Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

En Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Fatih Sultan Mehmet Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Fatih Sultan Mehmet Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Fatih Sultan Mehmetin Sözleri;

Babas?na Tekrar Ordunun Ba??na Geçmesi için Söyledi?i Söz: E?er Padi?ah Ben ?sem, Size Emrediyorum. Gelip Ordunun Ba??na Geçin. E?er Padi?ah Siz ?seniz, Gelip Devletinizi Dü?manlara Kar?? Savunun.
* ?mparatorunuza Söyleyin. ?imdi ki Osmanl? Padi?ah? Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ula?t??? Yerlere, Sizin ?mparatorunuzun Hayalleri Bile Ula?amaz.
* Ya Ben Bizans'? Al?r?m; Ya da Bizans Beni.
* Fatih Olmasayd?m Ulubatl? Hasan Olmak ?sterdim
* Yapmak ?stedi?imi Sakal?m?n Bir Teli Bile Bilseydi, Sakal?m?n O Telini Hemen Kopar?r ve Yakard?m
* Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadaca??m.
* Dünya Devleti Ebedi De?ildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz De?ildir. ?nsanlar?n Dünyada Nefesleri Say?l?d?r ve Ölümsüzlük Kap?s? Kapal?d?r.
* Hayat?m Boyunca ALLAH'?n Emirlerinden D??ar? Ç?kmad?m. ALLAH'?n R?zas?n? Kazanmak ?çin U?ra?t?m. Tek Gayem Bu ?di.
Devletleri y?kan tüm hatan?n alt?nda nice gururun gafleti yatar.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes s?hhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgas?d?r.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi
* ?eyhim Ak?emseddin Hazretleri ?le Beraber Yapt???m Zikrin Lezzetine Dünyalar? Bile De?i?mem. E?er ?eyhim ?zin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanat? Terk Ederdim.
"Ben ki ?stanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi al?n terimle kazanm?? oldu?um akçelerimle sat?n ald???m ?stanbul'un Ta?l?k mevkiinde kain ma'lümu'l-hudud olan 136 bab dükkan?m? a?a??daki ?artlar muvacehesinde vakf-? sahih eylerim. ?öyle ki:
Bu gayr-i menkulat?mdan elde olunacak nemalarla ?stanbul'un her soka??na iki?er ki?i tayin eyledim.
Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü oldu?u halde günün belirli saatlerinde bu sokaklar? gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmi?er akçe als?nlar; Maazallah herhangi bir g?da maddesi buhran? da vaki olabilir. Böyle bir hal kar??s?nda b?rakm?? oldu?um 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-? vah?iyyenin yumurtada veya yavruda olmad??? s?ralarda Balkanlara ç?k?p avlanalar ki zinhar hastalar?m?z? g?das?z b?rakmayalar."
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.
S?rr?ma sakal?m?n bir tek telinin vak?f oldu?unu bilsem, onu yolar atar?m.
Dü?mandan yüz çevirmek korkakl?kt?r. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise dü?man?n nasibidir. - Haçl? askerlerinin kendisine do?ru geldi?ini söyleyen devlet adamlar?na
Allah beni bu ?ehrin halk?n?n müttefiki olarak bu zamana kadar saklad?. Biz bu ?ehrin dü?manlar?na galip geldik ve onlar?n vatanlar?n? ald?k. Buray? Makedonyal?lar Taselyal?lar ve Moral?lar alm??lard?. Biz bunlar?n bizlere kar?? kötü davran??lar?n?n intikam?n? y?llar geçmesine ra?men torunlar?ndan ald?k. - Troya harabelerindeyken
Dü?man? tan?mak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.
?stanbulu niçin fethettiklerini sorduklar?nda önce o benim gönlümü fetfettigi için
"E?er padi?ah ben isem ordular?m?n ba??na geçmeni emrediyorum; e?er padi?ah sen isen ordular?n ba??na geç." - 12 ya??ndayken Hristiyan ordusunun ak?n?n? haber alan Mehmed'?n babas?na söyledi?i söz
"Benim kudretimin ula?t??? yere onlar?n hayalleri bile ula?amaz!"
Sultan ?kinci Mehmed henüz yedi ya?lar?nda iken hocas? Molla Ak ?emsüddin kula??na e?ildi ve ba?ar?n?n en önemli kural?n? f?s?ldad?:
"Hedefini tespit etmelisin."
Önce hedef belirlendi: "Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir."
Ak ?emsüddin hedef tespitinden sonras?n? da söyledi:
"Da? ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen da? olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki, herkes senin üzerinden geçerken, sen da?lar?n bile üzerinden geçesin."
