Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet Umudunu Kaybetmi?lere Muhte?em Sözler

Fatih Sultan Mehmet Umudunu Kaybetmi?lere Muhte?em Sözler - Fatih Sultan Mehmetin umudunu kaybetmi?ler için hayat?ndan inciler al?nt?lar ve sözler. Buyrun;
Sultan ?kinci Mehmed henüz yedi ya?lar?nda iken hocas? Molla Ak ?emsüddin kula??na e?ildi ve ba?ar?n?n en önemli kural?n? f?s?ldad?:
Fatih Sultan Mehmet Umudunu Kaybetmi?lere MUHTE?EM SÖZLER
"Hedefini tespit etmelisin"
Önce hedef belirlendi: "Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir"
Ak ?emsüddin hedef tespitinden sonras?n? da söyledi:
"Da? ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer Sen da? olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki, herkes senin üzerinden geçerken, sen da?lar?n bile üzerinden geçesin"
"Hocam, ya ?artlar elveri?li olmazsa?" diye sordu Ak ?emsüddin hiç duraksamadan cevap verdi:
"?artlara teslim olmazsan ?artlar de?i?ir, sana teslim olurlar Çok çal???r, çok dua eder ve çok istersen Allah'?n rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli etti?inde nice olmazlar tahakkuk eder (gerçekle?ir)"
Ve günü gelince, çocuk ya??na bakmadan Bizans'?n fethini dü?ünmeye ba?lad?
Çandarl? Halil Pa?a, gencecik padi?ah?n niyetini duyar duymaz tela?land? Sadrazamd? Sadrazam olarak genç padi?aha yol göstermek gibi bir sorumlulu?u vard? Bu çocuk (Padi?ah) bir çocukluk edip Bizans'?n üzerine yürümeye kalkarsa, alimallah Osmanl? mülkü pâymâl olabilir, hatta elden gidebilirdi Ümmet-i Muhammed'i bir aceminin acemili?ine kurban etmeyecekti ?kaz görevini yapacak, kelle pahas?na olsa bile Padi?ah? bu maceradan vaz geçirecekti
Bir gün h???mla genç padi?ah?n huzuruna girdi ve selam? bile unutup sordu:
"Sen ümmet-i Muhammed'i hisar önünde telef etmek mi istersün?"
Genç Hünkâr, baba yadigâr? Sadrazam?n?n öfkelenmesinin sebebini az çok tahmin etmi?ti Fakat a?z?ndan duymak istiyordu:
"Kangi sebepten ümmet telef olubdur koca vezirum?"
"Bizans'? feth itme?e and virmi?sün Ümmetun telefatine ba?kaca sebep ne lâz?m?"
"Beli, and virdük Ya biz Bizans'?, ya Bizans bizi alacak dedük! Bir mahzuru mu var?"
"Elbette!" diye cevap verdi Sadrazam, konu?urken uzunca sakal? titriyordu: "Elbette ki mahzuru var, olmayacak duad?r ki, akl-? selim olmayacak duaya hiç bir vakit amin dimez"
Sultan ?kinci Mehmed gülümsedi:
"Kangi duay? kabul edece?ini ancak Hak Tealâ bilür Biz sadece arz?m?z? yapar hükm-i ?lâhiyi bekleriz"
Kalkt?, Sadrazam?na do?ru birkaç küçük ad?m att? Gözlerine bakt?:
"Her daim dimez misin ki, kul k?sm? gaza yolunda elinden geleni yapmakla mükelleftur Biz dahi mu?tunun (fetih müjdesinin) tahakkuku cihetinde say edece?iz ?n?aallah-ü Tealâ fetih mukarrerdir"
"Nereden belli ki?"
"Do?ru, henüz belli de?il Zaten te?ebbüs olmadan tahakkuk olmaz Biz dahi te?ebbüs üzereyiz"
Koca Sadrazam?n akl? bu i?e bir türlü yatm?yordu ?kna olmam??t?
"Baban alamad?, ondan öncekiler de alamam??t?, sen nas?l alacaks?n?" dedi hafiften alayc?
Genç hükümdar h???mla pencereye döndü Bir süre yeniçerilerin ko?turmas?n? seyretti Onlar fethe inan?yordu Ama ya?l? Sadrazam?n? henüz inand?ramam??t?
