Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Epiktetos Sözleri

En Güzel Epiktetos Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Epiktetos Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Epiktetos Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Epiktetos Sözleri ;
Hayat?nda olup biten ?eylerin, diledi?in ?ekilde olmas?n? isteme: nas?l oluyorlarsa, öyle olmalar?n? iste. Böylece her zaman mutlu olursun.
Olaylar önemli de?ildir; onlar? alg?lay???m?z önemlidir
Öfkelenmek ve s?zlanmak ahlaka ayk?r?d?r
Yaln?z özgür insanlar?n e?itilmesi gerekti?ini söyleyen ço?unlu?a de?il, yaln?z e?itimlilerin özgür oldu?unu söyleyen dü?ünürlere inanmal?y?z
?nsan?n hakiki asaleti faziletten gelir, do?u?tan de?il.
Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana degil, e?ek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun.
Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta ola?anüstü olan tüm insanlar, melankoliktir.
"Bir güzel söz söyleme sanat? varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanat? vard?r."
"Her ?eyi yoluna koyacak olan ak?l sap?t?rsa onu yoluna kim koyacak?"
"Hepimiz bedenin ölümünden korkuyoruz. Ama ruhun ölümünden korkan kimdir?"
-Tanr? bütün insanlar? mesut olmalar? için yaratm??t?r, bedbaht oluyorlarsa kendi hatalar? yüzünden oluyorlar.
Balmumundan inançlara sahip oldu?unuz müddetçe güne?ten uzakla??n.
?nsanlar? tedirgin eden , olan biten de?il, olan bitenle ilgili inand?klar?
?lk önce kendine ne olaca??n? sor, sonra ne yapmak gerekiyorsa yap
Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bugünden ba?lam?yorsun?
E?er öküzlerle domuzlar konu?abilseydi, yemden ba?ka ?ey dü?ünenlerle alay ederlerdi.
Sadece e?itimli olanlar özgürdür
Bir insan?n bildi?ini zanneti?i bir ?eyi, ö?renmesi imkans?zd?r
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlar?m?z?n bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlar?n?n bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye k?zmaz, gücenmez, kimseyi a?a??lamaz, kimsenin arkas?ndan konu?maz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam kar??la?t??? aksiliklere ?a?maz. Önüne ç?kan maddi-manevi engellerin kendi günahlar?ndan ba?ka bir ?ey olmad???n? bilir.

#2839

 
© 2015
AŞK