Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Erich Fromm Sözleri

Derin ve ihtirasl? sev... Kalbin k?r?labilir ama hayat? dolu dolu ya?aman?n tek yoludur.

Anne sevgisi ko?ulsuzdur, koruyucudur, s?cak bir s???nakt?r. Ko?ulsuz oldu?u için denetlenemez, ya da elde edilemez.

A?k 'Seni Seviyorum çünkü sana ihtiyac?m var' diye ba?lar, 'Sana ihtiyac?m var ...çünkü seni seviyorum' diye olgunla??r.

E?er sevgi bir çiçekse, sayg? onu koruyan saks?d?r..Çiçek solmaya ba?lam??sa dikkat edin saks? mutlaka çatlam??t?r.

Sevgi, sevdi?imiz ?eyin ya?amas?, geli?mesi için duydu?umuz etkin ilgidir.

Bu aç?dan bak?l?rsa insan?n katt??? anlam d???nda ya?am?n hiçbir anlam? yoktur; insan baskalar?na yard?m etmedigi sürece yapayaln?zd?r...

Gerçek bilgiye eri?menin tek yolu sevme edimidir. Ancak bir insan? nesnel olarak tan?yarak, onun de?i?meyen özüyle, sevgi edimi ile kavrayabiliriz.

Her insan mutlu olamaz... Çünkü; gere?inden fazla özler dünü, Hak etti?inden fazla... dü?ünür yar?n?. Ve hiç hak etmedi?i kadar bilinçsizce ya?ar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gere?inden fazla özler hayat?ndan ç?kanlar? Hak etti?inden daha büyük umutla bekler hayat?na girecekleri Ve asla göremez yan? ba??ndakileri.

Önemli bir problemde, yetkinizi a?t??? halde size dan???l?yorsa, kahramanl?k yapmay?n. Çünkü mutlaka olaya çözüm de?il, suçlu aran?yordur.

Sevgi bir etkenliktir; edilgen bir olay de?ildir; bir ?eyin içinde olmakt?r, bir ?eye kap?lmak de?ildir. sevginin etken özelli?i, en genel biçimde ?öyle tan?mlanabilir; sevgi vermektir, almak de?ildir.

Cinsel sevgi iki ki?ilik yaln?zl?kt?r.

?nsan yaratma süreci içinde kendini dünya ile bütünle?tirir. Tam çözüm, insanlaras? birlikteki ba?ar?da, bir ba?ka insanla sevgi içinden kayna?mada yatmaktad?r.

Bilmek ve hala bilmedi?imizi dü?ünmek en yüce marifettir. Bilmemek ve buna ra?men bildi?imizi dü?ünmek bir hastal?kt?r.

Günümüzde insanlar?n mutlulu?u "e?lenme?e" dayanmakta. E?lenmenin alt?ndaysa "alman?n", tüketmenin doygunlu?u yatmaktad?r.

Karde? sevgisi tüm insanlar? sevmektir. Ve tek ki?iye ait olmamas? en büyük özelli?idir.

Çaresiz birini sevmek, yoksul ve yabanc? birisini sevmek, karde? sevgisinin ilk ad?m?d?r.

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi aç?l?p geli?ir.

Ancak kendinden bir ?eyler verebilen ki?i zengindir.

Mant?kl? dü?ünce kavram?ndan bir kuram?n olu?turulmas?na do?ru at?lan her ad?mda inanca gerek vard?r.

Sevmek ö?retmenin tek yoludur.

E?itim, bir çocu?a özel yeteneklerinin fak?na varmas? için yard?m etmektir. E?itimin z?dd? yönlendirmedir.

Vermek almaktan çok daha co?ku vericidir. Bu, beni yoksulla?t?rd??? için böyle de?ildir, verme eyleminde canl?l???n?n gücü yatt??? için bu, böyledir.

En önemli verme edimi, maddi ?eyler de?il aksine insana özgü dünyadan bir ?eyler vermektir.

Haset, k?skançl?k, h?rs, her çe?it açl?k, bunlar?n tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olundu?unda ya?anabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir.

Sevmek bir eylemdir edilgen bir duygu de?il. Bir ?eyin "içinde olmakt?r" bir ?eye "kap?lmak" de?il. En genel biçimiyle sevmenin etkin yap?s?, sevmenin almak de?il öncelikle vermek oldu?u biçiminde tan?mlanabilir.

Sevme sanat?n?n uygulanabilmesi, inanc?n da uygulanmas?n? getirir.

Hiç bir ?ey yarat?c?l??? a?k kadar te?vik etmez, tabi a?k?n gerçek olmas? ko?uluyla.

Sevgi ancak iki insan birbirlerine varl?klar?n özünden ba?lan?r, her biri kendisinin varl???n?n özünden tan?rsa, gerçekle?ir.

Sevgi, insan?n valoru? sorununun yan?t?d?r.

Makina yüzünden zaman insan?n hükümdar? oldu.

Sevginin kazan?lmas? için en önemli ko?ul ki?inin kendi narsizmini yenmesidir.

Açgözlülük içsel bir bo?lu?un sonucudur.

Yalan hiç bir ?eyi yerinden k?m?ldatmaz.

Tüm insanlar e?ittir, çünkü onlar Toprak Anan?n çocuklar?d?r.

