Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fethullah Gülen Sözleri

Kendisini olmazsa olmaz görenler hasta tiplerdir. Ölçü ?udur: Olsam da olur, olmasam da olur; olmasam herhalde daha iyi olur.

?manl? bir insan?n ümitsizli?e dü?mesi söz konusu olamaz.

Kimde olursa olsun, az?c?k samimiyet bir ba?ar? vesilesi olabilir.

Büyük ya da küçük kendini bir ?ey zannedenler kaybetmeye namzettirler.

Kaderi tenkit etmemenin yolu insan?n kendini sorgulamas?ndan geçer.

Belan?n en tehlikelisi yüze gülerek gelenidir.

Sa?lam bir itikatla Allah'a s???n?nca hallolmayacak hiçbir mesele yoktur.

Bizim Allah'la irtibattan daha öte herhangi bir güç kayna??m?z yoktur.

Süvari attan anlad??? gibi, küheylan da yi?itten anlar.

Ne günah?m?z var ki diyen kimselere bu dü?ünceleri günah olarak yeter.

Zay?f? ezen, galip de olsa ma?lup;hakl?, ma?lup da olsa galiptir.

Çok severim ba?kalar?yla çok iyi geçinip, kendi nefsiyle hiç geçinmeyenleri .

Gelece?in emniyet ve güven üzerine kurulmas?, geçmi?in iyi bilinip tan?nmas?na, hissedilip ruhlarda korunmas?na ba?l?d?r.

A?lamak öyle bir iksirdir ki, kavrulan ruhun ate?ini ondan ba?ka hiçbir ?ey söndüremez. Ruh tutu?unca vicdan kavrulmaya ba?lar ve i?te o zaman insan a?lar. A?lar ve ruhunun ate?ini söndürür. S?k?nt? ve ?iddet kar??s?nda en geçerli iksir, rahat ve rehavet zaman?nda yap?lan duad?r.

G?ybet ve dedi-kodu kadar bir toplumu fesada sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez.

Bir kimse din ad?na bilmesi gerekenleri ö?renmeden cahillikten kurtulmu? say?lmaz.

??kolik olmak ba?ka, i?inin a???? olmak ba?kad?r.

Gönlünü Cenâb-? Hakk'a vermi? mü'minler duaya doyma bilmezler.

Bilgi bazen sayg?y? götürüyor. Halbuki bilmeye gerçek k?ymetini kazand?ran insan?n içindeki sayg? hislerini art?r?yor olmas?d?r.

Ak?l ile kalbi birbirinden ay?rmamal?s?n?z; onlar?n izdivac?na her zaman ihtiyaç vard?r. Akl?n muhakemesi, kalbin de semavîli?i ve ledünnîli?i omuz omuza olursa, i?te o zaman hiç a??lamaz gibi görünen problemler bile kolayca a??labilir.

?nsan, Allah'a yürekten ihtiyaç hissetmeli, acz u fakr?yla Allah'a yönelmeli ki, Cenâb-? Hak da ona icabet etsin. Cenâb-? Allah, Zât?na kar?? müsta?ni davrananlara teveccühte bulunmaz.

??neyle bir da?? yerinden sökmek, bir kalbden kibri ç?karmaktan daha kolayd?r sözü hakikatin tam ortas?ndan alt?n gibi bir sözdür.

?nanm?? bir gönülde stres olmaz; olsa olsa hafakan olur. Siz ona, mukaddes hafakan da diyebilirsiniz.

Etraf?m?zdaki en az melek say?s? kadar ?eytan var. Bir bo?lu?umuzu görüp bizi tepe taklak getirmek için f?rsat kolluyorlar.

?badete tutkun kullar namaz? bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir niyaz an?n?n gelmesini beklerler.

?man?n, insan?n sinesine tastamam yerle?mesi ancak amelle mümkün olur. Salih amelle beslenmeyen iman?n solmas? hatta sönmesi her zaman muhtemeldir.

Do?rular yalanlarla temsil edilemez. Onun için ne kadar yüce hakikatleri temsil etti?imizin ve davran??lar?m?z?n da ne ölçüde müstakim oldu?unun fark?nda olmal?y?z.

Allah için olamayacaksak olman?n hiçbir anlam? yoktur; öylesi anlams?z bir mevcûdiyettir.

Din hiçbir kar??l??a kurban edilemeyecek fakat u?runda her ?ey kurban edilebilecek bir müessesedir.

Kay?p gidenleri gördükçe daha çok ürpermeli, hatta tir tir titremeli ve Allah'a s???nma hissimizi hep canl? tutmal?y?z.

Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyay? idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli.

Gönülden âh! edenin her âh'?na icabet edilmi?tir. O'na do?ru içten yükselen hiçbir ses cevaps?z kalmam??t?r. Elverir ki, biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim.

Mübarek bir gayeden ve onun yolundaki mukaddes hafakandan mahrum bir neslin önce içten içe yanarak karbonla?mas?, sonra da bir alev topuna dönü?erek, etraf?ndaki her ?eyi yak?p kül etmesi kaç?n?lmazd?r.

Vücudumuzun bir yerinde a?r?, s?z? olunca, of, puf' diyece?imize, elhamdülillah demeliyiz. Nas?l olsa ikisinde de ses ç?k?yor. Fakat, birincisinde Rabb'in rubûbiyetine itiraz?n vebali, ikincisinde ise O'ndan gelene raz? olman?n ecri var.

Dünyaya zalimane hükmedenler, bulunduklar? mevki ve makamlar?, hep inananlar?n gafletinden istifade ile elde etmi?lerdir. Dinin ve gelecek nesillerin hat?r?na, hiç olmasa bundan sonra bu gafletten s?yr?lmam?z gerekmez mi!?

Peygamber Efendimiz'in (aleyhissalâtü vesselâm) hiçbir beyan?nda en büyük has?mlar? olan Ebû Cehil'den, Utbe'den vs. ?ikayet etti?ini göremezsiniz. Biz de Efendimiz'in ahlâk?yla ahlaklanmal?; bize sald?ranlarla u?ra?ma yerine yapmam?z gerekli olan i?lerle me?gul olmal?y?z. Zaten Kur'an da, Aleyküm enfüseküm-Siz kendinize bak?n' demiyor mu!?

Adliyede, Mülkiyede veya ba?ka bir hayati müessesede bizim arkada?lar?m?z?n mevcudiyeti, öyle ferdi mecburiyetler ?eklinde ele al?n?p öyle de?erlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek ad?na bizim o ünitelerde garantimizdir. ?stikbale yürümek için, sistemin püf noktalar?n? ke?fedin. Hâlâ bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkada?lar?m?z istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin püf noktalar?n? bilmeleri laz?m, ke?fetmeleri laz?m. A?malar? laz?m. Bu da meselenin di?er bir yan?d?r.

Evrâd u ezkâr, i'lâ-y? kelimetullah yolunda mücahede eden bir mü'minin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.

Toplumun ?slah? için tek tek fertlerin salâha erdirilmeleri ?artt?r; aksi halde, eczas? günahlardan mürekkep parçalardan, s?hhatli bir bünyenin meydana gelmesi mümkün de?ildir.

#875

 
© 2015
AŞK