Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Erkekleri A?a??lay?c? Sözler

Erkekleri A?a??lay?c? Sözler Sayfas? - Neden bir erke?i bir kad?n a?a??lamak ister ki anlamad?m ama bu tip rahats?z edici sözlerden zevk alanlar kar??s?ndakini küçük dü?ürmekten ho?lananlar her zaman ç?k?yor kar??m?zda.
Kad?n?n e?ine söyledi?i k?r?c? sözler: Sen ne biçim erkeksin, iki kuru? kazan?yorsun onu da ba??ma kak?yorsun, k?l?b?k, elinden hiçbir ?ey gelmiyor, beceriksiz, senden baba olmaz. erke?i a?a??lay?c? sözler
Erke?in e?ine söyledi?i k?r?c? sözler: Sen ne biçim kad?ns?ns?n? Çocuklara böyle mi bak?l?r? Senin akl?n erkek i?lerine ermez, sen dizini k?r evde otur, beceriksizsin, çok çirkinsin, beyinsiz kad?n, anan?n evine git, b?kt?m senden. erkekler için a?a??lay?c? sözler
Yöneticinin çal??an?na söyledi?i k?r?c? sözler: Verdi?im bir i?i de düzgün yap, amirine kar?? m? geliyorsun? Seni kovar?m, beceriksiz, elinden bir i? gelmiyor, bu i?yerinde benim dedi?im olur, ben müdürüm, üniversiteyi nas?l bitirebildin?
Annenin çocu?una söyledi?i k?r?c? sözler: Ak?ll? ol yoksa seni döverim, hemen uyu yoksa öcüler gelir seni yer, dedi?imi yapmazsan sana küserim ve seni sevmem, sen beni öldürüyorsun, seni babana söyleyece?im, baban senin hakk?ndan gelir, yaramazl?k yaparsan seni tuvalete kilitlerim, sen ne kadar aptal çocuksun, anlat?yorum anlat?yorum anlam?yorsun, kes sesini.
Ö?retmenin ö?rencisine söyledi?i k?r?c? sözler: Senin kafan basm?yor mu? Geri zekal? m?s?n? Bir soruyu çözemedin, beceriksiz, aptal, bak arkada??n Ay?e çok ak?ll?, sen çok tembelsin, senin gibi bir çocuktan hiçbir ?ey olmaz, i?e yaramazs?n.
Benim OLmad???m yerde Hayat?n? geçir benim Oldu?um Yerde Hayat?m Sana Geçirsin Kahrolas?ca!!
Cümlemin Sonundaki Aral?klars?n, Gözümün Görmeyece?i Ayr?l?klar?ms?n Art?k!
Yaral? Kalbimin tek Sahibi yaral? bedenim, Sen ise Aciz Dü?üncelerin Sahte Sevgilerin ç?kmaz Soka??ndaki Duygulars?n!
Güvercin Gibi özgür Duygular?ma Kimse Söz geçiremez! Senin Gibi bencil Bir insan Özgürlük nedir biLmez!
Ters Düz Olmu? hayat?nla b?rak?yorum Seni! benim Hayat?m Ne Ters Olur Ac? Çeker Ne düz Olur Senin Olur! Benim Hayat?m Hep Benim olur..
K?r?lma Dar?lma Senden Çok var Bu Dünyada! Yan?mda Durma, Ç?kma Kar??ma! benim Hayat?m Duygular?m yeter Kendi Ba??na Ya?amaya!
Seni yalanlar?nla Gömüyorum topra?a, Ç?kmaya Çal??ma çürüceksin Yalan Dünyada Gerçek Duygular? Bulam?caks?n Asla!
Seni üzüntü ve dert keder dolu an?larla b?rak?yorum, sadece hayat?ndan kendimi al?yorum sana bol üzüntülü günler..
Sayende Kalp K?rmay? ö?rendim Sayende hayvanlar? insanlardan Daha çok Sevmeyi ö?rendim Sayende Yalanlar? ö?rendim Sayende Senide B?rakt?m..
Kalpsiz oldum sonunda duygular?m çürüdü mutlu hayat?mda ac?yorum senin gibi aciz insana!!!
Zaman? B?rakt?m hayat?ma, Yeniden Hayat Ba?lad? Ufac?k Dünyamda Seni Affetmiyece?im Asla Kahrolacaks?n Bu Hayatta!!!
iSter insan oL iSter Hayvan Ol Sadece Kalbin Olsun yeter, iSter Duygusuz Ol iStersen A??k Ol Sadece Harbi oL!
oyuncak hayat?n gibi bu dünya sevmiyorum seni bunu asla unutma...
Sen Bir Hastal?ks?n Çaresiz Kalm?? Çereleri tükenmi? bir hastal?ks?n hayat?ma bula?madan defol..
gerçek Ol yalan Olma insan Ol Hayvan Olma A??k ol Taklit yapma!
Sen Sadece Bütün Kötülüklerin Babas? Olmu?sun Sadece kendine göre bir anal?k ar?yorsun..
K?rmak istemesemde Seni K?rd?rmak istiyorsun kendini Ya?amak istiyorum Sevgiyi Yalan Sözlerle Aldat?yorsun beni.
paranoyak Olmu? bir hayat?n ?izofrenik Duygular?s?n!
Senin Derdine Ancak kara Toprak Çözüm Olur ya öLdür Kendini yada Parazit gibi ya?amaya Devam et Hayat?n?..
ben Senin Gibi ?erefsiz De?ilim Yalanlar içinde gülerek Oynuyay?m!!
Sözlerinde Kendin Gibi Yalan! Sen Sadece hayallerine ve yalan Sözlerine inan!!
K?r?lm?? Sevginin tamir edilemeyecek Kadar imkans?z Duygular? Olmu?sun Yolun Aç?k Olsun..
Seni yalan Hayallerde B?rakt?m ?imdi gerçek hayallerin Arkas?nday?m Sensiz hayat?mda Daha rahat?m..
Çaresiz hayat?nda yalan dü?üncelere Hapsolmu?sun ALLAH Acil ?ifalar versin sana belki ozaman insan OLursun..