Sevgi olmadan insanl?k bir gün için bile varolamaz.

Gerçek hiç bir zaman ?iddet taraf?ndan çürütülemez.

Sevgi, sevgi üreten bir güçtür. Güçsüzlük, sevgi üretememektir.

?yi ve kötü sadece itaatsiz olma özgürlü?ü içinde vard?r.

Birçok ki?i, sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun, nas?l sevilebilecekleri, nas?l sevimli olabilecekleridir.

Marx incil gibidir: Çok al?nt? yap?l?r ama nadiren gerçekten anla??l?r.

Tüm uygarl???m?z, kar??l?kl? kar sa?layan bir al??-veri? dü?üncesi, sat?nalma açl??? üzerinde yükseliyor.

Bütün a??r psikolojik hastal?klar?n temelinde narsizm yatar.

Buras? ve ?imdiki an sonsuzluktur.

Otomatlar sevemezler. Onlar sadece "ki?ilik paketleri"ni birbirleriyle de?i?tirirler ve ucuza kapatma pe?inde ko?arlar.

Otomatlar birbirlerini sevmedikleri gibi Tanr?y? da sevmezler.

Sevgi, narsizmin hemen hemen olmad??? alçakgönüllülü?ün, nesnelli?in ve dü?üncenin geli?mekte oldu?u yerde vard?r.

S?k?lmama sevmenin tek ko?uludur.

Özel mülkiyetin, ona sahip olmayan insanlar için bile ne kadar önemli, dokunulmaz oldu?una çok güzel bir örnek ?öyledir. Almanya'da birinci dünya sava??ndan sonra insanlar çok zor ?artlar alt?nda iken bir referandum yap?l?r ve insanlara sorulur Sava?? kaybetmemizin sorumlusu olan Alman imparatoruna/lu?una ait mülklere el konulmas? ve bunun fakir /zor durumdaki halk yarar?na kullan?lmas? veya mülkiyete dokunulmamas? hakk?nda ne istedikleri". Referandum sonucunda özel mülkiyet kendilerine ait olmad??? halde halk "Hay?r el konulmamal? karar?n? al?r.

Sevgiden vazgeçmek olanaks?z oldu?una göre sevgi konusundaki ba?ar?s?zl?klar?n üstesinden gelebilmenin bir tek uygun yolu olarak bu ba?ar?s?zl?klar?n nedenlerini gözden geçirip, sevginin anlam?n? incelemeyi geli?tirmek kal?yor.

?nsan zekayla ödüllendirilmi?tir. O, kendi kendini bilen bir ya?amd?r; kendisinin di?er insanlar?n, geçmi?inin ve gelecekte onu bekleyen olas?l?klar?n fark?ndad?r.

Ortak ya?am birli?inin tersine, olgun sevgi ki?inin kendi bütünlü?ünü, bireyselli?ini koruyarak gerçekle?tirdi?i birliktir. Sevgi, insan? di?er insanlardan duvarlar? y?kan, onu di?erleriyle birle?tiren, etkin bir güçtür. Sevgi ki?inin soyutlanma ve ayr? olma duygular?n? yenmesini sa?lar, kendisi olmas?na, bütünlü?ünü yitirmesine yol açar. Sevgide bir olan iki varl???n, iki ayr? varl?k olarak da ikilemi ya?an?r.

E?er sevginizi sevgi do?urmuyorsa bu, sevginizin, sevgi üretemedi?i anlam?n? ta??r. E?er seven ki?i olarak ya?am?n?z? ortaya koyuyor ama sevilen bir ki?i olam?yorsan?z, sevginiz güçsüzdür. ?anss?zl?kt?r.

Sevgide insan en az?ndan yaln?zl?ktan kaç?p s???naca?? bir liman bulabilir. iki ki?i, dünyaya kar?? bir tür ortakl?k kurar ve bu iki ki?ilik bencilli?in sevgi oldu?u yan?lg?s?na dü?ülür.

?nanç insan?n varolu?unun bir ko?uludur. Sevgiyle olan ili?kisi aç?s?ndan bunun anlam? ki?inin kendi sevgisine olan inanc?, ba?kalar?nda sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerlili?idir.

?nançl? olabilmek cesur olmay? tehlikeye at?labilmeyi ac? ve dü? k?r?kl???na haz?rl?kl? olmay? gerektirir. Emniyet ve güvenli?i ya?am?n birinci ko?ulu sayanlar inançl? olamazlar.

?nsan?n varolu? sorununun en sa?l?kl? ve doyumcul yan?t? sevgidir, dolay?s?yla sevginin geli?imine yer vermeyen bir toplum gelecekte insan do?as?n?n bu temel gereksinimini gözden kaç?rd??? için yok olacakt?r.

Sevginin yaln?zca ayr?cal?kl? bireysel de?il de sosyal bir olgu olarak gerçekle?ebilirli?ine inanmak, insan?n do?as?n? bilerek temellendirilmi? ussal bir inançt?r.

Sevmek kendini kar??l?ks?z olarak adamak, sevgimizin sevilen ki?ide de sevgi olu?turaca?? ümidini ta??mak demektir. Sevgi bir inanç eylemidir. ?nanc? az olan?n sevgisi de azd?r.

#370

 
© 2015
AŞK