Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fat?ma Zehra Sözleri

Allah, iman? sizler için ?irkten temizlenme vesilesi k?ld?.

Allah, namaz? kibirden uzakla?man?z için farz k?ld?.

Allah, zekat? nefsin temizlenmesi ve r?zk?n artmas? için farz k?ld?.

Allah, orucu ihlas?n sa?lamla?mas? için farz k?ld?.

Allah, hacc? dinin ayakta durmas? için farz k?ld?.

Allah, adaleti kalplerin kayna?mas? için farz k?ld?.

Allah, sabr?, ilahi mükafata eri?me vesilesi k?lm??t?r.

Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanlar?n ?slah? için farz k?ld?.

Allah, anne babaya iyilik yapmay? ilahi gazabtan korunma vesilesi k?ld?.

Allah, s?lay? rahim yapmay?, ömrün uzamas?na vesile k?ld?.

Allah, neziri ada?? yerine getirmeyi ma?firete eri?me vesilesi k?ld?.

Allah, ?arap içme?i, pislik ve kötülükleri önlemek için haram k?lm??t?r.

Resulullah(sav), kad?n için en hay?rl? ?ey nedir?, diye sordu?unda, Hz. Fat?ma(as); Yabanc? bir erke?i görmeyi?i ve yabanc? bir erke?in de onu görmemi? olmas? kad?n için en hay?rl? ?eydir, diye cevap verdi.

Allah?m! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makam?n? benim nazar?mda büyült, itaat?n?, senin r?zana uygun amel etmeyi ve senin gazab?na sebep olan i?ten uzak durmay? bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan.

Allah?m! Beni verdi?in r?z?kla kani eyle, ya?att???n sürece ay?plar?m? ört ve bana afiyet nasib eyle, ölümüm gelip çatt???nda ba???la beni ve bana rahmeyle, mukadder etmedi?in ?eyi elde etmek için bo?una u?ra?makla beni yorma, bana mukadder k?ld???na da ula?may? kola?la?t?r.

Ey Allah?m! Baba ve anam? ve boynumda hakk? olan herkesi en iyi mukafat?nla benden taraf mükafatland?r. Ey Allah'?m benim durumumu yarat?l?? gayem u?runda u?ra?mak için musait k?l, senin üstlendi?in (r?z?k) için çal??makla me?gul eyleme, ben senden ma?firet diliyorum, öyleyse beni azaba u?ratma; ben sana yalvar?yorum, beni mahrum b?rakma.

Hz. Resulullah(sav)'?n vefat? üzerinine Hz. Fat?ma(as)'n?n söyledi?i bir ?iir: Ey Resul öyle debdebe ve kar???kl?k zuhur etti ki senden sonra. Sen olsayd?n keder ço?almazd?. Topra??n ya?muru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik. Kavmin bozguna u?rad? (kar??t?) onlar? kontrol et ve kaybolma.

Allah, bize itaat?, halk?n düzene girmesi için farz k?ld?, ?mametimizi tefrikadan korumak için koydu.

Allah, cihad? ?slam'?n izzetini sa?lamak, küfür ve nifak ehlini zillete dücar etmek için farz k?ld?.

Siz ey Allah'?n kullar?! O'nun emir ve nehiylerinin muhatab? sizsiniz. Din ve vahyi ta??yanlar (ahkam? kendinizde uygulamak için) Allah'?n eminleri ve onu di?er mulletlere ula?t?racak elçileri sizsiniz.

Babam Hz. Muhammed (sav) insanlar?n hidayeti için k?yam etti, onlar? sap?kl?ktan kurtard?, körlükten ç?kar?p basiret verdi onlara; sa?lam bir dine hidayet etti, do?ru yolu gösterdi onlara.

Allah, kullar?n? kendi gazab?na duçar olmaktan korumak ve onlar? cennetine sevketmek için kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezaland?rmay? takdir etti.

Allah, ümmetlerin kendi dininde parçaland???n?, ate?gedelerde ibadete durduklar?n?, putlara tapd?klar?n? ve bilirekten Allah'? inkar ettiklerini görünce babam Hz. Muhammed (sav) vesilesiyle karanl?klar? ayd?nlatt?, kalblerdeki dü?ümleri ve gözlerdeki ?a?k?nl??? giderdi.

?ehadet ederim ki" Allah'tan ba?ka bir ilah yoktur; tektir ve orta?? yoktur. Bu kelimenin tevili ihlast?r. Tevhid anlay??? bütün kalblere yerle?tirilmi? ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla ayd?nlanm??t?r, öyle bir Allah ki gözler O'nu göremez, diller O'nu oldu?u gibi vasfedemez ve ak?llar nas?ll???n? ölçemez.

Allah'?n Kitab?. kendisine uyan? Allah'?n r?zas?na götürür. O'na kulak vereni kurtulu?a sevkeder. O kitapla Allah'?n ayd?n hüccetlerine, aç?klanm?? farzlar?na, yasaklanm?? haramlar?na, belli ni?anelerine, yeterli delillerine, övülmü? erdemlerine, hibe olan ruhsatlar?na ve yaz?l? ?eriatlar?na ula??l?r.

#377

 
© 2015
AŞK