Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Friedrich Nietzsche Sözleri

En Güzel Nietzsche Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Nietzsche Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Nietzsche Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Friedrich Nietzsche Sözleri;
* Kad?nla bulu?maya gitti?inde yan?na k?rbac?n? almay? unutma Gücünü göster.(Kad?n yarad?l?? olarak güçlüden ho?lan?r)
* K?lavuz ö?rencisine bütün izleri göstermeli ama gidece?i yolu seçmemelidir.
* Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez. (?yinin ve Kötünün Ötesinde, m. 26)
* Kutsal olan gerçekler de?il ki?inin kendi gerçe?i için ç?kt??? aray??t?r.Neysen o ol.
* Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var.
* Kendi sava??n?z? açmal?s?n?z, kendi dü?üncelerinizin u?runa. Dü?ünceleriniz yenilse bile, dürüstlü?ünüz zafer ç??l?klar? atmal?d?r bunun için
* Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.
* Kimine göre yaln?zl?k, hasta ki?inin kaç???d?r; kimine göre de, hasta ki?ilerden kaç??t?r
* Kendine kar?? cebir kullanmayana iyi denilir.Ama nefsini yenen kahramana da iyi denilir.
* Kibar ve soylu olana iyi denir.Ama kimseyi horgörmeyene ve kimseye yukar?dan bakmayana da iyi denir.
* Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
* Küçücük ba???larla büyük mutluluklar kazanmak büyüklü?ün bir ayr?cal???d?r.
* Keyif ve keyifsizli?in birbirinden asla ayr?lmaz ?eyler oldu?unu dü?ünelim, öyle ki insan birinin ne kadar?na sahip olmak isterse ötekinin de ancak o kadar?na sahip olacak. Seçim sizin:1.mümkün oldu?u kadar az keyifsizlik, k?sacas? ac?s?z bir ya?am m?, yoksa o ana kadar hiç tad?lmam?? zevkleri tatman?n, keyifleri ya?aman?n bedelini ödemeyi göze alarak mümkün oldu?u kadar çok keyifsizlik mi? E?er ilk seçene?i ye?ler ve ac?lar?n?z? azaltmay?, hatta yok etmeyi isterseniz, o zaman zevk alma kapasiteniz de azalacak, hatta yok olacak.
* "Kötü", insano?lunun ilk zamanlar?ndaki bütün durumlar?nda "bireysel" , "ba??ms?z" , "keyfi" , "al???lmam??" , " öngörülmemi?" , "hesaplanamaz" anlamlar?na gelir. (Tan K?z?ll???, Madde 9)
* Merhameti öldürün.
* Müziksiz hayat hatad?r.
* Mutluluk hedef de?ildir.Tersine kudret duygusu hedeftir.?nsan?n ve insanl???n içinde müthi? bir güç kendini de?arj etmek , yaratmak istemektedir.O, hiçbir zaman mutluluk hedefi olmayan patlamalar?n kesintisiz zinciridir.
* Mant?ksal bir ç?karsamayla , ama sezginin an?nda olu?an keskinli?iyle , sanat?n sürekli geli?iminin Apolloncu ve Dionysoscu bir ikili?e ba?l? oldu?unu anlad???m?zda estetik bilimi için çok ?ey yapm?? oluruz : Yarad?l???n , bazen araya giren uzla?malara ra?men sürekli çat??an cinsiyet ikili?ine ba?l? olmas? gibi...
* Niceleri kendi zincirlerini çözemezler de, dostlar?n?n azatc?s?d?r.
* Nihilizmin anlam? nedir? En üst de?erlerin der?ersizle?mesi. Hedef yok : 'Niçin'e yan?t verilebilinmi? de?il.Ya da verilen yanitlar yetersiz kalmistir. Kime gore cunkulerin dogru oldugunu kim bilebilir ki...
* O... Her?ey belirlenmi? bir noktadan sonra O'na yönelir. Fakat kimi farkeder bu yönelimi, kimi ise halen fark?nda de?ildir nereden gelip nereye gitti?inin...
* Öyle kolay bir sanat de?ildir uyumak. Onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerekir.
* Öldürmeyen ac? beni güçlendirir. ?ngilizcesi (what doesn't kill me makes me stronger)
* Pazaryerinden ve ?andan uzakta yer al?r büyük olan her ?ey. Hep pazaryerinden ve ?andan uzakta bar?nm??t?r yeni de?erler yaratan. Yaln?zl???na kaç dostum: görüyorum ki her yerini a??l? sinekler sokmu?. Sert ve sa?lam bir havan?n esti?i yere kaç! Yaln?zl???na kaç! Sen küçük ve ac?nacak ki?ilere pek yak?n ya?ad?n. Onlar?n göze görünmez öçlerinden kaç! Onlar sana kar?? öçten ba?ka bir ?ey de?ildirler. Art?k el kald?rma onlara! Say?s?zd?r onlar, hem senin yazg?n sinek kovmak de?ildir ki... 27.01.2008
* Papal???n ... hiçbir zaman Hristiyan siyasetini uygulayacak bir durumu olmad? ; dini reformcular siyasetle u?ra?t?klar? zaman , örne?in Luther gibi , bunlar?n herhangi bir ahlakd??? (immoralist) veya tiran gibi Machiavellici olduklar? görülür.
.
* Seyirciler bulan?k suda bal?k tutan ile derinden su çekeni kolayca kar??t?r?yor.
* Sadece cevaplar?n? bulabilece?imiz sorular? duyar?z.
* Sizin kökeniniz , nereden geldi?iniz de?ildir.Bundan sonra onurunuzu olu?turan , tersine nereye gitti?inizdir.
