Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Felsefi Sözler

Duygular?n?za dikkat edin davran??lar?n?za dönü?ür... Davran??lar?n?za dikkat edin al??kanl?klar?n?za dönü?ür... Al??kanl?klar?n?za dikkat edin de?erlerinize dönü?ür... De?erlerinize dikkat edin karakterinize dönü?ür... Karakterinize dikkat edin kaderinize dönü?ür...

En zor okul hayat okuludur. Hangi s?n?fta oldu?unu, bir sonraki s?nav?n ne zaman oldu?unu asla

bilemezsin. Kopya çekemezsin çünkü herkesin kâ??d?ndaki soru ve cevaplar? farkl?d?r.

Hayata en önemli ?ey kazançlar?n?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan

kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir; ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki

fark budur.

Biz dünyaya anla??lmak için de?il anlamak için geldik. Anla??lamaman?n üzüntüsünü duyaca??m?z

yerde bütün ruhumuzla ba?kalar?n? anlamaya çal??sayd?k hayat ne kadar güzel olurdu.

Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, bende bir elma, sende bir elma olur. Ben sana

bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende iki bilgi olur.

Memleketin nas?l yönetildi?ini anlamak m? istiyorsunuz; onun müzi?ine kulak veriniz. Nerede güzel

eserlerden olu?mu? uyum vard?r, orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Ölümle hiçbir zaman kar??la?mayacaks?n. Ölüm varsa sen yoksun, sen varsan ölüm yok. O halde

ölümden korkmak ahmakl?kt?r.

Konfor, bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar, sonunda bizi esir ederek

kal?r.

Asla her ?eyi bildi?ini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da ben cahilim diyebilecek cesaretin

daima olsun.

Mükemmel ki?ileri aramaktan vazgeçin, tek ihtiyac?n?z olan size sahip oldu?u için ?ansl? oldu?unu

dü?ünen biridir.

Dünyan?n en yak???kl?, zengin, ba?ar?l? adam? da olsan; bir kad?n seni çocuklar?n?n babas? olarak

hayal edemiyorsa; s?f?rs?n.

Ne yaparsan yap, nas?l ya?arsan ya?a; ama gülebilmek için birini a?latma ve ç?karlar?n için hiç

kimseyi satma.

Zirvelerde kartallar da bulunur, y?lanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, di?eri ise sürünerek

gelmi?tir.

Bilmedi?ini bilenin arkas?ndan gidin, bilmedi?ini bilmeyeni uyar?n, bilmedi?ini bilene ö?retin,

bilmedi?ini bilmeyenden kaç?n?n.

Ba?kalar?na kar?? zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine kar?? zafer kazanan ise kudretlidir.

Dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ündü?ünü dü?ünmek, olsa

gerek diye dü?ünüyorum.

Asl?nda hiçbir ?ey iyi veya kötü de?ildir. Her ?ey bizim onlar hakk?nda ne dü?ündü?ümüze ba?l?d?r.

Söz a??zdan ç?kana kadar sizin esirinizdir ama a??zdan ç?kt?ktan sonra siz onun esiri olursunuz.

Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutlulu?un tam zevkini ç?karmak için onu payla?aca??n?z birinin

olmas? gerekir.

?nsan, ancak yüre?iyle bakt??? zaman do?ruyu görebilir. Gerçe?in mayas?n? gözler göremez.

Hayatta varoldu?u için dü?lenen ?eyler vard?r ve dü?lendi?i için varolacak ?eyler...

?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.

Dertli olman?n s?rr?, dertli olup olmad???m?z? dü?ünecek kadar bo? vakte sahip olmam?zd?r.

Hayata yap?lacak o kadar çok hata var ki, ayn? hatay? yapmakta ?srar etmenin anlam? yoktur.

Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.

Vazgeçmek her zaman zay?fl?k demek de?ildir, bazen b?rakacak kadar güçlü olmakt?r.

Asla pi?man olmay?n. E?er Sonucu iyiyse, mükemmel. E?er Sonucu kötüyse bu bir tecrübedir.

En nihayetinde dü?manlar?m?z?n sözlerini de?il, dostlar?m?z?n sessizli?ini hat?rlayaca??z.

Kimsenin üzerine fazla dü?meyin, sonra eziliyorlar ve suçlusu yine siz oluyorsunuz.

?nsanlar köprü kuracaklar? yerde duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar.

?nsanlar?n gözleri öyle kelimelerle konu?ur ki dil onlar? telaffuz edemez.

Bulu?, ba?kalar?yla ayn? ?eye bak?p, farkl? dü?ünebilenler taraf?ndan yap?l?r.

Plan?n?z bir y?l içinse pirinç ekin, on y?l içinse a?aç dikin, yüz y?l için ise insanlar? e?itin.

Bizi esas yoran yapt???m?z i? de?il, yapmadan kenarda b?rakt???m?z i?lerdir.

Gençli?inde bilgi a?ac? dikmeyen, ya?l?l???nda rahatlayaca?? bir gölge bulamaz.

E?itim sadece okumak de?ildir. Okuduklar? üzerinde dü?ünebilmek yetene?idir.

Ba?ka birinin sizin kadar iyi yapabilece?i bir ?eyi b?rak?n o yaps?n, siz yapmay?n.

F?s?ldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uza?a giderler.

Hayat?n?z kötü bir yola girmi?se unutmay?n; direksiyondaki sizsiniz.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

?nsanlar?n umudunu k?rma. Belki de sahip oldu?u tek ?ey odur.

Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.

Dosttan bol ?ey de yok dünyada, dosttan bulunmaz ?ey de.

Bugünün bir daha asla do?mayaca??n? dü?ün.

Yi?it harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Alk??? en sessiz ?ekilde kar??layan, alk??? hak etmi? demektir.

Herkes hazza ko?ar, çok az? onun ba??nda beklemeyi bilir.

Öyle horozlar var ki, öttükleri için güne?in do?du?unu san?rlar.

Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?zca deliler ve ölülerdir.

En büyük dü?man, benli?inizin d???nda de?il içindedir.

Gitti?i yolun fark?nda olmayan tesadüfler yolcusudur.

Tomurcuk derdinde olmayan a?aç, odundur.

?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmakt?r.

Bütün günler ölüme gider, son gün var?r.

#1604

 
© 2015
AŞK