Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Epiktetos Sözleri

Yar?n bamba?ka bir insan olaca??m diyorsun. Niye bugünden ba?lam?yorsun?

F?rt?nadan korkuyorsun, sanki ?u koskoca denizi yutacakm??s?n gibi. Oysa seni bo?maya bir f?ç? su yeter.

Bir insan?n bildi?ini zanneti?i bir ?eyi, ö?renmesi imkans?zd?r.

Ba?kalar?na ait bir ?eye göz koyup haset ediyorsan?z, unutmay?n?z ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. !

Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür de?ildir.

?lk önce kendine ne olaca??n? sor, sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.

?nsan?n hakiki asaleti faziletten gelir, do?u?tan de?il.

?nsanlar? tedirgin eden , olan biten de?il, olan bitenle ilgili inand?klar?.

Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yak?nmayan, kimseyi suçlamayan olgun insand?r.

Ya?am?ndaki s?n?rlar yaln?zca senin belirlediklerindir.

Senin barda??n? k?rd?klar? vakitde, kom?unun barda?? k?r?ld??? kadar sakin olmal?s?n!

Gücünü a?an rolü üzerinde al?rsan, bu rolü, iyi oynamad???n gibi yapabilece?in rolüde terk etmi? olursun.

Gerçek anlamda ayd?nlanm?? ki?iler, hiçbir zaman ba?kalar?na öykünmez. Bunun yerine onlar kendilerinin önceki halini a?maya çal???rlar. Ba?kalar?yla yar??ma, kendinle yar??.

Sen de güne? gibi ol, beklenilen iyili?i istenilmeden yap.

Zaman en de?erli varl???nd?r ve asla geri dönmez.

Nöbetçiler yanlar?na sokulanlara parolay? sorar. Sende öyle yap, hayaline gelen her ?eye parolay? sor. Hiç bask?na u?ramazs?n.

Bizler spiritüel bir deneyim ya?ayan insanlar de?iliz. Biz insani deneyim ya?ayan spiritüel varl?klar?z.

Sahip olmad??? ?eylere üzülmeyen, sahip olduklar?na sevinen insan, ak?ll? bir insand?r..!

Olaylar önemli de?ildir; onlar? alg?lay???m?z önemlidir.

Yar?nlar dü?lerinin güzelli?ine inananlar?nd?r.

E?er öküzlerle domuzlar konu?abilseydi, yemden ba?ka ?ey dü?ünenlerle alay ederlerdi.

Bir güzel söz söyleme sanat? varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanat? vard?r.

Sadece e?itimli olanlar özgürdür.

Sen de güne? gibi ol, beklenilen iyili?i istenilmeden yap.

Öfkelenmek ve s?zlanmak ahlaka ayk?r?d?r.

Gerçek mutlulu?un karakteri, süreklili?i ve hiçbir engele çarpmamas?d?r. Bu iki karakteri olmayan mutluluk gerçek de?ildir.

Mutluluk ile arzu birlikte olamazlar.

Arzular?n? ve tutkular?n? ortadan kald?r. Art?k senin için hiçbir zalim kalmaz.

Al??kanl?klara, z?t al??kanl?klarla hakim olunur.

Güne?, ???k ve s?ca??ndan ba?kalar?n? faydaland?rmak için kendine yalvar?lmas?n? beklemez. Sende güne? gibi ol, beklenilen iyili?i istenilmeden yap.

Hayat?nda olup biten ?eylerin, diledi?in ?ekilde olmas?n? isteme: nas?l oluyorlarsa, öyle olmalar?n? iste. Böylece her zaman mutlu olursun.

Sessizli?i korumak, konu?maktan daha güven vericidir.

Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta ola?anüstü olan tüm insanlar, melankoliktir.

Yaln?z özgür insanlar?n e?itilmesi gerekti?ini söyleyen ço?unlu?a de?il, yaln?z e?itimlilerin özgür oldu?unu söyleyen dü?ünürlere inanmal?y?z.

Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana degil, e?ek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun.

Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlar?m?z?n bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlar?n?n bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye k?zmaz, gücenmez, kimseyi a?a??lamaz, kimsenin arkas?ndan konu?maz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam kar??la?t??? aksiliklere ?a?maz. Önüne ç?kan maddi-manevi engellerin kendi günahlar?ndan ba?ka bir ?ey olmad???n? bilir.

Gömle?inin bir teli nas?l bütün di?er tellere benziyorsa öylece sen de alelade insanlara benzemek istiyorsun! Ben, sadece parlak oldu?undan de?il, fakat nereden kullan?l?rsa kullan?ls?n, oras?n? güzelle?tirdi?i için makbul say?lan erguvani renkte bir ku?ak olmak isterim. Niçin bana ba?kalar? gibi olmam? tavsiye ediyorsun? O zaman sadece iplik olaca??m, kadife olmayaca??m.

#363

 
© 2015
AŞK