Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet'in ?stanbul'un Fethine Dair Sözleri

Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'un Fethine Dair Sözleri - Fatih Sultan Mehmet istanbulu Fethetmeden önce ve fethettikten sonra Ordusuna yapt??? konu?ma;
Ey Benim Ünlü ve Sad?k Komutanlar?m!
Tarife hacet yoktur ki, ?imdi sahip oldu?unuz ?u devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazan?lm?? ve atadan dededen bize intikal etmi?tir. ?çinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortakt?rlar. Gençleriniz ise i?itmi?tir. Tarihleri eski olmay?p daha dünkü ?eyler oldu?undan duyulanlar bizzat gerçektir. Ulu nezdinde malumdur ki, daha dün ecdad?m?z?n kar??s?nda duran kaleler onlar?n gayret ve himmetleriyle yerle bir olmu? ve her biri ?slâm topra?? olmu?tur. Ecdad?m?z ?u an dâr-? bekâya ula?t?lar fakat hat?ralar? ve kahramanl?klar? bizde canl? ve bakidir. Yürekleri korkudan uzak ve yüce hislerle dolu atalar?m?z en müthi? zorluklara gö?üs gererek devletimizi yok olmaktan kurtarm??lar ve az kuvvetleri ile büyük i?ler ba?arm??lard?r. Onlar daha devletin kurulu? a?amas?nda dahi Rum diyar?na sahip olmaya çal??t?lar ve ?slâm'?n bayra??n? bütün Asya ve Avrupa'da gezdirmek ümidine dü?tüler. Tasavvur ve ümitlerinde yan?ld?lar m?? Hay?r!
Çanakkale Bo?az?ndan kar?? yakaya geçmek ba?lang?çta pek azlar?na nasip oldu. Çünkü deniz vas?talar? yeterli olmad???ndan harp için Rumeli'ne geçmek zor idi. Rumlar?n ise deniz kuvvetleri çok idi. Bunun için atalar?m?z ba?lang?çta korsanl?k ve ak?nc?l?k i?leriyle iktifa ettiler.
Ba?lang?çta Avrupa k?tas?na geçenler Gelibolu'yu ele geçirip, oray? harekat üssü yaparak ak?nlar?na devam ettiler. Daha sonra yava? yava? ilerleyerek ve günden güne ço?alarak civarda bulunan kaleleri kimini cebren kimini de bar?? yoluyla ele geçirerek oralara yerle?tiler. Velhas?l yapm?? olduklar? sava?larla az vakitte, Trakya ve Makedonya topraklar?n? ve Tuna sahilinde ve içlerinde sakin Bulgar, Arnavut, S?rp ve Yunan memleketlerindeki birçok kale ve büyük beldeleri ellerine geçirdiler ki, tafsiline lüzum görmem. Özetle derim ki, Tuna Nehri a?z?ndan Sava suyunun denize döküldü?ü yere kadar kara k?talar?n? ve Tuna ile Dalmatlar?n ve Savan?n beri taraf?ndaki Macarlar ve Arnavutlar?n memleketlerinden kuzeye do?ru tâ Adriyatik Denizine kadar olan bölgeyi hakimiyeti alt?na ald?lar. Bu denizin k?y?lar?nda al?nmam?? yaln?z Mora k?y?lar? kalm??t?r.
Ey ?htiyar Fedakarlar, Ey ?ahbaz Delikanl?lar!
Bir fütuhat laf ile kolayca yap?lmad?. Emeksiz devlet olur mu? Can?n? ve mal?n feda etmeyen a??k, visâle erer mi? Nice kanlar döküldü, nice yaralar aç?ld?, nice yetim ve dullar gözlerinden matem ya?lar? ak?tt?, nice ah-u figânlar semaya yükseldi, nice müstahkem kaleler al?nd?, nice engin dereler ve co?kun, geçitsiz ?rmaklar geçildi, nice yalç?n kayalar aras?nda derbentler aç?ld? ve sarp da?lar a??ld?. Nice geceler uykusuz, nice günler dinlenmeden geçirildi. Nice zorluklara gö?üs gerildi. ??te baba ve dedelerimiz anlat?lamayacak derecede zorluklar? göze alarak tahammül ettiler. Kar??lar?na ç?kan cebbar ve inatç? dü?man ordular?n?n hakk?ndan geldiler. Gö?üslerine uzanan karg?lar?n? k?rd?lar, ümitsizlik, korku ve adaletin ne oldu?unu bilmediler. Zaman oldu ki, talih kendilerine güler yüz göstermedi.
