Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Etkili Sözler

En Güzel Sevgiliye Etkili Sözler K?sa Sayfas? - Kar??n?zdakinde büyük etki b?rakacak onu dü?ünmeye itecek ve sizler hakk?nda dü?üncelerini belkide de?i?tirecek anlaml? etkili özlü sözler ve ayr?ca yaz?n?n sonlar?na do?ru ise etkili a?k sözleri bu sayfam?zda yer alacakt?r.
52- "Nazar ve nefes az kald? kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a s???n?n."
Hz.Muhammed
53- "Kim oldu?un öyle bir hayk?r?yor ki; ne dedi?ini duyam?yorum."
Ralph Waldo Emerson
54- "Sak?n kendisine verdi?in k?ymeti sana vermeyenle arkada? olma."
Hz. Muhammed
55- "Ö?üt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."
H?z?r
56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur." etkili sözler facebook
Hz. Muhammed
57- "Ulema, Allah'?n kullar? üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkan? ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya kar??mad?kça."
Hz.Muhammed
58- "Te?bih yönü olmayan tevhid görü?ü, tanr?sall??a uzanan bir yoldur."
A.F.Y
59- "Ben, ?nsano?lunun geride b?rakt??? devirler içinden ça?lar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulundu?um ça?da ortaya ç?kar?ld?m."
Hz.Muhammed
60- "Bir kavme su da??tan, onlar?n hepsinden sonra su içeçektir."
Hz.Muhammed
61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. ?badeti bilerek yapma da...."
A.F.Y
62- "Allah bazen diledi?i halde emretmi?, bazende emretti?i halde dilememi?tir. ?blis'e, Adem'e secde etmesini emretti?i halde, secdenin yap?lmas?n? irade etmemi?ti. E?er ?blis'in secde etmesini isteseydi, ?blis secde ederdi. Adem'in malum a?açtan yemesini yasaklam??t? ama iradesi a?açtan yemesi yönünde idi. E?er a?açtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."
Caferi Sad?k
63- "Oyun bitince, ?ah da piyon da ayn? kutuya konur"
?talyan Atasözü
64- "Kur'an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de bat?n mana ta??nmas?n. Ebu Talip'in o?lu Ali'de bu zahir ve bat?na ait ilim mevcuttur."
Hz. Muhammed
65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan ba?ka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvas? vard?r. Bak?? gücü olmayanlar?n nazarlar?, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakm?yoruz. Biz insan?n içine, içindeki s?rra bak?yoruz..."
?eyh Hariri
66- "Ameller niyetlere göre de?er kazan?r."
Hz. Muhammed
67- "Her ki?inin iki resülü vard?r. Biri zahir, di?eri bat?n. Zahir dildir, Bat?n gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer."
Hac? Bekta? Veli
68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."
Hz. Muhammed
69- "?nsanlar?n en hay?rl?lar?, ahmak, aptal diye adland?r?lmad?kça k?yamet kopmaz."
Hz. Muhammed
70- "K?yamet günü herkes birbirinden davac? olur. Hatta toku?an koyunlar bile.."
Hz. Muhammed
71- "Ö?renmek, zaten bildi?ini fark etmektir. Yapmak, onu bildi?ini göstermektir."
Richard Bach
72- "Kabe-i ?erif y?k?larak ta?lar? denize at?ld??? vakit, i?te o zamanda korkunç alametler olur."
Hz. Muhammed
73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmas?ndan ye?dir."
Cüneyd-i Ba?dadi
74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar oland?r."
Cüneyd-i Ba?dadi
75- "?u gö?sümde sakl? duran birçok ilim var. Ah! Onlar? ta??tacak erler bulabilsem."
Hz. Ali
76- "?stesem s?rf fatiha suresinin tefsiriyle yetmi? beygiri yüklerim."
Hz. Ali
77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk ald?m, Saz? severim, a?k?m? söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manay? söylemeyen güzeli ne yapay?m?. Su içmek isteyen bir kimse için bo? kadeh ne i?e yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini artt?r?r."
Kenan Rifai
78- "Senin Allah'a eri?men mümkün de?ildir. Zira daha be?er makam? dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)
Muhammed ?kbal
79- "Sen insana ula?madan Allah'? nas?l ar?yorsun?."
