Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Federico Fellini Sözleri

Deneyim ba?ka ?eylere bakarken kazand???n?z ?eydir.

Para ve ?iir her yerde. Eksik olan ?airler.

Yarat?lm?? ?ey bulunmu? ve hiçbir zaman do?ru de?ildir. O her zaman ve yaln?zca kendisidir.

Ben sanatç? için bütün bir özgürlü?ün oldu?una inanm?yorum. Kendine kalsa, istedi?i her ?eyi yapmak için özgür, ancak genelde hiçbir ?ey yapmaz. E?er sanatç? için ilham beklerken tehlikeli bir ?ey varsa hayat?nda bu özgürlü?ünün sorunudur.

Nietzsche dehas?n?n burun deli?inde oldu?unu söylemi?tir ve bence de buras? dehan?n bulunmas? için mükemmel bir yer.

Ben yalanc? do?mu?um.

Bir restorana sad?k olmak bir kad?na sad?k olmaktan kolayd?r.

Hiçbir film ele?tirmenin yazd?klar? filmden fazlas?n? söylemez, ancak ele?tirmenler ellerinden geleni yaparak bizim aksini dü?ünmemizi sa?lamaya çal???yorlar.

Bence televizyon demokratik söylemi alt etti, seslerin kar???m? aras?na görsel bir kaos ekledi. Bu gürültünün ortas?nda sükunetin ne anlam? var?

Dilbal??? filetosu üzerine bir film yapsam bile, bu benimle ilgili olacakt?r.

Sinema rüyan?n dillerini kulland???ndan beri rüyalar hakk?nda konu?mak filmler hakk?nda konu?mak gibi; y?llar saniyeler içinde geçebilir ve kendinizi bir anda ba?ka bir yerde bulabilirsiniz. Bu görüntülerden olu?mu? bir dil. Ve gerçek sinemada, her nesne ve her ?????n ayn? rüyada oldu?u gibi bir anlam? var.

Sanat tamam?yla otobiyografiktir. ?nci istridyenin otobiyografisidir.

#397

 
© 2015
AŞK