Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Faydal? Sözler

Yeni Yararl? Faydal? Sözler 2015 K?sa
"'Ne olursa olsun hayat?n? durdurma!Durup hayata bakmaya ba?lad???n zaman ya?amak zordur"
"Gerçek arkada?:Bendeki iyi yönleri buland?r"
"Sanat;Gerçekleri tan?mam?za yard?mc? olan bir yaland?r"
"?stemek, istiyorum demek de?il, harekete geçmektir" faydal? sözler facebook
"Dü?man?n zay?f noktalar?n? hedef al?rsan?z ilerlerken direni?le kar??la?mazs?n?z Dü?mandan çabukçan?z dü?man takibinden kurtulursunuz"
"?nsan?n özgürlü?ü, kendisine yap?lanlara kar?? tak?nd??? tav?rda gizlidir"
"Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa??r olamaz"
Hayat, size verilmi? bo? bir filmdirHer karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çal???n"
***Para her sey degildir. Mastercard ve Visa da vardir. !!!!!
***Su tasarrufu icin kiz arkadasinla beraber dus al.!!!
***Komsunu sev. Ama basilma.!!!!
***Her basarili erkegin arkasinda bir kadin vardir. Ve her basarisiz
erkegin arkasinda iki kadin vardir. !!!!!!
***Her erkek evlenmelidir. Mutluluk hayattaki tek sey degildir. !!!!!
***On koltuktaki cocuklar kazalara sebep olur, arka koltuktaki kazalar
cocuklara sebep olur.!!!!!
***Geleceginiz ruyalariniza baglidir. Hadi uykuya!!!
***Baslamak icin her sabah uyanmaktan daha iyi bir yol olmali.!!
***Cok calismaktan kimse olmedi. Ama risk almaya ne gerek var?!!!!
***Is beni her zaman buyulemistir. Ona saatlerce bakabilirim. !!!!
***Akrabalarimizi bize Tanri verdi. Tanriya sukur arkadaslarimizi
secebiliyoruz.!!
***Ogrendikce daha cok bilirsin, bildikce daha cok unutursun, unuttukca
daha az bilirsin. O zaman ogrenmeye hic gerek yok!!!
* Kendisine hayr? olmayan kimsenin ba?kas?na hayr? olmaz. ?nsan kendisi için hay?r i?lemez, kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hay?r ve iyilik yapmaz.
* Kendisine hayr? olup olmad???n? merak eden, be? vakit namaza verdi?i öneme baks?n. Do?ru k?l?nan namaz her hayr?n anahtar?, her derdin ilac?d?r.
* Bir kimse kendini övmeye ba?larsa, de?eri dü?er.
* ?nsanlar Allahü teâlâya kulluk, ibadet etmek için yarat?lm??t?r. ?nsanlar saadete kavu?mak için yarat?l?? gayelerine dikkat etmeli ve dünyaya dü?kün olmaktan kaç?nmal?. Dünya nimetleri geçicidir. Dünya ebedi kal?nacak bir yer de?ildir. Ahirette saadete kavu?mak için bir binek gibidir. Sevinç yeri de?il, ayr?l?k yeridir. Ak?ll? kimseler bu fani dünyaya dü?kün olmay?p kulluk vazifesini hakk?yla yapanlard?r.
* ?nsan, dünya ve ahiret saadeti için dinimize muhtaçt?r. Zaten bunun için ihsan edilmi?tir. Yaln?z, ondaki nimet ve faydalara iki ipe yap??makla kavu?abilirsiniz. Birisi ehl-i sünnet itikad?n? ö?renmek di?eri de bunu ö?retmektir. Bu ipten birisini b?rakt???n?z zaman nimetler uçar gider. ?ahs?n?zdan uçar, evinizden uçar, cemiyetinizden uçar gider. Siz art?k, yapt?klar?n?z?, ya?ad?klar?n?z? din yani nimet zannedersiniz.
* Kalbini dü?mandan bo?alt! Dostu kalbe ça??rmaya lüzum kalmaz. Kalb denilen latife hiç bo? kalamaz. Mahluklar?n dü?üncelerinden temizlenen kalb, kendili?inden Allahü teâlâya teveccüh eder. [Bo?alt?lan bir ?i?eye havan?n kendili?inden dolmas? gibidir.]
* Bir i? nas?l ba?larsa öyle devam eder. Hizmete, bir i?e ba?lay?nca iki maksad?n?z olmal?: Birincisi, Allah'?n dinine hizmet etmek. ?kincisi Onun kullar?na faydal? olmak. ??inizi adaletle idare edin. O i?i yaparken, hep beraber s?k?nt?lar da sevinçler de payla??lmal?.
* ?ki ki?inin dar?ld?ktan sonra, birbirlerinin ay?plar?n? ortaya ç?karmas?, münaf?kl?k alametidir.
"Arad???n? bilmeyen, buldu?unu anlayamaz"
"A?k köprü kurmakt?r ?nsanlar köprü kuracaklar?na duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar"
"Arkada?l?k a?aca benzer, kurudu mu bir daha ye?ermez"
"Medeniyet yolunda ba?ar?, yenile?meye ba?l?d?r"
"Karanl?kta duruyorum a?k vurmas?n yüzüme, dokunmas?n bana kimse, kimse ula?mas?n art?k tenimin incinen yerlerine"
"Herkes ölür ama herkes gerçekten ya?amaz"
"?nsanlardaki önyarg?y? parçalamak, benim atomu parçalamamdan çok daha zor"
"Konu?tum s?k?nt? çektim, sustum rahat ettim"
"Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz"
"Gerçe?i aramak onu elde etmekten daha k?ymetlidir"

#2435

 
© 2015
AŞK