçünü yapamayaca?? ?eyleri istemekle geçirir.

135 – Charles Dickens

Sevgi ne birden var olur, ne birden yok olur.

136 – Graham Greene

E?er sizde deha varsa, çal??kanl?k bunu geli?tirir. E?er yoksa onun yerini çal??kanl?k al?r.

137 – Eflatun (Plato)

Kendini yenmek, zaferlerin en büyü?üdür.

138 – Albert Einstein

Bütün bilim, günlük dü?üncelerimizin ar?t?lm?? ?ekillerinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

139 – Thomas Mann

Hastal??a ve ölüme kar?? insanlar?n gösterdi?i tüm ilgi, hayata kar?? duydu?umuz ilginin ba?ka bir ?ekilde ifadesidir.

140 – Aristoteles

Arzu öyle bir ?eydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanlar?n hayat?, arzular? doyurma yollar?n? aramakla geçer.

141 – Ö M A

Hayat?m boyunca pek çok ?ey oldum ama a??k olmak olabildi?im en güzel ?eydi…

142 – Erich Fromm

Sevgi, insan?n valoru? sorununun yan?t?d?r.

143 – William Shakespeare

Hiçbir ?eye sahip de?ilseniz, hiçbir ?ey kaybedemezsiniz.

144 – Honore de Balzac

?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r, hele hak edince.

145 – Samuel Smiles

Herkes ak?nt?yla birlikte yüzebilir, ancak cesaretli olanlar ak?nt?ya kar?? yüzmeyi deneyenlerdir.

146 – Mark Twain

Yar?n, geride kalan hayat?m?z?n ilk günüdür.

147 – Aristophanes

Ak?ll? insanlar dü?manlar?ndan birçok ?ey ö?renebilirler.

148 – Saint Antoine de Exupery

Çölü güzel yapan ?ey, bir yerlerde su kuyusu sakl?yor olmas?d?r.

149 – Herodotus

Ko?ullar insanlar? idare eder, insanlar ko?ullar? de?il.

150 – Aristoteles

?yi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

151 – Lao Tzu

Bilmedi?ini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildi?ini sanmak tehlikeli bir hastal?kt?r.

152 – Alexandre Dumas

Hiçbir ?ey ba?ar? kadar ba?ar?l? olamaz.

153 – Sokrates

Bir ?ey biliyorsam o da hiç bir ?ey bilmedi?imdir.

154 – Arksilaos

Hiçbir ?ey bilmedi?imi de kesin olarak bilmiyorum.

155 – Erich Fromm

Ancak kendinden bir?eyler verebilen ki?i zengindir.

156 – Albert Camus

A?k; ak?ll?, aptal demeden, bütün insanlara bula?an bir hastal?kt?r.

157 – Friedrich Nietzsche

Ebedi gerçeklik olmad??? gibi, mutlak do?ru da yoktur.

158 – Giovio

Zaman?nda bir ad?m atmayan tembel, sonradan yüz ad?m atmak zorunda kal?r…

159 – Lord Byron

?nsan, tebessümle gözya?? aras?nda gidip gelen bir sarkaçt?r.

160 – Graham Greene

Uçu?u ne kadar sessiz olursa, y?rt?c? ku? da o kadar tehlikeli olur.

161 – Bertrand Russell

Tüm uzmanlar?n ayn? görü?te olmalar?, hepsinin yan?lmalar? anlam?na da gelebilir.

162 – Aristoteles

Cesaret kuvvetle birle?ince büsbütün artar.

163 – Denis Diderot

Yaln?z iyilik yapmak yetmez, iyili?i ayn? zamanda zarafetle yapmak laz?md?r.

164 – Charles Dickens

Kalbini açt?klar?na dudaklar?n? kapama.

165 – Konfüçyüs

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

166 – Stefan Zweig

Gözler az gördü?ü, kulaklar az duydu?u ölçüde hayal gücü artar.

167 – Eflatun (Plato)

Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r.

168 – Leo Buscaglia

Yar?n sabah, ne sevdi?iniz ki?ilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz ayn? olacakt?r.

169 – Robert Burton

Ba?kalar?n? yönetmek isteyen insan, her?eyden önce kendisinin ustas? olmal?d?r.

170 – Saint Antoine de Exupery

Gerçek a?k, kar??l?k olarak hiçbir ?ey beklemedi?in yerde ba?lar.

171 – Mark Twain

E?itim kafay? geli?tirmek demektir. Belle?i doldurmak de?il.

172 – Erich Fromm

Sevgi olmadan insanl?k bir gün için bile varolamaz.

173 – William Shakespeare

Herkese kula??n?, çok az?na sesini ver.

174 – Samuel Smiles

?nsan?n de?eri ömrünün uzunlu?u ile de?il, b?rakt??? eserlerle ölçülür.

175 – Albert Einstein

Büyük güce sahip ba??ms?z uluslar bulundu?u sürece, sava? kaç?n?lmaz bir ?eydir.

176 – Mark Twain

Herkes aya benzer. Karanl?k bir taraf? vard?r ve onu kimseye göstermez.

177 – Herodotus

Maharete (beceriklili?e) ihtiyaç olan yerde fazla güce ihtiyaç yoktur.

178 – Erich Fromm

Anne sevgisi ko?ulsuzdur, koruyucudur, s?cak bir s???nakt?r. Ko?ulsuz oldu?u için denetlenemez, ya da elde edilemez.

179 – Charles Dickens

Dil, pek küçük do?al olaylar? bile tarif edebilecek kadar güçlü de?ildir.

180 – Earle Wilson

Dün yapt???n?z ?ey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli de?ilsiniz demektir.

181 – Montaigne

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yard?m edemez.

182 – Eflatun (Plato)

Yeryüzünde iki kuvvet vard?r; k?l?ç ve zeka… Ço?u zaman k?l?ç zekaya yenilmi?tir.

183 – Lord Byron

Bir devleti kurmak için bin sene ister, y?kmak için bir saat yeter.

184 – Napoleon Bonaparte

Sulh, sulh diye ba??rmakla elde edilemez.

185 – Voltaire

H?rs, bir sandal?n yelkenini ?i?iren rüzgara benzer; fazlas? gemiyi bat?r?r, az? da gemiyi oldu?u yerde tutar.

186 – Samuel Smiles

Beklemeye en çok de?en meyva, en yava? olgunla??r.

187 – Çin Atasözü

Ö?renmek, ak?nt?ya kar?? yüzmek gibidir ilerleyemedi?iniz taktirde gerilersiniz.

188 – Robert Nicoll

?nsan? insan eden huzur de?il, gayrettir; kolayl?k de?il, güçlüktür.

189 – Tolstoy

Nas?l kafa say?s? kadar dü?ünce çe?idi varsa, kalp say?s? kadar da sevgi çe?idi vard?r…

190 – Denis Diderot

Kör, tehlikeyi görmedi?i için cesur olur.

191 – Marcel Proust

Sevdi?iniz zaman a?k o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize s??maz ve sevdi?imiz insana do?ru yay?l?r.

192 – Ahmet Ha?im

Karanl?k ölümün bir parças?d?r, bu yüzden dinlendiricidir…

193 – La Rochefoucauld

Ö?üt vermek kolay, örnek olmak zordur.

194 – Georg Hegel

Tarihten ald???m?z ders, tarihten ders almad???m?zd?r.

195 – Montaigne

?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, içleri doldukça e?ilirler.

196 – Mark Twain

Hiçbir zaman okulumun e?itimimi engellemesine izin vermedim.

197 – Samuel Smiles

Tembellik insano?lunun en büyük belas?d?r. Çal??mayan insan yok olmaya mahkumdur.

198 – William Shakespeare

Konu?madan önce dü?ün, hareket etmeden önce ölç.

199 – Lord Byron

Bütün trajediler ölümle biter, bütün komediler evlilikle.

200 – La Rochefoucauld

Gerçek a?k, t?pk? cinler, periler gibidir… Bahsini herkes eder, ama gözüyle görmü? olan pek azd?r.

201 – Charles Bukowski

Tabii ki bir insan? sevebilirsiniz, e?er onu yeterince tan?m?yorsan?z.

202 – Niels Bohr

Kuantum fizi?i kafan?z? kar??t?rmad?ysa onu tam olarak anlamam??s?n?z demektir.

203 – Bernard Shaw

Ak?ll? adam akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n da akl?n? kullan?r.

204 – William Shakespeare

A?k bir deliliktir.

205 – Samuel Smiles

Mutsuzluk sab?rs?zl???n eseridir.

206 – Nam?k Kemal

?nsan ne söyledi?ini bilmeli, fakat her bildi?ini söylememelidir.

207 – Ö M A

Kalite, imkanlar dahilinde en üstte tutulmal?d?r…

208 – Winston Churchill

Dünyada ortal?kta dola?an bir sürü berbat yalan var, en kötüsü de yar?s?n?n do?ru olmas?…

209 – Doly Parton

Bu kadar ucuz görünmenin ne kadar pahal?ya mal oldu?una inanamazs?n?z.

