Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ernesto Che Guevara Sözleri

Ben Ernesto'ydum sadece Ernesto, sizde sadece bir?ey olarak var olursunuz. Che olmay? kendim istedim, sizde inan?rsan?z olursunuz, inan?rsan?z.

Arkamdan konu?maya devam et. "Çünkü kar??ma ç?kacak kadar büyük de?ilsin" .

Belki hiç bir?ey yolunda gitmedi Ama hiçbir ?ey de beni yolumdan etmedi!"

Hayatta öyle seçimler yap ki; Kazand???n ?eyler, kaybettiklerine de?sin..

E?er birgün beni ba??m e?ik görürsen, Bil ki ba??m; yere dü?mü? birini kald?rmak için e?ilmi?tir...

Pe?inden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir!

Bana güç veren zaferlerim de?il, ya?amdaki yenilgilerimdir.

Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdan?na hesap vermekten kurtulursun.

Saklayacak bir ?eyin yoksa, korkacak bir ?eyin de yok demektir.

Ne kadar farkl? olursa olsun; sana ait olmayana tenezzül etme, Ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme.

?nsanda en büyük hata: Kar??daki insana gere?inden fazla de?er vermek de?il, Kendine hak etti?inden daha az de?er vermektir.

Kaybetmekten korkma; bir?eyi kazanman için baz? ?eyleri kaybetmelisin. Ve unutma; Kaybetti?inde de?il, vazgeçti?inde yenilirsin.

Aslanlarn Sessiz Kald??? Yerlerde, Ku?lar Kartallar Volta Atar; Ama Bilmezler ki Aslan O Sesszli?i Bozarsa, K?yamet Kopar.

Ayakkab?lar?m?n alt? delikti; ama üstü her zaman boyal?yd?.

Bir?eyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir?eyi sevmek için, ona delicesine inanmal?s?n?z.

?yilik yapmaya devam et..Kar??ndaki o iyili?e lay?k olmasa bile, sen o iyili?e lay?ks?n .

Kaybetti?in tek sava?, u?runda sava?maktan vazgeçti?indir.

Yoksula gülmedim, zenginli?e özenmedim, fa?istleri sevmedim, ezilenleri dövmedim, ben Devrimci do?dum, Devrimci ölece?im.

En kolay?d?r kaybetmek, Mesele kazanmak için u?ra?makta. Sava?madan esir olaca??na, Sava?arak ölmeli insan asl?nda.

?ki ?eye hakk?m var: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, Çünkü kimse beni canl? tutsak edemez.

Ço?u bana macerac? diyecek, evet öyleyim. Ama farkl? bir türden. ! ?nançlar?n? do?rulamak u?runa, postunu tehlikeye atan türden.

En kötüsü ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek.

Sevgili dedi?in güzelli?iyle seni kendine a??k eden de?il, Sana kendin olabilme ?ans?n? verendir.

aç insanlar?n karn?n? doyurdu?um zaman bana kahraman diyorlar. bunlar?n neden aç oldu?unu sordu?um zaman ise; bana komünist diyorlar.

Hayat Korkaklar? Affetmez...

Dünyan?n neresinde olursa olsun, Haks?z yere birisinin surat?na at?lan tokad? Kendi surat?nda hissetmeyen ki?inin insanl???ndan ?üphe ederim.

Ya?mur komünisttir; çünkü herkese e?it ya?ar. Rüzgar ise kapitalisttir zay?f olan? y?kar

Ölüm nereden ve nas?l gelirse gelsin... Sava? sloganlar?m?z kulaktan kula?a yay?lacaksa ve silahlar?m?z elden ele geçecekse ve ba?kalar? mitralyöz sesleriyle, sava? ve zafer naralar?yla cenazelerimize a??t yakacaklarsa ölüm ho? geldi, safa geldi.

Gazeteci Lisa Howard Bir devrimcinin sahip oldu?u en önemli özellik nedir? diye sorar röportaj s?ras?nda. Che yan?tlar : A?k. Bu yan?t çok ?a??rtm?? olmal? ki tekrar etmekten kendini alamaz genç kad?n. A?k? ?nsanl?k a?k?, do?ruluk ve adalet a?k?. Bunlar? ta??m?yorsa benli?inde, gerçek bir devrimci de?ildir o.

Savc?: El Salvador'da ne yap?yordun? Che: Tenimi bronzla?t?r?yordum. Savc?: Peki binay? neden havaya uçurdun? Che: Güne?imi kapat?yordu.

Dü?man?n yoksa, hayatta hiç ba?ar?l? olamad?n demektir.

Dizlerimin üzerinde ya?amaktansa, ayaklar?m?n üzerinde ölmeyi tercih ederim.

Bir devrimci ba?kas?na at?lan tokad? kendi yüzünde hissedendir.

Gerçek devrimciyi yöneten büyük a?k duygular?d?r. !

Bir çiçe?i öldürebilirsiniz ama bahar? öldüremezsiniz.

Devrimcinin görevi devrim yapmakt?r.

Gerçekçi olal?m, imkans?z? isteyelim.

Devrimden ba?ka bir hayat yoktur.

Bir yalan, hangi amaç için söylenmi? olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür.

Bir, iki, birden çok Vietnam yaratal?m.

Sava?an, kaybedebilir. Sava?mayan, çoktan kaybetmi?tir.

Buraya beni öldürmeye geldi?ini biliyorum. Vur beni korkak, yaln?zca bir adam öldürmü? olacaks?n. Ölmeden önce, katiline...

En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyan?n neresinde olursa olsun her haks?zl??? kendinize kar?? yap?lm?? gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelli?idir.

Ben, Ben olmadan önceki ben (ernesto che guevara)

#369

 
© 2015
AŞK