Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Mesajlar

Yalanlar bitmez dudaklar susmay?nca sevgi olmaz gözler ???l ???l bakmay?nca

Seni Günde bir kere dü?ünüyorum , o da 24 saat sürüyor…

Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz,Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor

Bu dünyada 6 milyar insan var, 2999999999 milyonu uyuyor,1000000000 u yemek yiyor, 2000000000 u uyuyor, 1 güzel k?z da mesaj okuyor..

En a??r isçi benim . Çünkü 24 saat seni dü?ünüyorum.

Seni sevecek kadar ya?asayd?m ölümsüz olurdum

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah’?n seni korumas? için gönderdi?i mele?in kanatlar? öyle büyük olsun ki;en masum an?nda sana kimseler zarar veremesin

Umutlar?n?n bitti?i yerde dü?lerine sar?l;dü?lerini payla?acak birini ararsan ben buraday?m

Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una dayanabilirim sand?m,oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m

Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm

Gül nedir ki,solup giderGün nedirki,gelip geçerAte? nedir ki, söner gider Ama sana olan sevgim sonsuzdur Ancak Mezarda biter

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Yan?ndayken içimi saran ate?, sen yokken hayalinle canlan?r
Gözlerimdeki par?lt? senin sevginin eseri,
Ve benim varl???m yanl?z senin eserin

Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere ,ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle

Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k

Sen çölde tek bir çiçek olsayd?n seni kurutmamak için ömür boyu a?lard?m prensesim….!!!

O boncuk gözlerini izlemek Ortaköy’den Bo?az? izlemekten bin kat daha iyi..

Bize Ad?yamanl? Derler Biz K?rm?z? Pabuçlu K?zlarla Dans Etmeyi Bilmeyebiliriz Ama ?ahinin Yuva Yapamad??? Yerlerde Ölümle Dans Edebiliriz..

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsa da ölüm, u?runda ölmeye de?er gülüm..

Dünyada 2 renk gül olsun,biri k?rm?z? di?eri beyaz,sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun,ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.

Kim bilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kim bilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni ‘EBED?YEN SEVECE??M’

Bir gün bir rüzgar eserse oralara.Benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla……..

Dünyan öyle bir karars?n ki, seni ayd?nlatan tek ???k gözlerim olsun

Sevmek ölmektir bence , ben de sevmi?tim ölmeden önce

Sari giyer güne? olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kim bilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun.

Gözlerin Nehir,Kirpiklerin Köprü Olsun,Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun,Dü?tü?üm O Yer DUDAKLARIN OLSUN…

Yaln?zl?k gecelerin,Ümit bekleyenlerin,Hayal çaresizlerin,Ya?mur sokaklar?n, Tebessüm dudaklar?n, Sen ise yaln?z benimsin bir tanem…

E?er beni bu sokakta,bu semtte,bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim…

Güller hep ellerinde açs?n,ama dikenleri batmas?n.sevda hep seni bulsun,ama seni yaralamas?n.mutluluk hep yüre?ine dolsun,ama beni unutturmas?n.

Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakamoz dü?ürmü? denize o günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalara..

E?er çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek ; için göz ya?lar?mla sulard?m E?er gözümdeki bir damlayan olsayd?n; seni kaybetmemek; için hiç a?lamazd?m..

Gece midir insani hüzünlendiren,yoksa insan midir hüzünlenmek için geceyi bekleyen?gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Önce dü?tü?ümde kalkmay? ö?rendim sonra aleve dokundu?umda ac?y? sevmeyi ö?rendim sevilmeyi sonra terk edilip beklemeyi sayende unutulmay? da ö?rendim her ?eyi ö?rendim de yaln?z unutmay? ö?renemedim…….

Üstüne `seviyorum` yazd???m bir ka??ttan, sandal yap?yor, dereye b?rak?yorum. ister yüzsün, ister bats?n, ister bir çal?ya tak?ls?n o ka??t sandal, hep derenin bir yerinde olacak biliyorum..