210 – Kri?namurti

Bir kitap size yazar?n söyleyebildiklerinden fazlas?n? veremez.

211 – Erich Fromm

Bencil insanlar?n ba?kalar?n? sevemedikleri do?rudur, ama onlar kendilerini de sevemezler.

212 – Mehmet Akif Ersoy

Edepsizli?in ba?lad??? yerde edebiyat biter.

213 – Çin Atasözü

A?aç ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklar? yine de yere dökülür.

214 – William Shakespeare

Nas?l bir at, üzerindeki zengin ko?umlar?n fark?na varmazsa insan da içinde ya?ad??? nimetlerin öyle fark?na varmaz.

215 – Maria Montessori

E?itim, ö?retmenlerin çocuklara sözcüklerle anlatt?klar?yla de?il, çocuklar?n fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri ya?ant?larla gerçekle?ir.

216 – Antoine Bret

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

217 – Saint Antoine de Exupery

Mumun kal?nl??? o kadar önem ta??maz benim için. De?erini yaln?z aleviyle ölçerim.

218 – Anatole France

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten do?abilir.

219 – Goethe

?nsan babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar.

220 – Ümit Ya?ar O?uzcan

Sevgimi anlamad???n ve ona sayg? göstermedi?in anda ölebilirim. Kar??l?k vermedi?in anda de?il.

221 – Somerset Maugham

En surekli a?k kar??l?kl? olmayan a?kt?r.

222 – Victor Hugo

Bir milletin büyüklü?ü, nüfusunun çoklu?u ile de?il, ak?ll? ve fazilet sahibi adamlar?n?n say?s? ile belli olur.

223 – Montaigne

Sözümün ak???n? bozup güzel cümleler aramaktansa, güzel cümleleri bozup sözümün ak???na uydurmay? tercih ederim.

224 – Konfüçyüs

As?l bilgi, insan?n cehaletinin s?n?rlar?n? tan?mas?nda yatar.

225 – Cenab ?ahabettin

Kendisini pek çok seven, çevresine pek az sevdirir.

226 – Isaac Meirer

Çirkefi istedi?in kadar kar??t?r, yine çirkeftir.

227 – Kri?namurti

Sevmek, bir kar??l?k beklememektir. Sevdi?iniz zaman bir ?ey verdi?inizi bile dü?ünmemelisiniz.

228 – Mark Twain

?a??lacak kadar çok akl?m olmal?!.. Bazen, haftada bir kez akl?m? ba??ma toplamam gerekiyor.

229 – William Shakespeare

Cehalet Tanr?n?n laneti oldu?una göre, bilgi göklere uçabilece?imiz kanatlard?r.

230 – Finley Peter Dunne

?yi kocalar bekar kal?r, evlenemeyecek kadar dü?üncelidirler.

231 – Oscar Wilde

Siyasi partilere bay?l?yorum. ?nsanlar?n siyasetten konu?mad??? tek yer oras? kald?.

232 – William Shakespeare

?nsanlar?n ço?u kaybetmekten korktu?u için sevmekten korkuyor…

Dü?ünmekten korkuyor sorumluluk getirece?i için…

Konu?maktan korkuyor ele?tirilmekten korktu?u için…

Ya?lanmaktan korkuyor gençli?in k?ymetini bilmedi?i için…

Unutulmaktan korkuyor dünyaya iyi bir ?ey vermedi?i için…

Ve ölmekten korkuyor…Asl?nda ya?amay? bilmedi?i için…

233 – Cicero

Adaletin a??r?s?, a??r? adaletsizliktir.

234 – Soren Kierkegaard

Mükemmel a?k, insan?n kendisini mutsuz edecek ki?iyi sevmesidir.

235 – Woody Allen

Ölmekten korkmuyorum, sadece gerçekle?ti?inde orada olmak istemiyorum.

236 – Napoleon Bonaparte

A?kta zafer kazanan, kaç?p giden erkektir.

237 – Thomas Szasz

Baz? ki?iler henüz benliklerini bulamad?klar?n? söylerler… Ama benlik insan?n buldu?u de?il yaratt??? bir ?eydir…

238 – Erich Fromm

Sevgi kelimesinden daha belirsiz ve daha kar???k bir kelime belki de yoktur.

239 – E. Burke

Hatalar miras de?ildir, savunulmaya de?mez.

240 – William Shakespeare

En sahici ?iir, uydurma oland?r.

241 – Kri?namurti

Gerçek e?itim, nas?l dü?ünülece?ini ö?renmektir.

242 – Alan Bennett

Çok s?k? bir ?ekilde denetlendi?i sürece özgür ifadeden yanay?m.

243 – Coco Chanel

Bir kad?n?n ç?plakl??a en yak?n oldu?u an, en ??k oldu?u and?r.

244 – Molly Mcgee

Bir erkek hiç neden yokken kar?s?na çiçek getirmi?se, bir nedeni vard?r elbet.

245 – Saint Antoine de Exupery

K?tl?k ekme?in payla??lmas?na yol açar, ekme?in payla??lmas? ise ekmekten daha tatl?d?r.

246 – Elisabeth Marbury

Arkada?lar?n?z ne kadar zenginse, o kadar pahal?ya patlar.

247 – Tacitus

Devlet ne kadar yozla?m??sa, o kadar çok kanun olur.

248 – Lao Tzu

Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir ad?mla ba?lar.

249 – Andre Gide

Bilge ki?i, her ?eye ?a?an ki?idir.

250 – Eflatun (Plato)

Küçük ?eylere gerekti?inden fazla önem verenler, elinden büyük i?ler gelmeyenlerdir.

251 – Brown

Mutluluk sorunsuz bir ya?am de?il, onlarla ba?a ç?kabilme yetene?i demektir.

252 – Somerset Maugham

Emin oldu?um tek bir ?ey varsa, o da insan?n emin olabilece?i çok az ?ey oldu?udur.

253 – Cesare Pavese

Ki?i kendini koruma kayg?s? ile k?s?tl? davran?r, bu yüzden de ba?ar?l? a?k serüveni olmaz.

254 – Kri?namurti

Ya?amak insan?n do?ru olan? kendi çabas?yla bulmas?d?r. Bunu da ancak özgür oldu?unuz zaman yapabilirsiniz.

255 – Frans?z Atasözü

?dealler y?ld?zlar gibidir. Onlar? tutmak mümkün olmaz ama karanl?k gecelerde yolumuza onlar rehberlik eder…

256 – Simon Cameron

Dürüst politikac?, bir kere sat?n al?n?nca taraf de?i?tirmeyen politikac?d?r.

257 – Lionel Strachey

?stedi?in kad?n? elde etmenin cezas?, onu elinde tutmak zorunda olmand?r.

258 – Kri?namurti

Çocuklu?unu unutan ve çocuklara sevgi duymayan bir ö?retmen ne çocuklar? e?itebilir, ne de çocuklara yard?mc? olabilir.

259 – Napoleon Hill

?nsan?n akl? neyi kavrar ve neye inan?rsa onu gerçekle?tirebilir.

260 – Bacon

Bütün vaktinizi çal??maya adamak tembelliktir.

261 – Diane Ravitch

??i nas?l yapaca??n? bilen adam her zaman bir i? bulacakt?r… ??i neden yapaca??n? bilen adam ise her zaman patron olacakt?r.

262 – Giovanni Boccaccio

En süslü, en cicili, en alacal? giysiyi s?rt?na geçiren, herkesten daha çok sayg?nl?k kazand???n? san?yor. Bilmiyor ki, bu giysiler pekâlâ bir e?e?e de yara??r, ama ona sayg?nl?k kazand?rmaz…

263 – Montaigne

Hitabet sanat? insan? söyleyece?inden uzakla?t?r?p kendi yoluna çeker.

264 – Kri?namurti

Kör inanç, dünyan?n en büyük felaketlerinden biridir.

265 – Oscar Wilde

Dürtmedi?i sürece ?eytana uymam…

266 – Kri?namurti

Siz sahip olma, üstün olma tutkusunda kendi güveninizin pe?inde ko?maktan vazgeçmedikçe yeni bir dünya yaratman?n yolunu bulamazs?n?z.

267 – ?ngiliz Atasözü

Ancak birlikte oynamay? beceren çiftler birarada kalmay? ba?ar?r.

268 – Jacques Derida

?air, kitab?n, kitap ?airin öznesidir.

269 – K?z?lderili ?efi K?z?l Bulut

Beyaz adam bize say?s?n? hat?rlayamad???m kadar çok söz verdi. Bunlardan sadece birini tuttu. Sonunda topraklar?m?z? elimizden alaca??n? söylemi?ti. Sadece bu sözünü yerine getirdi…

270 – Blaise Pascal

Bir i?i yaparken ö?rendi?imiz son ?ey, asl?nda o i?e nas?l ba?lamam?z gerekti?idir.

271 – Edouard Le Berquier

Yaln?zca kültürlü insanlar ö?renmeyi sever, cahiller ders vermeyi tercih eder.

