Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

François De La Rochefoucauld Sözleri

Sayfam?zda François de La Rochefoucauld sözlerine yer veriyoruz i?te Frans?z François de La Rochefoucauld yazd??? sözler;

Umutlar?m?za göre söz verir ve korkular?m?za göre hareket ederiz.

Aldat?lman?n en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmakt?r.

Gerçek a?k bir hayalet gibidir. Herkes ondan bahseder ama gören çok azd?r.

Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmi? bir tav?rd?r.

?kinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre ba?l? kal?r?z.

Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur.

Öyle kusurlar vard?r ki, büyük yetenekleri meydana getirirler.

Bütün tutkular bize suç i?letir ama, bizi en gülünç hatalara dü?üren a?kt?r.

Dü?man isterseniz dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz , b?rak?n , dostlar?n?z sizi geçsin.

Pek az kad?n vard?r ki, de?eri güzelli?inden ömürlü olsun.

Birçok kimsedeki hak sevgisi, haks?zl??a u?ramak korkusundan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Kad?nlar?n cehennemi ya?l?l?kt?r.

?nsanlar?n ço?u için te?ekkür, sadece daha büyük yard?mlar için gizli bir umuttur.

Nehirler denizde kaybolduklar? gibi, erdemler de ç?karda kaybolurlar.

Ba?ar?lar?n? gizlemek en büyük ba?ar?d?r.

Yap?lan i? ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amac?n sonucu de?ilse, büyük say?lmamal?d?r.

E?er a?ktan söz edildi?ini duymam?? olsalar, hiçbir zaman sevemeyecek olan insanlar vard?r.

Menfaat her türlü dili konu?ur, her k?l??a girer, hatta menfaatlere kars? kay?ts?z biri gibi görünmesini de bilir.

Dine s?k? s?k?ya ba?l? olmak isteyen çoktur ama, alçakgönüllü olmaya kimse yana?maz.

?nsanl??? tan?mak insanlar? teker teker tan?maktan kolayd?r.

Yaln?zca bir tür a?k vard?r, ama bin taklidi vard?r.

Küçük i?lere tak?l?p kalan adam, büyük i?ler ba?aramaz.

Kad?nlar?n ço?unun dostluktan bir ?ey anlamamalar?, a?k? tatt?ktan sonra dostlu?un yavan gelmesidir.

Kendi kusurlar?m?z?n tam z?tlar?yla övünürüz: ?radesiz miyiz, inatç? olmakla övünürüz.

Kendimizde her zaman ba?kalar?n?n ac?s?na dayanacak gücü buluruz.

Hepimizde ba?kalar?na katlanacak güç vard?r.

Kinimiz büyüdükçe, kin besledi?imiz kimseden daha küçülürüz.

Tehlikeye at?lmadan önce cesur olup olmad???m?z? bilmeliyiz.

E?er ba?kalar?n? a?a?? görmeseydik ba?kalar?n?n yüksekten bakmalar?ndan yak?nmazd?k.

?nsan, denemedi?i her ?eyde yüzde yüz ba?ar?s?z olur.

?nsan sevdi?i sürece ba???lar.

Dünya üzerinde ba?ar?l? olabilmek için, ba?ar?l? gibi görünmemizi sa?layan her ?eyi yapar?z.

iyi bir nasihatten faydalanmak, en az onu vermek kadar sa?duyuya ihtiyaç gösterir.

Do?al görünmek iste?i kadar do?all??a engel olan bir ?ey yoktur.

Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz.

Güzel kad?nlar için mücevher ne ise, yetenek için de yükseklik odur.

A?ktan tedavi eden birçok ilaç vard?r, ama iyile?tirece?i kesin olan? yoktur.

Gençlerin pekço?u terbiyesizlik ve kabal?klar?n? do?all?k zannederler.

Dostlar?n ço?u dostlukta, sofular?n ço?u da sofuluktan adam? i?rendirirler.

Düzeltmek istemedi?imiz kusurlar?m?zla övünmeye çal???r?z.

En cömertçe verilen ?ey ö?üttür.

Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sap?k bir zekadan daha fazla can s?kar.

Çapk?nl?kta en az bulunan ?ey a?kt?r.

Üstün niteliklerle do?mu? olman?n en gerçek belirtisi, k?skançl?k duygusundan yoksun do?mu? olmakt?r.

A?kta oldu?u gibi dostlukta da, insan bildi?i ?eylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur.

Bazen sevdi?imizin bize yan?ld???m?z? belirtmesi, bizi aldatmas?ndan daha a??r gelir.

Bir zamanlar sevilmeye lay?k olmu? ya?l? kimseler için en tehlikeli gülünçlük, art?k öyle olmad?klar?n? unutmalar?d?r.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#786

 
© 2015
AŞK