Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Sözleri

K?sa evlilik sözleri 2015 sayfas? - Birbirlerini sevmi?ler ve sonunda evlenme karar? alm??lar ve evlenmi?lerde. Peki dünya evine giren bu iki güzel insan? ailesi arkada?lar? dostlar? olarak nas?l tebrik kutlama yapars?n?z. ??te bu sayfam?zda sizlere evlilik sözleri k?sa ve uzun olanlar?n? yay?nlad?k. Ayr?ca burada yaz?lan evlilik sözleri facebook twitter sayfalar?n?zda da payla? yapabilirsiniz.
Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, ?a?k?nl?klar ve sevinçler ya?ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman"?n?z olmas?n? diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n! Mutluluklar

Ya?ant?n?z? birle?tirmek yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim. ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Nikah?n?za gelemiyorum. Ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n. Mutluluklar dilerim.
Bir bütün olmak için birle?en elleriniz ve kalpleriniz bir daha hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz? Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar
Her gününüz, birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak sevgi dolu geçsin. Hayat boyu mutlu, huzurlu ve de bol çocuklu ya?aman?z dile?imle. Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n. Gözleriniz hep birbirini aras?n. Mutluluklar...
Bir a?k gülümsemeyle ba?lar, öpücükle devam eder ve bir nikahla ölümsüzle?ir. Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda, a?k?n?z?n hep ilk günkü gibi taze kalmas?n? ve mutlu olman?z? diliyorum. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n!
E?er yan?n?zda olsayd?m size s?ms?k? sar?l?r, ya?am boyu gözlerinizdeki ???lt?n?n devam etmesini, birbirinizi daima sevmenizi ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. ??te bu mesaj da benim orada söyleyemediklerime arac?l?k ediyor. Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Ömür boyu mutluluklar sizin olsun!
Bir bütün olu?turdu?unuz bugün birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n ve her zaman sevgi dolu baks?n gözleriniz birbirine... Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikteli?e ad?m att???n?z ?u andan itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle? Mutluluklar!
Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz. Birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Her ?ey gönlünüzce olsun ve yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n!
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda yokum ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Tüm ya?ant?n?z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? ya?ay?n! Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dileriz... Ya?am?n?z boyunca güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Ömür boyu mutluluklar dilerim.
Birle?en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Bir hayat? tüm güzellikleriyle payla?man?z dile?imle... Mutluluklar!
Tüm ya?ant?n?z boyunca en güzel günleri, en ne?eli anlar? ve sevginin doruklar?n? beraber ya?aman?z? dilerim... Mutluluklar?
Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi?iniz yolda, güne? hep önünüzde olsun ki gölgeler ard?n?zda kals?n. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim?
Nikah?n?za gelemiyorum ama mutluluk dileklerimi iletemeyecek kadar da uzakta de?ilim. Umar?m her ?ey gönlünüzce olur?
Sana e?inle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir ya?am diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bir elman?n iki yar?s? gibisiniz. Ya?am boyu bunu koruman?z ve birbirinizi hep tamamlaman?z dile?iyle... Mutluluklar!
Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehinizin hiç ?araps?z kalmamas? dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz.
Ebedi sevgi yolunda att???n?z bu ilk ad?mda belki yan?n?zda de?ilim ama bilin ki tüm kalbim sizinle. Hayat boyu mutlu olman?z? diliyorum.
Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba?lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya?ay?n! Yuvan?zdan sevgi eksik olmas?n...
Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat?n?za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Ömür boyu mutluluklar dilerim.
Ya?ant?n?z?n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba?l? kal?n! Mutluluklar...
Sevginizi ölümsüzle?tirmeye do?ru att???n?z bu ad?mda sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas? ve mutlu olman?z dile?imle...
Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile?tirdi?iniz sevginizin hep ço?almas?n? dilerim. Mutlu bir ya?am dile?iyle...
Bir ya?am boyu birbirinizi sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Mutluluklar!
Ya?am boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep ne?e içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dile?imle... Elleriniz birbirinden hiç ayr?lmas?n. Unutmay?n ki payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, evlilikle ebedile?tirdi?iniz ve kutsalla?t?rd???n?z sevginiz hep ço?als?n! Mutluluklar...
Her günüzü her an bitecekmi?cesine birbirinize daha da s?k? sar?larak ve sevgi dolu ya?aman?z? diliyorum... Ömür boyu mutluluklar.