272 – Benjamin Franklin

Karde? her zaman dost olmayabilir ama dost, her zaman karde?tir.

273 – Ben Sweetland

Ba?kas?n?n önünü ayd?nlat?rken kendi yolumuza da ???k tutar?z.

274 – H.L. Mencken

Vicdan, içinizden geçen “Birisi bak?yor olabilir” sesidir.

275 – A.J. Cronin

Üzülmek, yar?n?n s?k?nt?s?ndan bir ?ey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.

276 – Blaise Pascal

Kalbin kendine has nedenleri vardir ki, ak?l bunlar? hiçbir zaman anlayamaz.

277 – Anatole France

Mant?kl? dü?ünüp mant?ks?z davranmak insan yap?s?n?n özelli?idir.

278 – Winston Churchill

Dü?en bir ç??da, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

279 – Arthur Asle

Ald?klar?m?zla hayat?m?z? kazan?r?z… Hayat? hayat yapan ise verdiklerimizdir…

280 – Eric Hoffer

Dü?man?n?z?n neden korktu?unu anlamak için, sizi ne ile korkuttu?una bak?n.

281 – George Sand

?iirin duyarl?klar?ndan soylu tatlar alabilen ki?i, gerçek bir ?airdir; ömrü boyunca bir tek dize yazmam?? olsa da.

282 – François de la Rochefaucould

Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmi? bir tav?rd?r.

283 – Paulo Freire

Dünya, aç olduklar? için uyuyamayanlarla, açlardan korktuklar? için uyuyamayanlar aras?nda ikiye bölünmü? durumdad?r.

284 – Winston Churchill

Uçurtmalar rüzgar gücü ile de?il o güce kar?? koyduklar? için yükselirler.

285 – John Wooden

Karakteriniz, ?öhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur. Oysa ?öhretiniz, ba?kalar? sizi ne san?yorsa odur.

286 – Mignon McLaughlin

Ak?l hiçbir zaman duygular? yönetmez, sadece onun suç orta?? olur.

287 – Christopher Morley

Güzel konu?mak için bir tek yol vard?r; dinlemeyi ö?renmek…

288 – William Hazlitt

Dü?manlar?n?z? kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir.

289 – Jurg Weber

Erkek çocuk ile babas? aras?ndaki tek fark oyuncaklar?n?n fiyat?d?r.

290 – Mustafa Kemal Atatürk

Hatt? müdafaa yoktur sath? müdafaa vard?r. Bu sat?h, bütün vatand?r. Vatan?n her kar?? topra?? vatanda??n kan?yla ?slanmad?kça terk olunamaz.

291 – Albert Camus

Baz?lar?n?n, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf etti?ini kimse fark etmiyor.

292 – Pablo Picasso

Cisimleri gördü?üm gibi de?il, dü?ündü?üm gibi boyar?m.

293 – François de la Rochefaucould

?nsan, DENEMED??? her ?eyde % 100 BA?ARISIZ olur.

294 – J.C. Watts

Ki?ilikli olmak, kimse görmedi?i zaman da do?ru olan? yapmakt?r.

295 – Baltasar Gracian

Nefretin kök salmas?, t?pk? kötü ün gibidir… Yok edilmesi zordur…

296 – Ruth Smeltzer

Birisine kar??l?k veremeyece?i bir iyilik yapmad?ysan, mükemmel bir gün nedir bilmiyorsun demektir.

297 – Andy Rooney

Bilgisayarlar ço?u i?i kolayla?t?r?r, ancak kolayla?t?rd?klar? i?lerin büyük ço?unlu?u gereksizdir.

298 – Goethe

Az ?ey bilirsek, bir ?eyin do?rulu?una emin olabiliriz… Bilgi art?nca ku?ku da artar.

299 – Benjamin Franklin

Hayat?n en büyük trajedisi çok çabuk ya?lanmam?z, ama çok geç ak?llanmam?zd?r.

300 – Victor Hugo

Ne yaz?k ki, yükselmi? olmak dü?meyi önlemez…

301 – Friedrich Nietzsche

Dünyada hiçbir ?ey insan? kin besleme duygusu kadar y?pratmaz.

302 – Oscar Wilde

Nerede otorite varsa, orada otoriteye direnen bir adam vard?r.

303 – Çin Atasözü

F?s?ldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uza?a gider.

304 – Tommy Lasorda

?mkâns?zla imkân dahilinde olan?n aras?ndaki tek fark, insan?n kararl?l?k derecesidir.

305 – Leo Alkman

Bir insan hakk?nda, ba?kalar?n?n onun için söylediklerinden çok, onun ba?kalar? için söylediklerinden fikir edinilebilir…

306 – Mark Twain

E?er aç ve kimsesiz bir köpe?i al?p bakar ve rahata kavu?turursan?z sizi ?s?rmaz. ?nsan ve köpek aras?ndaki temel fark budur.

307 – Mo?olistan Atasözü

?nsan d??? ile kar??lan?r, içi ile u?urlan?r.

308 – Portekiz Atasözü

Evlenmeden evvel gözlerini dört aç?n. Evlendikten sonra yar? yar?ya kapat?n.

309 – Yunan Atasözü

Hak yenir ama hazmedilemez…

310 – Meksika Atasözü

Felek sana hayat diye ek?i bir limon uzatt?ysa, sen üstüne tekila ve tuz iste…

311 – Dennis Wholey

?yi bir insan oldu?unuz için dünyan?n size adil davranmas?n? beklemek, vejetaryen oldu?unuz için bir bo?an?n size sald?rmamas?n? beklemek gibidir…

312 – Latin Atasözü

Damlayan su, ta?? deler… Ta?? delen suyun gücü de?il, damlalar?n süreklili?idir…

313 – Eflatun (Plato)

Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.

314 – Nelson

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz ele?tirin, basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün. Cehaletiniz ve sald?rganl???n?z görünsün istiyorsan?z sövün.

315 – Jean Jacques Rousseau

Büyük iyilikleri tan?mak için, küçük kötülükleri tan?mam?z gerekir.

316 – Cicero

Hayatta herkes yanl??l?k yapar, ne var ki ahmaklar yanl??l?klar?nda ?srar eder.

317 – Dante

Zaman?n kayboldu?unun bilenler, en çok üzüntü duyanlard?r.

318 – Pitigrilli

Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.

319 – La Bruyere

Gerçe?e ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzakla?t?ran binlerce yol vard?r.

320 – Montaigne

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? say?lamaz.

321 – Euripides

K?zg?nken karar veren, f?rt?nal? havada yelken açan bir insand?r.

322 – Elbert Hubbard

Her zaman kalp k?ran adam, ayakkab? içindeki ta?a benzeyen bir arkada?t?r.

323 – Augier

?nsan güçlü olmad??? zaman, uysal olmay? bilmek zorundad?r.

324 – Theodor Walker

Size en çok yard?m eden kitaplar, sizi en çok dü?ündüren kitaplard?r.

325 – Plutarch

Dinlemeyi ö?renirsen, kötü konu?malardan bile yararlanabilirsin.

326 – Terence

Hiçbir söz yoktur ki, eskiden söylenmemi? olsun.

327 – Goethe

Sevgiye ve tutkuya aç?k bir kalp kadar dünyada de?erli bir ?ey yoktur.

328 – Fenelon

Ne kadar çok söylersen kar??ndaki o kadar az hat?rlar. Az söyle de kazanc?n çok olsun.

329 – Alain

Dinlemeyi ö?renirsen, kötü konu?malardan bile yararlanabilirsin.

330 – Talleyrand

Bir adam?n ünü, gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, dü?tükçe küçülür.

331 – Neron

Zevki karar?nda b?rakmal?, yoksa zevkin sonu ?st?rapt?r.

332 – Alfred de Vigny

Hiçbir insana rastlamad?m ki, onda ö?renilecek bir ?ey olmas?n.

333 – Goethe

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanl??l?kt?r.

334 – La Rochefoucauld

Huzuru, kendi içimizde bulamazsak ba?ka yerde aramak bo?tur.

335 – La Bruyere

Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir.

336 – Foostenelle

?nsanlar?n elinden hayalleri al?nacak olursa, ba?ka ne zevkleri kal?r?

337 – Georg Hegel

Büyük olaylar?n etkisindeyken genel bir prensip yarar sa?lamaz.

338 – Friedrich Nietzsche

Da?da en kestirme yol, tepeden tepeyedir, fakat onun için uzun ayak ister.

339 – Heinrich Heiene

Uluslar?n gelenekleri ba?ka ba?kad?r, fakat iyilik her yerde birdir.

340 – Henry Ford

Gerekti?inden çok kazanç getiren bir i?, ziyan eden bir i? kadar çabuk batmaya makümdur.

341 – Fenelon

Felaketler kar??s?nda dayan?kl? durmak ve kader diyerek e?ilmemek, kahramanl?klar?n en büyü?üdür.

342 – Alain

Dünyan?n en zor ?eylerinden biri, herkesin dü?ünmeden söyledi?ini, dü?ünerek söylemektir.