Yüre?ine ince bir s?z? girdi Bir an için endi?elendi Ne de olsa ya?l? Sadrazam?n müthi? bir tecrübe birikimi vard? Onbe? ya??ndan beri devlet hizmetindeydi Kendisi ise onbe? ya??n? geçeli ancak birkaç y?l olmu?tu Bu aç?dan ?artlar aleyhine görünüyordu
Fakat ?artlara teslim olmayacakt? Çandarl?'ya döndü:
"Bak a vezirim" diye söze ba?lad?, öfkesini tereddüdüne sar?p yutkunarak; "ben ne babama benzerim, ne babamdan öncekilere ?imdiki zaman ba?kaca zamand?r Çaresi yok fetih olacak"
?htiyar Sadrazam, tezini savunma kararl?l??? içinde tek geri ad?m atmad?:
"O zaman bil ki, bunun mes'uliyeti tamamiyle sana aittur, çünkü ak?beti hay?r görmüyorum Bizans ?mparatoru ünvan?n? alay?m derken, korkar?m padi?ahl?ktan da olacaks?n Bu ne h?rs!"
Padi?ah ilk defa öftkelendi:
"H?rs de?il iman!" diye ba??rd?, "dedik ya biz onu, ya o bizi! Hakikatli hükümdar olman?n ba?kaca çaresi yoktur"
"Elinde olanla yetinsene"
"Elimdekiyle yetinirsem elimde olan da gider Çandarl?, ne belledin Zirvede durulmaz, ya devaml? t?rman?rs?n?z, ya da a?a?? kayars?n?z Ben gencim, t?rmanaca??m"
Çandarl? ç?kmak için toparlan?rken:
"Ben söylemi? olay?m, Hak Tealâ ve kulu nezdinde mes'uliyetten kurtulay?m da, sen yine ne ki istersen yap, padi?ah sensin"
"?ükrolsun biz padi?ah-? cihan?z ve Kostantiniyye'yi feth edece?iz"
"?mkâns?z" diye dudak büzdü Çandarl? Halil Pa?a
"Neden koca vezir?"
"Çünkü surlar çok muhkemdir, muhkem surlar? y?kacak cesamette (büyüklükte) topumuz yoktur"
Genç hükümdar?n kar??s?na yine ?artlar ve sebepler ç?km??t? Ak ?emsüddin Hoca'n?n sözlerini hat?rlad? Gülümseyerek sordu:
"Surlar? y?kacak toplar günün birinde yap?lacak m??"
"Evet" dedi Sadrazam, "günün birinde herhal yap?l?r"
Genç hükümdar kükredi:
"??te bu gün o gündür vezirim! Toplar? kullanarak surlar? tar ü mar edecek Padi?ah da kar??nda duruyor"
Ne demi?ti Ak Hoca:
"?artlara teslim olmazsan ?artlar de?i?ir, sana teslim olurlar Çok çal???r, çok dua eder ve çok istersen Allah'?n rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli etti?inde nice olmazlar tahakkuk eder (gerçekle?ir)"
?artlar de?i?ti, Bizans teslim oldu, çünkü rahmet inmi?ti Bak?n nas?l?
Bizans ?mparatoru Konstantin Dragazes'in hizmetinde Macar as?ll? bir top dökümcüsü (mühendis diyebiliriz) vard?: Urban Usta Tam o s?rada, ?mparatorla aras?nda küçük bir ücret anla?mazl??? oldu Bu yüzden Urban Usta p?l?s?n?-p?rt?s?n? toplad? ve Edirne'ye gitti Padi?ah'la görü?mek istedi Topçu oldu?unu söyleyince, Padi?ah?n bu i?le çok ilgilendi?i bilindi?inden, hemen huzuruna ç?kard?lar Urban Usta yan?nda getirdi?i plânlar? Padi?ah?n önüne koydu:
"Bunlar" dedi Bizans'? koruyan surlar?n plân?d?r, taraf?mdan en zay?f noktalar tespit edilmi? ve i?aretlenmi?tir"
Ard?ndan ba?ka bir deri heybe açt?
