Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkileyici Sözler

Etkileyici Sözler, Etkileyici Mesajlar, Etkileyici Laflar, K?sa Etkileyici Sözler, 2014 Etkileyici Sözler, Etkileyici K?sa Sözler, Etkileyici K?sa Mesajlar

Mant?k sizi A noktas?ndan B noktas?na götürür. Kitap ise her yere...

Bir arkada? e?er seni bir kere bile olsa satt?ysa anlaki onun gözünde ba??ndan beri de?erin yoktu...

Yan?mda arkada??m var her ?ey yolunda onsuz olmaz bu dünya

Bazen Beklemektir Sevmek Ne Kadar Bekleyece?ini Bilemeden...

Üç günlük dünya dediler 460 kitlediler

DAR A?ACINDA OLSAK B?LE SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE

ikiden bir cixanda bir qalir bu yalandir bu yalandir cunki sen olmasan men olmaram hec zaman meni yawadan sensen sevgilim

Sen beni hep yan?nda bil çünkü yan?nday?m ama sen beni yan?nda bilmezsen i?te ben o zaman ölürüm

Bu dünyada her?ey yalan bir tek gerçek senin inan, yolun sonu ölüm olsa vazgeçmem bu sevdadan

Bana Ç?kan yoLLar ç?kmaz sokakLaar, Kimse dü?mesin yoLumaa beni buLamaz kayboLurLar. Hayat

GüzeL Sanm??t?m Ama Kafam GüzeLmi? Sonradan Ay?kt?m

Gözlerin güzelde bakmay? beceremiyorsunn.

BEDELLi MUTLULUK DiYE BiR ?EY ÇIKSADA, PARASI NEYSE VERiP AZ MUTLU OLSAK..

Hayat?ndan silmek istediklerini gerçekten sil. Çünkü geri dönü?üm kutusunda bekletirsen; sistemini yava?lat?r!

Zor durumlarda fark?n? gösteren de?il, fark?yla zor duruma dü?ürmeyen farkl?d?r..

Çok De?i?ti Art?k Devir Çok, Ç?kt? ??ler Ray?ndan..Karn? Tok Olup "KÜFÜR" Edenide Var... Karn? Aç Olup "?ÜKÜR" Edenide.

Her ?eye ra?men isyan etmedim hiç bir ?eye, hiç bir zaman..Gülüyorum hayat?mda yer vermedi?im ki?ilere..Fragman?mla idare edip devam?n? rüyas?nda bile göremeyenlere..?yi seyirler diliyorum, hayat?m? uzaktan izleyenlere.

Suç benim de?il ki. ?iir kokuyordu bak??lar?n. Yazmamak gözlerine ihanet olurdu..

A?k sözleri

Parkta sal?ncak s?ras? bekleyen çocuk gibi bekledim seni. Biraz heyecan, birazda sal?nca?? ba?kas? kapacak korkusu i?te..

Uzaktan görenler diyorki "duygusuz"..Duygusuz oldu?um için mi gözlerim kaç zamand?r uykusuz.

Bilseydim dünyan?n ke?kelerden kuruldu?unu küçükken ne olmak istiyosun diye sorduklar?nda mutlu olmak istiyorum derdim!

Tecrübeler en iyi ö?retmenlerdir. Yaln?z okul masraflar? biraz çoktur..

Üzülmem mi san?yorsun YÜREK a?lar GÖZDEN önce..

Intihar köprüsü gibiyim bu günlerde, gözümden'de, gönlümden'de dü?en dü?ene.

Kalbin kemi?i yok diye k?r?lmaz m? sand?n?

Cesaret illa kükremek de?ildir. Bazen, gün biterken, usulca "Yar?n yeniden deneyece?im" demektir..

Sevdan? bulutlar?n üzerine yazm??s?n. Ya?mur olarak dökülüyor gözlerimden..

Önce r?ht?mda ac? bir insan ç??l??? koptu, sonra h?çk?r?klarla gözya?lar? kald? r?ht?mda..

Bir anl?k de?il bo?uldu?um bilinmezlik. Ac?s? ç?k?yor sustuklar?m?n. Oysa ben iyiyim!

Bana "KE?KE" Dedirten Hayat, Geleceǧimden Çal?p "BELKi" de Dedirtti... ?imdi Hayata Bende Bir Cümle Koyuyorum "NEYSE"

Sevdiklerimiz üzülmesin diye içiniz kan a?larken bile tebessüm edebilecek kadar güçlü olur seven insan.

