Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Faça Sözler

En Güzel Faça Sözler 2015 K?sa
A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler
Gözlerinde baharlar? beklerken içindeki k?? beni vurur; sen bilmezsin yüre?imden sevdana ne sular akmak ister durur! faça sözler facebook
Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun, ya?mur ya?d???nda ?emsiyeni aç?yorsun Rüzgâr? sevdi?ini söylüyorsun, rüzgâr esti?inde pencereni kapat?yorsun; korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun
Bin y?l ömrüm olsayd? bin y?l seni severdim, bin y?l seni sevseydim bin y?l daha isterdim. faça sözler k?sa
Gelip geçicidir dediler, çocuksun unutursun dediler, bo?una üzme kendini kimleri seveceksin dediler ama yan?ld?lar Benim ilk ve tek a?k?m sendin ve öyle kalacaks?n!
E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!
Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara Bir cana hasret, bilmezler
Benim bütün dualar?m seninle Sen bir ömür boyu mesut olas?n diyeYalvar?r?m gündüz gece, hayalin gözlerimde, benim olas?n diye
Seni ben kendime KADER saymi$tim, Ugruna her$eyi góze almi$tim Yüregin ta$tanmi$ ¢ök ge¢ anladim Bir damla góz ya$i DEGMEZMIS SANA !
HayaLLer GerçekLeriN Yar?S?ym?$
SeNde Yar? Yar?ya BeNimSin !
Fark?nda oLdu?um iςin var oLdunuz vazgeςti?im iςin bugün yoksunuz !
Kö?eyi döndü?ünde takt?n yalandan maskeni
?çerdeyken seviyordun kö?eyi döndün ve a?k bitti
Hiç yoktu ortak noktam?z ve hiç kesi?emedik ayn? noktada
Rüzgar?n umursamad??? bir kuru yaprakt?m sende
Biraz daHa yansam küL oLup biter misin içimde ?
Yana??mdan öpüp kaçacak kadar korkak de?il
yüre?imde duracak kadar mert olmal?yd? yüre?in
Suskunlu?umdan gelir bu içimdeki f?rt?nalar
Evêt ac? Çêkiyordum Sêndên Sonra Fâkât Unuttu?un Birsêy Vard? Çêktiqim Hêr Ac? Beni DêqiL ?çimdêki Sêni ÖLdürüyordu*
~Para etmez GeLece?im çocukLu?um yaramaz BiLsen içimi dersinki ` Bu ya??yor oLamaz ~
Vars?n Bo? Kals?n Gönül EvimVermem Kiraya !!! Alan Temelli Als?n, Yok Öyle 3-5 Aya !
Arkamdan konusmaya devam et çünkü kars?mda konusacak kadar büyük degilsin!
Bak Ye?en ! | Day? Sana BeLediye Baks?n Yeter Yaw : ))
Buqün a?Lar yar?n susar?m ! qözümden akan ya??n qün qeLir hesab?n? sorar?m !
Kendini Bir ?ey zanetme!! Topra??n aLt?, Kendini vazgeçiLmez sanan ?nsanLarLa doLu!
Bana buLa?ma kaLbini k?RaR?m üsdüMe qeLme düNyayI yakaR?m bu sefqi saNa çoq qeLdi bNdN bÖyLe Uzaq oLaLm
Gitsende art?k Beni Ba?Lamaz Hani Bir Laf Vard?r Ya ¿ Kend dü$en a?Lamaz
Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var
Bana okuLda 1 SaaTin 60 Dakika oLdu?unu ö?ReTTiLer, 1 DakikaN?N Da 60 Saniye oLdu?unu ö?ReTTiLer ama, SenSiz BiR Dakikan?n sonSuza Dek SüRDü?ünü ö?ReTmeDiLer
GüLmek Için Mutlu Olmay? Bekleme, Belki Mutluluk GüLü?üNde Sakl?d?r, sak?n A?lay?m Deme Bilki Biryerlerde Senin Bir Tek GüLü?üN Için Ya??yan Vard?r
K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mamrahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmamrahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM
k?r kalbimi gönlün olsunal her?eyimi gözün doysun?imdi ba?ka kollarday?mbu da sana KAPAK olsun
Seni dünyada seven 10 ki?i varsa onlardan biri benim seni dünyada seven 5 ki?i varsa onlardan biri de benim seni dünyada seven 1 ki?i varsa o kesin benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm...
