Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Kitap Sözleri

Yeni Etkileyici Kitap Sözleri 2014 K?sa
Sizlere bu sayfam?zda etkileyici kitap cümleleri yay?nlad?k. Sizlerde de burada olmayan farkl? etkileyici kitap sözleri facebook varsa yorum bölümünden gönderin payla?al?m.

Gözya??m kadar de?erlisin...
Ama nas?l gözya?lar?m gözümden dü?tüyse, ?imdi sende öylesin.
- Pablo Neruda
Asl?nda insan? en çok ac?tan ?ey;
hayal k?r?kl?klar? de?il, ya?anmas? mümkünken
ya?ayamad??? mutluluklard?r. etkileyici kitap al?nt?lar?
- Dostoyevski
Herkes herkesi ayn? sevemez dostlar?m..
"Kimileri gururunun yetti?i kadar sever,
Kimileri de ömrünün yetti?i kadar... "
* C.Bukowski
A?k kalpten, dost s?rttan vurur.
Kalbin iyile?ir ama s?rt?n hep kambur kal?r.
"Ya?ad?kça düzelmiyordu hayat, t?pk? ya?lanmakla büyümedi?i gibi ki?inin..."
* Elif ?afak
Öyle zamanlar olur ki, nereye gitti?in önemini yitirir.
Çünkü as?l önemli olan, yan?nda kiminle gitti?indir.
- Leo Tolstoy
Sesini de?il, sözünü yükseltmeli insan!
Zîra gök gürültüleri de?il,
ya?murlard?r yapraklar? ya?atan.
- Mevlâna/Rumi
Günün adam? olmaya çal??ma,
Hakikat?n adam? olmaya çal??.
Çünkü gün de?i?ir,
Hakikat de?i?mez...
- Mevlana/Rumi
Biliyorum yar?nlar?m dünden farks?z. Hayat m? bana küstü ben mi ona küstüm hat?rlam?yorum ama, ?u aralar fena darg?n?z.
- Sunay Ak?n
Neden yaln?zl?ktan ?ikayetçidir ki insan. Ne yani, Mutlu olmas? için bir sevgiliye mi muhtaçt?r her zaman?
- O?uz Atay
Her erkek zeki, güzel, anlay??l? ve onu çok sevecek bir kad?n ister. ?yi güzel de adama sormazlar m?, bunlar? hakedecek ne yapt?n.
*Y.Erdo?an
Bekar erkekler, kad?nlar hakk?nda evli erkeklerden daha çok ?ey bilirler. E?er bilmeselerdi, onlar da evlenmi? olurdu.
* H.L. Mencken
Kendine Gel Be ! Alt? Üstü Bi ?nsans?n Hepsi Bu . Vaz Geçilmez Sanma Kendini , Topra??n Alt? ; Kendini Vazgeçilmez Sananlarla Dolu.
N.Parra
Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiçbir ?eyi olmayand?r.!
E?er ona bir ?ans daha veriyorsan, kendini birdaha kand?rmay? göze al?yorsun demektir...
-Gabriel García Márquez
Erkek olmak do?u?tan gelen bir al?n yaz?s? olsada , Adam olmak her erke?e nasip olmuyor...
-Küçük ?skender
Bir gün bir yerde tekrar kar??la??rsak e?er, benimle yeniden tan??.
-Pablo Neruda
Unutma, senin küle çevirdi?in kalbe, bir ba?kas? üfleyip yeniden hayat verir asl?nda.
-Sunay Ak?n
Ortalama insanda; herhangi bir günde, herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, ?iddet ve saçmal?k vard?r...
O yüzden ortalama erkekten ve ortalama kad?ndan sak?n?n;
Kendileri tam sevemedikleri için, senin sevginin eksik oldu?una inan?rlar...
- Charles Bukowski
Bütün tutkular bize suç i?letir ama, bizi en gülünç hatalara dü?üren a?kt?r
-La Rochefoucauld
Dilini terbiye etmeden önce yüre?ini terbiye et.
Çünkü söz yürekten gelir, dilden ç?kar...
- Mevlana
Bakma sen a?lad???ma gönlüm günahlardan temizlenmek için abdest al?yor...
Gerçek dost; dü?tü?ünde sana yard?m eden de?il, seni dü?ürmemek için dü?meyi göze alan ki?idir.
- Johann Wolfgang von Goethe
Hayat ba?lar ve biter! Nas?l ba?lay?p nerede sona erdi?i de?il, ikisi aras?na neler s??d?rabildi?in önemlidir.
- Amin Maalouf
?u yalan dünyan?n sonu hiç imi?, Ak?am gelip konan, sabah göç imi?.
-| Pir Sultan Abdal |-
* * *
"Görmek istemediklerine gözlerini kapatabilirsin,
Ama hissetmek istemediklerine kalbini kapatamazs?n!..."
| John Fowles |
* * *
'Ma?lubiyet son derece motive edicidir. Dibe vurdu?unuzda en tepeden ba?ka gidecek yeriniz kalmaz. "
|Sang H.Kim|
* * *
"?nsanlar?n sana sunduklar? gibi benimseme ya?am?. Ya?am?n daha güzel olabilece?ine inand?r kendini."
| Andre Gide |
"Ž"Belki de her okudu?un romanda
kahraman olursun..