Muhammed ?kbal
80- "Allah?m! ?nsanlar seni verdi?in nimetler yüzünden severler; bense seni verdi?in belalar yüzünden severim."
Hallac-? Mansur
81- "Deniz, kendi dalgas?ndan daha eski de?ildir."
H?z?r (a.s)
82- "Ben ve Hallac ayn? ?ey idik. Ne var ki o s?r'r? aç??a vurdu ben saklad?m."
?ibli
83- "Nokta, tüm çizgilerin esas?d?r."
Hallac-? Mansur
84- "?yi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak k?yamet gününden 40 gün kadar önce buras?n? terk edeceksiniz."
Hz. Muhammed
85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunlar?n her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklard?r."
Hz. Muhammed
86- "Rüyalar , gecelerin akvaryumudur."
Victor Hugo
87- "K?yamet ile ben i?te ?u iki parmak gibi yak?n olarak ba's olundum."
Hz.Muhammed
88- "Be?eriyet tanr?sall??a uzanan bir yoldur. ?badetinin ne oldu?unu söylemeye gerek var m??."
A.F.Y
89- "Kim bir karde?ini, bir günah sebebi ile ay?plarsa, o günah? i?lemedikçe o kimse ölmez."
Hz.Muhammed
90- "Bir i? yapmak istedi?in zaman, Allah sana o i?ten kurtulu? gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir ç?k?? kap?s? yarat?ncaya kadar yava? ve temkinli davran."
Hz.Muhammed
91- "Dünyada en iyi kad?n, anas?ndan do?mayand?r."
Firdevsi
92- "Cehennem k?zar?ncaya kadar 1000 y?l yak?ld?. Sonra beyazla??ncaya kadar yine 1000 y?l yak?ld?. Sonra karar?ncaya kadar 1000 y?l daha yak?ld?. ?imdi o, zifiri karanl?k gece gibi, kapkaranl?kt?r."
Hz. Muhammed
93- "Dikkat edin, sizden biri karde?inin verdi?i hediyeyi reddetmesin. E?er bir ?ey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve e?er bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."
Hz. Muhammed
94- "Melaike, çan? olan kervana arkada? olmaz."
Hz. Muhammed
95- "Allah! Size haram etti?i ?eyde ?ifa halketmedi"
Hz. Muhammed
96- "Adem'in Allah indinde bir mevkii vard?r ki, ona ibadetle eri?ilmez. O mevkiye eri?inceye kadar, Allah ona ho?una gitmeyen ?eyleri verir."
Hz. Muhammed
97- "?yilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."
Hz. Muhammed
98- "Zaman? gelmi? bir fikrin kar??s?na dikilme gücüne hiçbir ordu sahip de?ildir."
V.Hugo
99- "Cenab? Hakk'?n kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Hz. Muhammed
100- "Yüzünü güne?e çeviren insan gölge görmez."
Helen Keller
1- "Affetmek, zaferin zekât?d?r."
Hz. Muhammed
2- "?man, akl?n çal??mas?n?n ürünüdür."
Ahmed Hulûsi
3- Yu;3/3 ?sa ona ?u kar??l??? verdi "Sana do?rusunu söyleyeyim, Bir kimse yeniden do?mad?kça Allâh'?n melekûtunu göremez.
Yu;3/5 ?sa ?öyle yan?t verdi"Sana do?rusunu söyleyeyim, Bir kimse sudan ve ruhtan do?mad?kça Allâh'?n melekûtuna giremez.
Hz. ?sa
4- "Sevgin nefrete dönü?mesin, sana ancak yük olur."
A.F.Y
5- "Besmele çektikten sonra, Fatihay? hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."
Muhiddin Arabi
6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret oldu?unu mü?ahade, vahdet-i ?uhud'dur."
Ahmed Hulûsi
7- "Musibetin sevab?na talip olmakl???n, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."
Hz.Muhammed
8- "Ya?am kabullenmektir."
A.F.Y
9- "Mollan?n namaz?nda Hakk'?n ne Celali vard?r, ne de Cemali. Mollan?n ezan? bize seher vaktini bile bildirmez."