* Sahip olmak ve daha ço?una sahip olmay? istemek , tek kelimeyle büyümektir. Bu hayat?n kendisidir.
* Sosyalizm ; sona erdi?i dü?ünülen en cüz'ilerin ve budalalar?n , yani yüzeysel insanlar?n bir bask?s? ve k?skançlar?n , dörtte üç sahte oyuncular?n , gerçekte "modern ideleri"nin mant?ksal bir sonucudur.Onlar?n , gizli anar?izmlerinin do?urdu?u bir durumdur...
* Sosyalistlerin üslubu, umudlar? ve hayalleri, zarars?z koyun mutlulu?unun bir ifadesidir.
* Sosyalizm ö?retisinde, hayat?n çok kötü bir ?ekilde olumsuzlanmas?, kötü bir ?ekilde gizlidir. Böyle bir dü?ünceyi nihai olarak dü?ünenler, kusurlu do?mu? insanlar ya da ?rklar olmal?d?r.
* Sosyalistler, anar?istler, nihilistler varl?klar?n? ba?ka birini suçlayabilecekleri bir ?eyde bulduklar? nispette , Hristiyanl??a yak?nd?rlar. Zira, Hristiyan da kendi hastal???ndan, marazl? bünyesinden birini sorumlu tutarak buna daha iyi tahammül edece?ine inan?r. ?ntikam ve kin içgüdüsü her iki durumda da tahammül vesilesi, varl??? koruma içgüdüsü olarak görünüyor.
* Sahip olunmas? zorunlu tek ?ey var: Ya yarad?l??tan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar taraf?ndan inceltilmi? bir ruh...
* San?r?m en yüce insan?n ruhundan baz? ?eyleri tahmin edebildim.O insan? -üstinsan- çözen kimse belkide mahvolacak.Ama yine de onu gören, onun mümkün olmas?na yard?m etmelidir.
* Sürü hayvan?n?n zay?fl???n?n üretti?i ahlak, decadent-in üretti?i ahlaka çok benzer. Bunlar birbirini anlar ve bir ittifak olu?tururlar. Büyük decadent dinler, her zaman sürünün deste?ine güvenir-. Kendi ba??nayken sürü insan?nda hiçbir hastal?k yoktur. Hatta çok de?erlidir.Ama yönetilmeye ihtiyaç duyduklar?ndan dolay?, bir çobana gereksinimleri vard?r. Papazlar bunu bilir.
* ?imdiye kadar üstinsan dünyaya hiç gelmedi. En büyük ve en küçük insan? ç?r?lç?plak gördüm. Hala birbirlerine pek fazla benziyorlar. Hakikaten, en büyüklerini bile hala pek insanca buldum.
* ?övalyece / Aristokratik de?er yarg?lar? güçlü bir fizi?i, serpilen, dopldolu bir sa?l??? gerektirir. Bunlar? koruyup devam ettirebilmek için de sava??, maceray?, avc?l???, dans?, harp oyunlar?n?, yani genel olarak dinç, özgür, ne?e dolu faaliyetler gerektirir.
* Tanr? öldü: insana ac?mas?ndan öldü tanr?. (Böyle Buyurdu Zerdü?t, Merhamet Edenler Hakk?nda)
* Tanr? yok, o olsayd? onun ben olmad???ma inanamazd?m.
* Tüm yaz?lanlar aras?nda en çok bir ki?inin kendi kan?yla yazd??? ?eyi severim. Kanla yaz ve göreceksin ki, kan tindir... Etraf?mda cinler olsun istiyorum, çünkü ben cesurum. Hayaletleri kaç?ran cesaret, kendisine cinler yarat?r. -cesaret gülmek ister. Art?k hislerinizi payla?m?yorum; alt?mda gördü?üm ?u bulut, güldü?üm ?u karalt? ve a??rl?k -i?te budur sizin ya?mur bulutunuz. Yükselmeyi arzulad???n?zda yukar? bakars?n?z siz. Ve ben a?a?? bakar?m, çünkü yükseltilmi? biriyim ben. Aran?zdan hanginiz ayn? anda hem gülebilir, hem yükseltilmi? olabilir? En yüksek da?a ç?kan, tüm matem oyunlar?na, tüm matem ciddiyetlerine güler. Cesur, tasas?z, alayc? ve ?iddet uygular -i?te böyle istiyor bizleri bilgelik: O bir kad?nd?r ve daima sava?ç?y? sever ancak.
* Türler gittikçe daha çok yetkinle?mezler ; güçsüz her seferinde güçlüye egemen olur. Çünkü ço?unluktad?r ve daha ak?ll?d?r.
* Tanr? kavram?ndan en yüksek iyili?i uzakla?t?ral?m- O , bir Tanr?'ya lay?k olmayand?r. Biz bu kavramdan en yüksek bilgeli?i de uzakla?t?ral?m-Bu , Tanr? kavram?ndan , Tanr?'dan bir bilgelik ucubesinin ürünü olan bu ak?ll?l??a sebep olarak filozoflar?n kendini be?enmi?li?idir. O , onlara mümkün mertebe e?it görünmelidir. Hay?r! Tanr? , en yüksek kudrettir.Bu yeter! O'ndan her ?ey ortaya ç?kar, O'ndan dünya ortaya ç?kar.