343 – Ernest Renan

Hayattan yak?nanlar, ondan olmayacak ?eyler isteyenlerdir.

344 – Eflatun (Plato)

Sa?l?ktan daha tatl? bir ?ey yoktur derler, ama hasta olmadan önce hiç de öyle dü?ünmezler.

345 – La Rochefoucauld

Umutlar?m?za göre söz verir ve korkular?m?za göre haraket ederiz.

346 – Mirabeau

Adalet topald?r, a??r a??r yürür, fakat gidece?i yere er geç var?r.

347 – Lord Byron

Biz, insanlar? kendi de?erleri için de?il, bizde bulduklar? de?erlerden dolay? severiz.

348 – Kant

Böcek olmay? kabul edenler, ayaklar alt?nda kalmaktan ve ezilmekten yak?nmamal?d?rlar.

349 – Epictetus

Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yak?nmayan, kimseyi suçlamayan olgun insand?r.

350 – Mustafa Kemal Atatürk (Ankara, 29 Ekim 1933)

Türk Milleti!

Ebediyete ak?p giden her on senede, bu büyük millet bayram?n? daha büyük ?ereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlaman? gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

351 – Carnot

Özgür bir ülkede yaygara çok, ?st?rap az, bask? alt?ndaki bir ülkede ise yak?nma az, keder çoktur.

352 – Regnard

Büyük felaketler kar??s?nda büyük cesaretler do?ar.

353 – Flavius Severus

Deniz sakinken dümeni herkes tutar.

354 – A. Calaudius

Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür de?ildir.

355 – Jimmy Durante

Yükselenlere kar?? nazik davran?n, çünkü onlara dü?erlerken yine rastlayacaks?n?z.

356 – Syprus

Ba?kalar?n? s?k s?k affet, ama kendini asla…

357 – E. Burke

Yurdu savunman?n en ucuz yolu; e?itimdir.

358 – Maurice Maeterlinck

Kendimi bile yeterince tan?yamad?m. Ba?kalar?n? davran??lar?na göre nas?l yarg?lar?m?

359 – George Macdonald

?steklerimize sahip olursak zengin, ancak istediklerimiz olmadan ya?ayabilirsek güçlüyüz demektir.

360 – Çin Atasözü

Haks?zca edinilmi? servet, üzerine s?cak su dökülmü? kara benzer…

361 – Augustinus

?urada burada güçlü ad?mlarla dola?maktansa, do?ru yolda sekerek yürümek iyidir.

362 – Mustafa Kemal Atatürk

?ki Mustafa Kemal vard?r. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; di?eri milletin içinde ya?att??? Mustafa Kemal ler ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum.Herhangi bir tehlike an?nda ben ortaya ç?kt?msa, beni bir Türk anas? do?urmad? m?, Türk analar? daha Mustafa Kemal ler do?urmayacaklar m?? Mutluluk Milletindir, benim de?ildir.

363 – John F. Kennedy (A.B.D. Ba?kan?, 10 Kas?m 1963)

Atatürk bu yüzy?l?n büyük insanlar?ndan birinin tarihi ba?ar?lar?n?, Türk halk?na ilham veren liderli?ini, modern dünyan?n ileri görü?lü anlay???n? ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hat?rlatmaktad?r…

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye nin do?mas?, yeni Türkiye nin özgürlük ve ba??ms?zl???n? ?erefli bir ?ekilde ilan ve o zamandan beri korumas?, Atatürk ün Türk halk?n?n i?idir. ?üphesiz ki, Türkiye de giri?ti?i derin ve geni? ink?laplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha ba?ar? ile gösteren bir örnek yoktur.

364 – Avusturyal? Heykelci Krippel

Atatürk öyle bir insand?r ki, hayali de?ildir. ?stedi?ini bilir, bildi?ini yapar, yapamayaca?? bir ?eyi de istemez.

365 – Katimerini

Türkiye, dost ve dü?manlar?n?n hayran oldu?u bir deha adama sahip olmak bahtiyarl???na eri?mi?tir.

366 – Maurice Baumant (Frans?z Profesör)

Eski Osmanl? imparatorlu?u bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti nin kurulu?u, bu ca??n en ?a??rt?c? ba?ar?lar?ndan birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymu?tur. Atatürk ün parlak ba?ar?s? bütün sömürgeler için bir örnek olmu?tur.

367 – General Mc Arthur

Asker-devlet adam?, ça??m?z?n en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye nin, dünyan?n en ileri memleketleri aras?nda hak etti?i yeri almas?n? sa?lam??t?r. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklü?ünün temel ta??n? te?kil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermi?tir.

368 – Prof. Walter L. Wright Jr.

Atatürk, ki?isel kazanç ve ün pe?inde ko?an basit bir diktatör de?il, gelecek ku?aklar için sa?lam temeller atmaya u?ra?an bir kahramand?.

369 – Franklin Roosevelt (A.B.D. Ba?kan?, 1928)

Sovyet Rusya Hariciye Naz?r? Litvinof ile görü?ürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa n?n en k?ymetli ve en ziyade dikkate de?er devlet adam?n?n kim oldu?unu sordum. Bana Avrupa n?n en k?ymetli devlet adam?n?n Türkiye Cumhurba?kan? Mustafa Kemal oldu?unu söyledi.

370 – Goethe

U?a??m bile olsa, yanl??lar?m? düzelten efendim olur.

371 – Turgenyev

Bencil insan, tek ba??na kalm?? meyvesiz bir a?aç gibi kurur.

372 – Van Loon

Yüz kelimeyle söylenemeyecek bir ?eyin hiçbir zaman söylenmemesi daha iyidir…

373 – E. Burke

H?rslar?n sonuna eri?mek, gökku?a??n?n ucuna eri?meye benzer. Biz ula??rken onlar kaç?p gider.

374 – Anatole France

Alçak gönüllülük kendi gerçek de?erini anlamakt?r.

375 – Miguel de Cervantes

Bal?n varsa, sine?in bol olur…

376 – Mustafa Kemal Atatürk

Ö?retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r.

377 – Novalis

Hayat bize verilen de?il, bizim taraf?m?zdan yarat?lan bir eser olmal?d?r.

378 – Roussem

Yerinde konu?amayacak ve zaman?nda susmas?n? bilmeyecek kadar zekadan yoksun olmak, bir sefalettir.

379 – William Shakespeare

Dost yaras? yaralar?n en derinidir.

380 – Goethe

Bask? ve ?iddet yaln?zl?ktan do?ar, karakter dünyan?n f?rt?nalar? ve dalgalar? aras?nda ?ekil al?r.

381 – Farabi

Önce do?ruyu bilmek gerekir; do?ru bilinirse yanl?? da bilinir, ama önce yaln?? bilinirse do?ruya ula??lamaz.

382 – L. Ron Hubbard

Basit bir kimse en küçük bir ele?tiriye ç?ld?r?r, ak?ll? adam ise kendini ele?tirenlerin, kendisiyle tart??anlar?n dü?üncelerini kapmaya çal???r.

383 – Henry Miller

Hastal?k bir anlamda bahanedir. ?nsan?n dü?man? virüsler ve bakteriler de?ildir. K?skançl???, önyarg?s? ve ak?ls?zl???d?r.

384 – Lao Tzu

Ba?kalar?n? bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse ak?ll?d?r.

385 – Ahmet Mithat

Sa?l?kl? olmak, hayat kavgas?nda ba?ar?n?n birinci ?art?d?r.

386 – Eliot

Korku ve azap d???nda her his müzikle teselli bulur.

387 – Cato

?stedi?ini de?il, sana gerekeni al. ?stemedi?in ?eyin fiyat?, pek az bile olsa yine senin için pahal?d?r.

388 – Robert Walpole

Ya?ama sanat?; binbir ?eyle ilgilenmek, ancak birine kar?? derin bir ilgi duymak demektir.

389 – De Mere

Zerafet vücuda ne ise, ince dü?ünce de zekaya öyledir.

390 – Yugoslavya Atasözü

Bir ?ekilde do?ar, binbir ?ekilde ölürüz.

391 – Andersen

?nsan bir ?eyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir ?ey eri?ilemeyecek kadar yükseklerde de?ildir.

392 – Blaise Pascal

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

393 – Thomas Mann

Bir insan?n ölümü asl?nda ondan ziyade hayatta kalanlara ait bir olay, bir meseledir.

394 – Mark Twain

Gerçek ayakkab?lar?n? giymeden, yalan dünyay? üç kez dola??r.

395 – Dostoyevski

Hayata yeniden ba?lasayd?m , saniyelerin nabz?n? tutard?m.

396 – Tayland Atasözü

Evlilik bir kale gibidir. D??ardakiler oraya girmek için, içindekilerde d??ar? ç?kmak için u?ra??r dururlar.

397 – Friedrich Nietzsche

Baban?n gizledi?i ?ey, o?ulda aç??a ç?kar.

398 – Sokrates

Bir ?eyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

399 – Napoleon Bonaparte

?ehitleri ?ehit yapan ölümleri de?il, ölümlerinin sebebidir.