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçim giden zaman.

Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kals?n.

Sen elimden tutunca, deniz basard? içimi. Sen elimden tutunca, yüre?im ye?il yosunlara tak?l?p günlerce dip ak?nt?lar?n?n pe?is?ra gitmek isterdim.

Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgarday?m…

Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek…

A?k bir elma sekeridir. ?ekeri yersin sap? kal?r…

Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin..

Y?llar vard?r nas?l geçtigini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, iste o ani senle ya?ad?m senle sevdim.

Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede…

Yaprak döken gençli?imin satir aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine alinmi? suskunlu?umun bas harflerisin.

Utan?r?m , söyleyemem yasad???m yaln?zl??? , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.

Yan?nda benden yak?n ba?ka biri de olsa , her ?eyi inkar etmi? inand?rm?? olsan da , ve ona duygulanm?? sevdalanm?? olsan da , biliyorum bu gece beni dü?üneceksin.

Sevgimiz yava? yava? süzülen çisil ya?mur gibi ama ?rmaklar? ta??ran cinsten…

Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur kir ?eytanin baca??n? birken beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde…

Sert rüzgarlar karanl?k geceleri severmi? , aynen benim seni sevdi?im gibi.

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni.

?nsan ya hayrand?r sana ya dü?man ya hiç yokmu?s?n gibi unutulursun
Ya bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan.

Elimde denizde buldu?um bir midye var denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin

Sevmiyorum ?u saatin sesini,akmas?n dursun zamanher?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan

Yast???mla uykumu ba? ba?a b?rakt?m,s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burada yaln?z sen vars?n!!!

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla

Ölsen bile benden kurtulamazs?n Kefen olur bedenini sarar?mYa?mur olur üzerine ya?ar?m Çiçek olur mezar?nda açar?m Ölsen bile benden kurtulamazs?n

A?k bir göldür, üstünde kazlar yüzer

E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim…

Sen benim incimdin par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm

A?k?m?z ?ekerden, sevgimiz tuzdan, evimiz ate?ten… Bir gün ne oldu biliyor musun?… Ya?mur ya?d?…

?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim

Yalanlar bitmez dudaklar susmay?nca sevgi olmaz gözler ???l ???l bakmay?nca

Seni Günde bir kere dü?ünüyorum , o da 24 saat sürüyor…

Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz,Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor

Bu dünyada 6 milyar insan var, 2999999999 milyonu uyuyor,1000000000 u yemek yiyor, 2000000000 u uyuyor, 1 güzel k?z da mesaj okuyor..

En a??r isçi benim . Çünkü 24 saat seni dü?ünüyorum.

Seni sevecek kadar ya?asayd?m ölümsüz olurdum

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah’?n seni korumas? için gönderdi?i mele?in kanatlar? öyle büyük olsun ki;en masum an?nda sana kimseler zarar veremesin

Umutlar?n?n bitti?i yerde dü?lerine sar?l;dü?lerini payla?acak birini ararsan ben buraday?m

B?Z NE KADAR KIRMIZI PABUÇLU SIRIN KIZLARLA DANS ETMES?N? B?LMESEK DE,KARTAL’IN B?LE UÇMADI?I,?AH?N’?N B?LE YUVA YAPMADI?I YERDE,?EYTAN’LA DANS ETMES?N? B?L?R?Z..

SEN? TANIMADAN ÖNCE BEN DE??LD?M,SEN? TANIDIKTAN SONRA BENDEK? BENS?ZL???N ASLINDA SENS?ZL?K OLDU?UNU ANLADIM..