* Tipik dindar bir insan?n decadence nin bir ?ekli olup olmad???n? belirlemek için ( bütün yenilikçiler kasvetli ve saral?d?r) iki tip ; Dionysos ve Çarm?ha gerilen ; ama biz burda bir ba?ka tür dindar insan? ihmal etmiyormuyuz? Yani pagan?..Pagan mezhebi , hayata ?ükretme ve onu tasdikin bir ?ekli de?il mi? Bunun en yüksek temsilsici hayat?n savunulmas? ve tasdiki de?il mi? Sa?lam yarat?lm?? tür ve vecd ile ta?an ruh! Bu ruh türü ki , varolu?un tezatl? ve ?üpheli vechelerini kendine al?p kurtar?r.??te burada yunanl?lar?n Dionysos'u nu ortaya koyuyorum : Hayat?n dindarca tasdiki...Çarm?ha gerilene kar?? Dionysos'u!
* Tüm yaz?lm??lar?n içinde en çok kanla yaz?lan? severim.Kanla yaz, göreceksin ki kan, tindir.
* Uçurumlar? sevenin kanatlar? olmal?.
* Umut sadece eziyetin süresini art?r?r.
* Uçmay? ö?retemedi?inize dü?mesini ö?retin.
* Uçuruma gözlerinizi dikip bakt???n?zda, uçurum da sizin içinize bakmaya ba?lar.
* Ümit kötüdür i?kenceyi uzat?r.
* Varl?k, sonsuz bir yarad?r.
* Yarat?c?l?k ve ke?if ac?da ve yaln?zl?kta sakl?d?r.
* Yi?itlik ; en büyük korkunun ve en büyük ümidinin üstüne üstüne gitmektir.
* Yüksek sesle konu?anlar ince konular? dü?ünemez.
* * Yine de en çok çiy damlas?, en sessiz gecede dü?er, bilirim.
* Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz.
* Yükselmek için yaln?z kendi gücünüzü kullan?n, ba?kas?n?n sizi yükseltmesine f?rsat vermeyin.
* Yüre?inin sesine kulak verene iyi denilir.Ama sadece yükümüne kulak verene de iyi denilir.
* Yumu?ak ve bar??ç?l olana iyi denilir.Ama nefsini yenen kahramana da iyi denilir.
* Yüksek kültür dedi?imiz ?ey , barbarl???n-gaddarl???n ruhsalla?t?r?lmas?na ve yo?unla?t?r?lmas?na dayan?r.Benim önermem ?udur : "vah?i hayvan hiçbir zaman dinlenmeye çekilmemi?tir. , o hala ya?amaktad?r , büyümektedir , o sadece Tanr?'la?m??t?r.
* Yolda?lar arar yarat?c? ve hasat arkada?lar?: Çünkü ona göre her ?ey olgun hasat için. Ama yüz ora?? yok onun: Bu yüzden yolar ba?aklar? öfkeli öfkeli. Yolda?lar arar yarat?c?, oraklar?n? bilemesini bilen yolda?lar. Y?k?c?lar denecek onlara, iyi ile kötüyü hor görenler denecek. Hasatç?lar ve ?enlik edenler onlar hâlbuki. Kendi gibi yarat?c?lar ar?yor Zerdü?t, hasat arkada?lar? ve ?enlik arkada?lar? ar?yor: Sürülerle, çobanlarla, cesetlerle i?i ne Zerdü?tün! Ve sen benim ilk yolda??m, ho?ça kal! A?ac?n?n kovu?una güzelce gömdüm seni, güzelce saklad?m seni kurtlardan. Ama veda ediyorum ?imdi sana, zira vakit eri?ti. Bir seherle öbür seher aras? yeni bir gerçek ayan oldu bana.
* Zavall? ?nsanl?k! - Beyindeki kan?n bir damla fazla ya da az olmas?, ya?am?m?z? tarif edilemeyecek kadar peri?an ve zor hale sokabilir. Öyle ki, Prometheus`un akbabadan çekti?i ac?dan daha fazlas?n? bu bir damla kandan çekeriz. Ama insan nedenin damla oldu?unu bile bilmeyip, "?eytan!" ya da "günah!" diye dü?ünürse, en korkunç durum i?te o zaman ortaya ç?kar.
* Zorla alabilece?in bir hakk?n, sana verilmesine izin verme
* Yokluk büyük varl?kt?r azizim, yeterki fark edebilesin. (??te Böyle Buyurdu Zerdü?t)
* Ahlak, sürü hayvan?n?n içgüdüsüdür. (?yinin ve Kötünün Ötesinde, madde 202)
* Ahlaksal olay yoktur, yaln?zca olaylar?n ahlaksal yorumu vard?r. (?yinin ve Kötünün Ötesinde, madde 108)
* Ahlak, evrensel de?ildir. (Tan K?z?ll???, Madde 139)
* Ahlaka boyun e?me, bir hükümdara boyun e?me gibi kölece ya da ma?rur ya da ç?karc? ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da dü?üncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun e?me asl?nda ahlaksal de?il. (Tan K?z?ll???, Madde 97)
* Ahlak yarg?lar? ve cezaland?rmalar?, daha az s?n?rland?r?lm?? olanlara kar?? (özgür olan bireylere kar??) ruhsal olarak s?n?rland?r?lm?? olan?n gözde intikam biçimidir. (?yinin ve Kötünün Ötesinde, madde 219)
* "Ahlaksal" diye nitelenen yönetmelikler gerçekte, insanlara kar?? olup insanlar?n mutlulu?unu kesinlikle istemezler. Keza bu yönetmelikler "insanl???n mutlulu?u ve refah?" ile ba??nt?l? olmaktan uzakt?r. (Tan K?z?ll???, 108)
* Ahlak, ele?tiren elleri ve i?kence aletlerini kendisinden uzak tutmak için sadece her türlü korku arac?na hükmetmekle kalmaz: Onun güvencesi, kullanmas?n? çok iyi bildi?i bir tür göz boyama sanat?nda yatar: nas?l "co?turulaca??n?" bilir. S?k s?k, tek bir bak??la ele?tirici iradeyi felç etmeyi, hatta kendi taraf?na çekmeyi ba?ar?r. (Tan K?z?ll???, Madde 3)
* Ahlak; uzun, korkusuz bir sahtekarl?kt?r. (?yinin ve Kötünün Ötesinde, madde 291)
* Ahlakl?l?k törelere itaat etmekten ba?ka bir ?ey de?ildir (özellikle art?k de?ildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke de?i?mez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve de?erlendirmelerde bulunmakt?r. Gelene?in emretmedi?i ?eylerde ahlak yoktur. (Tan K?z?ll???, Madde 9) Sadece gelenek oldu?u için bir inanca ba?lanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! - Öyleyse, ahlakl?l???n ön ko?uluna namussuzluk, korkakl?k ve tembellik olmuyor mu? (Tan K?z?ll???, Madde 101)
* Ahlakl?l?k yeni ve daha iyi geleneklerin ortaya ç?kmas?na kar?? direnir: aptalla?t?r?r. (Tan K?z?ll???, Madde 19)
* Ah bu melankoli. ?nsan?n gerçekten bo?ulabilece?i bir deniz var m?d?r?