Zaman çok k?sa, ya?am boyu birlikte olmaya söz verdi?iniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini k?rmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar
1 Kendi yaln?zl???m? kucaklad?m, ba?ka birini bir kalkan gibi görmeden yaln?zl??a. Kimsenin beni seyretmesine gereksinim duymadan süzüldüm semalarda yaln?z bir kartal gibi. Ta ki seni görene dek. Salt sevip kabullenerek benimle uzun soluklu bir yürüyü?e var m?s?n?
2 Belki seçimdir, belki de?il. Belki do?açlamad?r, belki rüya. Kurnazl?kt?r belki. Belki de hesapt?r, ko?ullar?n denkli?idir, ihtiyaçt?r. Zorunluluktur, zorlad?r. ?stemli h?rs, ekonomik yakla??md?r belki de kim bilir kim nas?l kurar. Ben seni ruhuma, akl?ma, bedenime üç olmazsa olmazla istiyorum. Benimle evlenir misin?
3 Kelebeklerin ömrü bir gün. Sana hayat?m?n sorusunu sorarken kelebekler uçurmak istemi?tim. ?imdi kargalar? uçuraca??m yad?rgama sak?n. 400 yüz y?l ya?ayabiliyorlarm?? çünkü. Benimle evlenip katlanabilir misin bana çooook uzun y?llar?
4 ?ster güneyden gelen karayel, ister kuzeyden gelen poyraz ol, dilersen beni tümden ?slatan sa?anaklar ol, güne?inle yan?p, serinli?ine b?rakay?m kendimi, denizinde. Umut ol bana, her ?ey çok güzel olacak de.S?ms?k? sar ü?ütmem seni de, çocuklar?m?z olacak bize benzeyecekler de. Evlen benimle.
5 Gözlerinde ki bana bak??, gülümsemende ki iyimserlik, huylar?nda ki yumu?akl?k, burnunda ki kararl?l?k, do?ruda ki inatç?l?k ve bedeninde ki s?ms?cakl?k yeter bana. Öylece gel , kendince. Evlenir misin benimle.
6 Hayat denen ?ey zaten ak?p gidiyor herkes pay?na dü?enleri s?rtlarken. Mutluluklar kadar s?k?nt?larda iz b?rakmadan yitip gidiveriyor. Anlam kazanm?yor geçen ?eyler payla??lm?? anlardan an?lara dönü?medikçe. Ortak bir haf?zam?z, geçmi?imiz, an?lar?m?z, bölü?üp ço?altaca??m?z gelece?imiz de olsun istiyorum art?k. Senin dahil olmad???n ak?p giden bir zamana da tahammül edemiyorum art?k. Benimle evlenir misin a?k?m.
7 Bir yuvam?z olsun art?k. Bize dair, bizi anlatan, bizle dolu. Evimiz derken içimizin hoplayaca??, her ?eyi uzakla?t?r?rken bizi yak?nla?t?racak duvarlar?, pencereleri, odalar?, bizle dolu kokusuyla evimiz olsun. ?çinde sen olsun, ben olsun, sevgi olsun.
8 Sana anlat?yorum ya bana dair ?eyleri, yüzümü de saklam?yorum hüznümü de, sende öyle. Sonra zaman tükeniyor ayr? yönlere gidiyoruz.Sanki bir kolum bir aya??m orada kalm?? gibi, dengem yitmi? gibi oluyorum. Ben böyle tek ba??na dönü?ler, ayr? yürüyü?ler, tek yast?kl? yataklarda sensiz uykular istemiyorum art?k. Yast???nla, s?ca??nla, rüyalar?nla gelir misin bana.
9 Saatler gibi, t?k?r t?k?r i?lerken, ben be? olsam sen yirmibe? geçiyor ol, ben üç olsam sen çeyrek geçiyor ol, alt? olsam, buçuk, iki olsam on geçe, dört olsam yirmi geçe, oniki olsam sende tam üstümde benle oniki ol , ne bir dakika ileri ne bir dakika geri hep e?it hep birlik ol istiyorum. Zaman? beraber tutal?m gel hadi.