Ama en çok kendi hikayende yorulursun.. "
| P. Somerson. |
* * *
?nsanlar birbirlerini tan?man?n ne kadar güç oldu?unu bildikleri için bu zahmetli i?e te?ebbüs etmektense, körler gibi rastgele dola?may? ve ancak çarp??t?kça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmay? tercih ediyorlar."
| Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali |
* * *
"Ž"Bütün tutkular bize suç i?letir ama, bizi en gülünç hatalara dü?üren a?kt?r."
| La Rochefoucauld
Bizlere dadanan her yak?c? umutsuzluk, her küstah ac?, bir güzelli?e, bir ya?ama direncine dönmek zorundad?r. Anlam da bizde, anlams?zl?k da."
| Edip Cansever |
Gel gelelim göl haz?r de?ildir böyle aniden dalgalanmaya Tek bir ta? bile yeter onu altüst etmeye, tá dibinden sarsmaya Göl ta?la bulu?tuktan sonra bir daha asla eskisi gibi olmaz, olamaz Elif ?afak - A?K
Bir ta? nehre dü?meyegörsün, pek anla??lmaz etkisi Hafiften aralan?r, dalgalan?r suyun yüzeyi Belli belirsiz bir t?p sesi ç?kar; duyulmaz bile ak?nt?n?n ortas?nda, kaybolur u?ultuda Hepi topu budur oldu?u olaca?? Elif ?afak - A?K
Nehir al??k?nd?r karma?aya, deli dolu ak??a Zaten ça?lamak için bahane arar ya, h?zl? ya?ar, çabuk ta?ar At?lan ta?? içine al?r; benimser, sindirir ve sonra da unutur kolayl?kla Kar???kl?k onun do?as?nda var, ne de olsa Ha bir eksik ha bir fazla Elif ?afak - A?K
Sahi nedir gençlerdeki bu lens merak? Gözler de sahte olduktan sonra, insan neye bak?p inanmal?... Mü?fik Kenter
Sevgi neydi ? Sevgi iyilikti, dostluktu Sevgi emekti Peki ya ?imdi, bir kaç günlük zevk mi, yada 3 günlük menfaat mi ? Can Dündar
Sen, gözlerinden ate?ler saçarak, zehirli oklar?n? bana yöneltirken, ben sana a??k oldum Nehir Canan Tan - En Son Yürekler Ölür
Ne yaparsan yap, nas?l ya?arsan ya?a; ama gülebilmek için birini a?latma ve ç?karlar?n için hiçkimseyi satma ! Balzac
Her insan?n aynalara göstermedi?i bir yüzü ve kimseye söylemedi?i bir hüznü vard?r Rob?n Sharma
Her an gülümse, bo?ver ne dü?ündü?ünü bilmesinler Ve her?eye ra?man patlat bir kahkaha, b?rak neden güldü?ünü merak etsinler Marquez
Aldatan? aldatmaktan bir zevk alabilirsin; ama bir seveni aldat?yorsan, karaktersizsin WGodlam
Kimi insan 20 ya??nda ölür, 80 ya??nda gömülür Robin Sharma
?ki mükemmel insan birlikte olamaz Çünkü mükemmel kad?n birinci seferde evet demez, mükemmel erkekse ikinci ?ans? vermez Çehov
Öyle insanlar vard?r ki; la??ma dü?seler, la??m? kirletirler Necip Faz?l K?sakürek
Asl?nda biz ne yapt?ysak kendimiz yapt?k Çünkü ufac?k bir ilgiyi a?k, iki kelime edeni kendimize dost sand?k Bob Dylan
Dostun üzüntüsüne ac? duyabilirsin Bu kolayd?r; ama dostun ba?ar?s?na sevinebilmek, sa?lam bir karakter gerektirir Oscar Wilde
Parçalar? kaybolmu? puzzle gibi art?k insanlar Kiminin kalbi, kiminin ruhu, kiminin bir beyni yok C Palahniuk
O bensizli?i göze ald?ysa, ben onsuzluktan bir ?ey kaybetmem Naz?m Hikmet
Okyanusta ölmez de insan, gider bir ka??k sevdada bo?ulur Cemal Süreya
Bir ili?kide güvensizlik varsa oradaki sevgi yaland?r Çünkü güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifatt?r Nicanor Parra
Sevmek güzeldir; bir daha sevmemek daha güzeldir Paul Geraldy
Güven ruh gibidir, Terketti?i bedene asla geri dönmez Shakespeare
Uzakl?klar sevenler için önemsizdir Çünkü gerçek sevgiyi anlatan tek duygu; özlemektir W Butler
Hiç bir zaman gülmekten vazgeçme, üzgün oldu?unda bile Çünkü gülü?üne kimin, ne zaman a??k olaca??n? bilemezsin Marquez
Bi insan? unutabilirsin, bi insan?n sana neler yapt???n?da unutabilirsin; ama o insan?n sana ne hissettirdi?ini asla unutamazs?n Freud