400 – Japon Atasözü

Üç ta??nma bir yang?na bedeldir.

401 – Lord Byron

K?l?c?n k?n? kemirdi?i gibi, ruh da gö?sü y?prat?r.

402 – Frans?z Atasözü

A?k, e?e?e bile dansettirir…

403 – Albert Einstein

?nsan akl?n s?n?rlar?n? zorlamad?kça hiçbir ?eye ula?amaz.

404 – Andre Gide

Gerçe?in rengi gridir.

405 – Curt Goetz

Zaman büyük bir ö?retmendir. Ne yaz?k ki tüm ö?rencilerini öldürür.

406 – Saint Antoine de Exupery

Mumun özü izler b?rakan balmumu de?il, ???kt?r.

407 – Stefan Zweig

Birini aldatan ötekini de aldat?r.

408 – John Webster

Tabiatta ta?k?n bir öfke kadar insan? insanl?ktan ç?karan, hayvanla?t?ran bir ?ey yoktur.

409 – Victor Hugo

Kad?ns?z bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erke?i ate?leyen kad?nd?r.

410 – Arap Atasözü

Üç ?ey gizlenemez: Duman, a?k ve paras?zl?k…

411 – E. J. Phelps

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir ?ey yapmaz.

412 – J. Jenkins

Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanl???n?z çok demektir.

413 – Sabine

Sevgi kar??l?kl? verilen mutluluktur.

414 – Konfüçyüs

Elmas yontulmadan, insan ise yan?lmadan mükemmelle?emez.

415 – Miron de Lenclos

Sevgi açl?ktan de?il, fazla tokluktan ölür.

416 – Panelon

Çocuk beyni rüzgarda yanan mum gibidir. I???? her zaman titre?ir.

417 – Alman Atasözü

Payla??lan bir sevinç iki kat olur, payla??lan bir ac? da yar?ya iner.

418 – Thomas Szasz

Kimi ki?iler henüz benliklerini bulamad?klar?n? söylerler. Ama benlik insan?n buldu?u de?il, yaratt??? bir ?eydir.

419 – Goethe

Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r: Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar…

420 – Max Lemer

?nsanlar, yaln?zca anlad?klar? konularda konu?salard?, dünyadaki sessizlik dayan?lmaz olurdu.

421 – Goethe

En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize ö?retebilecek yönetimdir.

422 – H. L. Mencken

De?i?im, geli?im anlam?na gelmez.

423 – Henry David Thoreau

?nsanlar ni?an almad?klar? ?eyi seyrek olarak vururlar.

424 – Horatius

Öfke, geçici bir ç?lg?nl?kt?r; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.

425 – Jim Rohn

Yeteri kadar nedeniniz varsa, her?eyi yapabilirsiniz.

426 – John Christian

Silgi kullanmadan resim yapma sanat?na hayat denilmektedir.

427 – Konfüçyüs

Durmadan devam etti?in sürece, ne kadar yava? gitti?in önemli de?ildir.

428 – Moliere

Zorluklar, ba?ar?n?n de?erini artt?ran süslerdir.

429 – Montaigne

?nsan, en az bildi?i ?eye en çok inan?r.

430 – Naz?m Hikmet Ran

Beraber ya?an?r, dövü?ülür beraber, ama herkes kendi pay?na ölür.

431 – R. L. Stevenson

Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.

432 – Robert Callier

Ba?ar?, hergün toplanan küçük çabalar?n tekrar?d?r.

433 – Andre Siegtried

Rüyan?z?n gerçek olmas?n? istiyorsan?z, öncelikle uykudan uyanman?z gerekir.

434 – Chilon

Dostlar?n s?k?nt?da iken, onlar? mutlu olduklar? zamankiden daha çok ara.

435 – Richard Bach

?nsan, yüre?inin inkar etmedi?i yere aittir.

436 – Cladue Bernard

Ne arad???n? bilmeyen, buldu?unu anlayamaz.

437 – Simone de Beauvoir

Y?llar bütün omuzlara ayn? a??rl?kta çökmez.

438 – William Shakespeare

En iyiyi bulmak için u?ra??rken iyiyi kaybediyorsunuz.

439 – Özalp Aktekin

Ayvay? soymadan, elmay? y?kamadan yemeyeceksin…

440 – Al Schneider

Olumlu ve olumsuz, sadece ayn? paran?n farkl? taraflara bakan yüzüdür.

441 – Albert Einstein

Güçlüklerin göbe?inde f?rsatlar yatar.

442 – Dan Millman

T?rmanmay? göze alan, zirvenin hazz?n? ya?ar.

443 – Isaac Bashevis Singer

E?er her ?eyin kötü olaca??n? söylemeyi sürdürürseniz, bir kahin olma ?ans?n?z artar.

444 – Will Rogers

Do?ru yönde olsan bile, öyle oturup durursan ezilirsin.

445 – Aristophanes

Cesaret iyi bir ?eydir ama ölülerin i?ine yaramaz.

446 – Oliver Cromwell

Bir insan hiçbir zaman, nereye gitti?ini bilmedi?i zamanki kadar uzun yol gidemez.

447 – Miguel de Cervantes

Kuru pantalonla bal?k tutulmaz.

448 – Seneca

Herkes ayn? ?eyden ho?lanmaz ki… Kimi gider gülü kopart?r, kimi dikeni…

449 – Friedrich von Schiller

Affetmek ve unutmak iyi insanlar?n intikam?d?r.

450 – Unamumo

Çocuk trajediye güler, ihtiyar komedide a?lar.

451 – William Shakespeare

Geçmi? dertler için yak?nmak, yeni dertler edinmektir.

452 – Dale Carnegie

?unu veya bunu yapaca??m deme: Ne yapacaksan yap…

453 – Nixon

?nsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.

454 – Çin Atasözü

Kurba?a, gökyüzünü kuyunun a?z? kadar sanar.

455 – Çin Atasözü

Derin olan kuyu de?il k?sa olan iptir.

456 – Japon Atasözü

Dürüstlük en iyi siyasettir.

457 – Buryan

A?a??da olan dü?mekten korkmaz.

458 – Thomas Hardy

A?ktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay de?ildir.

459 – Honore de Balzac

A?k, büyüktür ama sonsuz de?ildir

460 – S. Harris

?nsanlar?n yapt??? sahte paralar kadar, paralar?n yapt??? sahte insalar da vard?r.

461 – Golti

Hakiki arkada?l?k s?hatten farks?zd?r,k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r.

462 – Bernard Shaw

?nsanlar?n ölmesi ile ya?am?n gülünçlü?ü nas?l de?i?mez ise, insanlar?n gülmesi ile de ya?am?n ciddili?i de?i?mez.

463 – Osho

Yarat?c? ol dedi?im zaman, herkesin gidip büyük bir ressam ya da ?air olmas?n? söylemiyorum. Ben sadece b?rak hayat?n bir resim, bir ?iir olsun diyorum.

464 – Andre Gide

Sevmek insanlar?n birbirlerine bakmalar? de?ildir. Birlikte ayn? yöne do?ru bakmalar?d?r.

465 – Konfüçyüs

En zor ?ey, karanl?k bir odada bir kara kedi bulmakt?r, özellikle odada kedi yoksa…

466 – Goethe

Kötü haber en güzel haberciyi bile çirkinle?tirir.

467 – Napoleon Bonaparte

?nsanlar? yükselten iki büyük meziyet vard?r. Erke?in mert, kad?nlar?n iffetli olmas?.

468 – Albert Einstein

Gelece?i hiç dü?ünme, ans?z?n geliverir.

469 – Eric Siegler

Hepimiz karde?iz, hepimiz ayn? gemideyiz, hepimiz ayn? sona do?ru yol al?yoruz. Hepimiz e?it de?iliz ama karde?iz. Bir sel ya da yang?n felaketi dü?ünün; size bir yard?m eli uzand??? zaman ele bakmaz, tutars?n?z sadece…

470 – Dostoyevski

Gerçek, bir terazi gibidir. ?nsan bununla bütün dayand??? ?eylerin ciddiyetini, ba??ndan geçenleri ve neler kaybetti?ini ölçebilir.

471 – Erich Fromm

Sevginin varl??? için sadece bir kan?t vard?r: ili?kinin derinli?i ve taraflar?n herbirindeki canl?l?k ve güç; sevgi bu meyvesinden tan?n?r.

472 – Calderon

A?k istihzan?n kollar?nda do?ar, arzunun himayesi ile büyür; iltifatlarla ya?amaya devam eder ve k?skançl???n zehiri ile ölür.

473 – Samuel Johnson

Bilmedi?imiz ?eyler bizi felakete sürüklemez. Bizi felakete sürükleyen ?eyler, gayet iyi bildi?imizi sand???m?z fakat öyle olmayan ?eylerdir…

474 – George Santayana

Geçmi?i hat?rlamayanlar, onu bir kez daha ya?amak zorunda kal?rlar.

