Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fidel Castro Sözleri

E?er büyük kitleleri ikna edebilmi?se, fikirler silahlara ihtiyaç duymaz.

Beni suçlayabilirsiniz, sorun de?il: Tarih beni aklayacakt?r.

Devrim için sava?mayana komünist denmez.

Ben bir Marksist Leninistim ve ya?am?m?n son an?na kadar da böyle kalaca??m.

Bir katilin, bir h?rs?z?n ba?bakan oldu?u bir cumhuriyette, dürüst ki?ilerin yerinin ya mezar, ya cezaevi oldu?unu anlayabilmek zor bir ?ey olmasa gerek.

Dilenciye verilen bir ekmek yard?mseverlik degildir. As?l yard?mseverlik, siz de dilenci kadar açken onunla payla??lan ekmektir.

Devrim hareketine 82 ki?iyle ba?lad?m. E?er bunu tekrar yapmak zorunda kalsayd?m yan?ma 10 ya da 15 sad?k insan al?rd?m. E?er sad?ksan?z ve hareket plan?n?z varsa ne kadar küçük oldu?unuzun hiç bir önemi yoktur.

Atatürk'ün büyük bir asker, döneminin en önemli liderlerinden biridir.

Castro Atatürk'ü kastederek, "O'nun yapt?klar?n? ben ba?aramazd?m. As?l devrimci Atatürk'tür. Bu kadar büyük bir devrim yapt?m ama Atatürk'ün yapt?klar?n? ba?aramazd?m.

Yönetimin bir suçlu veya h?rs?z taraf?ndan garanti alt?na al?nd??? bir cumhuriyette onurlu insanlar?n öldürülmesi veya hapsedilmesi ola?and?r... Beni lanetleyin. Bunun hiçbir önemi olmayacak, çünkü tarih benim yan?mda yer alacak.

?sterse Amerika'ya seçimler için bir gözlemci gönderelim.

Atatürk, 1919'da Anadolu'dan dü?manlar? kovmak için Band?rma Gemisi'yle Samsun'a ç?kt?. Ve anti-emperyalist bir sava? verdi ve zafere eri?ti. Biz, Atatürk'ün bu devrimci sava??ndan etkilendik-esinlendik ve tam 40 y?l sonra, 1959'da Granma Gemisi'yle Havana'ya ç?kt?k. Ülkemizden emperyalistleri ve i?birlikçisi Fa?ist Batista rejimini y?kmak için. Biz de zafere eri?tik. Bizim ve tüm mazlum halklar?n esin kayna??d?r Devrimci Kemal Atatürk... Sa?dan sola do?ru yaz?lan Arap harfli ALFABE'yi b?rak?p, soldan sa?a do?ru yaz?lan Latin harfli ABECE'ye geçilen Harf Devrimi ba?ta olmak üzere, bir dizi Ça?da? ve Ayd?nlanmac? Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar k?sa sürede biz asla ba?aramazd?k.

#399

 
© 2015
AŞK