Ne seni unutacak kadar zaman geçenek,nede geçen zaman seni unutturmaya yetecek,b?rak?p gitsem de unuturum sanma,zaman al??may? ö?retir,unutmay? ASLA…

DALGALAR KIYIYA ÇARPARKEN SU SÖZÜ SÖYLER;SEN? SEV?YORUM…

Sen;Bailes’s kadar tatl?,Tekila gibi çarp?c?,Dhmple kadar asil,Kanyak gibi s?cak,?ampanya gibi özel,Malibu kadar egzotik,Kokteyl kadar karma??ks?n…

Yabanc? binalar önünden gidiyorum sessiz, içimde bir ses var benden sessiz

Bataryas? zay?f rüyalar?m?z?n kapsama alan? d???nda kalan kesimlerine ?ebeke hatas? sebebiyle ula?amad?k. Simdi yüre?imde fule çeken hatlar?mla seni çoook seviyorum

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün,derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara Gotumsun,sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün..

UNUTMA,UNUTULANLAR,UNUTANLARI,ASLA UNUTMAZLAR..

Lay?k oldu?un yer seni kabul etmese bile,Giydi?in gelinlik yerine kefen olsa bile,
Ard?ndan gözya?? dökenin olmasa bile,Bekleme art?k dönmem sana,Gözümde dinmeyecek ya??m olsan bile..

B?R KELEBEK UÇURDUM SANA DO?RU.DA?LARI DEN?ZLER? ASTI,SEN? BULDU SANA MUTLULUK SUNDU.H?SSETT?N MI SÖYLE ÖYLES?NE DER?NDEN ÖYLES?NE ?ÇTEN??

Gözlerin bu sevdan?n en güzel haliydi beni kendine a??k edece?in her halinden belliydi yaram derindir a?k?n için da?lar? delerim…

B?Z NE KADAR KIRMIZI PABUÇLU SIRIN KIZLARLA DANS ETMES?N? B?LMESEK DE,KARTAL’IN B?LE UÇMADI?I,?AH?N’?N B?LE YUVA YAPMADI?I YERDE,?EYTAN’LA DANS ETMES?N? B?L?R?Z..

SEN? TANIMADAN ÖNCE BEN DE??LD?M,SEN? TANIDIKTAN SONRA BENDEK? BENS?ZL???N ASLINDA SENS?ZL?K OLDU?UNU ANLADIM..

Ne seni unutacak kadar zaman geçenek,nede geçen zaman seni unutturmaya yetecek,b?rak?p gitsem de unuturum sanma,zaman al??may? ö?retir,unutmay? ASLA…

DALGALAR KIYIYA ÇARPARKEN SU SÖZÜ SÖYLER;SEN? SEV?YORUM…

Sen;Bailes’s kadar tatl?,Tekila gibi çarp?c?,Dhmple kadar asil,Kanyak gibi s?cak,?ampanya gibi özel,Malibu kadar egzotik,Kokteyl kadar karma??ks?n…

Yabanc? binalar önünden gidiyorum sessiz, içimde bir ses var benden sessiz

Bataryas? zay?f rüyalar?m?z?n kapsama alan? d???nda kalan kesimlerine ?ebeke hatas? sebebiyle ula?amad?k. Simdi yüre?imde fule çeken hatlar?mla seni çoook seviyorum

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün,derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara Gotumsun,sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün..

UNUTMA,UNUTULANLAR,UNUTANLARI,ASLA UNUTMAZLAR..

Lay?k oldu?un yer seni kabul etmese bile,Giydi?in gelinlik yerine kefen olsa bile,
Ard?ndan gözya?? dökenin olmasa bile,Bekleme art?k dönmem sana,Gözümde dinmeyecek ya??m olsan bile..

B?R KELEBEK UÇURDUM SANA DO?RU.DA?LARI DEN?ZLER? ASTI,SEN? BULDU SANA MUTLULUK SUNDU.H?SSETT?N MI SÖYLE ÖYLES?NE DER?NDEN ÖYLES?NE ?ÇTEN??

Gözlerin bu sevdan?n en güzel haliydi beni kendine a??k edece?in her halinden belliydi yaram derindir a?k?n için da?lar? delerim…

DOST VURULUNCA DE??L,’’unutulunca ÖLÜR” VE B?Z SEVD?KLER?M?Z? KIR Ç?ÇE?? G?B? AVUCUMUZDA DE??L, KURSUN YARASI G?B? YÜRE??M?ZDE TA?IRIZ.!!

