Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Epikuros Sözleri

Ak?ll?, dürüst ve insafl? olmadan mutlu ya?anamayaca?? gibi, mutlu olmadan da ak?ll?, dürüst ve insafl? olunamaz.

Var oldu?umuz sürece ölüm ortada yoktur; ölüm geldi?i anda da biz art?k yokuz.

Kanunlar bilgeler için konmu?tur, ama haks?zl?k etmesinler diye de?il, haks?zl??a u?ramas?nlar diye.

Bilginin amac?; insan? bilgisizlik ve bo? inançlardan tanr? ve ölüm korkusundan kurtarmakt?r. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur.

Mühür balmumunda nas?l iz b?rak?rsa, e?yada insanda öyle iz b?rak?r.

Felsefe mutlu bir ya?am sa?lamak için, tutarl? eylemsel bir sistemdir.

Zevk mutlu bir ya?am?n ba?lang?c? ve amac?d?r.

Evrende her ?ey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi artt?kça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza de?il bilgiye olmal?d?r.

#362

 
© 2015
AŞK