Ya?amak u?runa ölmek bu olsa gerek, sevmek u?runa ac? çekmek bu olsa gerek..Hayat u?runa sava?mak bu olsa gerek, peki ya senin u?runa üzülmek niye?

Kan ba?? neye yarar, can ba?? olmad?ktan sonra. Can ba??yla ba?l? öyle dostlar?m varki; kan ba?lar?m? hiç aratm?yorlar bana..

Bir erke?i normalde a?latmas? zordur..Ama erkek a?lad???nda asla sahte olmaz gözya?lar?..

Hayat yang?n gibidir. Yoldan geçenin unuttu?u alevler, rüzgar?n önüne kat?p savurdu?u küller; i?te bir insan ömrü gelip geçmi?tir.

UMUT..Hiç bitmeyen bahar mevsimidir. ?çinde kar da yagar f?rt?nada..Ama çiçekler açmaya hep devam eder..

Dost; Göze Sezdirmeden, Gözya?? Silendir.

Sen sevdi?in için sak?n utanma, çünkü utanmas? gereken; sevildi?ini bildi?i halde sevmesini bilmeyendir.

Kahpesi lider, kurnaz? milyarder, bizim gibiler hep mücadele eder, sana diyece?im ?udur küçü?üm, büyüme bu hayat senide siler...

Susuyor olmam, ac? çekmedi?im anlam?na gelmez!

Sanmaki ad?n? a?z?ma al?yorum diye seni seviyorum.

Dudak tiryakili?i benimkisi seni içime çekmiyorum.

Ah Yâr..Tefsiri zor olacak ki..Okuyamad?n gönlümü...

Dert etme, Nefes alabiliyorsan ne mutlu sana. Ve unutma ! Git'lerin gerçek oldu?u bir ya?amda, kaybetmek kalmay? ö?retir!

Öyle karmakar???k bir haldeyim ki ?imdi. A?laya a?laya gülesim var.

Kendi kalabal???ndan kaçan kentler gibiyim bu gece...

Zemheri bir ya?ay?? dü?ürmü?üm gözlerime...

Gerisini susuyorum...

Masallardan dü?üyorum bu gece...

Bir mart?n?n gözlerinde ü?üyorum...

Sonras? yok... Biliyorum..

Hayat sürekli bir t?rman??t?r kimsenin eme?ine ve yüre?ine basmadan t?rmanmak t?rman???n "insanca"s?d?r.

Dünyan?n ne kadar küçük oldu?unu, "Seni dünyalar kadar seviyorum" deyipte gidenlerden ö?rendim.

Biliyor musun ?ark?lara neden "parça" deniyor..?htiyaç duydu?unda baz?lar? eksik bir yan?n? tamaml?yor.

Ad?n? duyunca de?ilde, yan?nda ya da dilinde ba?ka bi ad duyunca yanar asl?nda can?n?z...

Susmak kabullenmek de?il, cevapt?r. E?er insan k?sa cümleler kuruyorsa, uzun yorgunluklar? vard?r.

Ölüm, hayatta büyük kay?p de?ildir.

As?l büyük kay?p, ya?arken içimizde ölenlerdir.

Resmini ba? ucuma ast?m sevgilim, bak?p bak?p tükürüyorum..

Ey gönlüm bilmezmisin gözler sebepsiz ya?armaz, dudaklar sebepsiz kurumaz, gönülde bir dert olmad?kça kimsenin yüzü sarar?p solmaz.

D??ardan güçlü görünüyor olabilirsin ama sava?lar içerde kazan?l?r..

Masal kitab? gibisi?¿, okumas? güzel ama i?¿a?¿mas? çok zor.

Dü?tü?ünde yan?nda olan de?il, kalkman için el uzatandir..Unutma...

Kötü günde katk?s? olmayan?n iyi günde hissesi yoktur..

Güzel bir gülü..güzel bir geceyi..güzel bir dostu herkes ister.

Önemli olan gülü dikeniyle..geceyi gizemiyle..dostu tüm derdiyle sevebilmektir.

?nsanlar birer harf gibidir. Güzel insanlar bir araya geldiklerinde güzel bir cümle kurulur..

Beklemeyin!

Nazik olmak için, bir gülümseme beklemeyin.

Sevmek için, sevilmeyi beklemeyin.

Dostunuzun de?erini anlamak için, yaln?zl??? beklemeyin.

