Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Evlilik Üzerine Güzel Sözler

Bütün bildiklerini kar?s?na söyleyen koca, az ?ey biliyor demektir. THOMAS FULLER

Evlilik hayat?nda ara s?ra kavga etmelidir. Çünkü insanlar ancak böyle birbirlerini anlarlar.

J. Wolfgang Goethe

Evlendikten sonra erkek ve kad?n, yaz?-tura gibidir; asla yüz yüze gelmezler, ancak hep beraberdirler. Hemant Joshi

?yi bir koca sa??r, iyi bir kar?da kör olmal?d?r. ANON?M

Her durumda evlenin. ?yi bir e?iniz olursa mutlu olursunuz. E?iniz kötü olursa filozof olursunuz..Socrates

Kad?nlar bize her zaman büyük hedefler gösterir, ve onlara ula?mam?z? engeller.

Dumas

Hiç yan?tlayamad???m en büyük soru ?u olagelmi?tir: "Bir kad?n ne ister?" Sigmund Freud

Kar?ma baz? sözler etmi?imdir, o da bana baz? paragraflarla cevap vermi?tir.

Anonim

Baz? ki?iler uzun evlili?imizin s?rlar?n? sorarlar;. Biz haftada iki kez restorana gideriz. Biraz mum ?????, ak?am yeme?i, hafif müzik ve dans... O sal? günleri gider, ben cuma. " Henny Youngman

Bütün kocalar ayn?d?r, yüzleri de?i?ik olmazsa birbirinden ay?rt edemezsiniz. ANON?M

Terörizm beni hiç endi?elendirmez. ?ki y?ld?r evliyim. Sam Kinison

Fon transferi için elektronik bankac?l?ktan h?zl? tek yol vard?r ve buna evlilik ad? verilir.

James Holt McGavran

Her iki kar?mla da talihim kötü gitti. Birincisi beni terketti, ikincisi terketmedi. Patrick Murray

Evlili?inizi iyi götürmek istiyorsan?z, 1) hatal? oldu?unuzda itiraf edin, 2) hakl? oldu?unuzda susmay? bilin.

Nash

Kar?n?z?n do?um gününü unutmaman?z?n en iyi yöntemi, bir kez unutman?zd?r. Anonim

Evlenme, Bo?anma i?i, s?rf kad?nlar?n elinde olsayd?, bir tek nikah sa?lam kalmazd?. F. Mihailovic DOSTOYEVSKI

Kar?mla ben 20 y?l çok mutlu ya?ad?k. Sonra da tan??t?k. Rodney Dangerfield

Evlilik, ki?inin dü?man?yla yatt??? tek sava? ?eklidir. Anonim

Evlilik hayat? bir ?EHVET ticareti de?il, bir olabilir ortakl???d?r. Bu olmay?nca evlilik yoktur. John Milton

Adam?n biri evlenecek kad?n arad??? ilan?n? verir. Ertesi gün ayn? mesaj? ileten yüzlerce mektup al?r: "Benimkini alabilirsin" . Anonim

Birinci adam (iftiharla): "Benim kar?m bir melek!" ?kinci adam: "Çok ?ansl?s?n, benimki hala ya??yor"

Evlenmeden önce ne yapt?m biliyor musunuz? ?stedi?im her ?eyi. Henry Youngman

K?zlar?n?z? çirkin insanlarla evlenmeye zorlamay?n?z. Çünkü Onlar da sizin gibi güzeli severler. Hz. Ömer (R. A. )

Kötü k?zdan iyi kar? olmaz. FRANKLIN

Belirli bir ya?a geldikten sonra evlenmeyen, evlenmemekte ayak direyen veya evlili?in aleyhinde bulunan insanda ya uzvî veya Ruhî bir rahats?zl?k vard?r. ?. Hakk? Baltac?o?lu

Ak?ll?ca bir evlilik yapmak istiyorsan, kendi denginle evlen.

Ovidius

?yi bir e?, Allah'?n bize özel arma?an?d?r. Alexander Pope

?yi bir kad?n, kendisinin yapt??? her hatas?nda kocas?n? affedendir. Milton Berle

Evlenirken kör olan?n, evlendikten sonra gözleri aç?l?r. J. GLEASON

Kar?lar; gençlerin sevgilisi, orta ya?l?lar?n arkada?lar?, ya?l?lar?nda dad?s?d?r. BACON

?yi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan ki?i olmamal?d?r. BALZAC

Yars?z kalm??, cihanda ay?ps?z Yar isteyen. Ahmet Pa?a

E?er k?z al?rsan temelin ara, ?btida Var?nca anas?na bak. Ni?deli Bezmi

?yi bir koca aramaktan güç bir ?ey varsa o da, iyi bir zevce seçmektir. Jean-Jacques ROSSEAU

Kad?n? paras? için alacak adam, avucunu açarken gözünü kapamak laz?m geldi?ini bilmelidir. R. Halit Karay

Evlilik bir gül bahçesi de?il, bir mücadele sahas?d?r.

Petain

Mutlu evlilik, k?sa gibi gelen uzun konu?maya benzer. Andre MAUROIS

Ebedi bir ?ifâd?r, evlenmek.

A. Hamdi Tanp?nar

?yi bir kad?nla evlenmek, f?rt?nada sakin bir liman, kötü bir kad?nla evlenmek ise, sakin bir limanda f?rt?nad?r. J. Petit SENNI

Evlendikten sonra kar?n?z?n sizinle nas?l konu?aca??n? ö?renmek isterseniz, ?imdi erkek karde?iyle nas?l konu?tu?una bak?n. G. J. NATHAU

Mesut bir evlili?in reçetesi gayet basittir. Birbirinize kar?? oldukça nazik davran?n. Marie FRANSA

Yoksul bir k?z?, zengine verdin mi, halay?k ettin demektir. Teren TIUS

K?z?n iyi bir evlilik yaparsa, bir o?ul kazan?rs?n, yoksa k?z?n? kaybedersin. G. Bernard Shaw

?nsan Ömrünün en önemli olay? iyi bir e? seçimidir. Brusus

#1127

 
© 2015
AŞK