* Arzular?m?z o kadar ?iddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin : i?te bu , neredeyse ahlak?n tan?m?d?r.
* Ah, buldum onu karde?lerim! ??te, en yüce dorukta kan?yor sevinç p?nar? benim için! Burada, hiçbir ayak tak?m?n?n benimle birlikte içemeyece?i bir ya?am var! Ak???n nerdeyse pek yo?un geliyor bana, ey haz p?nar?! Dolduray?m derken, s?k s?k yeniden bo?alt?yorsun kadehi!
* Ancak hepiniz beni inkar etti?iniz zaman size dönmek isterim. Gerçekten, karde?lerim, o zaman kaybettiklerimi ba?ka gözlerle arayaca??m.O zaman sizleri ba?ka ba?ka bir sevgi ile sevece?im.
* Av ve zafer için tutkuyla donanan görkemli y?rt?c? hayvan, sar???n canavar görmezlikten gelinemez. Bu gizli temel, zaman zaman patlar, hayvan tekrar vah?ete döner. Romal?, Arap, Alman, Japon soylulu?u, Homeros'un kahramanlar?, ?skandinav Vikingleri ... tümü de bu gereksinimi payla??yorlard?.Nereye gitseler arkalar?nda "barbar" kavram?n? b?rakan bu soylu ?rklar, en yüksek kültürlerinde bile, bunun bilinçlili?ini gösteriyor, gururunu ta??yorlard?.
-insanlar do?ar, büyür, ya?ar ve ölürler önemli olan çok ya?amak de?il ya?ad??? sürece fazla bir?eyler yapabilmektir..
* A?k nedir? Yarad?l?? nedir? Hasret nedir? Y?ld?z nedir?" böyle soracakt?r son insan ve k?rpacakt?r gözlerini. O zaman yeryüzü küçülmü? olacakt?r, her ?eyi küçülten son insan onun üzerinden s?çrayacakt?r.Cinsi, toprak piresi gibidir, kökü kurutulamaz; son insan herkesten uzun ömürlü oland?r. "Saadeti biz ke?fettik"- derler son insanlar ve gözlerini k?rparlar.Onlar ya?anmas? güç semtleri terketmi?lerdir: zira hararet laz?md?r ki?iye. Henüz kom?u sevilmektedir, ona sürtünülür. Zira hararet laz?md?r ki?iye. Hasta olmak ve ku?ku duymak günah kabul edilir: sak?narak yürürler. Budalad?r, buna ra?men ayaklar? ta?a sürçen ya da insanlara tak?l?p tökezleyen ki?i. Ara s?ra bir miktar zehir: bu ho? rüyalar gördürür. Ve nihayetinde al?nan fazlaca zehir, huzur içinde bir ölüm temin eder bu da. Hala çal??maktad?r ki?i, zira i? e?lencelidir. Fakat dikkat edilir, e?lencenin ki?iyi tüketmemesine. Art?k ki?i ne zenginle?ir ne de zü?ürt kal?r. Her ikisine de katlanmak güçtür. Kim hükmetmek ister ki art?k? Kim art?k itaat etmek ister? ?kisine de katlanmak güçtür. Çobans?z bir sürü! Herkes ayn? ?eyi ister, herkes birdir: kendini farkl? hisseden, gönüllüdür t?marhaneye. "Bir zamanlar dünyan?n tamam? ç?lg?nd?." -deyip en kurnazlar?, göz k?rparlar.?nsan zekidir ve olup biten her ?eyi bilir: bu nedenle i?nelemelerinin sonu yoktur. ?nsanlar h?r gür halindedir hala, ancak çabuk bar???rlar- aksi takdirde mideleri bozulur.?nsan?n, gündüz için ayr?, gece için ayr?, küçük ?ekerlemeleri vard?r: yine de de?er verirler sa?l??a. "Saadeti biz ke?fettik"- derler son insanlar ve göz k?rparlar...
* Ah!..En yüksek umutlar?n? kaybeden soylular tan?d?m ben.?imdi kara çalmaktalar tüm yüksek umutlar?na. Art?k küstahça ya??yorlar, anl?k hazlar içinde , ve ertesi güne dair hedefleri yok neredeyse..."Ruh , ?ehvettir!" .... böyle derlerdi.Bu s?rada k?r?ld? ruhlar?n kanatlar? ; ?imdi yerlerde sürünüyor ruhlar? ve kirletiyor kemirdi?i her ?eyi.. Bir zamanlar kahraman olmay? dü?ünüyorlard?...?ehvet dü?künüler ?imdi.Kahraman , art?k onlar için bir kasvet ve deh?et!Fakat sevgim ve umudumla sana yemin ederim : terk edip gitme ruhundaki kahraman?!Kutlu tut en yüksek umutlar?!