Ö?ütleri hat?rlamak için, dü?meyi beklemeyin.

Dua'ya inanmak için, ac?lar? beklemeyin.

Dünyada "Her erke?e 3 bayan dü?üyor" derler ya. Do?ru olanda bu. Bir erkek kalbine 3 bayan s??d?rmal?. "Annesi, Kar?s? ve K?z?"..

Hani hep derler ya iyi olma. Bu devirde kötü ol yoksa üzülürsün diye. Bitkinin güzelli?i, tohumun iyili?inden; insan?n güzelli?i ise, kalbinden gelir.

Hayat?n bu çirkin oyunlar?na ra?men hala gülmeyi ba?arabilen insan; hayat?n felsefesini çözmü? demektir... "Umursamamak" (NFK)

Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yarar?ma... Seversen hep kalbinde olurum... Nefret edersen hep akl?nda...

Utan?lacak bir ?ey de?ildir a?lamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözya??..

Yetimhanede ya?ayan küçük bedenlerin,

Ranzalar?na yazd?klar? "anne" kelimesi kadar masum olmal? a?k..

Mevsimin suçu yok. Yoklu?un so?uk..

En çok incitti?imiz ki?ilerin, asl?nda en sevdiklerimiz olu?u ne garip de?il mi?

Dal?nda sonbir yaprak olmakt?r ya?amak ve asi rüzgara direnmektir. F?rt?na koparken bile a??z dolusu gülebilmektir her?eye inat.

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. ?çsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü ya?asan da bitecek ya?amasan da!

Art?k hayat, küçükken oynad???m kutu kutu pense'ye benziyor nerdeyse. Çünkü herkes bir bir arkas?n? dönüyor sadece.

Unutulmak kadar ac?d?r bazen ya?amak.

Yüre?inde b?rakma beni intihar et..

Allaha emanet ol... ! dedi..ve Gitti !

- Güldüm (:

- Zaten ondan baska kimim var ki ? dedim.

Ne yormak istedim seni. Ne de yormak kendimi. Çok çal??t?m gitmeye de kalmaya da. ?kisi de ayn? ac?, ikiside rezil. Daha öncede gitmi?tim ama böyle kalarak de?il böyle kalarak de?il..

Ne senden RÜKU art?k... Ne de benden KIYAM... Bundan sonra; SELAMÜN aleyküm... aleyküm SELAM...

?imdi vur kendini. Unutulmu? bir ?iirin son dizelerinde sonra yar?m kalan bir ?ark? ?smarla kendine. Bu kentte böyle ölünür..

"Sus" be yüre?im, bende biliyorum özledi?imi!.."sus" ki bilmesin özledi?imi !..

Nikahta Gelinlik Giyer O Sen Tabutta Yatarken..

Susuyor vedala??rken insan..

Sahte gülü?lerimin içinde kayboluyorum..

?imdi

Söndü ???k,

Sustu duda??mdaki sen çalan ?sl?k.

Sen,

Dünya ahret ac?ms?n art?k!

Böyle Ölmek? Gözüm AÇIKKEN GÖMÜLMEK..

CAMLARIN BUHARINA SEN? Ç?ZD?M ER?Y?P AVCUMA DÜSTÜLER, DEFALARCA ÖPTÜM AMA Y?NEDE HASRET?N? G?DEREMED?LER..

Sen olmadan, Sen olmadan olmuyor bu hayat dedikleri..

ACININ YOK BIR TARIFI..

Gerçegin Hakkini Sadece Hatalar Verir..

Gözün Arkada Kalacaksa Marifet Degildir Gitmek..

Ben Ondan Vazgeçmisim 'ACI' Verir Anilar..

Vedalar Soguk Olur SIKI Giyin..

Gözya?lar?m ac?m? anlatmaya yetersiz..

Senin için akan gözyaslarim hâlâ kurumadi..

Unutmak her seferde tesellim olmadi..

Ke?kelerim yoktur benim, ne ya?ad?ysam ders al?r?m. Îyide benimdir kötüde. Avutmaya çal??mam kendimi; Acizlerden de?ilimdir...

Elinde ne varsa hayata dair,

ötesi hiçbir ?ey ya da vesair.

Hani demi? ya ?air,

Mutlulu?u sende bulan senindir, gerisi misafir!

Çocuksu Umutlar?mla, Çabucak Büyümü? Hüzünlerim Aras?nda Kalakald?m.

