Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Frederic Bastiat Sözleri

Sevgili halk?m, sizler devlet taraf?ndan soyuluyorsunuz. Bu ?ekilde ifade etmek kaba olabilir, fakat en az?ndan yeterince aç?kt?r.

Bunun ad? karde?lik: Sen ürettin, ben üretmedim; biz dostuz; haydi payla?al?m', sen bir ?eye sahipsin; ben bir ?eye sahip de?ilim; biz karde?iz; haydi payla?al?m.

Korumac?l?k, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çe?itleridir.

Yoldaki soygunculardan farkl? olarak te?vikler ve tarifeler yoluyla devletten soygunculuk yapanlar sadece yasay? ihlal etmekle kalmazlar, ayn? zamanda yasal araçlarla kötü i?leri yaparlar.

E?er her iyi ve yararl? olan? te?vik edecek olursan?z, bunun s?n?r?n? nas?l saptayacaks?n?z? Mant?k çerçevesinde bir liste ç?kararak tar?m, sanayi, ticaret, refah ve e?itim için te?vik verilmesini mi talep edeceksiniz?

Bugün vatanda?lar aras?nda karde?li?i, birli?i geli?tirmekle yükümlü olan devletin, onlar? devletten lütuf bekleyen, bir ?eyleri koparmaya çal??an bireyler haline getirdi?i ku?kusuzdur. Bugün tar?m, sanayi, ticaret gibi kesimler devletten bir ?eyler koparmak için ç?lg?n bir yar?? içindedirler. Herkesin gayreti yasa koyucudan karde?lik ad?na bir imtiyaz koparmak ?eklinde özetlenebilir.

Devlet, insano?lunun tüm sorunlar?na çözümler öneriyor; ticareti geli?tirece?ini, tar?m ve sanayiyi kalk?nd?raca??n?, sanat? geli?tirece?ini, yoksullu?u ortadan kald?raca??n? vadediyor. Bütün bunlar? gerçekle?tirmek için, hükümetlerin istedi?i sadece yeni baz? kurumlar olu?turmak ve birkaç yeni bürokrata ödeme yapmak!

Devletin büyümesi Malthus Kanunu'na tabidir. Bürokratlar konusunda Malthus'un fikirlerine kesinlikle inan?yorum. Bürokratlar?n say?s?ndaki ve projelerin parasal de?erindeki art??, Malthus Kanunu ile sabitlenmi?tir. E?er devlet hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik 800 Milyon frank harcama için oy kullan?rsak, bürokratlar bu 800 milyonun hepsini harcarlar; e?er onlara iki milyar versek, bürokrasi hemen kendini geni?letir ve projelerin miktar? da geni?ler.

#374

 
© 2015
AŞK