Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Franz Kafka Sözleri

Bir kitap, içimizdeki donmu? denize inen balta gibi olmal?.

Aylakl?k bütün kötülüklerin kayna??, bütün erdemlerin tac?d?r.

?nsanlar sab?rs?z olduklar? için cennetten kovuldular, tembel olduklar? için geri dönemiyorlar.

Ev halk?n? koruyan Tanr?ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!

E?er okudu?umuz bir kitap bizi kafam?za vurulan bir darbe gibi sarsm?yorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?

Kötü'nün elindeki en ayart?c? silah, sava?a ça?r?d?r. Kad?nlarla yap?lan sava?a benzer ki sonu yatakta biter.

Bir toplulu?u kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolayd?r. Bir toplulu?un ortak bir amac? vard?r. Bireyin amac? ise her zaman için ?aibelidir.

Bence istedi?in zaman yaln?z kalabilmek mutlulu?un en önemli nedenlerinden biridir.

Kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Birincisi mükemmelik yani eylemsizliktir; ?kincisi ba?lang?ç yani eylemdir.

?yiler uygun ad?m yürür. ?yilerin varl???ndan habersiz olan ba?kalar? onlar?n çevresinde dans eder, zaman?n oyununu oynarlar.

Kendini insanl??a bakarak s?na. ?üphe edeni ?üpheye, inanan? inanca götürür bu.

Kötü'ye bir kere kap?lar?n? açmaya gör, kendisine inan?lmas?n? beklemez art?k.

?nsanlar?n tüm kusurlar? sab?rs?zl?k, yapt?klar? i?te yönteme vaktinden önce son veri? ve sözde bir sorunu, sözde bir çit içine almakt?r.

Nedense art?k sana hiçbir ?ey yazam?yorum; yaln?zca bizi, kalabal?k dünyan?n ortas?nda bizi, yaln?zca bizi ilgilendiren konular hariç. Yabanc? olan her ?ey, yabanc? kal?yor. Haks?zl?k bu! Haks?zl?k! Ama dilim dönmüyor ve yüzüm koynuna yaslanm??.

Nas?l ya?an?rsa, öyle ölünür.

Sonsuzluk olsam bile kendimin içinde çok dar?m.

Kötü'ye bir kere kap?lar?n? açmaya gör, kendisine inan?lmas?n? beklemez art?k.

Kap?m?n e?i?inden at?lan mektuplar?n?n üzerinden atl?yorum her gün. Açm?yorum, okumuyorum. Daha fazla özleyeyim diye...

Kimi zaman ?una inan?yorum: Birlikte ya?ayamayaca??z, boyun e?ip rahatça uzan?verece?iz yan yana, ölmek için. Ama ne olacaksa senin yan?nda olacak...

Bu dünyada cezas?z kalmayacak bir ?ey varsa, o da manevi meselelerde kullan?lan hesap ve rakamlard?r.

Üzüntü, özlem, ya?ama olan bu ba?l?l???mla nas?l ç?ld?rm?yorum daha? Çok yaln?z?m, dilsizlerin yaln?zl???na benziyor yaln?zl???m, onun için ho? görün bu gevezeli?imi, dinleyecek birini bulunca bo?altt?m içimi, susamazd?m daha.

Din fedaileri bedeni küçümsemez, çarm?ha gererek yüceltirler onu; bu aç?dan dü?manlar?yla ayn? görü?tedirler.

Her ?ey bir aldatmacad?r: En az yan?lmaya bakmak, normal ölçüler içinde kalmak, en a??r?n?n pe?inden gitmek.

Gerçek dü?mandan s?n?rs?z bir cesaret akar içinize.

Dünyayla arandaki sava??mda, dünyan?n yan?nda ol.

Seninle dünya aras?ndaki bir kavgada dünya üzerine bahse gir.

E?er bir hedefiniz varsa ama ona ula?ma yolunu göremiyorsan?z, o yolun ad? 'tereddüt'tür.

Bir hedef var, ama yol yok; bizim yol dedi?imiz ?ey, bir duraksamad?r.

Y?lan?n arac?l??? gerekliydi: Kötü, insan? ayartabilir; ama insan olamaz.

Kendimden ba?ka hiçbir eksi?im yok...

Sonsuzluk yolunda nas?l böylesine kolayca ilerleyebildi?ine hayret eden birisi vard?; gerçekte h?zla bay?r a?a?? yuvarlan?yordu.