B?rak?n bir gün ba?kas?na gönlü kayma ihtimali olan sevgiliyi, en güvendi?iniz dost bile s?rt çevirebiliyor size. K?zmamak laz?m hayata, onlar? gidece?ini hiç dü?ünmeden can?m?za can eden yine kendimizdik sonuçta.

Dost sanma ?anl? vaktinde Dost olan?..Dost bil gaml? vaktinde elinden tutan?..

Gece Yarisi Basliyorsa çigligim Duyulsun Diye Degil..

çagirmalarim Gelmen Için Degil..Duyulmadan Seslenmeyi Biliyorsa Bu Yüregim, Görmeden Sevmeyide Bilir.

Sen beni okeyde ki orta??n m? zannettin sevgili? "B?T" dedi?inde biteyim, "DÖN" dedi?inde döneyim!

Dönülmez ak?am?n ufkunday?m, vakit çok geç..Bu son fas?ld?r ey ömrüm, nas?l geçersen geç..

Gönlüm Deniz De?ilki, Efkar?m Sahile Vursun..

Veda etmeden gidi?in geliyor akl?ma ve ben sadece susuyorum...

Terkedilen çabuk büyür, hüzün kalana dü?sede pi?manl?k hep G?DEN?N pay?na !

Neyin var? "sorusuna, " Sen yoksun! " diyesim var..Bildi?in gibi de?il...

Kalemimin kur?unu bitmi?, öldüremiyorum seni..

"Yaln?zl?k" yazars?n da düzelten olmaz... ??te o zaman yaln?zs?nd?r.

Yaln?zl?kta ne imi?..

sensizli?i ya?am?? KADINIM ben!

?u Hayatta Belkide En Çok ?htiyac?m Olan ?ey,

Sahte Olmadan Gülen Bir Yüz Yalan? Olmadan Seven Bir Kalp..

"Kör sa??r ve dilsiz çölde gidiyorlar. Sa??r ölüyor dilsiz köre sa??r?n öldü?üne nas?l anlat?r"? Seni sevmek de öyle i?te..

Biz çok gördük alay?na gidenleri, ne bileyim kral?na dönenleri, he bi de siz giderken biz dönüyorduk diyenleri. Gençler bo?verin bu i?leri, önemli olan benimsemek de?il, serserili?i en büyük meziyettir utand?rmamak evdeki aileni..

D??arda yolunu kaybeden de?il; yan?mda yerini kaybeden DOST UTANSIN!

A?k sak?zdan ç?kan sözler kadar basit olmaya devam ettikçe. ?nsanlarda onu çi?neyip tükürmeye devam edecekler.

Kendini bilmeli insan, kendini görebilmeli, elalemi tartt??? terazisinin bir kefesine kendini, bir kefesine de vicdan?n? koyabilmeli..Evet koyabilmeli, koyabilmeli ki; haddini, hududunu s?n?r?n? görebilmeli..Evet görebilmeli ki; hiç te masum olmad???n? anlayabilmeli...

Gördüler ayr?-ayr? vard?klar? yerde, Sonsuza-dek sürecek yanl??l?klar?n?.

Gördüler ayr?-ayr? kald?klar? yerde, Ayr?-ayr? büyüyen yaln?zl?klar?n?...

Çocukken Yar?n Neler Oynaya Biliriz Diye Dü?ünüyorduk.

?imdiyse Yar?n Hayat Bize Hangi Oyunu Oynayacak Diye Dü?ünüyoruz..

Doktor Cözümün Onlarca Ilaçmi? Istemiyorum Hiçbirini Psikolojim Inatci, Defalarca Yikildiktan Sonra Söyle Eksik Olan Ne? Sence Biraz Inanç mi...

Hassas yürekler ta??yoruz. Camdan, Çatlayan, Bu?ulanan, K?r?lan.

Candan dost aramam?z da bu yüzden, camdan anlayan...

Agaçtan düsen bir yaprak nasil 'kurumaya' mahkumsa, gönülden düsen insanda 'Unutulmaya' mahkumdur..!

Hâlâ bedenim s?cak ve cinayet mahalimde nefesinin parmak izleri varken bu gece yan?mda ol. Ölemiyorum.... !

Varl???nda de?erini bilmeyenler, cenazene gelip, "nas?l bilirdiniz"? sorusuna iyi bilirdik demesinler. Onlar? duyaca??n yere imam çoktan pamuk t?kam?? olacak...!