* Az bilen ve az dü?ünen çok konu?ur.
* Ak?l hastanesini ziyaret etmek, inanc?n ne kadar bo? bir?ey oldu?unu gösterir.
* Ac? çeken dostuna dinlenmesi için yer göster ama dikkat et yatak sert olsun.
* Bar?? zaman?nda sava?ç? kendine çatar.!
* Ba?ar?n?n sonu yaln?zl?kt?r.
* Birini suçlamak üzere ileri uzatt???n elinin 3 parma??n?n seni gösterdi?ini unutma.!
* Benim hayalimdeki a?k, iki insan?n birbirini sahiplenme duygusundan çok daha öte bir ?ey.
* Ba?kalar? yarar?na çok ?ey yap?ld??? için dünya mükemmel de?ildir.
* Beni öldürmeyen her?ey beni güçlendirir.
* Bu dâhil bütün genellemeler yanl??t?r.
* Baban?n gizledi?i ?ey, o?ulda aç??a ç?kar.
* Biz arzulanana de?il arzulaman?n kendisine â????zd?r.
* Bir kez yürünmü? bir yola dü?enlerin say?s? çoktur, hedefe ula?an az ..
* Bütün hedefler yokedilmi?tir.De?er biçmeler birbirlerine kar?? cephe alm??lard?r.
* Bence hayat?n kendisi geli?me içgüdüsü , idame içgüdüsü , güçlerin biriktirlmesi içgüdüsüdür : Güce yönelmenin olmad??? yerde çökü? vard?r.?ddaam ?udur ki, insanl???n yüce de?erlerinde i?te bu yöntem esiktir ; en kutsal isimler alt?nda hüküm süren de?erler , çökü? de?erleri , nihilist de?erlerdir.
* Bizi farkl? k?lan ?ey , tarihte , do?ada veya do?an?n arkas?nda hiçbir Tanr?'y? tan?mamam?z de?ildir. Bizi farkl? k?lan , Tanr? diye hürmet edileni Tanr?'ya benzer bulmamam?zd?r.
* Biz , tekrar ahlaktan ar?t?lm?? olan dünyada ya?amaya cesaret eden az ve çok say?dakiler ; Biz putperestler! ?nanca göre ; Olas?d?r ki biz , pagan inanc?n ne oldu?unu ilk kavrayanlar?z. ?nsan?n kendisi için daha yüksek varl?klar tasarlamas? , lakin O'nu iyinin ve kötünün öte yan?nda görmesi sözkonusudur.Her yüksek olman?n , ahlaks?z olarak takdir etmek mecburiyetinde kal?nmas? sözkonusudur.Biz , "Olimpus"a inan?r?z! Çarm?ha gerilene de?il!
* Bir genci bozman?n en iyi yolu, ona ayn? dü?üneni farkl? dü?ünenden daha çok saymay? ö?retmek.
* Bu dünya ba?lang?c? ve sonu olmayan güçten bir canavard?r.Büyüklü?ün , güç büyüklü?ünün çelikten sabit bir toplam?d?r.O , ne daha büyür ne de daha küçülür.Kendini tüketmez.Tersine sadece de?i?ir ama bütün olarak de?i?mez derecede büyüktür.
* Bak?n! Size "Üstinsan"? ö?retiyorum.Üstinsan yeryüzünün anlam?d?r. ?steminiz desin ki ; Üstinsan yeryüzünün anlam? olacakt?r!
* Ben nerede canl? bir varl?k buyduysam , orada kudrete yönelik iradeyi gördüm.Hizmet edenin iradesinde bile efendi olabilme iradesini gözlemledim.
* Büyük kozmik söylem: "Ben vah?etim, ben kurnazl???m". Bir hatan?n ve tüm ac?n?n sorumlulu?unu üstlenme korkusuyla alay etmek (yarat?c?n?n alay?). -Hiçbir zaman olunmad??? kadar ac?mas?z olmak, vs. -kendi yap?t?ndan tatmin olman?n en üst biçimi; bu biçimi, b?kmadan usanmadan yeniden in?a etmek için parçalar. Ölüm, ac? ve yok olma üzerinde yeni bir zafer.
* Bundan sonraki y?llarda yapaca??m i? iyiden iyiye belirlenmi?ti. Olumlay?c? kesimini bitirmi?tim i?imin. Sözle, eylemle hay?r diyen bölümüne gelmi?ti s?ra. Bunlar da ?imdiye de?in sürüp gelen de?erlerin yenilenmesi, büyük sava?, son karar gününün belirlenmesiydi. Bu arada, bir de yava? yava? çevreme bak?yor, kendime yak?n gördüklerimi, güçlerine dayanarak bu yok etme i?inde bana yard?m? dokunabilecekleri ar?yordum. ??te o günden beri, yaz?lar?m?n her biri bir oltad?r: Kim bilir belki de olta atmakta herkesten ustay?md?r? Oltama hiç bir ?ey tak?lmam??sa suç benim de?il art?k. Bal?k yokmu?...