Muhammed ?kbal
10- "Marifetin zekât?, marifeti olu?turmakt?r."
A.F.Y
11- "Ac?, ak?ll? adamlar?n hocas?d?r."
Byron
12- "Bela insan?n diline ba?l?d?r. Bir kimse bir ?eyi 'yapmam' dedi mi, ?eytan her i?ini b?rak?p onu yapt?rana kadar u?ra??r."
Hz.Muhammed
13- "Alg?lanan varl???n, Hakk?n vücudu oldu?unu mü?ahade, vahdet-i vücud'dur."
Ahmed Hulûsi
14- "Her evin kap?s? vard?r. Kabirin ki ayak taraf?ndand?r."
Hz.Muhammed
15- "Ahmak konumuna dü?memek için yorum yapmay?n."
A.F.Y
16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin safl???d?r. Bunun asl? da dünyadan yüz çevirmedir."
Cüneyd-i Ba?dadi
17- "Kad?n insans? ile insan aras?nda köprüdür."
A.F.Y
18- "Zehirle pi?mi? a??, kim yemeye gelir."
Yunus Emre
19- "?man iki e?it parçad?r. Yar?s? sab?r, yar?s? ?ükürdür."
Hz.Muhammed
20- "?lim yapmak, amelden hay?rl?d?r. Dinin k?vam? da vera?dad?r (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."
Hz. Muhammed
21- "Yöneldi?in mahallin her boyutta senin perdelerini kald?rabilecek vas?fta olmas? gerekir."
A.F.Y
22- "Mümin yumu?akt?r. O kadar ki onu yumu?akl???ndan dolay? ahmak zannedersin."
Hz. Muhammed
23- "Sadece insan?n günahlar? affedebilme gücü vard?r."
A.F.Y
24- "P?r?l p?r?l gökku?a??n? görmek için önce ya?muru ya?amak gerekir."
Frans?z Atasözü
25- "Sevgi insans?da bedenselli?i, insanda kemalât? olu?turur."
A.F.Y
26- "Adaletsizlik eden, adaletsizli?e u?rayandan daha mutsuzdur."
Demokritos
27- "?simlerin bat?ni manas?n? bilmek, zahirini ya?ama anlam?na gelmez."
A.F.Y
28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çal???r."
A.F.Y
29- "Zekan?n pe?inde ko?may?n aptall??? yakalars?n?z."
Montesquieu
30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklan?r. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."
Hz. Muhammed
31- "?spat, izafi varl???n bir göstergesidir."
A.F.Y
32- "Tasavvuf, Hakk'?n, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."
Cüneyd-i Ba?dadi
33- "Tart??ma, alg?lamaya mani olan be?eri bir duygudur."
A.F.Y
34- "Bir kimseyi inada kap?lm?? çeki?meci ve kendi görü?ünü be?enmi? görürsen bil ki, onun ziyan? tamamd?r."
Hz. Muhammed
35- "Cennetin ahmakla dolu olu?u, vehmin nur boyutunda kalkmad???n?n delilidir."
A.F.Y
36- "Yollar? ayr? olanlar, birbirine dan??mazlar."
Conficius
37- "Hu?u namaza, ha?yet ilme aittir."
A.F.Y
38- "Hiçbir yi?idin kaza ve kader okuna kar?? kalkan? yoktur."
Haf?z
39- "Ki?iye, kendisine parmakla i?aret edilmesi, ?er cihetinden kafidir."
Hz.Muhammed
40- "Allah'?n d???nda kimseye borç verme."
A.F.Y
41- "?nsanlara ak?llar? ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. Muhammed
42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."
A.F.Y
43- "Kad?nlar, sevmedikleri adama hiç ac?mazlar."
Alexandre Dumas Fils
44- "Seni sigaya çeken bir molla kas?m gelir."
Yunus Emre
45- "Vicdan sahibi k?s?k seslidir."
A.F.Y
46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir ba? olmadan) tamamiyle Allah ile olmand?r."
Cüneyd-i Ba?dadi
47- "Kullanmay? dü?ünen, kullan?laca??n? unutmas?n."
A.F.Y
48- "Nereye gitti?ini bilen ki?iye yol vermek için dünya bir yana çekilir."