"Hocam, ya ?artlar elveri?li olmazsa?" diye sordu. Ak ?emsüddin hiç duraksamadan cevap verdi:
"?artlara teslim olmazsan ?artlar de?i?ir, sana teslim olurlar. Çok çal???r, çok dua eder ve çok istersen Allah'?n rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli etti?inde nice olmazlar tahakkuk eder. (gerçekle?ir)"
Ve günü gelince, çocuk ya??na bakmadan Bizans'?n fethini dü?ünmeye ba?lad?.
Çandarl? Halil Pa?a, gencecik padi?ah?n niyetini duyar duymaz tela?land?. Sadrazamd?. Sadrazam olarak genç padi?aha yol göstermek gibi bir sorumlulu?u vard?. Bu çocuk (Padi?ah) bir çocukluk edip Bizans'?n üzerine yürümeye kalkarsa, alimallah Osmanl? mülkü pâymâl olabilir, hatta elden gidebilirdi. Ümmet-i Muhammed'i bir aceminin acemili?ine kurban etmeyecekti. ?kaz görevini yapacak, kelle pahas?na olsa bile Padi?ah? bu maceradan vaz geçirecekti.
Bir gün h???mla genç padi?ah?n huzuruna girdi ve selam? bile unutup sordu:
"Sen ümmet-i Muhammed'i hisar önünde telef etmek mi istersün?"
Genç Hünkâr, baba yadigâr? Sadrazam?n?n öfkelenmesinin sebebini az çok tahmin etmi?ti. Fakat a?z?ndan duymak istiyordu:
"Kangi sebepten ümmet telef olubdur koca vezirum?"
"Bizans'? feth itme?e and virmi?sün. Ümmetun telefatine ba?kaca sebep ne lâz?m?"
"Beli, and virdük. Ya biz Bizans'?, ya Bizans bizi alacak dedük! Bir mahzuru mu var?"
"Elbette!" diye cevap verdi Sadrazam, konu?urken uzunca sakal? titriyordu: "Elbette ki mahzuru var, olmayacak duad?r ki, akl-? selim olmayacak duaya hiç bir vakit amin dimez."
Sultan ?kinci Mehmed gülümsedi:
"Kangi duay? kabul edece?ini ancak Hak Tealâ bilür. Biz sadece arz?m?z? yapar hükm-i ?lâhiyi bekleriz."
Kalkt?, Sadrazam?na do?ru birkaç küçük ad?m att?. Gözlerine bakt?:
"Her daim dimez misin ki, kul k?sm? gaza yolunda elinden geleni yapmakla mükelleftur. Biz dahi mu?tunun (fetih müjdesinin) tahakkuku cihetinde say edece?iz. ?n?aallah-ü Tealâ fetih mukarrerdir."
"Nereden belli ki?"
"Do?ru, henüz belli de?il. Zaten te?ebbüs olmadan tahakkuk olmaz. Biz dahi te?ebbüs üzereyiz."
Koca Sadrazam?n akl? bu i?e bir türlü yatm?yordu. ?kna olmam??t?.
"Baban alamad?, ondan öncekiler de alamam??t?, sen nas?l alacaks?n?" dedi hafiften alayc?.
Genç hükümdar h???mla pencereye döndü. Bir süre yeniçerilerin ko?turmas?n? seyretti. Onlar fethe inan?yordu. Ama ya?l? Sadrazam?n? henüz inand?ramam??t?.
Yüre?ine ince bir s?z? girdi. Bir an için endi?elendi. Ne de olsa ya?l? Sadrazam?n müthi? bir tecrübe birikimi vard?. Onbe? ya??ndan beri devlet hizmetindeydi. Kendisi ise onbe? ya??n? geçeli ancak birkaç y?l olmu?tu. Bu aç?dan ?artlar aleyhine görünüyordu.
Fakat ?artlara teslim olmayacakt?. Çandarl?'ya döndü:
"Bak a vezirim" diye söze ba?lad?, öfkesini tereddüdüne sar?p yutkunarak; "ben ne babama benzerim, ne babamdan öncekilere. ?imdiki zaman ba?kaca zamand?r. Çaresi yok fetih olacak."
?htiyar Sadrazam, tezini savunma kararl?l??? içinde tek geri ad?m atmad?:
"O zaman bil ki, bunun mes'uliyeti tamamiyle sana aittur, çünkü ak?beti hay?r görmüyorum. Bizans ?mparatoru ünvan?n? alay?m derken, korkar?m padi?ahl?ktan da olacaks?n. Bu ne h?rs!"
Padi?ah ilk defa öftkelendi:
"H?rs de?il iman!.." diye ba??rd?, "dedik ya biz onu, ya o bizi! Hakikatli hükümdar olman?n ba?kaca çaresi yoktur."
"Elinde olanla yetinsene."
"Elimdekiyle yetinirsem elimde olan da gider Çandarl?, ne belledin. Zirvede durulmaz, ya devaml? t?rman?rs?n?z, ya da a?a?? kayars?n?z. Ben gencim, t?rmanaca??m."
