Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Face Sözleri

En güzel facebook sözleri Güzel Facebook mesajlar? sizlerle Güzel Sözler Face Sözleri

Dün gece, hiç tan?mad???m bir Travestiye rastlad?m s?rf sana benziyor diye usulca sokulup Naber lan Osman abi dedim ve kaçt?m.

Facebook isminin yan?na Bok var ekle' yazan arkada?, kendinle bu kadar bar???k oldu?un için seni kutluyorum.

?ampuan?n Üstünde Kuru Saçlar ?çindir Yazd?g? için ?ampuan? Saç?n? Islatmadan Kullanan Arkada?? Bodruma Kapatt?k Mutluyuz.

Yatakta çok iyiyimdir. "Hiç unutmam, 14 saat uyumu?lu?um var. "

"asdfghjkfds" gibi bi ?ey gördü?ümde Ki?inin güldü?ünü de?il, klavyenin üstüne oturdu?unu dü?ünüyorum.

K?zlar!! abazalar? sevin. çünkü onlar sizi çok seviyor.

S?radaki küfür hem ekleyip, hem de kimsin diye soran mallara gelsin.

Özlü sözler bir ya?anm??l?k sonucu do?uyorsa "g*te giren ?emsiye aç?lmaz" sözünü bulan?n ya?anm??l???ndan ?üphe ederim ben.

Hesab? veremeyece?iniz i?lere kalk??may?n..Öteki tarafta bula??k y?katm?yolar.

Feysbukunu donduran arkada??m. O foto?raf?n alt?ndaki yorumlarda piç gibi kald?m. Gittin gideli kendi kendime konu?uyorum. Geri gel

Selam, ben Windows Outlook. Arada bir yanl??l?kla bas?nca aç?lay?m diye tasarland?m.

Kad?nlar?n bak?? aç?s? bir sen, bir ben, bir de bebek. Erkeklerin bak?? aç?s? bir sen, bir ben, bir de yedek

Sabah kalk?p saate bakt???nda daha alarm?n çalmas?na 2 saat oldu?unu gören genç, mutluluktan uyuyamad?...

A?k tabii ki tesadüfleri sever. Bela geliyorum der mi.. ?

Sema ismindeki sevgilisine do?um gününde "Semaver" hediye eden arkada??m? kutluyorum.

Bi ba?lant?y? payla??p üstüne onu be?enip üstüne bi de "süpermi? yaa" diye yorum yazan insan. Bu kadar? yetmez. Sevi? o ba?lant?yla.

Ben asla ba?lad???m i?i yar?m b?

Tarkan i?i biliyo arkada?; ?lk yaklarsam muck muck, sonra gel gel ac?m?cak, sonra öp öp öp, i?i bitincede ; ad?m? kalbine yaz beni unutma.

Selam, Ben; 5 liral?k saat al?p su geçirir mi diye sordu?unuzda "Suya sokmaz isen geçirmez" cevab?n? veren saatçiyim.

Biz dü?üncelerimizi ço?u zaman omuzlar?m?zda ta??r?z.

Ay?p olan, bir dü?ünceyi gizlemek de?il, o çe?it bir dü?ünceyi edinmektir.

Yeni ayr?l?p facebooka ortam süper, çok mutluyum' yazan genç evde eski resimlerle salya sümük a?larken burnundan baloncuk ç?karken yakaland?.

Kaçan? koval?yorsan bir "heves", açan? koval?yorsan "zevk" u?runda ko?uyorsun ancak a?z?na s?çan? koval?yorsan a??ks?n.

Bilmem sen ne dü?ünüyosun?

Dü?ünüyorum öyleyse VARIM, ü?eniyorum öyleyse YARIN.

Ne dü?ünüyorsun diye sorup durma Facebook, Ne dü?ündü?ümü anlayamazs?n ; Sevdi?im erke?in profili sende olmasa Umrumda m?s?n ?

?ncir reçeli repliklerini yazanlar? arkada?l?ktan ç?kartsam, facebook'ta yeni oldu?um dü?ünülür.

Facebook okula beraber gitti?im, Twitter okula beraber gitmek istedi?im insanlarla dolu.

Facebook: "ne dü?ünüyorsun?" Twitter: "ne yap?yorsun?" Foursquare: "nerdesin?" Sonuç: yeni sevgilim sosyal medya.

Sevgili feyzbuk, kalbin kadar temiz olan bu ne dü?ünüyorsun bölümünü bana ay?rd???n için öncelikle te?ekkür ederim.

Alçak gönüllü yüreklerde ya?ayan dü?ünceler, en yüksek dü?üncelerdir.

Sonumuz Morg Aç Bi Tuborg Hayat Buysa Bizde Jeton Cok...

Her bak?? bir gözlem, her gözlem bir dü?ünce, her dü?ünce bir ba?lant? ve ili?ki do?urur.

Dü?ünmekten utanm?yorsan, söylemekten de utanma.

Her insan?n iradesi d???nda binlerce kötü dü?üncesi olabilir.

Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse fazla bir ?ey dü?ünmüyor demektir.

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa, yan?lm?? olmaktan korkar?m.

?nsan ne kadar az dü?ünürse, o kadar çok konu?ur.

Biten neydi acaba diye hep dü?ünüyorum, o kadar çok soru var ki beynimde.

Dü?ünür, yeniden dü?ünen ve ?imdiye kadar üzerinde dü?ünülmü? ?eylerin asla yeterince dü?ünülmemi? oldu?u kan?s?na varan kimsedir.

Ne kadar seversen sev, asla belli etme sevgini. Çünkü sevdi?in ki?i, sevildi?i kadar üzecektir seni'...

Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; Yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar!

A?k yoLunda yolcu oLaL?m dedik topLu ta??ma arac? ç?kt?n be.

Tan?mad???m?z insanlar?n dürtüklemesine kar?? geri dürt' butonu yerine bi de s-ktir git' butonu olsayd? nolurdu, çok mu k?r?l?r - üzülürlerdi ?

Dünya ateistler toplant?s?n?n tam ortas?nda içeri dal?p, "Allah'?n?z yok mu lan" diye ba??r?p kaças?m var.

Sevgili Uyku, biliyorum seninle baz? problemlerim oldu fakat ?imdi sana çok ihtiyac?m var. Lütfen dön.

Gidenin ard?ndan küçük Su döküyorum. Rahatl?yorum.

Çaya bat?rd???m bisküviyi dü?ürmeden a?z?ma atmak için yapt???m h?rs? hayat?m?n di?er hiç bir k?sm?nda yapm?yorum.

Bir ?eyi yar?m yamalak söyleyip sonra "anlamad?m" dedi?imde "bo?ver" diyen arkada?. Yarra Yering diye ?arap var. ?çer misin ?

Rock gruplar?n arkas?nda çal?cam diye elektro gitar ö?ren?p, izdivaç programnda "Gayd?r?guppak Cemile" çalan gitaristin ya?ad???na dram' denir

#1688

 
© 2015
AŞK