475 – Voltaire

A?k bir tablodur, onu do?a çizmi? ve hayal süslemi?tir.

476 – Laura Rooney

Cesaret, güçlüklerle ba?a ç?kma gücüdür.

477 – Joseph Shearing

A?k, hiçbir engel tan?maz, insanlar kalplerinin seçtikleriyle mutludurlar.

478 – Isaac Asimov

Dünyan?n düz olmad???n?, küre oldu?unu dü?ünüyor olabilirsiniz. Ancak, e?er dünya küre oldu?u için düz olamayaca??n? dü?ünüyorsan?z, yine yan?l?yorsunuz.

479 – Douglas Ferrola

A?k k?zam??a benzer, insan ne kadar geç yakalan?rsa o kadar a??r geçer.

480 – Robert A. Heinlein

Kad?nlar ve kediler canlar? nas?l isterse öyle davran?rlar; erkekler ve köpekler kendilerini bu fikre al??t?rsalar iyi ederler…

481 – James Brewer

?nsanda hayallerin yerini an?lar almaya ba?lam??sa, ya?l?l?k ba?lam?? demektir.

482 – George Carlin

Fark ettiniz mi, otomobil kullan?rken, sizden yava? giden herkes aptal, sizden h?zl? giden herkes de manyakt?r.

483 – Miguel de Cervantes

Ufak bir numuneyi elimize al?r ve bundan bütün hakk?nda fikir sahibi olabiliriz.

484 – Laura Rooney

Cesaret akl?n?zdan gelir, ve d?? ko?ullardan çok daha güçlüdür.

485 – George Herbert

Baban?n rolü, yüz ö?retmeninkine bedeldir.

486 – Ezop

Ben, ayn? zamanda hem s?cak hem de so?uk üfleyen bir insanla hiçbir i?im olmas?n? istemem.

487 – Seneca

Çok az ?eye sahip olan insan de?il, as?l çok ?eyin özlemini çeken insan fakirdir.

488 – Friedrich von Schiller

Büyük ba?ar?lar?n sahipleri, küçük i?leri titizlikle yapabilme sabr?n? gösteren ki?ilerdir.

489 – Calderon

A?k ve onur birbirinden ayr? fakat gayeleri birdir. A?ka dokunan ?ey onura da dokunur.

490 – Gabriel Garcia Marquez

Bir adam ya?land???n? anlar, çünkü babas?na benzemeye ba?lar.

491 – Voltaire

Tanr?, kad?nlar? erkekleri evcille?tirmek için yaratt?.

492 – Laura Rooney

Siz problemlerinizin herhangi birinden çok daha önemlisiniz.

493 – ?talyan Atasözü

Oyun bitti?i zaman ?ah da piyon da ayn? kutuya at?l?r.

494 – Benjamin Franklin

?leri bak; yoksa kendini arkada bulursun.

495 – Walt Disney

Hayal kurabilirsiniz, onu gerçekle?tirebilirsiniz. Her?eyin bir fareyle ba?lad???n? asla unutmay?n…

496 – Richard Wilkins

Birçok insan hayat?n?n büyük bölümünü oldu?undan farkl? görünebilmek için heba eder.

497 – Margeret Oliphant

Bana bir mutluluk söyleyin ki, ac? kar??l???nda elde edilmi? olmas?n.

498 – Alman Atasözü

Herkes kendi mutlulu?unun demircisidir.

499 – Mustafa Kemal Atatürk

Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynas?d?r.

500 – Euripides

Yaln?z ak?llar zenginliklerini kullanabilir.

501 – Victor Hugo

Kad?n? güzel yapan Tanr?, sevimli yapanda ?eytand?r.

502 – Pestallozi

En çok, kendine yapaca??n kötülüklerden kork.

503 – ?spanyol Atasözü

Hiçbir zaman kimseye sava?a gitmeyi ya da evlenmeyi ö?ütleme.

504 – Gabriel Garcia Marquez

Seni sen oldu?un için de?il, seninle birlikte oldu?umda ben oldu?um için seviyorum.

505 – Gabriel Garcia Marquez

Hiç kimse gözyaslar?n? hak etmez, onlara lay?k olan ki?i ise zaten seni a?latmaz.

506 – Gabriel Garcia Marquez

Sen istedi?inde sana â??k olmamas?, sana â??k olmad??? anlam?na gelmez.

507 – Gabriel Garcia Marquez

Gerçek arkada?, elini tutan, kalbine dokunand?r.

508 – Gabriel Garcia Marquez

Birisine yabancila?man?n en kötü biçimi yan?nda oturuyor olup ona hiçbir zaman ula?amayaca??n? bilmektir.

509 – Gabriel Garcia Marquez

Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün oldugunda bile!.. Gülümsemene kimin, ne zaman a??k olacag?n? bilemezsin…

510 – Gabriel Garcia Marquez

Tüm dünya için sadece bir ki?i olabilirsin, fakat baz?lar? için sen bir dünyasin…

511 – Gabriel Garcia Marquez

Zaman?, onu seninle birlikte geçirmeye haz?r olmayan biriyle geçirme.

512 – Gabriel Garcia Marquez

Belki de Tanr? uygun ki?iyi tan?mandan önce yanl?? ki?ilerle tan??man?, onu tan?d???nda minnettar olman için istedi.

513 – Gabriel Garcia Marquez

“Bitti” diye üzülme, “ya?and?” diye sevin.

514 – Gabriel Garcia Marquez

Her zaman seni üzecek birileri olacakt?r, yapman gereken insanlara güvenmeye devam etmek, kime iki defa güvenece?ine daha fazla dikkat etmektir.

515 – Gabriel Garcia Marquez

Birini daha iyi tan?madan ve bu ki?inin senin kim oldu?unu bilmesinden önce kendini daha iyi bir ki?iye dönü?tür ve kim oldu?unu bilerek kendine güven.

516 – Gabriel Garcia Marquez

Kendini çok zorlama, en güzel ?eyler onlar? en az bekledi?inde olur.

517 – Gabriel Garcia Marquez

Ya?anan her ?eyin bir sebebi vard?r…

518 – Laura Rooney

Önünüzdeki engeller, sizin büyük yada küçük olman?za göre büyür yada küçülür.

519 – H. Dunant

Öyle horozlar vard?r ki, öttükleri için güne?in do?du?unu san?rlar.

520 – Benjamin Franklin

Yirmi ya??nda istek, otuz ya??nda zeka, k?rk ya??nda ak?l önemlidir.

521 – Thomas Dekker

Ya? da sevgi gibidir; saklanamaz.

522 – ?spanyol Atasözü

Horoz ötüp su içerse, ya?mur yak?nd?r.

523 – Zen Atasözü

Zihin Taraf?ndan Yönetilmektense Zihnin Yöneticisi olun.

524 – Rus Atasözü

Ya?am satranç oyununa benzer, ço?u kez ?ah dersin, fakat bir kez mat edersin.

525 – Friedrich von Schiller

Kaybetti?iniz anlar? sonsuzluk bile geri getiremez.

526 – Alphonse Karr

Herkesin üç ki?ili?i vard?r: Ortaya ç?kard???, sahip oldu?u, sahip oldu?unu sand???.

527 – Leonardo da Vinci

Do?a, hiçbir zaman kendi yasalar?na kar?? ç?kmaz.

528 – John Ray

Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir.

529 – Spinoza

Anlamak be?enmenin ba?lang?c?d?r.

530 – Thoreau

Yaln?zl?kta buldu?um dostlu?u hiçbir dostumda bulamad?m.

531 – Konfüçyüs

Dü?ünmeden ö?renmek zaman kaybetmektir.

532 – Albert Einstein

Gençli?imizde dü?üncelerimizi olu?turan tüm konular sevgiyle ilgilidir. Sonralar? ise tüm sevgilerimiz dü?üncelerimiz olur.

533 – Laura Rooney

Problemlerinizden daha büyük oldu?unuzu farketti?inde, her?eyi yenecek cesareti kazan?rs?n?z.

534 – E. Burke

Bo? inançlar, c?l?z ak?ll?lar?n dinleridir.

535 – Abraham Lincoln

Bir ulus; yar?s? hür, yar?s? tutsak olursa ya?ayamaz.

536 – Covper

Bo? mideyle kahraman olunmaz.

537 – Tagore

Güne?i kaç?rd?n diye gözya?? dökersen, y?ld?zlar? da göremezsin.

538 – Syrus

Bizzat katlanamad???n?z eziyete ba?kas?n?n tahammül etmesini istemeyiniz.

539 – Enver Tunçalp

En tatl? renkleri tabiat bulur. Do?a filizlenir ve hayat bulur. HIDIRELLEZ denen alt? May?s ta; gönüller dinçle?ir, yeni tat bulur.

540 – E. Eschenbach

?nsan, gençli?inde ö?renir, ya?land???nda anlar.

541 – Emerson

Dost kazanman?n tek yolu, dost olabilmektir.

542 – T. Lowell

Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?zca deliler ve ölülerdir.

543 – Sokrates

Cahil insan kendinin bile dü?man? iken, ba?kas?na dost olmas? nas?l beklenir.