* Bugüne de?in iyi ve kötü üzerine en berbat dü?ünceler ortaya kondu. Bu, her zaman çok tehlikeli bir ?ey oldu. Vicdan, iyi bir ?öhret, cehennem; durumuna göre polisin bizzat kendisi önyarg?s?zl??a izin vermiyordu ve vermiyor. ??te günümüz ahlak? üzerine, her otorite kar??s?nda al?nan tav?rda oldu?u gibi, dü?ünmemek, pek de konu?mamak gerekiyor. Burada itaat edilir! Dünya var oldu?undan bu yana hiçbir otorite kendisinin ele?tiri konusu yap?lmas?na istekli görünmemi?tir. Hele ahlak? ele?tirmek, ahlak? bir sorun, sorunlu bir ?ey olarak ele almak: Nas?l olur? Bu ahlak d??? de?il miydi -?imdi de?il mi?- Ama ahlak, kendisinden ele?tiren elleri ve i?kence aletlerini uzak tutmak için sadece her türlü korku arac?na hükmetmekle kalmaz: Onun güvencesi, kullanmas?n? çok iyi bildi?i bir tür göz boyama sanat?nda yatar, -nas?l "co?turaca??n?" bilir. S?k s?k, tek bir bak??la ele?tirici iradeyi felç etmeyi, hatta kendi taraf?na çekmeyi ba?ar?r. Onun kendine kar?? tav?r almas?n? ba?ard??? durumlar da var: Bunun sonucunda irade, t?pk? bir akrep gibi kendini sokar. Ahlak, ta ba?lang?çtan veri ikna etme sanat?ndaki bütün ?eytanl?klar? bilir. Bugün bile onun yard?m?na ba?vurmayan hiçbir konu?mac? yoktur.
* Bir ?eyde ilk olmak isteyene iyi denir.Ama bir ba?kas?ndan önde olmak istemeyene de iyi denir.
* Benim anlatacaklar?m , önümüzdeki iki yüzy?l?n tarihidir.Ben neyin gelece?ini , neyin olaca??n? anlataca??m , "Nihilizmin Yükseli?ini"..Bu tarih ?imdiden anlat?labilir , çünkü zorunlulu?un kendisi burada harekete geçmi?tir.
* Benim dionizik / dionysian kavram?m burada ulu bir fiil oldu.Bununla kar??la?t???nda bütün di?er insani faaliyetler çok zavall? ve göreli kal?r.Bir Goethe , bir Shakespeare , bu muazzam ihtiras ve yükseklikte bir saniye bile nefes alamaz ve Dante , Zerdü?t'le k?yasland???nda basit bir mü'mindir...
* Cins olarak insan her hangi ba?ka bir hayvanla kar??la?t?r?ld???nda , bir ilerleme kaydetmez .Bütün hayvanlar ve bitkiler dünyas? , alçak olandan daha yüksek olana geli?mez.Hepsi ayn? zamanda , birbirinin üzerinde , birbirinin içinden ve birbirine kar?? geli?irler.En zengin ve en karma??k biçimler-çünkü daha yüksek tip sözcü?ü daha ço?unu ifade etmez daha kolay mahvolurlar.Sadece en alttakiler, en a?a??dakiler görünü?te bir ölümsüzlü?ü idame ederler.
* Despotlar, havan?n ahlakl? oldu?u bölgeleri severler. (Tan K?z?ll???, Madde 320)
* Dostuna yatacak yer göster ama dikat et yatak sert olsun!
* Do?rular ve yanl??lar yoktur, sadece yorumlar vard?r.
* Dünyada hiçbir ?ey insan? kin besleme duygusu kadar y?pratmaz.
* Do?runun kay?ts?z ?arts?z dostuna iyi denilir.Ama sayg?nl???n insan?na nesnelerin nurland?r?c?s?na da iyi denilir.
* Daha güçlü olana daha zay?f olan?n hizmet etmesi ; bunun için onu iradesi ikna ederki zay?f olan üzerine hükmetsin.Sadece bu o zevkten vazgeçemez.Nas?l daha küçük olan daha büyük olana kendisini verirse , en küçük olandan zevk ve güç almas? için , t?pk? bunun gibi en büyük olan da kendini kudret u?runa verir , hayat?n? bunun için kullan?r. Bu , en büyük olan?n kendini teslim etmesi , vermesi , onun riziko ve tehlikelerle ölüm için zar atmas?d?r.
* Dü?ününki varolu?un ebedi kum saati defalarca tersine , bir daha tersine çevrilip duruyor.Her seferinde siz de , ben de , içindeki her zerrede sürekli tersine çevriliyoruz ... Zaman ezeli ;zaman sonsuza dek uzan?yorsa , olabilecek her ?ey , zaten daha önce olmu? de?ilmidir??uanda geçen her ?ey daha önce de ayn? ?ekilde geçmi? de?ilmidir?...Zaman?n hep varoldu?unu , sonsuza dek geriye uzand???n? dü?ünün..Böyle sonsuz bir zamanda , dünyay? olu?turan bütün olaylar?n yeniden bir araya geli?leri, sonsuz kereler kendilerini yinelemeleri demek olmuyor mu?
* Dionizik kelimesinin manas? ?udur : Birli?e itilim duygusu , ki?ili?in, günlük olan?n, toplumun ötesine, geçicilik uçurumunun ötesine uzanmak: Karanl?k, daha dolu, daha de?i?ken hallere do?ru, ihtirasl?, ac?l? dolup ta?ma; hayat?n topyekün karakteri olan, hep ayn? kalan, ayn? derecede güçlü, haz dolu olan?n vecd ile onanmas?, hayat?n en korkunç ve ?üpheli niteliklerini kutsay?p iyi gören, ne?e ve elemin, panteistce birlikte kabülü; ço?almaya, verimlili?e, tekerrüre, ebedi istem; yaratman?n ve yoketmenin zorunlu birli?i duygusu.
