Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Facebook En Güzel A?k Ve Sevgi Sözleri Mesajlar?

En Güzel A?k Ve Sevgi Sözleri Mesajlar? Facebook

Facebookta Payla? En Güzel A?k Ve Sevgi Sözleri Mesajlar?

Sevgilim bil ki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin, ne de y?ld?zl? aksamlar?! özlemin bir nehir olmu? yarar girer içimde ki da?lar?!

Yüz kere seni seviyorum desen ne fayda bir kere adam gibi sevmedikten sonra

Bir qece ay bana sordu neden seni aqlatan bir

kizla berabersin ? Aya baktim ve dedim ki sen hiç qökyüzünden

vazqeçebilirmisin !

?nsan? ?stedi?ine Götüren Yollar?n Say?s?, Gökte ki Y?ld?zlar?n Say?s? Kadard?r..Yeter ki ?ste Her?ey Seninle Ba?lar..

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m, ölümsüz olurdum "Sen hala sonsuzlu?un yüzünde bir damla gözya??s?n"

Sen a?k nedir bilir misin...e?lenmek için ç?kmak mi?hay?r...maksat sevgilisiz kalmamak diyerek ç?kmak mi?hay?r... A?k sevdi?i insana sar?lmaya korkmakt?r çünkü ona sar?l?nca onun incilmesinden korkan insand?r...

O kalbi ba?kas?ndayken bu Sevgi bana çok uzak...

Ula??lmas?da bir o kadar uzak...

Anlasana be ben?mkisi yasak A?K...!

Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fetti?imi, kimsenin okuma yazma bilmedi?i bir kentte

F?rlatm??t?m kalbimi uza?a, en uza?aDenk gelirde rastlar diye bir y?ld?zaYan?l?p susturdum, a?r?m?n ça?r?s?n?, çagrimin köhnemi? a?r?s?n?

Oysa kim bilir ki , yana??mda yang?nlardan çok önce o yarin b?rakt??? öpü? izi var Yüre?imde an?lardan kalan bin dü? izi var

Kanmad?m aynalara sana kand???m kadariçimde bir bo?luk sana yand???m kadar

Bir çift ye?il göz yüzünden içimde bir sonbahar ac?yor; öyle ac?yor ki, ac?lar ac?s?z kal?yor, mevsimler üstüme devriliyor, k??lar k??s?z kal?yor

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m

Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman T?pk? gözlerindeki huzur gibi

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana

bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi Seni o kadar çok seviyorum ki

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm?? Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek Seni seviyorum, i?te o en büyük

gerçek

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m Sonra ismini her yere yazd?m ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m! Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet

Seni asil insanlarin basit sevgileriyle degil, basit insanlarin asil sevgileriyle sevdim Bu güzel askimiza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim…

Bir yagmur damlasi seni seviyorum anlami tasisaydi ve sen bana seni ne kadar sevdigimi soracak olsaydin, inan ki birtanem her gün yagmur yagardi

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yarin sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

Agzimdan çikacak söz olsan konusmam, gözümden akacak yas olsan aglamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere birakmam!

Günesin dogdugu da bir gerçek battigi da Kalbimin attigi da bir gerçek, günün bittigi de Ne çikar tüm gerçekleri saysak tek tek Seni seviyorum, iste o en büyük gerçek

Sen benim hayatimda oldugun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir… Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yarinda… Yüregin kadar yanindayim Kendini yalniz hissettiginde elini kalbine koy; ben hep ordayim!

Sana yildizlar kadar yakin olmak isterdim, her baktiginda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakin olmak isterdim, üzüldügünde gözyaslarini yagmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakin olmak isterdim ki beni, seni sevdigim kadar sevebilmen için…

Günesi seviyorum diyorsun günes açinca gölgeye kaçiyorsun Yagmuru seviyorum diyorsun yagmur yaginca semsiyeni açiyorsun Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdigini söylüyorsun!

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyayim kokunu Sevda essin basak saçlarinda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim varsin ölümüm olsun

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, aksam ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi degil, özledigimi bil her an hiçbir sey seni sevmek gibi degil

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur

Kisin sen? Yasamak isteyip de yasayamadigim umutlarim, farkinda olmadan yillardir bekledigim mi? Kimsin sen? Sen benim sevdigimsin, sevdigimi söyleyebildigim

E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#829

 
© 2015
AŞK