"Bunlar da i?aretlenmi? yerleri y?kacak kuvvette gülleler atabilen toplar?n plânlar?d?r Bana imkân ve f?rsat verirseniz sizin için bu toplar? dökerim Siz de surlar? yerle bir edersiniz"
Rahmet tecelli etmi?ti: Geriye ?ükür ve gayret kal?yordu
Müverrih Tursun Bey, kendi ad?n? ta??yan tarihinde der ki:
"Çün erkân-? devlet vü mülâz?mân-? hazret kal'anun kapularun açd?lar, Sultan Mehemmed-i Gazî, Hazret-i Muhammed-i Arabî aleyhi efdalü's-salavât, Burâka binüp seyr-i cennet ider gibi, ulema ve umerâs? ile kal'ay? te?rif buyurdu" Mübarek fethin 549 y?ldönümünde, "cevher insan" modeline hasret olu?umuzu da dikkate alarak, Fatih Sultan Mehmed'in kimli?i, ki?ili?i ve yeti?me tarz? üzerinde dikkatle durmak lâz?m
Öncelikle belirtmeliyim ki, Sultan ?kinci Mehmed'in do?du?u dünyada, bir fatihin yeti?mesi için gerekli maddi-manevi tüm ?artlar haz?rd? Osmano?lu'nun elinde, Malazgirt zaferinden itibaren olu?an ayn? k?ble eksenli, Kur'an orjinli insan kaynaklar? vard? Mesela hocalar?: Tarih, Molla Gürani gibi, Ak ?emsüddin gibi, Molla Hüsrev gibi cevherlerin ayn? dönemi payla?malar?na pek nadir ?ahit olmu?tur Bu bilim ve yürek adamlar? ise sadece ayn? dönemi payla?makla kalmam??, ayn? çocu?u ayn? anda beslemek gibi ?lâhî bir tevafukun unsuru olmu?lard?r
* * *
Dikkat: "Fetih ekseni" bir birini tamamlayan üç "âbide insan"dan olu?uyor Biri Fatih Sultan Mehmed, ikincisi Ak ?emsüddin, üçüncüsü Ulubatl? Hasan
Ulubatl? Hasan toplumsal terbiyenin cihad ruhunu, Ak Hoca, Kur'an ve Sünnet gibi dinin temel kaynaklar?n?, Sultan Mehmed ise adâletli, kifayetli ve liyakatl? yönetimi temsil ediyor
Millet bu üçlüyü yeti?tirdi?i zaman fetih yollar? tekrar önünde aç?lacakt?r
Sihirli formül ?udur: ?nsan+Hedef+ Gayret=Zafer
* * *
Fatih Sultan Mehmed Han, iki taraf?nda hocalar?, hocalar?n?n yan?nda vezirleri, beyleri, komutanlar?, arkas?nda peygamber müjdesine mazhar bir cennet ordusu ile 549 sene önce Roma'n?n yüre?ine girdi At?n? do?ruca Ayasofya'ya sürdü ve o tarihte Ayasofya'n?n içi henüz resim dolu oldu?u için avlusunda iki rekat "?ükür namaz?" k?ld?
Hemen sonra h?ristiyan halka hitaben bir "Amannâme-hak ve özgürlükler belgesi" yay?nlad? Alt?nda Sadrazam olarak Za?anos Pa?a'n?n "Elfakir Za?anos" ?eklinde imzas?, (kendisini tüm be?eri ünvanlardan soyutlay?p fakrinde aczini rütbe yapmas? o günkü insan?n karakteri hakk?nda temel bir fikir verir san?yorum) üstünde ise Fatih'in tu?ras? bulunan "Amannâme", "Biz ki, emir-i âzam Sultan-? muazzam Murad Han o?lu pâdi?ah-? muazzam ve emiri âzam Sultan Muhammed Han'?z! Yerleri ve gökleri yaratan Allah ad?na, büyük Peygamber'imiz Muhammed Mustafa Aleyhimüsselâm ad?na, yüce kitab?m?z Kur'an-? Azimü??an ad?na, Allah'?n yüz yirmi dört bin peygamberi ad?na, büyük babam?z, babam?z ve o?ullar?m?z ad?na, ku?and???m?z k?l?ç ad?na yemin ederiz ki" diye ba?l?yor, Fatih Sultan Mehmed, inanmayan, ayr? dinden, ayr? dilden, ayr? k?l?k k?yafetten, üstelik birkaç gün öncesine kadar k?l?ç k?l?ca sava?t??? bir halka, bugün bile ula?maya çal??t???m?z baz? temel hak ve özgürlükler bah?ediyor
Sadece kendi ça??n? de?il, bugün "demokratik" geçinen baz? ülkelerdeki insan haklar? uygulamalar?n? bile çok çok a?an me?hur "Amannâme"siyle, Fatih'in, h?ristiyan halka verdi?i hak ve özgürlükleri be? ana maddede özetleyebiliriz:
1 ?nanç özgürlü?ü,
2 ?badet özgürlü?ü,
3 K?yafet özgürlü?ü,
4 Seyahat özgürlü?ü,
5 Ticaret özgürlü?ü

#2883

 
© 2015
AŞK