Dalgalar?n bir su damlas?n? kald?r?p k?y?ya atmas?, denizdeki ezeli dalgalanma olay?n? asla engellemez; hatta denizdeki dalgalanma, k?y?ya at?lan damlaya borçludur varl???n?.

Bu dünya için ko?umlar?n? tak?nman gülünç.

Ama bütün dumanlar?n alt?nda ate? vard?r.

Duvar kendisine çak?lmak üzere olan çivinin ucunu nas?l hissederse, o da ?aka??nda öyle hissetti. Dolay?s?yla hissetmedi.

Bast???n yerin iki aya??n?n kaplad???ndan daha büyük olamayaca??n? anlamak ne büyük bir mutluluktur.

Belki bir ?eylere sahipsin, ama kendi varl???n yok sav?na verdi?i cevap, bir titreme ve yürek çarp?nt?s? oldu sadece.

Belirli bir noktadan sonra geri dönü? yoktur. Bu noktaya eri?mek de gerekir.

Sonbaharda bir yol gibi: Temiz pak süpürüyorsun, sonra yol bir kez daha kurumu? yapraklarla örtülüyor.

Kötü'nün ondan bir ?eyler gizleyebilece?inize inanman?z? sa?lamas?na izin vermeyin.

Sen ödevsin. Ama görünürde ö?renci yok.

?yi, bir bak?ma rahats?zl?k vericidir.

Ya?ama ba?lad???n anda iki görev; s?n?rlar?n? her an daraltmak ve bu s?n?rlar? a?t???n anlarda da gizlenmeyi ba?ar?p ba?aramad???n? her an sorgulamak.

?nsan, içinde yok edilemez bir ?eyin varl???ndan sürekli emin olmadan ya?ayamaz; ancak gerek bu yok edilemez ?ey gerekse de bu güven kendisinden daima gizli olabilir. Bu sürekli gizlili?in kendini aç??a vurma yollar?ndan biri, ki?isel bir tanr?ya inançta kendini gösterir.

Giyotin gibi bir inanç. Onun kadar a??r, onun kadar hafif.

Tinsel bir dünyadan ba?ka bir ?eyin bulunmad??? gerçe?i elimizden umuduzu al?r, ama bize bir kesinlik ba???lar.

Önceleri sorular?ma neden cevap alamad???m? anlayam?yordum, ?imdiyse soru sorabilece?ime nas?l inanabildi?imi anlayam?yorum. Ama gerçekte inanm?yordum ki, soruyorum sadece.

Bir kafes, ku? aramaya ç?km??.

Gerçek bölünemez, bu yüzden kendini tan?yamaz; her kim onu tan?mak isterse bir yalan olmak zorundad?r.

Sanat?m?z, gözümüzün Gerçek'le kama?mas?d?r. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ???kt?r gerçek, ba?ka bir ?ey de?il.

K?yamet Günü'nü böyle adland?rmam?z?n nedeni ancak bizim zaman kavram?m?zdand?r; asl?nda o bir tür s?k?yönetim mahkemesidir.

Önümde dursan ve bana baksan; içimdeki ac?lar hakk?nda ne bilebilirsin ki; ben seninkiler hakk?nda ne bilebilirim ki? Ve ayaklar?na kapan?p a?lasam ve anlatsam; sana cehennemin s?cak ve korkunç oldu?unu anlatsalar; benim hakk?mda cehenneme ili?kin bildiklerinden daha fazla bilecek misin? Bu yüzden bile biz insanlar cehennemin kap?s?n?n önündeymi?iz gibi birbirimizin kar??s?nda o kadar sayg?l?, o kadar düsünceli, o kadar sevgiyle durmam?z gerek.

Öff, dedi fare. Dünya da günden güne daraliyor. ?lkin bir geni?ti ki, korktum, ko?tum ileri, uzakta sa?l? sollu duvarlar? görür görmez dünyalar benim oldu. Ama bu uzun duvarlar da öyle çabuk birbirlerine do?ru ilerliyorlar ki, en son odaday?m i?te; orada, kö?ede de kapan duruyor, gitgide k?s?laca??m kapana. Kedi:Sen de öyleyse yönünü de?i?tir, dedi ve kedi fareyi yedi.