Sen çölde tek bir çiçek olsayd?n seni kurutmamak için ömür boyu a?lard?m prensesim….!!!

O boncuk gözlerini izlemek Ortaköy’den Bo?az? izlemekten bin kat daha iyi..

Bize Ad?yamanl? Derler Biz K?rm?z? Pabuçlu K?zlarla Dans Etmeyi Bilmeyebiliriz Ama ?ahinin Yuva Yapamad??? Yerlerde Ölümle Dans Edebiliriz..

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsa da ölüm, u?runda ölmeye de?er gülüm..

Dünyada 2 renk gül olsun,biri k?rm?z? di?eri beyaz,sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun,ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.

Kim bilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kim bilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni ’EBED?YEN SEVECE??M’

Bir gün bir rüzgar eserse oralara.Benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla……..

Dünyan öyle bir karars?n ki, seni ayd?nlatan tek ???k gözlerim olsun

Sevmek ölmektir bence , ben de sevmi?tim ölmeden önce

Sari giyer güne? olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kim bilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun.

Gözlerin Nehir,Kirpiklerin Köprü Olsun,Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun,Dü?tü?üm O Yer DUDAKLARIN OLSUN…

Yaln?zl?k gecelerin,Ümit bekleyenlerin,Hayal çaresizlerin,Ya?mur sokaklar?n, Tebessüm dudaklar?n, Sen ise yaln?z benimsin bir tanem…

E?er beni bu sokakta,bu semtte,bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim…

Güller hep ellerinde açs?n,ama dikenleri batmas?n.sevda hep seni bulsun,ama seni yaralamas?n.mutluluk hep yüre?ine dolsun,ama beni unutturmas?n.

Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakamoz dü?ürmü? denize o günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalara..

E?er çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek ; için göz ya?lar?mla sulard?m E?er gözümdeki bir damlayan olsayd?n; seni kaybetmemek; için hiç a?lamazd?m..

Gece midir insani hüzünlendiren,yoksa insan midir hüzünlenmek için geceyi bekleyen?gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen ?

Önce dü?tü?ümde kalkmay? ö?rendim sonra aleve dokundu?umda ac?y? sevmeyi ö?rendim sevilmeyi sonra terk edilip beklemeyi sayende unutulmay? da ö?rendim her ?eyi ö?rendim de yaln?z unutmay? ö?renemedim…….

Üstüne `seviyorum` yazd???m bir ka??ttan, sandal yap?yor, dereye b?rak?yorum. ister yüzsün, ister bats?n, ister bir çal?ya tak?ls?n o ka??t sandal, hep derenin bir yerinde olacak biliyorum..

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçim giden zaman.

Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kals?n.

Sen elimden tutunca, deniz basard? içimi. Sen elimden tutunca, yüre?im ye?il yosunlara tak?l?p günlerce dip ak?nt?lar?n?n pe?is?ra gitmek isterdim.

Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgarday?m…

Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek…

A?k bir elma sekeridir. ?ekeri yersin sap? kal?r…

Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin..

Y?llar vard?r nas?l geçtigini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, iste o ani senle ya?ad?m senle sevdim.

Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede…

Yaprak döken gençli?imin satir aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine alinmi? suskunlu?umun bas harflerisin.

Utan?r?m , söyleyemem yasad???m yaln?zl??? , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.

Yan?nda benden yak?n ba?ka biri de olsa , her ?eyi inkar etmi? inand?rm?? olsan da , ve ona duygulanm?? sevdalanm?? olsan da , biliyorum bu gece beni dü?üneceksin.

Sevgimiz yava? yava? süzülen çisil ya?mur gibi ama ?rmaklar? ta??ran cinsten…

Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur kir ?eytanin baca??n? birken beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde…

Sert rüzgarlar karanl?k geceleri severmi? , aynen benim seni sevdi?im gibi.

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni…

#101

 
© 2015
AŞK