Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Kitaplardan Sözler

Belki de yalanc? arkada?lar?na bir te?ekkür borçlusun, sana gerçek dostalar?n?n k?ymetini hat?rlatt?klar? için...

Victor Hugo

Bir kad?na 365 gün seni dü?ündüm dersen, kalan 6 saatte ne yapt?n diye sorar.

Bob Dylan

Ba??m önde bu aralar..Suçlu oldu?umdan de?il. Görülmeye de?er hiçbir?ey kalmad???ndan..

Cezmi Ersöz

Etkileyici Kitap Sözleri

?nsan seviyorsa kaybetmekten korkar. K?skançl?k da bir kaybetme korkusudur. K?skanm?yorsa e?er; Yeterince sevmiyordur.

O?uz Atay

Bana odun diyen sevgilim hakl?s?n. Çünkü senin için yanmam?n ba?ka bir aç?klamas? olamazd?...

Atakan Gülgar

?nsan? en çok ac?tan ?ey; birine 'hayat?n?' hediye etmi?ken, o ki?inin kendini ba?kas?na hediye etmesidir.

Gorki

?nsan?n en büyük hatas? sevmek de?il, sevmeye lay?k olmayan birinden sevilmeyi beklemektir.

Paul Auster

Bir kad?n sizi milyoner yapabilir. Tabi trilyonerseniz...

Bob Dylan

-"Çal??mak, üç büyük eksikli?i uzakla?t?r?r; can s?k?nt?s?n?, kötü al??kanl?klar? ve yoksullu?u..."-Kandid ya da ?yimserlik-Voltaire

-"?eytan?n yaratt??? bir gökku?a?? gibidir k?skançl?k...Kendini tutsak, k?skand???n? özgür görürsün. " Kristal Denizalt?-Ahmet Altan

-"Hay?r" demesini bilmeyen ki?i güçsüz ki?idir. "Hay?r" demesini bilmeyen ki?inin "evet"inin de anlam? yoktur. "SAVA?ÇI-D. Cücelo?lu

-"En büyük iyilik, "?yilik ya da Kötülük yapma özgürlü?üdür" ve evlatlar?na bu iyili?i vermek için Tanr? aralar?ndan baz?lar?n?n bunu kötüye kullanmalar?n? kabullenmek zorundad?r..." BAUDOL?NO-Umberto Eco

-"Kurtlar kuzunun bol oldu?u yeri de?il, sahipsiz kald??? yeri severler. "Salk?m Han?m?n Taneleri-Y?lmaz Karakoyunlu

-"Hazineleri seller topra??n alt?ndan ç?kart?rlar, ama yine seller topra??n alt?na gömerler. "-Simyac?-Paulo Coelho

-"Cinayetin dili yoktur, ama en umulmad?k yerden kendisi meydana vurur. "HAMLET-W. Shakespeare

-"Büyük dü?ünceler büyük bir zekadan çok, büyük bir kalpten do?arlar. "Kad?n Budalas?-Dostoyevski

-"Ne zaman ki ula??lmaz istekler tüm ya?am?m?za egemen olur, o zaman aileye, dostlara, dine bazen de psikoterapistlere yöneliriz. "A?KIN CELLADI-IRWIN D. YALOM

-"Öyle kolay sanat de?ildir uyumak, onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerek.."Böyle Buyurdu Zerdü?t-F. Nietzsche

Asl?nda insanlar seni hayal k?r?kl???na u?ratm?yor. Sadece sen, 'yanl?? insanlar üzerinde hayal kuruyorsun'.

Monteigne

Bazen önemli olmamal? gidecek olan yada gelmeyen. Çünkü bazen, 'ba?laman gerekir her ?eye yeniden'.

Naz?m Hikmet

Dünyay? ke?fetmek için yola ç?kt?k ama unuttuk bir soka??n ucundaki soluk perdeli evlerimizi, güllerimizi, öpü?lerimizi... Ve d(erken) kurtaramad?k da birbirimizi. ?imdi sevmediklerimizi sevmeyi deniyoruz. Ya?ad?klar?m?z? de?il, art?k y(a?amad?k)lar?m?z? özlüyoruz.

Y?lmaz Odaba??

Ne ölmek nefessiz kalmakt?r nede ya?amak nefes almakt?r..Ya?amak; 'sevilmeyi hakeden birine ya?am?n? harcamakt?r'.

O?uz Atay

Gerçek ?u ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek ?ey, ac? çekmeye de?er birini bulmak.

Bob Marley

?nsan geride b?rakt?klar?n?, gelece?e götüremez. Zaten hiçkimse için geçmi?e dönüp bakarak, boynunuzun tutulmas?na de?mez.

Jules Verne

#1457

 
© 2015
AŞK