* Dünya bana bir Tanr?`n?n bulu?u ve rüyas?ym?? gibi görünüyor. Dünya can? s?k?lm?? bir Tanr?`n?n gözleri önündeki boyal? buharlara benziyor. ?yi ve Kötü, mutluluk ve ac? ve sen ve ben, benim için bir yarat?c?n?n gözlerinin önündeki boyal? buharlard?r. Yarat?c? gözlerini kendi üstünden çekmek istiyordu ve dünyay? yaratt?. Ac? çeken birisi için gözlerini kendi ac?s?ndan ba?ka bir yere çevirebilmek ba? döndürücü bir mutluluktur.
* Daima daha temiz, daima daha uzak olarak dü?ünülen bir tanr? ile daima daha günahkâr insan aras?ndaki ayr?l???n yaratt??? gerginlik, insanl??a zorla kabul ettirilen en büyük kuvvet s?navlar?ndan biridir. Günahkârlar için Tanr? sevgisi bir mucizedir. Yunanl?lar tanr?sal bilgi ile insan bilgisizli?i aras?nda niçin böyle bir gerginlikle kar??la?mad?lar? Bu iki uçurumu birle?tiren köprüler, var olmayan yeni yarat?klar olsalar gerek (Melekler mi? Vahiy mi? Tanr?`n?n O?lu mu?)
* Damlar?n üstünde yükselen kuleleri görmek için , ?ehri terk etmen gerekir.
* Deneme ve sorgulama olmu?tur tüm yolculuklar?m.
* Egoizm asil bir ruhun temelidir.
* Ebedi gerçeklik olmad??? gibi, mutlak do?ru da yoktur.
* En insani davran??, bir insan?n utan?lacak duruma dü?mesini önlemektir.
* En gizliler!, en güçlüler!, en korkusuzlar!, en yar?gecemsiler!, bir ???k istermisiniz? Bu dünya kudrete yönelik iradedir. Bunun d???nda hiçbir ?ey de?ildir. Bizzat sizde kudrete yönelik iradesiniz. Bunun d???nda hiçbir ?ey de?ilsiniz!
* E?er müslümanl?k, hristiyanl??? küçümsüyorsa bunu yapmakla binlerce kez hakl?d?r. Çünkü müslümanl?k insana de?er verir.
* Ey büyük y?ld?z!Ayd?nlatt?klar?n olmasayd? nice olurdu mutlulu?un.
* Fatihler ?ansa inanmaz.
* F?rt?nay? getiren en derin ve yumu?ak sözlerdir.
* Felsefe, yaratman?n anlam?n? kavramaya çal??an bir ak?md?r.
* Felsefeyi tehlikeli hale getirece?iz, felsefi bilgiyi de?i?tirece?iz, ya?am için bir tehlikeli olan bir felsefeyi ö?retece?iz: Ya?ama bundan daha iyi nas?l hizmet edebiliriz? Bir fikir insanl??a ne kadar pahal?ya mal olursa, o kadar de?erlidir. "Tanr?", "Vatan", "Özgürlük"; fikirleri için kendini kurban etmekten çekinmiyorsa, tüm tarih bu tür kurban etmeleri çevreleyen dumandan ibaretse, "Tanr?", "Vatan", "Özgürlük"; gibi bu popüler kavramlar kar??s?nda "felsefe" kavram?n?n üstünlü?ü, felsefenin onlardan daha pahal?ya mal olmas?, onlar?nkinden daha büyük k?y?mlar? gerektirmesi d???nda nas?l kan?tlanabilir?
* Gerçe?in dü?man? tabular ve inançlard?r.DÜ?ÜNÜN..
* Gelenek nedir? Bize yararl? olan ?eyleri emretti?inden dolay? de?il, bize emretti?inden dolay? itaat etti?imiz yüksek bir otoritedir. (Tan K?z?ll???, Madde 9)
* Geli?tirmi? oldu?umuz tüm de?erler, dünyan?n gerçek do?as?n? görmemizi engellemek amac?yla geli?tirilmi? araçlardan ba?ka hiçbir ?ey de?ildirler.
* Gerçek erdem, yaln?zca aristokrat az?nl?k içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.
* Gerçek ve büyük ba?ar?lar mutlulukla tan??amaz.
* Her ?eyi bilen ve her ?eye kadir olan bir tanr? ve amac?n?n yarat?klar? taraf?ndan anla??lmamas?na çal??an bir tanr?... iyiliklerin tanr?s? olabilir mi? Sanki insanl???n selameti için sak?ncas? yokmu? gibi, say?s?z ?üpheyi ve tereddüdü binlerce y?l boyunca ya?at?p sürdüren tanr?, buna kar??n gerçekte yan?lman?n korkunç sonuçlar?n? belirsiz bir ?ekilde vaat etmiyor mu? O, insanl???n nas?l da hakikat u?runa ac? çekti?ini, hakikate sahip olsa da iyice görebilseydi, gaddar bir tanr? olmaz m?yd?? - Ama belki yine de bir iyilikler tanr?s?d?r... ve sadece kendini daha aç?k ifade edemiyor! (Tan K?z?ll???, Madde 91)
* Hayat; kendisini alt edenindir.
