Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Francis Bacon Sözleri

Ak?ll? adam, buldu?undan daha fazla f?rsat yaratan adamd?r.

Dertlerini dökecek dostlar? olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! ?nanmak ve her ?eyi kabullenmek için de okuma! Konu?mak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, k?yaslamak ve dü?ünmek için oku!

Y?llanm??l???n güzelli?i dört ?eyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmi? odun, içmek için y?llanm?? ?arap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz de?il, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazand?klar?m?z de?il, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklar?m?z de?il, kafam?za yerle?tirdiklerimizdir.

Gerçek dostu olmamak, yaln?zl???n en kötüsüdür.

Sessizlik aptallar?n erdemidir.

Okumak bir insan? doldurur, insanlarla konu?mak haz?rlar, yazmak ise olgunla?t?r?r.

Kad?n, kocas?n?n; delikanl?l?kta sevgilisi, olgun ça?da arkada??, ihtiyarl?kta da hastabak?c?s?d?r.

Mademki al??kanl?klar, hayat?m?z?n en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yap?p yap?p iyi birini edinmeye çal??mal?y?z.

Övülme, tahta kaplamalar?n hem parlamas?n? sa?layan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.

Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir ?eye inanmay?n?z.

Kusuru en iyi ortaya ç?karan zenginliktir, ama erdemi felaket.

?nsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.

??e kesinliklerle ba?layan, ?üphelerle bitirir. ?üphelerle ba?lamaya raz? olan, kesinliklerle bitirir.

Do?ru yolda yürüyen bir topal, yoldan ç?kan iyi bir ko?ucuyu geçer.

Servetin bat?rd??? insan say?s? kurtard???ndan çok fazlad?r.

Bir sabun köpü?üdür dünya.

Do?ru yoldan giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyü?lüyü geçer.

?üphe, duygular?n de?il, zekan?n bir kusurudur.

Para iyi bir u?ak, kötü bir efendidir.

Babadan gelen asillik, insan?n gayretini k?rar.

?öhret paraya benzer, orada çok kal?rsan?z, fiyatlar dü?er.

Tez elde edilen ba?ar?, insan? karars?z ve maceraperest yapar.

Güzellik de?erli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.

En kötü isyanlar?, geç kalan kar?nlar do?urur.

Bilginin kendisinde büyük bir kudret vard?r.

?nsaniyet, hakikate muhtaçt?r.

Bilgi güçtür.

Yarg?ç, hakk? uygular; Hukuku yaratan, canland?ran avukatt?r.

Çabuk yanl?? yapan, onu çabuk da tasdik eder.

?nsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördü?ü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.

Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanlar?n kendilerini budalaca a?ka kapt?rd?klar? görülmez. Büyük ruhlar ve büyük i?ler a?kla uzla?maz.

?nsan tabiat?nda ak?ll?ktan ziyade delilik vard?r.

Para, gübre gibi etrafa yay?lmazsa i?e yaramaz.

Be?enilen ?eyler ya yeni ya da yüksektir.

Sanat, tabiata ilave edilmi? insand?r.

Yaln?z kendisini dü?ünen insan, yumurtas?n? pi?irmek için kom?usunun evini yakar.

E?er bir insan bir i?e kesin olarak, ben biliyorum iddias? ile ba?larsa, ?üphe ile son bulur. Fakat e?er o ?üphe ile ba?lamaya raz? olursa, sonunda gerçe?i bulacakt?r.

E?ya üzerinde çal??acak yerde, herkesin kendine göre istedi?i anlam? verdi?i kelimeler üstünde kavga ediyoruz.

#403

 
© 2015
AŞK