Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Teklifi Sözleri

Gözlerimde tutuyorum seni, gözya?lar?m sen. Kalbime hapsettim, her at??? sen. Dilimdeki içli ?ark?, burnumdaki s?la kokusu, yan?mdaki yamac?mdaki yolda?l?k, içimdeki bamba?kal?k hepsi sen, sen, sen. Olmasan neylerim ki ben. Varl???n? varl???ma arma?an eder misin? Benimle evlenir misin?

Rüyalar?mdan gerçe?ime, karanl?ktan ????a geçi?ime, gündüzden geceme, dünümden yar?n?ma ortak, sesime, nefesime, sensiz aciz bedenime destek, ruhuma, kalbime, beynime e? ol istiyorum. Gelip hep benimle ol istiyorum.

Senle yendim makûs talihimi. K?rd?m; umutsuzlu?un-mutsuzlu?un, kimsesizli?in-yaln?zl???n birbirine s?k?ca ba?land??? zinciri. K?ymetlim tut elimi. E?im ol. Bir ömür boyu b?rakma beni.

Kelebeklerin ömrü bir gün. Sana hayat?m?n sorusunu sorarken kelebekler uçurmak istemi?tim. ?imdi kargalar? uçuraca??m yad?rgama sak?n. 400 yüz y?l ya?ayabiliyorlarm?? çünkü. Benimle evlenip katlanabilir misin bana çok uzun y?llar?

Hep senle dolu, benim a?k?mla deli, ümitlerimle, hayallerimle bezeli, hem hisli hem içli hem çok güçlü dünyam? senli k?lar m?s?n? Elimi s?ms?k? tutar m?s?n sevdice?im?

Bir sen oldu bende; bildiklerimi unutturan, do?rular?m? sapt?ran, ezberlerimi bozup hayat?m? senden önce senden sonraya ay?ran. Bir geldin böldün, parçalad?n, ç?kard?n ama yine de raz?y?m. Yeter ki beni senle çarp, senle ço?alt ama asla sensiz b?rakma. Yürür müyüz beraberce hayat yolunda?

?ster güneyden gelen karayel, ister kuzeyden gelen poyraz ol, dilersen beni tümden ?slatan sa?anaklar ol, güne?inle yan?p, serinli?ine b?rakay?m kendimi, denizinde. Umut ol bana, her ?ey çok güzel olacak de. S?ms?k? sar ü?ütmem seni de, çocuklar?m?z olacak bize benzeyecekler de. Evlen benimle.

Seninle güldüm, seninle a?lad?m ben. Ya?am? sende bulup sende do?dum ben. Hiçbir ?ey tad?ml?k, bir anl?k, bir ad?m sonras? yaln?zl?k olsun istemiyorum. Tüm a?k?m, tüm varl???mla sorsam sana; benimle evlenir misin?

Beceriksizin biriyim ben. Ne sana olan hislerimi anlatacak bir bestem, ne güzelli?ini betimleyecek bir tablom nede m?sralar? senle akan bir ?iirim var. Ama umudum, senle ba?layan bir hikâyem ve bana kat?l?rsan mutlu sonla bitebilecek uzun soluklu bir roman?m var.

Günün geceye, tohumun topra?a, topra??n ya?mura, gülün bülbüle, yar?m?n bütüne hasreti gibi; ?????na, safl???na, bereketine, çoklu?una, naif varl???na muhtaçl???m var sana. Kalplerimiz bir, dünyam?z biz olsun. Evlenir misin benimle sonsuzlu?a?

Güzelli?in ruhunun ayd?nl???ndan, uyumun güzelli?inden, bana getirdi?in düzen uyumundan, kalbimdeki bar?? düzeninden, içimdeki his bütününden; a?k?nla, sevginle gel gel de tamamlans?n bu beden.

Gözlerinde ki bana bak??, gülümsemende ki iyimserlik, huylar?nda ki yumu?akl?k, burnunda ki kararl?l?k, do?ruda ki inatç?l?k ve bedeninde ki s?ms?cakl?k yeter bana. Öylece gel, kendince. Evlenir misin benimle?

Geriye dönüp bakt???m?zda; sadece anlar, an?lar olmas?n anlatacak. Payla?t???m?z ya?am, birlikte ya?anm??l?k, beraber ya?lanmaya adanm??l?k olsun. Bir ömre s??acak tüm anlar için benimle evlenir misin?

Her gece sen uyurken y?ld?zlar dolsun koynuna. Ve her sabah ya?am?n içine ko?arken; nas?l böyle ???ldad???n muamma olsun ba?kalar?na. Hatta sen bile anlama. Varl???n anlam?m, senin mutlulu?un and?m oldu. Evlenir misin benimle, say?s?z y?ld?zlar?mla.

Bir yuvam?z olsun art?k. Bize dair, bizi anlatan, bizle dolu. Evimiz derken içimizin hoplayaca??, her ?eyi uzakla?t?r?rken bizi yak?nla?t?racak duvarlar?, pencereleri, odalar?, bizle dolu kokusuyla evimiz olsun. ?çinde sen olsun, ben olsun, sevgi olsun.

