Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Friedrich Nietzsche Sözleri

Yokluk büyük varl?kt?r azizim, yeter ki fark edebilesin.

Ac?lar?n bölü?ülmesi de?il, sevinçlerin bölü?ülmesidir dostlu?u yaratan.

Ki?i, ???g?n? karartmay? bilmelidir, böceklerden ve hayvanlardan kurtulmak için.

Kimine göre yaln?zl?k, hasta ki?inin kaç???d?r; kimine göre de, hasta ki?ilerden kaç??t?r.

Fatihler ?ansa inanmaz.

En iyisi, sevinmeyi ö?renelim; böylece ba?kalar?na ac? vermeyi ve ac?lar? dü?ünmeyi unuturuz.

F?rt?nay? getiren en derin ve yumu?ak sözlerdir.

Bir dost kimdir? Öteki bendir.

Hayat; kendisini alt edenindir.

Ba?ar?n?n sonu yaln?zl?kt?r.

Az bilen ve az dü?ünen çok konu?ur.

Sevgi, insan?n ?eyleri en olmad?klar? gibi gördü?ü durumdur.

Sezmekte. ve susmakta. Usta olmakt?r dost.

Körleri de görür k?lacak harflerim vard?r benim.

Bir ?eyde ilk olmak isteyene iyi denir. Ama bir ba?kas?ndan önde olmak istemeyene de iyi denir.

Ya?arken ya?ay?n! insan ya?am?n? tamamlay?p öldü?ü zaman, ölüm ta??d??? deh?eti yitirir. insan do?ru zamanda ya?amazsa, asla do?ru zamanda ölemez!

Gür irmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakil ve çali çirpiyi da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayi.

Yanl?zl???na kaç dostum:görüyorumki her yan?n? a??l? sinekler sokmu?. sert sa?lam bir havan?n esti?i yere kaç!yaln?zl???na kaç.

?flah olmazlara hekim olunmaz !

En ba???lanamaz yan?n bu i?te; gücün var ve hükmetmek istemiyorsun.

Her al??kanl?k elimizi daha becerikli, akl?m?z? ise daha beceriksiz hale sokar.

Siz hepiniz, delicesine çal??may? ve h?zl?, yeni, yabanc? olan? sevenler -kendinize katlanam?yorsunuz! Sizin çal??kanl???n?z bir kaç??t?r ve kendi kendini unutma istemidir.

Utançla, ba?l?l?klar?n?n e?ri bakan gözlerini görmektense, bir utanmaz? görmeyi ye?lerim !

Y???ndan olan bele? ya?amak ister. Tat veremedi?in yerde tat almak istememelisin...

Kar??na ç?kabilecek en kötü dü?man, her zaman sen kendin olacaks?n; sen kendin pusuda bekleyeceksin kendini.

Ahlak, ta ba?lang?çtan beri ikna etme sanat?ndaki bütün ?eytanl?klar? bilir. Bugün bile onun yard?m?na ba?vurmayan hiçbir konu?mac? yoktur.

Bir ?ey'den ho?lanmaktan söz edilir, asl?nda do?rusu; bu ?ey arac?l???yla kendinden ho?lanmakt?r.

Birçok ?eyi yar?m yamalak bilmektense, hiç bilmemek daha iyidir! Ba?kalar?n?n dü?ünceleriyle bilgelik etmektense, kendi hesab?na delilik etmek daha iyidir !

Dünyan?n en yüce taht?na da ç?ksan?z, oturaca??n?z yer, kendi k?ç?n?z?n üstüdür.

Tanr?lar yaln?zca korku yüzünden icat edilmi? de?ildir: Kudret duygusu dü?sel hâle geldi?i zaman, varl?klar yaratarak rahatl?yordu.

En yüce da?lar en derin denizlerden ç?km??t?r; en derin ac?lardan do?ar, en derin sevinçler.

Unutun kederden oflay?p puflamay? ve tüm ayaktak?m? üzüntülerini! Da? ma?ralar?ndan kopan rüzgara benzeyin; kendi çal?p kendi oynamak ister o, ayaklar?n?n alt?nda denizler titrer. Gülmeyi kutsad?m ben; siz daha yüce insanlar, ö?renin gülmeyi!

?nsan diledi?i kadar bilgisiyle ?i?inip dursun, diledi?i kadar nesnel görülsün, bo?una! Sonunda her zaman ancak kendi ya?am öyküsünü elde edecektir.

Durur ve dikkat kesilir: Nedir yan?ltan onu ? Nedir kulaklar?ndan hiç gitmeyen bu u?ultu ? Bir vakitler o zincirlere vurulmu? insan?n iç dünyas?. ?imdi hep zincir ?ak?rt?lar?yla dolu !

Biz, ba?kalar?n?n bize söyledi?i sözde özelliklerimizi devaml? düzenleyen, örten ya da ortaya ç?karan vitrinler gibiyiz. kendimizi kand?rmak için.

Varaca??m ere?ime, ben kendi yolumu yürüyorum; duraklayanlar?n ve geride kalanlar?n üzerinden atlayaca??m. Benim ilerleyi?im, onlar?n bat??? olsun böylece!

Sadece binlerce y?l?n akl? de?il, ç?lg?nl??? da patlak verdi üstümüzde. Tehlikelidir mirasç? olmak.

Kuvvetinizi a?acak kadar erdemli olmay?n ! Ve olas?l???n d???nda ?eyler istemeyin!

?nsan y???nlar?n?n davran?? biçimlerini önceden kestirmek için, onlar?n güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.

A??k seven ki?i de?ildir, sevdi?i ki?inin mutlak sahibi olmaya çal??and?r.