Çandarl? ç?kmak için toparlan?rken:
"Ben söylemi? olay?m, Hak Tealâ ve kulu nezdinde mes'uliyetten kurtulay?m da, sen yine ne ki istersen yap, padi?ah sensin."
"?ükrolsun biz padi?ah-? cihan?z ve Kostantiniyye'yi feth edece?iz."
"?mkâns?z" diye dudak büzdü Çandarl? Halil Pa?a.
"Neden koca vezir?"
"Çünkü surlar çok muhkemdir, muhkem surlar? y?kacak cesamette (büyüklükte) topumuz yoktur."
Genç hükümdar?n kar??s?na yine ?artlar ve sebepler ç?km??t?. Ak ?emsüddin Hoca'n?n sözlerini hat?rlad?. Gülümseyerek sordu:
"Surlar? y?kacak toplar günün birinde yap?lacak m??"
"Evet" dedi Sadrazam, "günün birinde herhal yap?l?r."
Genç hükümdar kükredi:
"??te bu gün o gündür vezirim! Toplar? kullanarak surlar? tar ü mar edecek Padi?ah da kar??nda duruyor."
Ne demi?ti Ak Hoca:
"?artlara teslim olmazsan ?artlar de?i?ir, sana teslim olurlar. Çok çal???r, çok dua eder ve çok istersen Allah'?n rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli etti?inde nice olmazlar tahakkuk eder. (gerçekle?ir)"
?artlar de?i?ti, Bizans teslim oldu, çünkü rahmet inmi?ti. Bak?n nas?l?
Bizans ?mparatoru Konstantin Dragazes'in hizmetinde Macar as?ll? bir top dökümcüsü (mühendis diyebiliriz) vard?: Urban Usta. Tam o s?rada, ?mparatorla aras?nda küçük bir ücret anla?mazl??? oldu. Bu yüzden Urban Usta p?l?s?n?-p?rt?s?n? toplad? ve Edirne'ye gitti. Padi?ah'la görü?mek istedi. Topçu oldu?unu söyleyince, Padi?ah?n bu i?le çok ilgilendi?i bilindi?inden, hemen huzuruna ç?kard?lar. Urban Usta yan?nda getirdi?i plânlar? Padi?ah?n önüne koydu:
"Bunlar" dedi Bizans'? koruyan surlar?n plân?d?r, taraf?mdan en zay?f noktalar tespit edilmi? ve i?aretlenmi?tir."
Ard?ndan ba?ka bir deri heybe açt?.
"Bunlar da i?aretlenmi? yerleri y?kacak kuvvette gülleler atabilen toplar?n plânlar?d?r. Bana imkân ve f?rsat verirseniz sizin için bu toplar? dökerim. Siz de surlar? yerle bir edersiniz."
Rahmet tecelli etmi?ti: Geriye ?ükür ve gayret kal?yordu.
Müverrih Tursun Bey, kendi ad?n? ta??yan tarihinde der ki:
"Çün erkân-? devlet vü mülâz?mân-? hazret kal'anun kapularun açd?lar, Sultan Mehemmed-i Gazî, Hazret-i Muhammed-i Arabî aleyhi efdalü's-salavât, Burâka binüp seyr-i cennet ider gibi, ulema ve umerâs? ile kal'ay? te?rif buyurdu." Mübarek fethin 549. y?ldönümünde, "cevher insan" modeline hasret olu?umuzu da dikkate alarak, Fatih Sultan Mehmed'in kimli?i, ki?ili?i ve yeti?me tarz? üzerinde dikkatle durmak lâz?m.
Öncelikle belirtmeliyim ki, Sultan ?kinci Mehmed'in do?du?u dünyada, bir fatihin yeti?mesi için gerekli maddi-manevi tüm ?artlar haz?rd?. Osmano?lu'nun elinde, Malazgirt zaferinden itibaren olu?an ayn? k?ble eksenli, Kur'an orjinli insan kaynaklar? vard?. Mesela hocalar?: Tarih, Molla Gürani gibi, Ak ?emsüddin gibi, Molla Hüsrev gibi cevherlerin ayn? dönemi payla?malar?na pek nadir ?ahit olmu?tur. Bu bilim ve yürek adamlar? ise sadece ayn? dönemi payla?makla kalmam??, ayn? çocu?u ayn? anda beslemek gibi ?lâhî bir tevafukun unsuru olmu?lard?r.
* * *
Dikkat: "Fetih ekseni" bir birini tamamlayan üç "âbide insan"dan olu?uyor. Biri Fatih Sultan Mehmed, ikincisi Ak ?emsüddin, üçüncüsü Ulubatl? Hasan...