Engelli ko?an atletler gibi, ko?tum, atlad?m, a?t?m tüm engelleri. ?imdi önümde bir tane kald?. E?er onu da geçebilirsem, mutlu yorgun ama gönlünün ?ampiyonu olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?

Hep beni sana getirecek yollar, senle bana aç?lacak kap?lar, kokunla dolu odalar, seni bende uyutacak yataklar istiyorum. Her ?eyden çokta senle anlam bulan s?cac?k bir yuva istiyorum. Benimle evlenir misin sevgilim?

Senin yerin ba??m?n üstü, kalbimin odalar?; ama sen misafirim de?il ruhumun orta??, bir ba??nal?kla sava??m?n kahraman?. Yüz ak?m, gururum, a?k?m, anlam?m gel bir daha gitme bu kalbimdeki federe cumhuriyetinden, mülkiyeti art?k sana ait bedenden.

Bir resim çerçevesi istiyorum, alt?n, gümü? filan olmasa da etraf?. Biliyorum ki dünyan?n en k?ymetlisi en paha biçilemezi dolduracak içini. ?ster el ele, ister sarma? dola? bana ya?am?m?n en güzel an?n? en güzel pozunu verir misin benimle bir çerçeve içine girer misin a?k?m?

Kendi yaln?zl???m? kucaklad?m, ba?ka birini bir kalkan gibi görmeden yaln?zl??a. Kimsenin beni seyretmesine gereksinim duymadan süzüldüm semalarda yaln?z bir kartal gibi. Ta ki seni görene dek. Salt sevip kabullenerek benimle uzun soluklu bir yürüyü?e var m?s?n?

Gö?e do?ru usul usul ama korkusuzca yükselen bir uçurtma yapt?m a?k?m?zdan, bulutlarda bir taht sal?nca?? kurdum sa?laml??? bir yan?nda sen bir yan?nda ben olan iplerden, kendi evrenini seyretsin, kendine yetsin, kararl? ve güçlü olsun istedim. A?k?m?z ebediyen sürsün istedim. Baht?m ol, e?im ol, sol yan?m ol istedim.

Belki seçimdir, belki de?il. Belki do?açlamad?r, belki rüya. Kurnazl?kt?r belki. Belki de hesapt?r, ko?ullar?n denkli?idir, ihtiyaçt?r. Zorunluluktur, zorlad?r. ?stemli h?rs, ekonomik yakla??md?r belki de kim bilir kim nas?l kurar. Ben seni ruhuma, akl?ma, bedenime üç olmazsa olmazla istiyorum. Benimle evlenir misin?

Sana anlat?yorum ya bana dair ?eyleri, yüzümü de saklam?yorum hüznümü de, sende öyle. Sonra zaman tükeniyor ayr? yönlere gidiyoruz. Sanki bir kolum bir aya??m orada kalm?? gibi, dengem yitmi? gibi oluyorum. Ben böyle tek ba??na dönü?ler, ayr? yürüyü?ler, tek yast?kl? yataklarda sensiz uykular istemiyorum art?k. Yast???nla, s?ca??nla, rüyalar?nla gelir misin bana.

Saatler gibi, t?k?r t?k?r i?lerken, ben be? olsam sen yirmi be? geçiyor ol, ben üç olsam sen çeyrek geçiyor ol, alt? olsam, buçuk, iki olsam on geçe, dört olsam yirmi geçe, on iki olsam sende tam üstümde benle on iki ol, ne bir dakika ileri ne bir dakika geri hep e?it hep birlik ol istiyorum. Zaman? beraber tutal?m gel hadi.

Ben ba?ka sularda yüzemeyen, beslenemeyen, sadece senin akvaryumunda ya?amaya mecbur hassas bir bal?k olmu?um. Dertlenmiyorum aksine halinden memnun, bu ya?amaya muhtaçl?k cezbediyor beni. Ya?lan?p ölene kadar, bal?k gibi yüzmeyi unutana kadar kalmak istiyorum sular?nda. Gel evet de b?rakma sak?n beni.

Tüm hayretlerimin, hayranl?klar?m?n ünlem i?areti oldun önce, sonra sana ait senle bana gelenleri özenle biriktirirken aralar?na koydu?um virgül, senden önce senden sonra derken üç nokta, bizli anlar? içinde saklayan parantez ve senli cümlemde son noktam oldun. ?imdi bizli anlar?n sonsuza dek bitmeyece?ini anlatan nokta noktalar?m ol sonsuz ol istiyorum.

Hayat denen ?ey zaten ak?p gidiyor herkes pay?na dü?enleri s?rtlarken. Mutluluklar kadar s?k?nt?larda iz b?rakmadan yitip gidiveriyor. Anlam kazanm?yor geçen ?eyler payla??lm?? anlardan an?lara dönü?medikçe. Ortak bir haf?zam?z, geçmi?imiz, an?lar?m?z, bölü?üp ço?altaca??m?z gelece?imiz de olsun istiyorum art?k. Senin dahil olmad???n ak?p giden bir zamana da tahammül edemiyorum art?k. Benimle evlenir misin a?k?m?

#1077

 
© 2015
AŞK