Kim terkedilmi? bir hayat ya?ar, ama yine de bazen insanlar arasina kari?mak iste?ini duyarsa, kim günün de?i?ik zamanlar?n?, havadaki, is durumundaki vb. de?i?iklikleri dikkate alarak tutunabilece?i bir insan kolu görmek isterse, soka?a bakan bir pencere olmadan uzun süre yapamaz.

Düz bir yolda yürüyor olsayd?n, tüm ilerleme iste?ine ra?men hala gerisin geriye gitseydin, o zaman bu çaresiz bir durum olurdu; ama sen dik, senin de a?a??dan gördü?ün gibi dik bir yamac? t?rmand???na göre, ad?mlar?n?n geriye do?ru kaymas?, bulundu?un yerin durumundan ileri gelebilir, o zaman da umutsuzlu?a kap?lmana gerek yoktur.

Bürokrat için insanca ili?kiler de?il, yaln?zca nesne ili?kileri vard?r. ?nsan evra?a dönü?ür. Evra?a verilen say? ile belirgin k?l?nan, ölmü? bir varl?k olarak evra??n ak???na girer. Bu varl?k, ?ahsen ça?r?ld??? zaman bile bir ki?i de?il, yaln?zca 'olay'd?r. 'Konu' ile ilgili olmayan ne varsa ak?p gitmi?tir. Resmi dairelerin koridorlar? a?a??lanma kokar. Sigara içmek kesinlikle yasakt?r. Bu yasa??n kapsam?na soluk almak da girer. Buna kar??l?k yürek çarp?nt?s?na izin vard?r, dahas? çarp?nt? olmas? istenen bir ?eydir. Her türlü ümit uçup gider. kap?dan kap?ya gönderilen ki?iye suçluluk duygusu a??lan?r. Buraya giren, yaln?zca bir vizite ka??d? ya da pasaportunun uzat?lmas?n? istese bile kendini suçlu duyumsar. En iyi olas?l?kla bir dilek sahibidir, asl?nda ise suçludur.

Kargalar, bir tek karganin gö?ü yok edebilecegini ileri sürer. Ona ku?ku yok; ama göklerin kula?? duymaz böyle bir sav?, çünkü gökler kargalar?n yoklu?u demektir.

Bir elman?n birbirinden farkl? görünü?leri olabilir : masan?n üstündeki elmay? bir an olsun görebilmek için boynunu uzatan çocu?un görü?ü ve bir de, elmay? al?p yan?ndaki arkada??na rahatça veren evin efendisinin görü?ü.

Bir merdivenin üzerine bas?lmaktan yeterince çukurla?mam?? basama??, basama??n kendi aç?s?ndan, ?ss?z çak?lm?? bir tahta parças?d?r yaln?z.

Odandan ç?kman gerekmez, masanda oturmaya devam et ve dinle... Dinleme bile, sadece bekle...Bekleme bile, gerçekten sakin ve yaln?z ol. Dünya özgürce sunacaktir kendini sana...Maskesinden s?yr?lmak için ba?ka secene?i yok, hu?u içinde yuvarlanacakt?r ayaklar?n?n dibine.

Do?ru yol gergin bir ip boyunca gider; yükse?e de?il de, hemen yerin üzerine gerilmi?tir bu ip. Üzerinde yürünmek de?il de insan? çelmelemek içindir sanki.

?nsan?n belli ba?l? iki günah? vard?r, öbürleri bunlardan ç?kar: Sab?rs?zl?k ve tembellik. Sab?rs?z olduklar? için Cennet'ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de belli ba?l? sadece bir günahlar? var: sab?rs?zl?k. Sab?rs?zl?klar?ndan ötürü kovulmu?lard?, sab?rs?zl?klar?ndan ötür geri dönemiyorlar.

Bilgeli?in ba?lad???na ilk i?aret, ölmek iste?idir. Bu ya?am dayan?lmaz görünür, bir ba?kas? ise eri?ilmez. ?nsan ölmek istedi?i için utanmaz art?k; nefret etti?i eski hücresinden al?n?p ilk i?i nefret etmeyi ö?renmek olaca?? yeni hücresine konulmak için yalvar?p yakar?r. Bunda belirli bir inanc?n kal?nt?s? da etkilidir; ta??nma s?ras?nda efendi koridorda görünecek, tutukluya ?öyle bir bakacak ve diyecektir ki: "Bu adam?n yeniden hücreye kapat?lmas?na gerek yok. O bana geliyor art?k.

#405

 
© 2015
AŞK