Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Freddie Mercury Sözleri

Para kazanmay? seviyorum, bir yerlere gidip bir sürü ?ey almaya bay?l?yorum.

Para mutluluk alamaz ama kesinlikle onu verebilir!

Bugünü bo?ver, önemli olan yar?n.

Kendimi hiçbir zaman bir lider olarak görmedim. Ama en önemli insan olarak belki görmü?ümdür.

Modern tüketime yönelik ?ark?lar yazmaktan ho?lan?yorum. ?nsanlar dinledikten sonra kullan?lm?? bir mendil gibi at?p bir sonrakine geçebilsinler diye.

Sahnede o kadar güçlüyüm ki sanki bir canavar yaratt?m. ?ark? söylerken çok d??a dönü?üm, ama asl?nda içimde çok farkl? biriyim.

Aynen gerçek kraliçe gibi yan?mda hiç para ta??mam. E?er bir ma?azada bir ?ey be?enirsem, hep bizim ekipten birinin almas?n? istiyorum.

Bir gitar kahraman? olmak için hiçbir zaman bir çaba göstermedim çünkü o kahrolas? gitar? çalam?yorum!

Di?lek olmamdan ho?lanm?yorum. Onlar? yapt?r?cam ama daha vaktim olmad?. Onun d???nda...Mükemmelim.

Bir muz a?ac? oldu?umu dü?ünüyorum.

Kahrolas? ölene kadar beraber olaca??z, bundan eminim. Hep gitmek istiyorum ama izin vermiyorlar!

Ben ya?l? bir orospuyum. Sabah kalk?p ba??m? ka??y?p o gün kimle seks yapmak istedi?imi merak ediyorum.

Belki insanlar beni k?nayacak, ama pek kitap okumam.

Ben sadece müzik orospusuyum, can?m!

Bu kadar ba?ar?l? olmam?z?n nedeni tabi ki benim genel karizmam.

Dilerim ki hepiniz kahvalt?da ?ampanya içersiniz.

Ben star olmayaca??m, ben efsane olaca??m.

Queen'in konsepti kral ve kraliçelerle ilgili. Göz kama?t?r?c?l?k bizim bir parçam?z ve biz beyfendi olmak istiyoruz.

Devasa olaca??m? dü?ünmü?tüm ve olduk.

?nsanlar?n bir Queen gösterisinden tamamiyle e?lenip gitmesine çok seviniyorum. Bence Queen ?ark?lar? saf kaç??lar, güzel bir filmi görmek gibi.

Daha büyük, daha iyi - her?eyde.

Sadece benim biliyor musun, sadece benim. Bazen çok düzensizim, bazen çok düzenliyim ve...sadece benim.

Hayat? tamam?yla ya??yorum. Benim için hergün bir Fashing.

Birkaç arkada??m var, büyük bir evim ve de istedi?im zaman istedi?im yere gidebiliyorum...ama ne kadar çok paran olursa o kadar da üzüntün oluyor. Benim de bir ?ekilde çok param var.

?u bu anlama m? geliyor, bu ?u anlama m? geliyor, tek bilmek istedikleri ?ey bunlar. Bo?ver onlar? tatl?m. Bence e?er bir ?aire kendi yap?t?n? analiz etmesini sormay? göze al?rsan sana ?u cevab? verecektir: E?er orda var diyorsan tatl?m, ordad?r.

Bir kaltak olmak ho?uma gidiyor. Kaltaklar taraf?ndan çevrelenmek de ho?uma gidiyor. S?k?nt? dünyadaki en büyük hastal?k tatl?m. Bazen hayat?n bir yerden bir yere ko?u?turarak s?k?lmaktan daha fazla bir ?ey olmas? gerekti?ini dü?ünüyorum.

Ben çok duygusal biriyim, çok uçlarda ya?ayan biriyim ve bu genellikle beni ve çevremdekileri mahvediyor.

Her halde konu?tu?um en son insan oldu?un için en iyi röpörtaj? elde edeceksin tatl?m. Dünyay? de?i?tirmeye çal??m?yorum. Benim için mutluluk en önemli ?ey ve e?er mutluysam bunu i?lerimde görebilirsin. Sonuç olarak en sonunda tüm yanl??lar ve bahaneler benim üstüme oluyor. Dürüst olmay? seviyorum ve ilgilendi?im kadar?yla y?llara s??d?rabilece?im kadar e?lence ve güzel zaman s??d?rmaya çal???yorum. ??te gördün mü, art?k bunu kaydettin. Kullan bunu. Bir röpörtajda çok tutkulu olmaya en fazla bu kadar yakla?abildim. Ne kadar kald?? Hadi ama, ben s?k?l?yorum.

#375

 
© 2015
AŞK