Yine istikbalden ümit kesmediler ve dü?mana üstünlük sa?lay?ncaya kadar gayretten geri durmad?lar. Arzu ettikleri bir ?eyi elde etmek için seferin zorlu?u ve mesafenin uzunlu?u onlara engel olamazd?. Nefislerine ve gayretlerine güvenleri tamd?. Kazand?klar? ?eyi yeterli görmeyip daima yenilerini arzu ettiklerinden durup oturmazlar ve cihat yolunda gayret gösterirler ve her türlü zorlu?a katlan?rlard?. Musibet an?nda müteessir ve kederli olmad?klar? gibi galibiyet halinde de a??r? sevinmezlerdi. Bu sayededir ki, ?ansl? bir devlet kurdular ve bu devletin ?an?n? güçlerinin yetti?i her yere ula?t?rd?lar. Adalet, himmet ve yüce bir hükümetin nas?l olaca??n? bütün cihana gösterdiler. Bar?? ve sava? zamanlar?nda her türlü can ve mal fedakarl??? yaparak bize mükemmel bir devlet b?rakt?lar.
?mdi, bize dü?en nedir? Müsrif miras yediler gibi elimizdeki mülkü çürütecek miyiz? Seleflerimizin bize b?rakt??? güzel eserleri mahv u peri?an edecek miyiz? Hay?r! Asla ve kat'a! Bunca fazilet ve meziyet ile, hiçbir yerde ma?lup olmamakla nam ve ?öhreti yüceltme?e çal??aca??z. Selefimize hay?rl? halef oldu?umuzu ispat edece?iz. ?zlerinden giderek ruhlar?n? ?ad edece?iz. Bizden hay?rs?zl?k bekleyenler pek gafildir. Tembellik ve kadir k?ymet bilmezlik umanlar ahmakt?r. Öyle ise o gafil ahmaklara çok yan?ld?klar?n? ispat edelim.
Sizlere tarife hacet yoktur ki, Konstantiniyye ?ehri memleketimizin ortas?nda mutena bir mevki i?gal etmektedir. Hal-i haz?rda kendine güvenecek bir durumda de?ildir. Halk? bo?alm??, uzun müddet bizlerle muharebe ede ede kuvveti k?r?larak zay?f ve acze dü?mü? ve yalanc? ?öhretinden ba?ka bir ?eyi kalmam??t?r. Dikkat ederseniz görürsünüz ki, arazisi bahçe ve otlaktan ibaret, binalar? viran, surlar? zay?ft?r. Rum hükümetinin bizlere olan muharebeleri, bize verdi?i zararlar?, ç?kartt??? zorluklar?, hala çevirmekte oldu?u dolaplar? bilirsiniz. Halen de bize kar?? bu türlü harekete f?rsat kollamaktad?r. Ceddim Sultan Bayezid merhum zaman?nda Rum Kayseri nice milletleri, Bat? Fransa'dan ve Pirene Da?lar?ndan muhtelif taifeleri ve Ren Nehri taraf?ndan Cermenleri ve Macar ve Ulah krallar?n? aleyhimize tahrik ve te?vik ile askerlerini Tuna'dan gemilerle geçirmedi mi? Bu büyük cemaat Tuna'y? geçince s?n?rlar?m?za sald?rarak bizleri Avrupa'dan hatta Asya'dan kovmaya te?ebbüs etmediler mi? Bereket versin ceddim Bayezid, Allah'?n yard?m? ile bunlar? yenerek peri?an etmi?, nice büyüklerini öldürmü?, k?l?ç art??? olanlar? da Tuna'ya dökerek Saltanat'? Osmaniyeyi kurtarm??t?.
Bir müddet sonra yine Rum Kayseri Mo?ol cinsinden Timur'u Ba?dat'tan kald?rarak üzerimize musallat etti. Bilirsiniz ki, bu Timur'dan neler çektik. Az kals?n oca??m?z sönecekti. Lakin Allah'?n yard?m? hanedan?m?z?n yan?nda idi. ??te nerede olursa olsun bize dü?man bulup problem ç?karmak, adamlar?m?zdan kendilerine firar edenleri, silahland?rarak bizi birbirimize çarp??t?rmak, devletimizi sürekli me?gul etmek mesle?i Rumlarda hala mevcuttur.
Bu ?ehri tamamen etkisiz hale getirmedikçe veya tamamen ele geçirmedikçe, kendi haline b?rakmam?z? f?rsat bilecek, daima bize muhalif ve dü?man bulunmaktan, aleyhimize harp ve tahrikten geri durmayacakt?r.