Kad?n yüzünde ki sivilceleri bile fondötenle gizleyebiliyor. Sen, onun ac? çekti?ini nerden anlayacaks?n ki..

Öyle eksildik ki ya?arken bize dokunan her ?eyi eksiltiyoruz...

Yaln?zl???m?zla ço?al?p kalabal???m?zla eksiliyoruz...

Ve öylesine kalabal?k ki yaln?zl???m?z;

Ne yana dönsek kendimize çarp?yoruz.

Bakmay?n siz benim kuru bir yaprak gibi salland???ma...

Köküm sa?lamd?r sars?lsam da kopmam dal?mdan...

Senin açt???n yaray? bir ba?kas?yla kapatmas?na kapat?r?m da,

Yüre?ime pezevenklik yapman?n alemi yok..

Yüre?ime girecek kadar sevilen yan?mda duracak kadar sevmedi.

??te bundan ibaretti bütün k?rg?nl???m..

Belki de hepimiz hiç dü?ünmeden kalbimizin en iyi k?sm?n? vermi?izdir.

Hemde kar??l???nda bizi dü?ünmesi zor olanlara..

Her insan?n, hayat?nda kaçmakla direnmek aras?nda bir seçim yapmaya zorland??? anlar vard?r. Ben direniyorum..

Beni üzdü?ün kadar bu hayatta, o lanet hayat?na girecek insanlarda, beni üzdü?ün gibi seni üzsün. O zaman anlars?n belki sevmeyi ve üzülmeyi!

Bin hayal kurar?m ki hiçbiri gerçekle?emez ama, bir gerçek ya?ar?m ki senin kral?n bile ya?ayamaz!

Nereye atsam elimi kalp k?r?kl?klar? bat?yor avuçlar?ma. Her ad?mda ta?tanda a??r sözler tak?l?yor ayaklar?ma. Duymazl?ktan gelebilseydim ne ala. Bak?yorum bu senenin hasad?da hüzün, ne koyacak yerim var art?k ne de toplamaya mecalim.

Dilsiz de?ildir suskunluk çok ?ey anlat?r anlayana. Kelimelerin anlatamad?klar?n? hayk?r?r asl?nda. Bir kaç?? de?ildir suskunluk, bir bak??tan çok daha fazlad?r. Sessiz ç??l?klar?n bir ad?m ötesidir. Hayata olan öfken, insanlara olan k?rg?nl???n ve daha nicesi sakl?d?r içinde Sukunetin'. Rest çekmenin Asil' halidir anlayana..

Sen hiç denizin dibine bakt???nda ye?il orman? gördün mü? Sak?n imkans?z deme; çünkü ben senin gözlerine bakt???mda ölülerin bile ?ahit olamad??? cenneti gördüm..

Ben, ?stemem Öyle ?ki Günlük Sevgili, Yüre?in Varsa, Bir Ömür Sev Beni...

?imdi sen bana bir ?stanbul ???lt?s? kadar parlak olsan da, ben sana Ankara kadar ayaz'?m art?k..

Sende hakl?s?n..Adaml???n kadar konu? dedim diye bu susmalar..

Seni bana getirmemekte direnen gecenin de can? sa?olsun...

Ona da k?rg?n de?ilim...

Birini seveceksen, onu her?eyinle sevme.

Çünkü bitti?inde; Onu unutamamana de?il,

unutamayacak kadar çok sevdi?ine yanars?n.

Gitmek gerekir bazen.

Fazla yormadan,

Daha çok b?kt?rmadan.

E?er vaktiyse, ard?na bile dönüp bakmadan...

Oluruna b?rakt?m art?k geli?i güzel ya??yorum hayat?..Ve ?u üç günlük dünya da hiç takm?yorum kafama be? kuru?luk ?NSANLARI..

Burnumuzdan akan?, kolumuza silecek kadar cesur çocuklard?k. Ne ara gözümüzden akan? kö?e bucak saklar olduk?

Hani insan a?lamak ister, gözlerinden ya? gelmez, hani gülmek ister, yürekten gülmez. Hani birini bekler o hiç gelmez. ??te o zaman ölmek ister de ECEL gelmez.

Ak?am?n matem rengine büründü?ü saatte gökyüzündeki kandiller tek tek yanmaya ba?lad???nda içimde sessiz bir ç??l?k. Özlemeyi özledim. Özlemeye de?er ne kald?ysa.