K?r?d??n Kalbim Düzeldi yeni yeni B?rak Beni üzerim Seni, Ç?k Hayat?mdan Delirtme Beni!!! Herkez kendi Yoluna!
Sana Ayr?l?klar Kendime Mutluluklar Diliyorum yalan insan!
Savrulmu? Duygular?m?n Aras?ndaki Bir umut I???? idin, ?imdi Oda Söndü Kendime Yeni hayat Ve Umutlar Kurmaya Ba?lad?m Sana Güle Güle..
viran olmu? hayat?m?n tarumar olmu? kalbimin k?r?lm?? yalan sevgisi'sin! Zaten hayat?m? Bitirmi?sin Sen Bitsen Ne olcak Alçak!
Geçen Zamana üzülüyorum Seninle! Geçen her Dakikama Lanet Ediyorum, Zaman? B?rakt?m geride Art?k Bak?yorum Kendime..
Eskimi? Yalanlar?n Kal?c? bir pisli?isin hayat?mda Senide temizlicem Yak?nda hayat?mdan!!!
Lanet Olsun içimdeki iyimserlik Sevgisine Lanet olsun Sana Verdi?im De?ere!
Sen Sadece karanl?k Kuyular?n Güne? Görmeyecek Kadar Aciz Sevgiyi hak Etmeyecek Kadar
?erefsiz Yalanlarla Mutlu Olabilecek kadar Haysiyetsiz bir Yarat?ks?n.
Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
*Dünya bir gündür, o da bugündür!
*Sen, sen ol! Asla biz olma.
*Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
*Azdan az, çoktan çok gider.
*sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
*hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r
*özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.
*Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
*E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
*Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
*bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
*HERGÜN SEN? DÜ?ÜNMEK VE YOKLUGUNU FARKETMEK NASIL ACI VER?YOR BANA B?L?RM?S?N..B?R GÜN SENDE SEVERM?S?N
SEN? SEVMEK ?ST?YORUM KALB?M DURANA KADAR PE??NDEN KO?MAK ?ST?YORUM D?ZLER?M ÇÜRÜYENE KADAR SEN?NLE KONU?MAK ?ST?YORUM D?L?M TUTULANA KADAR SEN? ÖPMEK ?ST?YORUM DUDAKLARIM KURUYANA KADAR SEN?NLE ÇIKMAK ?ST?YORUM SONSUZA KADAR CAVEBINI BEKL?YORUM ÖLENE KADAR
SEN VARYA SEVG?L?M. AVRUPA KADAR MODERN. *AMER?KA KADAR GÜZEL. AFR?KA KADAR SICAKSIN. NE VARK? SEVG?L?M . ANTART?KA KADAR UZAKSIN..
*Oyun bitince ?ah da, piyon da ayn? kutuya konur...
*Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
*Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, Biri için dünyalar kadar önemlisin
*Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.
*?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim
*Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...
*A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.
*Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim
*A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!
*Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçek, günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak
Erkek:Bana isminizi ba???lar m?s?n?z?
Kad?n: Neden? Sizin yok mu?
***
Erkek: Size bir içki ?smarlayabilir miyim?
Kad?n: Asl?nda içkinin paras?n? direkt alsam daha iyi olur.
***
Erkek: Ben bir foto?rafç?y?m ve ne zamand?r sizinki gibi bir yüz ar?yordum.
Kad?n: Ben de estetik cerrah?m ve ne zamand?r sizinki gibi bir yüz ar?yordum.
***
Erkek: San?r?m sizinle daha önce bir kez ç?km??t?k ya da iki kez?
Kad?n: Sadece bir kez ç?km?? olabiliriz, çünkü ayn? hatay? ikinci kez yapmam.
***
Erkek: Nas?l bu kadar güzel olabiliyorsunuz!
Kad?n: San?r?m do?arken sizin pay?n?z? da ben alm???m.
Erkek: Bu cumartesi benimle ç?kar m?s?n?z?
Kad?n: Üzgünüm, bu cumartesi ba??m a?r?yacak.
***
Erkek: Birçok erke?in ba??n? döndürüyor olmal?s?n?z.
Kad?n: Siz de birçok kad?n?n midesini buland?r?yor olmal?s?n?z.
***
Erkek: Sizi çok mutlu edebilirim.
Kad?n: Nas?l? Gidiyor musunuz?
***
Erkek: Size evlenme teklif etsem, ne cevap verirdiniz?
Kad?n: Bir ?ey diyemezdim muhtemelen, çünkü gülerken konu?amam
Erkek: Sizi sinemaya davet edebilir miyim?
Kad?n: Ben o filmi gördüm.
***
Erkek: Hayat?m boyunca neredeydiniz?
Kad?n: Sizden saklan?yordum.
***
Erkek: Hayat?m boyunca neredeydiniz?
Kad?n: Hayat?n?z?n geri kalan?nda da olaca??m yerde, rüyalar?n?zda.
***
Erkek: Sizi daha önce bir yerde görmü? gibiyim...
Kad?n: Evet, o yüzden art?k oraya gitmiyorum.
***
Erkek: Ne i?le me?gulsünüz?
Kad?n: Kad?n taklidi yap?yorum.

#2473

 
© 2015
AŞK