544 – Eflatun (Plato)

Ya?amak, yava? yava? ölmektir.

545 – Mark Twain

Arkada?l?k kuvvetli bir ba?d?r. Paraya ihtiyaç olunca ba?vurulmazsa, ömür boyu sürer.

546 – J. Jaubert

Ö?retmek, iki kere ö?renmek demektir.

547 – Abraham Lincoln

Bana, okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, söyleyeyim: Annemdir.

548 – Zora Neale Hurston

Annem her f?rsatta çocuklar?na güne?e do?ru z?plamalar?n? ö?ütlerdi. Güne?e ula?amazd?k ama hiç olmazsa ayaklar?m?z yerden kesilirdi.

549 – Rene Char

Sözcükleri bo? yere harcayamayacak kadar çok seviyorum.

550 – Laura Rooney

Cesaret, hayal edilenin kar??s?nda durma kapasitesidir.

551 – Xsentius

Kaybetmeyi, ahlaks?zca bir kazanca tercih et. ?lkinin ac?s? bir an, ötekinin vicdan azab? bir ömür boyu sürer. Bu dünyada b?rakaca??n en büyük miras onur ve dürüstlüktür.

552 – Türk Gençli?i

“Ey büyük Ata m,

Türk gençli?i olarak hürriyetin, ba??ms?zl???n, egemenli?in, cumhuriyetin ve ?nk?lâplar?n?n y?lmaz bekçileriyiz.

Her zaman, her yerde, her durumda, Atatürk ilkelerinden ayr?lmayaca??m?za, ça?da? uygarl??a geçmek için; bütün zorluklar? yenece?imize namus ve ?eref sözü verir, kendimizi Büyük Türk Milletine adar?z.”

553 – William Shakespeare

Baz? y?k?l??lar, daha parlak kalk??lar?n te?vikçisidir.

554 – Yunan Atasözü

Para her kap?y? açar ancak kilitleyemez.

555 – Seneca

Yaln?z ak?ll? bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir.

556 – K?z?lderili Atasözü (Cheyenne Kabilesi)

Su gibi olmal?y?z. Her?eyden a?a??da, ama kaya gibi kuvvetli…

557 – Winston Churchill

Ne kadar geriye bakarsan?z o kadar ilerisini görebilirsiniz.

558 – Virginia Wolf

Kendiniz hakk?nda do?ruyu söylemezseniz, ba?kalar? hakk?nda da do?ruyu söyleyemezsiniz.

559 – Robin Williams

Komedi, iyimserli?in eyleme dökülmesidir.

560 – Benjamin Disraeli

Ba?ar?n?n s?rr? ?srarla istemektir.

561 – Charles Fiel

En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür

562 – Chesterton

Susmak, dayan?lmas? çok güç bir yan?tt?r.

563 – Erner Erchenbach

Herkes bir ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olurdu.

564 – Ecclesiasticu

??in ba??nda dü?ünmek için harcanan zaman, gecikme say?lmaz.

565 – George Eliot

Hayvanlar en anlay??l? dostlard?r. Ne soru sorarlar, ne de kusur, suç bulurlar.

566 – Konfüçyüs

Susmak, insan? ele vermeyen sad?k bir arkada?t?r.

567 – Naz?m Himet Ran

“Yolda?lar, ölürsem o günden önce yani,

-öyle gibi de görünüyor-

Anadolu da bir köy mezarl???na gömün beni

ve de uyar?na gelirse

tepemde bir de ç?nar olursa

ta? ma? da istemez hani….”

568 – ?bn-i Sina

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör de?ildir.

569 – K?z?lderili Atasözü (Omaha Kabilesi)

Tembel insan k?skanç olmaya yatk?nd?r.

570 – Can Dündar

“Hayat?n havaya att???m?z 5 topla oynanan bir oyun oldu?unu dü?ünelim:

Bu toplar; ??imiz, ailemiz, sa?l???m?z, dostluklar?m?z ve benli?imizdir. Bu 5 top içinde bir tek “i?imiz” lastik bir toptur. Dü?ürürsek z?platabiliriz. Ancak di?er 4 top camdan yap?lm??t?r. Dü?erse k?r?l?r, yerine konulamazlar. Bunu farketmeli ve hayat?m?z? bu dengeye göre kurmal?y?z. Oysa hepimiz o lastik topu tutabilmek u?runa di?erlerini k?r?p dökmüyor muyuz?”

571 – Frans?z Atasözü

Her ?ey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.

572 – Çin Atasözü

“Bir saatli?ine mutlu olacaksan?z, ?ekerleme yap?n…

Bir günlü?üne mutlu olacaksan?z, bal?k avlamaya gidin…

Bir ayl???na mutlu olacaksan?z, evlenin…

Bir y?ll???na mutlu olacaksan?z, bir servete konun…

Tüm ya?am boyunca mutlu olacaksan?z, i?inizi sevin…”

573 – Amerikan Atasözü

Alt?n ate?le, kad?n alt?nla, erkek kad?nla imtihan edilir…

574 – Rus Atasözü

?nsan? elbisesine göre kar??larlar, bilgisine göre a??rlarlar.

575 – Çin Atasözü

Sat?n al?rken kulaklar?n? de?il, gözlerini kullan.

576 – K?z?lderili Atasözü

Son ?rmak kurudu?unda, son a?aç yok oldu?unda, son bal?k öldü?ünde; beyaz adam paran?n yenmeyen bir ?ey oldu?unu anlayacak.

577 – Yunan Atasözü

Beyaz saç, akl?n de?il ya??n i?aretidir.

578 – Arnavut Atasözü

Borç verirken ya paran?, ya dostunu kaybedersin.

579 – ?srail Atasözü

Bir gün su içece?in çe?meye çamur s?çratma.

580 – Danimarka Atasözü

Sa??r bir kocayla, kör bir kad?n mutlu bir çifttir.

581 – Alman Atasözü

Kadeh içinde, denizde bo?ulanlardan çok daha fazla insan bo?ulmu?tur.

582 – George Herbert

Bir baba yüz ö?retmene bedeldir.

583 – Arnavut Atasözü

Çabuk gelen kötü ?ans, geç gelen iyi ?anstan iyidir.

584 – La Rochefoucauld

Bir a?ktan kurtulmak, a??k de?ilken a??k olmaktan daha güçtür.

585 – John Webster

?an – ?öhret ate? böcekleri gibidir, uzaktan p?r?l p?r?l yanar, fakat yak?ndan bak?nca ne s?cakl??? vard?r, ne de ?????.

586 – Graham Greene

Bazen sevgiyi nefretten ay?rmak güçtür.

587 – Lord Chesterfield

Ba?kalar?ndan daha ak?ll? olmaya çal??, yaln?z kimseye söyleme.

588 – Dennis Waitley

Zihin de para?üt gibidir. Ancak aç?ld???nda i? görür!

589 – Dostoyevski

Baz? insanlar ev köpekleri gibidir… Yamand?klar? kap?dan ayr?lmazlar.

590 – Albert Camus

?nsan?n eninde sonunda al??amayaca?? bir dü?ünce yoktur.

591 – Victor Hugo

Hayat, felaket, yaln?zl?k, yüzüstü b?rak?lm??l?k, yoksulluk kendine göre kahramanlar? olan sava? alanlar?d?r.

592 – Alexandre Dumas

Evlilikte a?k varsa al??kanl?k onu öldürür, yoksa, yaratabilir.

593 – Anton Çehov

Yaln?zl?ktan korkuyorsan?z e?er, sak?n evlenmeyin.

594 – Aleksandr Soljenitsin

?nsan mezardan dönemez ama hatadan dönebilir.

595 – La Fontaine

Aptallarla olmaktansa yapayalniz olmak çok daha iyidir.

596 – Leonardo da Vinci

Be? duyu ruhun yöneticileridir.

597 – Leonardo da Vinci

Do?ada bilimsel olmayan hiçbir ?ey bulunmaz.

598 – Leonardo da Vinci

Gerçek bilginler bulu?lar? ile tüm tart??malara son verenlerdir.

599 – Leonardo da Vinci

Göz insana kulaktan daha iyi bir izlenim verir. Görülmü? olan ?eye i?itilenden daha çok güvenilir.

600 – Leonardo da Vinci

Ya?amay? ö?rendi?imi sand???mda ölmeyi ö?renmekte idim.

601 – Leonardo da Vinci

Bilim komutan, uygulama askerdir.

602 – Alexander Everett

Bilgi bir ???k gibidir. Onu kullan?rsan?z daha parlak olur, kullanmazsan?z söner.

603 – Leight Hunt

Sab?rla nezaket birle?ince güç do?ar.

604 – Hipokrat (Hippocrates)

Birbirinin aksi olan ?eyler, birbirlerinin ilac? olabilirler.

605 – ?sveç Atasözü

Sevgisiz ya?am ,yazs?z y?la benzer…

606 – Jack Davies

Kad?n pe?inde ko?man?n zarar? yoktur. Zarar? veren onlar? yakalamakt?r.