sєутa?¸??¸ тє?º gü?¸a?½? ?¼Ñ”â„“Ñ”gє σℓa?¸ a??º?у?¼??
bütün aynalar seni gösteriyor ya da sensizlik gördü?üm
yaL?¸?z; sє?¸i?¸ єLi?¸dє soLaca?ºsa?¼ ?ºopar ?²Ñ”?¸i daL??¼da?¸...
sє?¸siz gєçє?¸ ?½Ñ”r gєcє parLaya?¸ y?Ld?zLara u?¼uтLa ?²a?ºÑ‚??¼YaL?¸?z sє?¸i dü?ü?¸Ñ”rє?º gözLєri?¼i ?ºapaтт??¼RüyaLar??¼a girєrsi?¸ diyє єr?ºÑ”?¸dє?¸ yaтт??¼...
Bu aℓє?¼dє ?½Ñ”r?ºÑ”sє isуa?¸ sa?¸a a??º var!
BEN SENS?Z GEÇEN GÜNLER?ME ÜZÜLÜRKEN SEN BELK? BENS?ZL??E SEV?NECEKS?N AMA ?UNU UNUTMA B?R TANEM B?R GÜN SENDE SEVECEKS?N
YA?MUR MUTLULUGUMA GÖLGE DÜ?ÜRMEK ?Ç?N YA?IYORSUN ALDIRMIYORUM N?YET?N BEN? ISLATMAKSA BEN ZATEN A?LIYORUM
SEN? BULMAKTAN ÇOK ARAMAK ?STER?MSEN? SEVMEDEN ÖNCE ANLAMAK ?STER?M SEN? B?R ÖMÜR BOYU B?T?RMEK DE?L SANA HEP YEN?DEN BA?LAMAK ?STER?M
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile Ama yine de bir umut ta??yorum Belki seven sevilir diye
Yüre?ime bir türlü o gitti diyemiorum
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer Sen o suya yaz? yazd?n?imdi güne?in do?mas?n? bekle
HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER
a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m
A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye
Bizim a?k?m?z istanbul kadar büyük, berlin kadar anlaml?, a?r? kadar y?k?lmaz, paris kadar çekici, izmir kadar vazgeçilmez A?k dedi?in bizim gibi olmal?
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun Ve art?k söylüyorum "SEN? SEV?YORUM
Ey kahverengi gözlerine tutuldu?um çocuk! E?er seni çok sevdi?imi kan?tlamam? istersen bulutsuz bir gecede gökyüzüne bak Görebildi?in binlerce y?ldzdan her biri sana gnderilmi? öpücüklerdir!
Seni görmek su, senle ya?amak nefes olsun 3 gün susuz ya?ayabilirim ama nefessiz asla!
Sevgini göstereceksin söylemek yetmez Sevgi gözlerinde olacak sözlerin yetmez Seveceksin benim gibii ama kalbin yetmez!
Kimi rüyalarda görülmeye de?erdir, kimi gerçeklerde ya?anmaya Sen gördü?üm en tatl? rüya, ya?ad?kça bitmesin dedi?im en güzel gerçe?imsin!
Bal???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sevgiye ne kadar ihtiyac? varsa o kadar muhtac?m sana
Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizleri sevmesini engellemez T?pk? engellerin seni sevmeme engel olmad??? gibi
Dün yapt???n?z ?ey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli de?ilsiniz demektir.
H?rs, bir sandal?n yelkenini ?i?iren rüzgara benzer; fazlas? gemiyi bat?r?r, az? da gemiyi oldu?u yerde tutar.
Bizim de dünyam?zda sabah olacak gülüm, dü?mezse dü?mesin yakam?zdan ölüm Umuduma bin kur?un s?ksa da ölüm unutma, umuduma kur?un i?lemez gülüm
Kirletirken incitirken sokaklar dü?lerimi, örseleyip yok ederken ya?amak yüre?imi, içime saklan hep orda kal Her solukta duymal?y?m seni Umudumda kal, umrumda ol Sensiz anlams?z?m bitanem
Bizim ömrümüzde ?rmaklar?m?z vard?r Sular?nda hayallerimizi yüzdürdü?ümüz Bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r , günler ayr? geçti?inde üzüldü?ümüz
E?er birini unutmak istiyorsan onun ad?n? kumlara yaz sabehleyin dalgalar?n ve f?rt?nan?n onu sildi?ini göreceksin; e?er birini seviyorsan kalbine yaz ki hiçbir f?rt?na ya da dalga onu silemesin!