F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun; Mart? sevdi?i denizden asla vazgeçmez ACapus
Bir insan en çok kimin yan?nda susuyorsa, asl?nda en çok onunla konu?mak istiyordur CPalahniuk
?nsan dostunu dü?man?ndan daha zor affeder Nietzsche
Ke?ke çocukken fazla mutlu olmay?p biraz?n?da bu zamanlara saklasayd?m Laz?m oluyor arada Cemal Süreya
Ne kadar kibirli dursa da barda??n önünde e?ilir çaydanl?k Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin? ?mam Gazali
Bazen susars?n, yenilmi? san?rlar seni; eksik ve yaramaz Unutma, susan bilir ki konu?tu?u zaman kimse kald?ramaz Dostoyevski
Onunki sadece hasret?nsana duyulan a?k ölümlüdürt?pk? beden gibiÖlümsüz bir a?k için ölümsüz bir varl??? sevmek gerekHiç bir zaman senin olmayacakHiçbir zaman anlayamayaca??n Hiçbir zaman doyamayaca??nHiçbir zaman kavu?amayaca??nHiç bir zaman terk edemeyece?in bir varl??? AHMET ÜM?T/BABI ESRAR
Sadece büyük ac?lar çekenler mutlulu?un anlam?n? bilirler Siyah Lale, Alexandre Dumas
Oysa bizim bütün güzelli?imiz, ya?ad?klar?m?zla dü?ündüklerimiz aras?ndaki ac?kl? çeli?kinin yans?malar?ndan ibaretti O?uz Atay, Tehlikeli Oyunlar
Yirmi be? ya??nda bir ki?i olarak, kad?nlar aras?nda hastalar?n, sakatlar?n, olgunla?mam??lar?n, ileri ya?takilerin, toplum d???na itilmi?lerin ve damgalanm??lar?n da sevmeye cesaret edebileceklerini hiç dü?ünmemi?timÇünkü, gerçk ya?am? daha tan?mam?? genç bir ki?i genellikle, kendisine anlat?lanlar?n ve okuduklar?n?n ????? alt?nda biçimlendirdi?i bir dünyay? gözünde canland?rarak, edinece?i tecrübelerin ve örnek al?nmas? gereken olaylar?n hayalini kurar Ac?mak- Stefan Zweig
Sevginin hedefi, istedi?iniz bir?eyi elde etmek de?il, sevdi?iniz insan?n saadeti için vir?ey yapmakt?r Be? Sevgi Dili- Gary Chapman
A??k olan" ki?i, sevdi?i ki?inin mükemmel oldu?u ilizyonuna sahiptir Be? Sevgi Dili- Gary Chapman
insan?n varl???n?n kalbinde, samimi olmak ve ba?kalar? taraf?ndan sevilmez arzusu vard?rEvlilik, yak?nl?k ve sevgi için duyulan bu gereksinimi kar??lamak üzere tasarlanm??t?r Be? Sevgi Dili- Gary Chapman
Gerçek büyük adamlar, dünyan?n en gerçek ve en büyük kederlerini ya?am??lard?r Dostoyevski (Suç ve Ceza)
?nsanlar basit ve üstün olarak ikiye ayr?l?rlar Basit olanlar, yaln?zca insan cinsini üretmeye yarayanlard?r, di?erleri de yeni bir ?ey söyleyebilmek iste?iyle do?mu?, üstün insanlard?r Toplum muhafazakarl?k görevini yerine getirmek için çok kez bu insanlar? as?p kesiyor ya da her türlü hareket imkan?ndan mahrum ediyor Ama yine ayn? toplum, bir nesil sonra bu ast??? insanlar?n an?t?n? dikip, onlara tap?yor... ?lk bölüm ?imdinin adam?yken, ikinci bölüm hep gelece?in adam?d?r Birinciler dünyay? korur ve nüfusu ço?alt?rlar ?kincilerse onu hareket ettirir ve as?l amac?na do?ru yürütürler Dostoyevski (Suç ve Ceza)
Hayat?n? çekingen biri olarak ya?ama dostumÇ?k arenaya, ele?tirileri unut, sana verilen günlerin arma?an?yla özgürce ve büyük oynaHayat k?sa, y?llar t?pk? s?cak kumsalda parmaklar?n?n aras?ndan akan kumlar gibi çabucak kay?p gidiyorsen par?ldamak, yeteneklerini gün ?????na ç?karmak için yarat?lm??s?n Hayatta birtek ba?ar?s?zl?k vard?r , o da denememektir... En büyük ba?ar?s?zl?k, en yüce oyunu oynamak istememek, seni ürküten yerlere do?ru yürümemektir Koza Kelebe?i Bilmez-Robin Sharma
Kader yolun tamam?n? de?il, sadece yol ayr?mlar?n? verirGüzergah bellidir, ama tüm dönemeçler yolcuya aittirÖyleyse ne hayat?n?n hakimisin ne de hayat kar??s?nda çaresizsin EL?F ?AFAK / KA?IT HELVA

#2440

 
© 2015
AŞK