* Hayvanlar? ahlaksal yarat?klar olarak görmeyiz. Ama siz hayvanlar?n bizi ahlaksal yarat?klar olarak gördüklerini mi san?yorsunuz? - Konu?abilen bir hayvan ?öyle demi?: "?nsanc?ll?k, en az?ndan biz hayvanlar?n ac?s?n? çekmedi?i bir önyarg?d?r." (Tan K?z?ll???, Madde 333)
* Hayat bir ne?e p?nar?d?r.Lakin ayak tak?m?da içince tüm p?narlar zehirlenir, bozulur.Ben temiz ?eyleriseverim , fakat s?r?tkan suratlar? ve pislerin susuzluklar?n? görmeyi asla istemem...Onlar kutsal suyumuzu ?ehvetleriyle zehirlediler.Pis hayallerine zevk diyip , dilide zehirlediler...
* Ho?lanmad???m?z bir dü?ünceyi öne sürdü?ü zaman bir dü?ünürü daha sert ele?tiririz. Oysa, bizi pohpohlad???nda onu daha sert ele?tirmek uygun olacakt?r.
* Hayat?n? tekrar tekrar ayn? hayat? ya?ayacakm??s?n gibi ya?a, istemedi?in bir durumla kar?? kar??ya kalm??san ve buna boyun e?iyorsan, di?er hayatlar?nda da ayn? ?eye boyun e?ece?ini dü?ünerek, sen en güzeli boyun e?me, bu böyle gitmez; bir ?eyi çok mu istiyorsun, ama buna cesaret edemiyor musun, di?er hayatlar?nda da bu ?eyi çok isteyip hiç bir zaman cesaret etmedi?in için ula?mayacaks?n, o yüzden sen en güzeli a? kendini, yap yapmak istedi?ini ki sonunda en mutlu ?ekilde ya?ayabilece?in bir k?s?r döngü olu?turabilmi? ol.20 Nisan 2008
* Hepimiz bazen birileriyle o kadar yak?nla??r?z ki dostlu?umuzu ya da karde?li?imizi hiçbir ?ey engellemiyormu? gibi görünür, bizi ay?ran küçücük bir köprü vard?r, hepsi o kadar. Ama tam sen bu köprüye ad?m atacakken sana ?u soruyu sorsam :"bu köprüyü geçip bana gelir misin?" ??te o anda art?k bunu istemeyiverirsin, sorumu tekrarlasam öylece suskun kal?rs?n. O andan itibaren aram?za da?lar ve azg?n nehirler girer, bizi ay?ran ve birbirimize yabanc?la?t?ran duvarlar bitiverir önümüzde ve bir araya gelmek istesek de art?k yapamay?z. Ama o küçücük köprüyü dü?ündü?ünde sözcüklere s??mayacak kadar büyüyüverir gözünde; yutkunur ve ?a?ar kal?rs?n... 12.Mart.2008
* Iss?z ve yorucu doruklar? sevenlerin kanatlar? olmal?d?r!
* ?nsan?n kendisi, onun en büyük hatas?yd?: kendisine bir rakip yaratm??t?; bilim, insan? Tanr?salla?t?r?r- insan bilimselle?ince rahiplerin ve tanr?lar?n i?i biter!-
* ?nsano?lu hayatta o kadar ac? çeker ki, canl?lar aras?nda yaln?z o, gülmeyi icat etmek zorunda kalm??t?r.
* ?çine koyacak bir ?eyiniz varsa, bir günün bin cebi vard?r.
* ?nsan da a?aca benzer, ne kadar yükse?e ve ????a ç?kmak isterse, o kadar yaman kök salar yere, a?a??lara, karanl?klara, derinli?e, kötülü?e.
* ?nsan?n ve insanl???n tarihi bilinmez olarak seyreder.Ama ideal hayaller ve onlar?n tarihi , bize geli?menin kendi gibi görünmektedir.
* ?nsan öyle bir iptir ki hayvanla insanüstü aras?na gerilmi?tir.Uçurum üstünde bir ip.
* ?nsanl???n içinde müthi? bir güç , kendini de?arj etmek , yaratmak istemektedir.
* ?nançlar hakikat dü?manlar? olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
* ?nsana göre maymun nedir? Gülünecek bir ?ey ya da ac? bir utanç...??te üstinsana göre de insan aynen böyle olacak ; Gülünecek bir ?ey ya da ac? bir utanç!
* ?radenin tatmini de?ilidir zevkin sebebi..Tersine irade ileriye gitmek ister ve kendine engel olan her ?eyin üstesinden gelmeye çal???r.Zevk hissi düpedüz iradenin tatminsizli?inden ortaya ç?kar.Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ula?amamas?d?r.
* ?yi olan nedir?
-Kudret hissini , kudret iradesini , insan?n içindeki kudreti yükselten her ?ey!
Kötü olan nedir?
-Zaaftan ç?kan her ?ey!
* ?nsandaki güçlü ve ulu olan her ?ey insanüstü ve d??sal olarak dü?ünüldü.?nsan kendini çok küçümsedi.Kendindeki iki yan? birbirinden ayr? iki alana böldü insan ; De?ersiz ve güçsüz yan? ile güçlü ve ?a??rt?c? yan?n?..?lkine insan dedi , ikincisine ise Tanr?!
* ?yi huylu insana, mücadeleden kaçana iyi denir.Ama sava?ç? olana da ve zaferi tutkuyla isteyene de iyi denir.
* ?nsanlar?n bir ?eyleri var ki , gurur duyuyorlar onunla.Ne diyorlard? , onlar? gururland?ran ?eyin ad?na ? E?itim diyorlar ; kendilerini keçi çobanlar?ndan ay?rt eden ?eymi? bu!
* ?radenin temini de?ildir zevkin sebebi.Tersine irade ileriye gitmek ister ve o engel olan her ?eyin üstesinden gelmeye çal???r.Zevk hissi , düpedüz iradenin taminsizli?inden kaynaklan?r. Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ula?amamas?d?r.

#2866

 
© 2015
AŞK