E?er birgün bulu?aca??m?z yere gelemezsem dünyan?n bütün renklerinden olu?an bir demet çiçek yapt?r Çünkü beni senden ay?racak olan tek kuvvet ölüm beni yakalam??t?r demektir
Karanl?k, içine beni bile alamayan küçük dünyamda bir ate?böce?i kadar az ???k versen de, tek ?????md?n biliyor musun ? Nereden bilirdim yan?na yakla??p, dokunmak istedi?imde parlay?p beni küle çevirece?ini ?
Güllerimiz olsun k?rm?z? ve beyaz K?rm?z? güller senin, beyaz güller benim Beni unutursan k?rm?z? güller solsun, ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir
Mavililer giyer deniz olurum, ye?iller giyer bahar olurum, belli olmaz belki birgün beyazlar giyer senin olurum
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin
Sen beni benim seni sevdigim kadar sev ki , ben senin beni benim seni sevdigim kadar sevdigini bileyim.
Hayallere dalip gitmem ben, Çünkü tek hayalim sensin benim! Hiçbirsey isteyemem ben Çünkü birtek istedigim sensin benim.
Sevmiyorum su saatin sesini, akmasin dursun zaman.herseyin bir öncesi ve sonrasi vardir derler ya; YALAN. senden önce vardim belki ama askim senden sonra olmayacagim inan.
Ask kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok düsünmektir.Ve ask öyledirki nerde imkansiz varsa onu seçer.
Gecenin karanliginda, günesin isiginda, Suyun damlasinda, selin coskusunda Kimi yanimdasin kimi rüyamda Ama hep aklimdasin sakin unutma...
Sen Deprem Gibi Girdin Gonlume Fay Hatti Cizdin Yuregime Enkazlar Biraktin Uzerimde Kalbimde Artcilar Devam Etmekte Ozlenmektesin Gulum 84 Siddetinde
Bende Hasret, Hasrette Sen Bildim Sende, Bensiz Ben Var Deprem Yikmaz, Yakmaz Ates Ask Olayim, Askin Kadar
Yurek Vermez Yurekliye Darildim Kustum Yuregimi Sana Getirdim Bir Guvercin Kanadinin Ucuna Denizlerde Tuz Koymadim Yarama Bastim Yuregimi Sana Getirdim Sesimin Ibresi Az Konus Dedi
Belki Yuzum Gulecek Donecegim Saskina Belki Mahkum Olacak Omur Boyu Askina Bu Karari Verirken Sakin Bana Deme Toy Sensiz Ben Yasayamam Elini Kalbime Koy
Seni Icimden Atiyorum Hergun Biraz Biraz, Ayriliga Da Alisilir Unutmainsaniz Neler Gorecegiz Daha, Senin Sevgin Nedir Ki Koca Dunyada
Carsida Kaybolan Cocugun Elinde Soguyan Anne Sicakligi Hiziyla Ayrildin Benden, Oysa Ben Cay Bardaginda Birakilan Dudak Payi Kadar Bile Ayri Kalamam Senden
En süslü, en cicili, en alacal? giysiyi s?rt?na geçiren, herkesten daha çok sayg?nl?k kazand???n? san?yor. Bilmiyor ki, bu giysiler pekâlâ bir e?e?e de yara??r, ama ona sayg?nl?k kazand?rmaz.
Küçük ?eylere gerekti?inden fazla önem verenler, elinden büyük i?ler gelmeyenlerdir.
Mutluluk sorunsuz bir ya?am de?il, onlarla ba?a ç?kabilme yetene?i demektir.
Baz? ki?iler henüz benliklerini bulamad?klar?n? söylerler... Ama benlik insan?n buldu?u de?il yaratt??? bir ?eydir.
K?tl?k ekme?in payla??lmas?na yol açar, ekme?in payla??lmas? ise ekmekten daha tatl?d?r.
Mükemmel a?k, insan?n kendisini mutsuz edecek ki?iyi sevmesidir.
Sözümün ak???n? bozup güzel cümleler aramaktansa, güzel cümleleri bozup sözümün ak???na uydurmay? tercih ederim.
Bencil insanlar?n ba?kalar?n? sevemedikleri do?rudur, ama onlar kendilerini de sevemezler.
A?aç ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklar? yine de yere dökülür.
Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m !
A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen

#2290

 
© 2015
AŞK