David Starr Jordan
49- "Tepe tepe kullanan, ancak be?eri seyirde oland?r."
A.F.Y
50- "Ey birader, sen ancak bir dü?ünceden ve fikirden ibaretsin. Üst taraf?n kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."
Mevlâna
51- "Yokluk, varl???n aynas?d?r."
A.F.Y
Etkili A?k Sözleri
6: Güne?in buz tuttugu yerde bir alev görürsen, o bil ki yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...
7: Dünyada iki gül olsun biri k?rm?z? biri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z? gül solsun, ben seni unutursam beyaz gül kefenim olsun...
8: Gözlerine gözleriyle göz koyan?n, gözlerini gözlerimle oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.
9: Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine, gözlerin zamanla tak?l?rsa uzaklara, hele kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bil ki bir yerlerde özlenmi?sindir.
10: Yanag?na dü?en bir kar tanesi eriyip dudaklar?na ulast?g? zaman, ve bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde, yüzünü rüzgara dön yeter, o benim iste!
11: Ismini kag?da yazam?yorum. Gün gelir yerlere at?l?r diye, elerim tutmuyor çizemiyorum resmini görenler tutulur diye...
12: Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...
13: Bas?n gö?süme yasland?g?nda, tek dü?man?m var. Geçip giden zaman...
14: Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter.
1: Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi, herseyi ö?rendimde"yaln?z seni unutmay? ögrenemedim"
2: Rüzgar?n keman?n? çald?g? ve damlalar?n pencerene vurdugu bir gecede yatag?na uzan?p hayalini kurdugun ve ke?ke dedigin tüm güzellikler senin olsun...
3: Seni ne kadar sevdi?imi ögrenmek istersen, yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin.. tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.
4: Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler, hepsi göklerdeydi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim. Ve bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...
5: Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. 21"² imden sonra seninle tan?s?nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi...
Can?m s?k?ld??? gün, s?k?nt?n?n içimi kaplad??? saat, ruhumda daralma ya?ad???m dakika, gözümü kapatt???m an, senin yüzün gelir akl?ma da??l?r tüm s?k?nt?lar?m, a?k?m.
Yeniden gelseydik dünyaya, her?eyin mükemmel oldu?u, mutlulu?un, sevginin, güzelli?in her yeri kaplad??? o harika ya?amda bile senin yerin çok farkl? olurdu, özelim, güzelim.
Terazinin bir ucuna sen di?er ucunda dünyay? koysalar belki dünya a??r basard? ama yine de seni seçerdi ?u kalbim inan.
Kafam?n içinde dönüp duruyor, damarlar?mdan ta??yor, gözlerimden f??k?r?yor, dilimde tüy b?rakm?yor. Ne olacak senin a?k?n, biricik.
Kaç kez dü?ünüldü?ünü, kaç kez hat?rland???n?, kaç kez arand???n?, kaç kez yaz?l???n? çizildi?ini bilmeyebilirsin. Ama ?unu bil bir kez bile unutulmayacaks?n.
Denizleri mürekkep yapsalard? ne güzel olurdu. O zaman seni ne çok sevdi?imi yazmama yetecek kadar s?f?rlar ekleyebilirdim 1 den sonra.
En yak?n arkada?lar?n, en yak?n sevdiklerin, akrabalar?n, karde?lerin, day?lar?n, eni?telerin, amcalar?n, yengelerin, halalar?n, dedelerin bilsin ki ben sana a????m.
Dün televizyonda seni gördüm. Sokakta da gördüm. Al??veri?te gördüm seni. Terzide gördüm. Pencerede gördüm evde. Alt geçitte gördüm hatta. Her gördü?ümde gördüm seni.
Öfkeden patlad???m an, sinirden köpürdü?ümde hatta, k?zg?nken falan bile, a?z?mdan köpürdü?ümde dahi sevebilsen beni, dünyam senin olur.
» Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
»Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
» Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
» Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm.
» Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacak, ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak..
» Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her?ey capcanl?, her?ey hayat dolu, her?ey benimle duygular?m hakk?nda konu?uyor, her?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor...
» E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim..
» Birgün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.
» Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
» Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.
» Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.
» Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m.

#2500

 
© 2015
AŞK