607 – Brezilya Atasözü

Kahveyi gece kadar karanl?k, cehennem kadar s?cak, kad?n kadar tatl? içeceksin.

608 – Sigmund Freud

Kad?n psikolojisini otuz y?ld?r incelememe ra?men büyük soruya cevap bulamad?m. Gerçekte kad?nlar ne istiyor?

609 – Moltimer Collins

Erkek hissetti?i, kad?n göründü?ü ya?tad?r.

610 – IBM reklam?

Bilgisayarlar hata yapmayacak kadar ak?ll? de?illerdir. Bilgisayarlar aptald?r. H?zl? ve verimli aptallar… Bir bilgisayar?n akl?na hiçbir zaman hiçbir?ey gelmez.

611 – Joseph Weizenbaum

Bir bilgisayar ondan yapman?z? istedi?iniz ?eyi yapar, ama bazen akl?n?zda olandan çok farkl? ?eylerle kar??la?abilirsiniz.

612 – Steve Jobs

Ki?isel bir bilgisayar, zekam?z?n bir parças? olarak bize destek olan araçt?r.

613 – Harry Weinberger

Dünyadaki en büyük do?ru, yanl?? yapman?n da do?ru oldu?udur.

614 – Robert Half

?yi bir seçim yapmak, sadece hiçbir kötü seçenek mevcut de?ilken kolayd?r.

615 – Louis L Amour

Sadece zay?f olanlar ailesini, zaman?, ?ans? ya da kaderi suçlar.

616 – Philip Dormer Stanhope

Her?eyin en iyisi olmaya çabalayanlar en az?ndan birçok ?eyin en iyisi olabilirler.

617 – Mickey Rooney

Ba?ar?ya giden yolda önce ba?ar?s?zl??? sollamal?s?n?z.

618 – George M. Adams

Her?eye ba?tan ba?lamak sizin için kötü de?ildir; tam tersine bu bir olanakt?r.

619 – Albert Einstein

?ki ?eyin sonsuz oldu?unu biliyorum; evren ve aptall?k. Asl?nda ilki konusunda çok da emin de?ilim.

620 – William James

?nsan do?as?ndaki en derin prensip takdir edilme iste?idir.

621 – Franz Kafka

Dünyayla aran?zdaki kavgada dünyay? arkan?zda b?rak?n.

622 – Aldous Huxley

Belki de bu dünya ba?ka bir gezegenin cehennemidir.

623 – Sydney J. Harris

Yapt???m?z ?eyler için pi?manl?k zamanla geçer, ne var ki, yapmad???m?z ?eylere pi?manl???n çaresi yoktur.

624 – P. Drucker

Gidece?iniz yeri bilmiyorsan?z, vard???n?z yerin önemi yoktur.

625 – Jean Jacques Rousseau

Do?ru yolda giden kaplumba?a e?ri yolda giden yar?? at?n? geçer.

626 – S. Kierkegaard

En çok ya?am?? olan uzun y?llar ya?am?? olan de?il, ya?am?n?n anlam?n? en fazla anlam?? olan insand?r.

627 – J. Keth Moorehad

Ya?am geriye bakarak anla??l?r, ileriye bakarak ya?an?r.

628 – Abraham Lincoln

Bir insan?n karakterini test etmek isterseniz ona yetki verin.

629 – Maurice S. Trotter

Bir karara kar?? gelmek ile karar? veren insana kar?? gelmek aras?nda fark vard?r.

630 – Jacques Brel

Serüvene ko?mak için trenler bekliyorsan, güne?i yakalay?p gözlerine yerle?tirmek için beyaz yelkenlerin gelip seni almalar?n? bekliyorsan, yar?na inanmak için günbat?m?na, iyi kalpli gözükmek için zay?fl??a ve güçlü görünmek için öfkeye ihtiyac?n varsa; Demek ki hiçbir ?ey anlamad?n!..

631 – Leonardo da Vinci

?yi geçirilmi? bir günün, mutlu bir uyku getirmesi gibi; iyi ya?anm?? bir hayat da mutlu bir ölüm getirir.

632 – Yoshihisa Tabuchi

Beni heyecanland?ran ve hep devam etmemi sa?layan elimizdeki gelece?e meydan okuma gücüdür.

633 – Baltasar Gracian

Alelade bir giri?im, giri?imsiz bir mükemmellikten çok daha iyidir.

634 – Thomas J. Watson

Ba?ar?; fikir ve motivasyonun birle?imiyle olu?ur.

635 – Brendon Francis

Baz? insanlar sadece al?nan kararlara engel olmak konusunda kararl?d?rlar.

636 – Thomas Fuller

Övgü; iyi adam? daha iyi, kötü adam? daha kötü yapar.

637 – Dr. Harriet Braiker

Çok iyiyi amaçlamak motive, kusursuzu amaçlamak ise demoralize eder.

638 – Ed Yourdon

Kullan?c?; ne ald???n? görene dek, ne istedi?ini bilmez.

639 – Paul Trotter

Art?k bir insan?n önüne bir bilgisayar koyarak onu daha üretici yapam?yoruz. O günler geride kald?.

640 – John F. Kennedy

?nsano?lu hala tüm bilgisayarlar?n en al???lmad?k olan?d?r.

641 – Elvis Presley

i don t know anything about music. In my line you don t have to.

642 – George Morrow

Microbilgisayar i?inde olmak uçurumun 1 metre yak?n?nda saatte 90 km h?z yapmak gibidir.

643 – John Chatfield

Pratikte iyi ve kötü ?ans e? anlaml?d?r, sadece iyi ve kötü seçimler önemlidir.

644 – Michael Eisner

Büyümeyen ?ey ölüyordur.

645 – William R. Inge

?ki çe?it budala vard?r. Birisi, “Bu eski oldu?u için iyi” der. Di?eri, “Bu yeni oldu?u için daha iyi” der.

646 – William Feather

Bir?eyin imkans?z oldu?u iddia eden yüz ki?iden doksandokuzu o i?i yapmaya isteksizdir.

647 – Andre Gide

K?y?y? gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar ke?fedemez.

648 – George Sand

Damla damla verilen, sususuzlu?u büsbütün art?r?r.

649 – C. S. Lewis

Bilmedi?iniz ?eyin size zarar vermeyece?ini büyük ihtimalle duymu?sunuzdur, ama i? hayat?nda verir.

650 – Ian E. Wilson

Hiçbir?ey ?u gerçe?i de?i?tiremez: Bilgileriniz geçmi?e mahsus, kararlar?n?z ise gelece?e yöneliktir.

651 – Michael E. Porter

Rakibiniz de ayn? ?eyi yapabilecek durumdayken fiyatlar? dü?ürmek sadece aptall?kt?r.

652 – Louis Pasteur

F?rsatlar iyi odaklanm?? zihinlerin de?erlendirilebilmeleri içindir.

653 – Appius Claudius

Her insan kendi gelece?inin mimar?d?r.

654 – Benjamin Disraeli

Olaylar?n yarat?c?s? insanlar de?ildir, olaylar insanlar?n yarat?c?s?d?r.

655 – Benjamin Franklin

Hergünkü küçük avantajlarla kar??la?t?r?ld???nda, büyük ?anslar insan mutlulu?unu nadiren sa?layabilmi?tir.

656 – Federico Garcia Lorca

Talih ku?u en az uman?n ba??na konar.

657 – Christopher Morley

Bir adama bir kitap satt???n zaman, ona yaln?z yar?m kilo ka??t, mürekkep ve tutkal satm?? de?ilsin; sen ona tamamen yeni bir ya?am satm?? oluyorsun…

658 – Vince Lombardi

Önemli olan yere dü?üp dü?memen de?il, tekrar aya?a kalk?p kalkmamand?r.

659 – Marc Victor Hansen

Sen neye haz?rsan, o da senin için haz?rd?r.

660 – Turgenyev

Ölüm eski bir ?eydir, ama her insana yeni görünür.

661 – Friedrich Nietzsche

Öyle kolay bir sanat de?ildir uyumak. Onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerekir.

662 – Jean Jacques Rousseau

?nsanlar ömür k?sad?r derler ama, yine de onu k?saltmak için ellerinden geleni yaparlar.

663 – Margaret Wofe Hungerford

Güzellik, görenin gözündedir.

664 – Oscar Wilde

Hiç kimse geçmi?in sat?n alacak kadar zengin de?ildir.

665 – Francis Bacon

Servetin bat?rd??? insan say?s?, kurtard???ndan elbette fazlad?r.

666 – Jimi Hendrix

A?k?n gücü, güce a??k olman?n önüne geçti?i zaman, dünya bar??? ö?renecektir.

667 – Francis Bacon

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! ?nanmak ve her?eyi kabullenmek için de okuma! Konu?mak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, k?yaslamak ve dü?ünmek için oku!..

668 – John Lennon

Hayat, biz gelecek hakk?nda planlar yaparken ba??m?zdan geçenlerdir…

#235

 
© 2015
AŞK