Ulubatl? Hasan toplumsal terbiyenin cihad ruhunu, Ak Hoca, Kur'an ve Sünnet gibi dinin temel kaynaklar?n?, Sultan Mehmed ise adâletli, kifayetli ve liyakatl? yönetimi temsil ediyor.
Millet bu üçlüyü yeti?tirdi?i zaman fetih yollar? tekrar önünde aç?lacakt?r.
Sihirli formül ?udur: ?nsan+Hedef+ Gayret=Zafer
* * *
Fatih Sultan Mehmed Han, iki taraf?nda hocalar?, hocalar?n?n yan?nda vezirleri, beyleri, komutanlar?, arkas?nda peygamber müjdesine mazhar bir cennet ordusu ile 549 sene önce Roma'n?n yüre?ine girdi. At?n? do?ruca Ayasofya'ya sürdü ve o tarihte Ayasofya'n?n içi henüz resim dolu oldu?u için avlusunda iki rekat "?ükür namaz?" k?ld?.
Hemen sonra h?ristiyan halka hitaben bir "Amannâme-hak ve özgürlükler belgesi" yay?nlad?... Alt?nda Sadrazam olarak Za?anos Pa?a'n?n "Elfakir Za?anos" ?eklinde imzas?, (kendisini tüm be?eri ünvanlardan soyutlay?p fakrinde aczini rütbe yapmas? o günkü insan?n karakteri hakk?nda temel bir fikir verir san?yorum) üstünde ise Fatih'in tu?ras? bulunan "Amannâme", "Biz ki, emir-i âzam Sultan-? muazzam Murad Han o?lu pâdi?ah-? muazzam ve emiri âzam Sultan Muhammed Han'?z! Yerleri ve gökleri yaratan Allah ad?na, büyük Peygamber'imiz Muhammed Mustafa Aleyhimüsselâm ad?na, yüce kitab?m?z Kur'an-? Azimü??an ad?na, Allah'?n yüz yirmi dört bin peygamberi ad?na, büyük babam?z, babam?z ve o?ullar?m?z ad?na, ku?and???m?z k?l?ç ad?na yemin ederiz ki..." diye ba?l?yor, Fatih Sultan Mehmed, inanmayan, ayr? dinden, ayr? dilden, ayr? k?l?k k?yafetten, üstelik birkaç gün öncesine kadar k?l?ç k?l?ca sava?t??? bir halka, bugün bile ula?maya çal??t???m?z baz? temel hak ve özgürlükler bah?ediyor.
Sadece kendi ça??n? de?il, bugün "demokratik" geçinen baz? ülkelerdeki insan haklar? uygulamalar?n? bile çok çok a?an me?hur "Amannâme"siyle, Fatih'in, h?ristiyan halka verdi?i hak ve özgürlükleri be? ana maddede özetleyebiliriz:
1. ?nanç özgürlü?ü,
2. ?badet özgürlü?ü,
3. K?yafet özgürlü?ü,
4. Seyahat özgürlü?ü,
5. Ticaret özgürlü?ü.
Fatih Sultan Mehmed'in Yazd??? Gazellerden Bir Örnek :
" ?mtisal-i Cahidü fi'llah olubdur niyyetüm
Din-i ?slam'un Mücerred Gayretidür Gayretüm
Fazl-? Hakk u Himmet-i Cünd-i Ricaullah ?le
Ehl-i Küfri Serteser Kahreylemekdür Niyyetüm
Enbiya Vü Evliyaya ?stinadum Var Benüm
Lütf-i Hakk'dandur Heman Ümmid-i Feth ü Nusretüm
Nefs ü Mal ?le N'ola K?lsam Cihanda ?ctihad
Hamdülillah Var Gazaya Sadhezaran Ra?betüm
Ey Muhammed Mücizat-? Ahmed-i Muhtar ?le
Umarum Galib Ola A'da-y? Dine Devletüm "
Gazelin Günümüz Türkçesine Çevrilmi? ?ekli :
" ALLAH Yolunda ?ava?makt?r Niyetim
?slam Dininin Yanl?zca Yücelmesidir Gayretim
ALLAH'?n ve Evliya Ordusunun Yard?m?yla
Küfür Ehlini Ba?tan Ba?a Kahreylemek Niyetim
Peygamberlere ve Velilere Dayanm??l???m Var Benim
ALLAH'?n Lütfundand?r Fetih Ümidim ve Kuvvetim
Benli?imi ve Mal?m? Dünyada Feda Etsem Ne Olur ?
ALLAH'a Hamd Olsun, Var ALLAH Yolunda Sava?maya Yüzbin Ra?betim
Ey Mehmed ! Ahmed-i Muhtar'?n Mucizeleriyle
Umar?m Galip Olur Din Dü?manlar?na Devletim "

#2881

 
© 2015
AŞK