10 Ben ba?ka sularda yüzemeyen, beslenemeyen, sadece senin akvaryumunda ya?amaya mecbur hassas bir bal?k olmu?um. Dertlenmiyorum aksine halinden memnun, bu ya?amaya muhtaçl?k cezbediyor beni. Ya?lan?p ölene kadar, bal?k gibi yüzmeyi unutana kadar kalmak istiyorum sular?nda. Gel evet de b?rakma sak?n beni.
11 Engelli ko?an atletler gibi, ko?tum, atlad?m, a?t?m tüm engelleri. ?imdi önümde bir tane kald?. E?er onu da geçebilirsem, mutlu yorgun ama gönlünün ?ampiyonu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?
12 Rüyalar?mdan gerçe?ime, karanl?ktan ????a geçi?ime, gündüzden geceme, dünümden yar?n?ma ortak, sesime, nefesime, sensiz aciz bedenime destek, ruhuma, kalbime, beynime e? ol istiyorum. Gelip hep benimle ol istiyorum.
13 Seninle güldüm, seninle a?lad?m ben. Ya?am? sende bulup sende do?dum ben. Hiçbir ?ey tad?ml?k, bir anl?k, bir ad?m sonras? yaln?zl?k olsun istemiyorum. Tüm a?k?m, tüm varl???mla sorsam sana; benimle evlenir misin.
14 Güzelli?in ruhunun ayd?nl???ndan , uyumun güzelli?inden, bana getirdi?in düzen uyumundan, kalbimdeki bar?? düzeninden, içimdeki his bütününden; a?k?nla, sevginle gel gel de tamamlans?n bu beden.
15 Geriye dönüp bakt???m?zda; sadece anlar, an?lar olmas?n anlatacak. Payla?t???m?z ya?am, birlikte ya?anm??l?k, beraber ya?lanmaya adanm??l?k olsun. Bir ömre s??acak tüm anlar için benimle evlenir misin?
16 Hep beni sana getirecek yollar, senle bana aç?lacak kap?lar, kokunla dolu odalar, seni bende uyutacak yataklar istiyorum. Her ?eyden çokta senle anlam bulan s?cac?k bir yuva istiyorum. Benimle evlenir misin sevgilim?
17 Senin yerin ba??m?n üstü, kalbimin odalar?; ama sen misafirim de?il ruhumun orta??, bir ba??nal?kla sava??m?n kahraman?. Yüz ak?m, gururum, a?k?m, anlam?m gel bir daha gitme bu kalbimdeki federe cumhuriyetinden, mülkiyeti art?k sana ait bedenden.
18 Tüm hayretlerimin, hayranl?klar?m?n ünlem i?areti oldun önce, sonra sana ait senle bana gelenleri özenle biriktirirken aralar?na koydu?um virgül, senden önce senden sonra derken üç nokta, bizli anlar? içinde saklayan parantez ve senli cümlemde son noktam oldun. ?imdi bizli anlar?n sonsuza dek bitmeyece?ini anlatan nokta noktalar?m ol sonsuz ol istiyorum.
19 Beceriksizin biriyim ben. Ne sana olan hislerimi anlatacak bir bestem, ne güzelli?ini betimleyecek bir tablom nede m?sralar? senle akan bir ?iirim var. Ama umudum, senle ba?layan bir hikayem ve bana kat?l?rsan mutlu sonla bitebilecek uzun soluklu bir roman?m var.
20 Gö?e do?ru usul usul ama korkusuzca yükselen bir uçurtma yapt?m a?k?m?zdan, bulutlarda bir taht sal?nca?? kurdum sa?laml??? bir yan?nda sen bir yan?nda ben olan iplerden, kendi evrenini seyretsin, kendine yetsin, kararl? ve güçlü olsun istedim. A?k?m?z ebediyen sürsün istedim. Baht?m ol, e?im ol, sol yan?m ol istedim.
21 Bir resim çerçevesi istiyorum, alt?n, gümü? filan olmasa da etraf?. Biliyorum ki dünyan?n en k?ymetlisi en paha biçilemezi dolduracak içini. ?ster elele, ister sarma? dola? bana ya?am?m?n en güzel an?n? en güzel pozunu verir misin benimle bir çerçeve içine girer misin a?k?m?
22 Hep senle dolu, benim a?k?mla deli, ümitlerimle, hayallerimle bezeli, hem hisli hem içli hem çok güçlü dünyam? senli k?lar m?s?n? Elimi s?ms?k? tutar m?s?n sevdice?im?

#2338

 
© 2015
AŞK