Zenginlik dedikleri nedir ki ?

Ben senin kokunu alamayacak kadar fakirim..

Ne zaman gözlerinin içine baksam, biliyorum

?kimizi de a?ar, o kap?n?n ard?ndaki masal...

T?ka basa yemi?im yalanlar?n?,

A?z?m? her açt???mda dudaklar?mdan küfrün dökülüyor...

Sövüyorum gelmeyi?ine-geçmeyi?ine..

Yaln?zca bir anl?kt?r mutluluk. Sevdalar, heyecanlar; Hepsi bir anl?k. Kalansa, tortusudur hayat?n, Yalanlar ve ac?lar;

Bir de yaln?zl?k !

Unuttu?um kadar derinde

Kalbimi se?irir o eski an?lar.

?imdi kimse hat?rlad???m gibi de?il.

Verdi?i umudu geri alan, ald??? ah? da güle güle kullans?n...!

Kap? g?c?rt?s? ayr?l???m?z?n fon müzi?i iken. Sen bana 'seni seviyorum' derken playback mi yapt?n?

Gözlerine bakt???mdaki hissetti?im duygunun Allah belas?n? versin!

Hâlâ numaras?n? ezbere bildi?im fakat kokusunu çoktan unuttu?um, kar??ma ç?ksa sövmek istedi?im ama rüyalar?ma girecek kadar özledi?im biri var..

Cinayet saati neredeydin diye sorarlarsa Unutma 'gidiyordum' diyeceksin..

Terk edilirken "görü?ürüz" kelimesini duymaktan daha sanc?l? bir ?ey yok. Zaten öldürdün lan bir de umut mu veriyorsun!

Ve bir anda hayallerin alt üst olur..

Yaln?zl??a al??, kefen bile bir ki?ilik...

Allah'a ?ükür sadece moralimiz bozuk,

Karakterimiz de?il...

Dostluk TAT?LE ÇIKTI... A?k S?ZLERE ÖMÜR... Sab?r TÜKEND?... Anlay?? SIFIR... Mutluluk YOK... Tebessüm HASTA... Sayg? RAPORLU... Yalan D?Z BOYU... Adam harcamak GÜNDEMDE... Seviyorum sözü son MODA... Yalandan kim ölmü? ki... ?nsanl???n d???nda... Ba??m?z sa?olsun!

Hay?r ben iyiyim. Sadece hayat?m bok gibi sevdi?im insanlar? kaybediyorum, gitme diyemiyorum, uyuyam?yorum, özlüyorum ve yoruldum.

Aram?zda Bir Harfin Laf?m? Olur, Ha G'ittin, Ha ?ttin..

Gözlerimin rengi standart ama bak??lar?m adam?na göre de?i?ir..

Hayat?ndan aniden ç?kan insanlar için üzülme. Zaten çürük meyve dal?ndan tez ayr?l?r..

Kalpsizsin! diyemem. Nefes alabildi?ine göre mutlaka bir kalbin var. Zaten bu ruhsuzlu?unla o kalp; ancak nefes almaya yarar..

K?yamet nedir bilirmisin sen? Beni gördü?ün zaman yüzümü çevirince ö?renecen!

Bir otobüs a?k?yd? belki bizimkisi. Benim yolum son durak seninkisi 'müsait bi yer'di.

Neyine ba?land?m ki bu kadar; bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

Zorlasan bile dökülmeyecektir hiçbir kelime yoluna, unutmak'tan ba?ka..

Gitsen de nas?l oldu?unu arada yaz. Bilirsin okumay? severim "ucuz roman"lar?..

?nsanlar?n ke?ke sa? t?klay?p "özellikler"ini görsek, s?kt?ysa "yenile"sek, uzaktaysa "kopyala"sak, sinirlendiriyosa "yap??t?r"sak bitane.

Bir kere girdimi a?k virüsü kanser gibi sarar tüm bedeni ne öldürür nede güldürür ruh bedende oldu?u sürece süründürür.

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun..

Bir bulut gibidir benim kalbim. Ba?ka yüreklerle çarp???r, ya?mur ya?d?r?r ve bu ya?murda sadece vazgeçemediklerim ?slan?r ?imdi..

Yapra??n kaderi dü?mekmi?. Sen dalda yaprak de?il, a?aç ol..Topra?a kök sal..Yapraklar?n dökülsede sen AYAKTA KAL!

#1699

 
© 2015
AŞK