Bu ?ehir, aleyhimizde gizli ve aç?k her su-i kasta haz?rlanmaktan bir an bile uzak kalmamakta iken, niçin bundan bize do?an ve do?acak fenal?klar?n önünü almak için fethine çal??mayal?m. Biz bar?? zamanlar?nda her zaman o ?ehri elimizin alt?nda tutar?z zannediyoruz. Her türlü ihtimalin olabilece?ini, sava?lar?n zaman?n ve durumun ?artlar?na göre gerçekle?ece?ini bilmiyoruz. ?u iyi bilinmelidir ki, böyle durumlarda her türlü halin neticesini kestirmek mümkün de?ildir. Uzak görü?lü kimseler, bu gibi hallere daima meydan b?rakmaz. En uygun zaman bulunup, dü?manlar?n hakk?ndan gelmek laz?md?r. Dü?manlar?n zay?f an?nda sald?rmamak, onlar?n güçlenmelerini beklemek ve her türlü su-i kastlerine raz? olmak demektir. Kim önce davran?rsa cebren veya bar?? yoluyla kazan?lan yerler kar say?l?r. Zira harbin tabiat? budur.
Ey Tecrübe Sahibi Bahad?rlar?m!
Ben durumu bu ?ekilde de?erlendirerek, ?artlar?n en müsait an oldu?unu dü?ünerek sizleri burada toplad?m. Hepinizin yapm?? oldu?um aç?klamalara kani olarak fikirlerimde mü?terek oldu?unuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir ?ekilde durumun gerektirdi?i ?ekilde hareket ederek bu ?ehri zapt etmeliyiz. Aksi halde devletimizi de, bundan do?acak menfaatlerimizi de kendimizin zannetmemeli ve bu ?ehri zorla veya kendili?inden elimize geçmedi?i takdirde devletimizin devam? mümkün de?ildir. Özetle bu ?ehri devletimize ilhak etmeyi isterim. Bunda ba?ar?l? olamazsam devleti de bunun için kaybetmeyi tercih ederim. Zira iyi bilirsiniz ki, bu ?ehir elimizde oldu?u zaman devletimizin gücü bir kat daha artacak ve bu güne kadar al?nmas? mümkün olmayan yerler de bu sayede al?nm?? olacakt?r. Lakin elimizde olmad?kça ya da bu günkü halde kald?kça, elimizde olan mahallerin emniyeti olmayaca?? gibi, ?u an elimizde olmayanlar?n al?nmas? da mümkün olmayacakt?r. Çünkü e?er Rumlar ?ehri ellerinde tutarak bizden tazyik olunduklar?ndan dolay? bir müttefik elde etmeyi ba?ar?rlarsa, her zaman muharebe ile me?gul olmak zorunda kalaca??z. Etraf?m?z dü?manlarla çevrili olaca??ndan muharebelerin sonucu dahi belli olmayacakt?r. Çünkü bir çok hadise vard?r ki, hiç beklenmedik durumlarda gerçekle?ir. Rumlar ?ehri kendileri koruyamayarak, bu i?i kendilerinden daha kuvvetli, silah, mühimmat, asker ve maddi imkan bak?m?ndan daha kuvvetli kimselere verecek olursa bunlar ?ehri kendi öz mülkleri gibi addedeceklerinden bu taze kuvvet kar??s?nda dü?ünün ki o zaman devletimiz ne gibi bir hal kar??s?nda bulunacakt?r. Binaenaleyh art?k biz vakit kaybetmeksizin bütün kuvvet ve kudretimizle ?ehrin üzerine hücum etmeliyiz. Allah'?n yard?m? bizimle oldukça muharebe için hiçbir ?eyi; nüfus, akçe, silah ve saireyi dü?ünmemeli ve ba?ka hiçbir ?eyi buna tercih etmemeliyiz. Tâ ki bu ?ehri bütün surlar?yla birlikte yerle bir ederek tehlikesinden kurtulal?m veya elimize geçirelim. Peder ve ecdad?m?n zaman?nda meydana gelen hadiseleri tefekkür ve hat?rlayarak hiç biriniz bu ?ehrin fethini mümkün de?il zannetmeyin. Hakikat halde pederimde, ceddimde bahsetmi? oldu?um fikirde bulunup kay?ts?z ?arts?z teslim almak üzere harp açarak ku?atma ettiler, fakat ma?lup etmeyi ba?aramad?lar.
