Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

S?rr?ma sakal?m?n bir tek telinin vak?f oldu?unu bilsem, sakal?m? kökünden keserim.

Benim kudretimin ula?t??? yere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.

Biz topraklar? de?il gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Bir gece ans?z?n gelir krall???n?z? imparatorlu?uma katar?m.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni al?rs?n, ya ben seni al?r?m.

?mkan?n s?n?r?n? görmek için imkans?z? denemek laz?m.

Allah bu milleti elli y?ldan fazla rahata koymas?n, al??t?rmas?n.

Bayku?tan Korkumuz Yok! Biz Ki, ?ahinler Sürüsü.

Dü?mandan yüz çevirmek korkakl?kt?r. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise dü?man?n nasibidir.

Dü?man? tan?mak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

?stanbul'u niçin fethettiklerini sorduklar?nda önce o benim gönlümü fethetti?i için

Hekimler niçin bana k?yd?n?z. Son Sözleri.

Ormanlar?mdan bir dal kesenin ba??n? keserim!

Bayku?tan pervâm?z yok, biz ?ahinler sürüsüyüz.

E?er kan?m ile yükselecekse Hz. Muhammed'in dini; durmay?n k?l?çlar do?ray?n beni.

Evet, padi?ah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamd?r.

?eyhim Ak?emseddin Hazretleri ?le Beraber Yapt???m Zikrin Lezzetine Dünyalar? Bile De?i?mem. E?er ?eyhim ?zin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanat? Terk Ederdim.

E?er padi?ah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun ba??nda olmaman?z törelerimize uymaz. Yok, e?er padi?ah ben isem, i?te size emrediyorum, geliniz ve derhal ordular?m?n ba??na geçiniz.

Allah beni bu ?ehrin halk?n?n müttefiki olarak bu zamana kadar saklad?. Biz bu ?ehrin dü?manlar?na galip geldik ve onlar?n vatanlar?n? ald?k. Buray? Makedonyal?lar Taselyal?lar ve Moral?lar alm??lard?. Biz bunlar?n bizlere kar?? kötü davran??lar?n?n intikam?n? y?llar geçmesine ra?men torunlar?ndan ald?k.

Ben ki ?stanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi al?n terimle kazanm?? oldu?um akçelerimle sat?n ald???m ?stanbul'un Ta?l?k mevkiinde kain ma'lümu'l-hudud olan 136 bab dükkan?m? a?a??daki ?artlar muvacehesinde vakf-? sahih eylerim. ?öyle ki.

Bu gayr-i menkulat?mdan elde olunacak nemalarla ?stanbul'un her soka??na iki?er ki?i tayin eyledim.

Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü oldu?u halde günün belirli saatlerinde bu sokaklar? gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmi?er akçe als?nlar; Maazallah herhangi bir g?da maddesi buhran? da vaki olabilir. Böyle bir hal kar??s?nda b?rakm?? oldu?um 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-? vah?iyyenin yumurtada veya yavruda olmad??? s?ralarda Balkanlara ç?k?p avlanalar ki zinhar hastalar?m?z? g?das?z b?rakmayalar.

??te bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolay?s?yla kim bu Ayasofya'y? camiye dönü?türen vakfiyemi de?i?tirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile ko?arsa, fasit veya fas?k bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vak?f hükmünü yürürlükten kald?rmaya kastederlerse, asl?n? de?i?tirir, füruuna itiraz eder ve bunlar? yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yard?m ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten ç?kar?rlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakk? gibi ?eyler ister yahut onu kendi bat?l defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplar?na geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram i?lemi? ve günahlar? kazanm?? olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim de?i?tirirse, Allah'?n, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanlar?n ebediyen laneti onun ve onlar?n üzerine olsun, azaplar? hafiflemesin onlar?n, ha?r gününde yüzlerine bak?lmas?n. Kim bunlar? i?ittikten sonra hala bu de?i?tirme i?ine devam ederse, günah? onu de?i?tirene ait olacakt?r. Allah'?n azab? onlarad?r. Allah i?itendir, bilendir

#380

 
© 2015
AŞK