Halbuki, e?er o zaman ma?lup edilemeyi?leri, Rumlar?n mukavemetinden ya da silah ve saire teçhizat?n çoklu?undan de?ildi. Dedem Sultan Bayezid'in ku?atmas? s?ras?nda ?ehir sakinleri art?k mukavemetin imkans?zl???n? görerek ?ehri teslim etmeye haz?rlan?rken, Avrupa taraf?ndan Macar ve Ulahlar?n Osmanl? topraklar?na sald?rmalar? ve Asya taraf?ndan Mo?ol soyundan Timur'un meydana getirdi?i müthi? karga?a, ?ehir üzerindeki ku?atman?n kald?r?lmas?na sebep olmu?tur.
Pederim cennet mekana gelince; saltanat y?llar?n? idrak edenlere izaha gerek yoktur ki, ne büyük bir kuvvet ile ?ehrin üzerine hareket etti. Yapm?? oldu?u hücumlarla ?ehrin surlar?na o kadar yakla?m??t? ki, ordusundan at?lan oklar, savunmadaki askerlere isabet ediyor idi. ?ehrin zapt? bu kadar yakla?m?? oldu?u halde, sultan?n emniyetini kazanm?? olan yak?nlar?n?n himmetleri ile sulh yap?lm?? ve ku?atmaya kald?r?lm??t?.
Haydi farz edelim ki, Rumlar o zaman kendi imkanlar? ile kurtuldular. Fakat bugün bizler ve Rumlar ayn? hal ve vaziyette miyiz?
O zaman ?ehre hakim olan hükümdar ve devlet adamlar? gerek askerlik ve gerek mülki i?lerde daha mahir ve daha ba?ar?l? idiler. ?ehrin nüfusu bugünkünden daha kalabal?k ve denizlere bugünkünden daha fazla hakim idiler. ?talyanlarda ve ba?ka yerlerden yard?m almalar? mümkün idi. Fakat ?imdiki halleri ona k?yas olabilir mi? Daha zay?f ve genel olarak daha fena de?il midir? ?ehir halk? say?ca azalm?? ve deniz taraf?ndan kudretleri tamamen k?r?lm??t?r. Kaysere ve yard?mc?lar?na gelince; herkesin bunlar gibi has?m ve dü?man? olmas?n? Cenab-? Hakk'tan temenni etmesi gerekir diyebilirim.
?talyanlar?n muhtemel olan imdat ve yard?mlar?na gelince, bundan dolay? ümitleri bo?unad?r. Bilakis aralar?nda mevcut olan mezhep ayr?l?klar? dolay?s?yla ?ehrin dahilinde huzur ve asayi? kalmam??, durumlar? tamamen bir karga?adad?r. Daha bir çok yönden bak?ld???nda eksiklikleri ve acziyetleri ortadad?r. Bize gelince devletimizin güç ve kudreti pek çok artm??t?r. Gerek süvari ve gerek piyade bütün askerlerimiz daha önce benzeri görülmemi? bir durumdad?r. Hem miktar? çok, hem pek muntazam, hem de silah yönüyle gayet mükemmel bir durumdad?r. Akçemiz dahi kafi derecede olup, bu da senelik olarak vergilerden toplad???m?zd?r. Bizde makine ve silah gibi kara teçhizat?n?n yan?nda yeteri derecede deniz harp vas?tas? da vard?r. Askeri malzeme ve donanmam?z her halde dü?mandan fazla durumdad?r. Elimizdeki güç de?il bu ?ehri, bu ?ehir gibi nicelerini almaya yetecek kudrettedir.
Karadan ve denizden bu ?ehrin d??ar?yla olan irtibat?n? tamamen kesmi? bulunuyoruz. ??te bütün bunlardan dolay?d?r ki, ?ehrin elimizden kurtulmas?na imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inan?yorum. Ancak bize elzem olan husus bu konuda vakit geçirmeden, mümkün oludu mertebe süratle kuvvet ve ?ecaatimizi göstermeli ve Konstantiniyye'ye bugüne kadar ya?amas?n?n zaaf?m?zdan, gev?ekli?imizden ileri gelmeyip yaln?z mühlet verdi?imizden kaynakland???n? cümle aleme duyural?m.
Art?k gecikmeye sebep ve lüzum yoktur. Öyle bir fikri takibe ve öyle bir maksada hizmete hayat?m?z? vakfedelim ki, ya bu ?ehri alal?m ve yahut fethi u?runa mücadele ederek hepimiz ölüm diyar?n? vatan edinelim.

#2880

 
© 2015
AŞK