Ya?am? anlamaya ba?lad???n and?r durabilmek ayak üstünde. Sorun bu zaten, ba?kas?yla olmak, ba?kas?n?n olmak de?il. Kendi ba??na ba?kas?yla , ba?kas?yla kendin olmak.

Pek çok ?eyi azar azar bilmektense bir ?eyi tam olarak bilmek daha iyidir.

?nsan s?k? tutmal? yüre?ini; çünkü gitmesine izin verirse, çok geçmeden akl? da gider pe?inden.

?nsanlar ?????n çevresinde topla??rlar daha iyi görmek için de?il daha iyi par?ldamak için.

En derin yaralarla ba?lar en derin gülücükler. En yüksek uçurumlardan dü?erken ö?renirsin uçmay?. En derin denizlerde bo?ula bo?ula becerirsin tek bir nefesle ya?amay?.

Ortak olabilenin de?eri daima azd?r. Büyük ?eyler, büyük için kalacak; uçurumlar, derin olanlar için; incelikler ve ürpermeler incelmi?ler için; k?saca, tüm, pek az bulunanlar, pek az bulunanlar için.

Bu adam bu davan?n çürük oldu?unu görüyor ama inat olsun diye vazgeçmiyor ondan; fakat sadakat ad?n? veriyor bu hale.

Söz dinleyen, kendini duymaz !

A?k?nla git yaln?zl???na ve yarat???nla git, karde?im; adalet, ancak çok sonra aksayarak gelecektir ard?ndan.

Severim gözü pekleri; ama yeterli de?ildir k?l?ç ustas? olmak darbeyi kime vuraca??n? da bilmeli!

Deha sahibi insan, en az?ndan iki ?eye daha sahip de?ilse, hiç çekilmez. Dünyayla bar???k olmak, safl?k...

Kendimiz hakk?nda çok konu?mak, kendini gizlemenin bir yolu da olabilir.

Yasaklanm?? olana eri?mektir amac?m?z. Felsefem bu parolayla birgün üstün gelecek; çünkü ?imdiye dek, kural olarak, yaln?z do?rular? yasaklad?lar!

Ya?am?n k?y?s?na yakla?anlar onu daha iyi tan?rlar.

Yalvar?r?m karde?lerim, dünyaya ba?l? kal?n; size "dünyadakinden daha üstün umutlardan" söz edenlere inanmay?n! Bilerek ya da bilmeyerek, sizi zehirliyorlar onlar.

Ya?amak ?çin Bir "Neden"i Olan, Her Türlü "Nas?l"a Dayanabilir.

Benim sevdi?im insan, ruhu kendini harcayan, te?ekkür beklemeyen ve geri vermeyendir: çünkü o, hep arma?an eder ve kendini esirgemek istemez.

?nsan, a?a?? gördü?ü sürece de?il, yaln?zca e?it ya da yüksek gördü?ünde nefret eder.

Asl?nda biz tüm kalbimizle sadece bir tek ?eyle ilgileniyoruz "eve bir ?eyler götürmekle". Bunun d???nda hayatla, ya?ananlarla" ilgili olanlar hangimiz bunlar için yeterince ciddiyete sahibiz? Ya da zamana? Bu tür ?eylerle korkar?m ki hiçbir zaman tam olarak "ilgilenmedik": Yüre?imiz orada de?il i?te-hatta kula??m?z bile!

Eylem ve vicdan genellikle uyu?mazlar. Eylem, a?açtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onlar? gere?inden çok olgunla?maya b?rak?r, taa ki yere dökülüp ezilinceye kadar.

?yi oldu?un için herkesin sana adil davranaca??n? beklemek; Vejeteryan oldu?un için, Bo?an?n sald?rmayaca??n? dü?ünmeye benzer.

Tela? evrensel, çünkü herkes kendinden kaçma halinde.

Korkarak ya?arsan, Yaln?zca hayat? seyredersin.

E?er hizmetkâr olacaksan, senin hizmetinden en iyi faydalanacak olan? bul!

?yi nedir ?' diye soruyorsunuz. Cesur olmak iyidir ! B?rak?n küçük k?zlar, Ayn? zamanda hem güzel, hem de dokunakl? olmak iyidir, ' desinler.

Ac? çeken birisi için, gözlerini kendi ac?s?ndan ba?ka bir yere çevirebilmek ba? döndürücü bir mutluluk olmal?.

?nsanl??? düzeltmek, herhalde benim vadedece?im en sonuncu i? olurdu. Yeni putlar dikmiyorum ben; Putlar? devirmek zanaat?m as?l bu benim.

Öyle bir hayat ya?ad?m ki, son yolculuklar? erken tan?d?m. Öyle çok de?erliymi? ki zaman, Hep acele etmem bundand? , Anlad?m. ?nsan, bir an önce karga?as?n?, kendine anlam veren bir düzene çevirmezse, y?ld?z do?urtamazsa karanl???na, yok olacakt?r.

Seni övdükleri sürece, kendi yolunda gitti?ini sanma sak?n; ba?kas?n?n yolunda gidiyorsun.

K?yamete kadar olmak, dü?ünmek, ya?amak tut beni s?ms?k? kollar?nda verecek ba?ka mutlulu?un yoksa, ac?lar?n? ver bana...

?nsan en cesur hayvand?r; cesaretiyle yenmi?tir her hayvan? zafer ç??l?klar?yla yenmi?tir her ac?y?; ama insan?n ac?s? en derin ac?d?r.

?nsanlar?n ço?unda entelektüel vicdan eksiktir.

Ceza insan? e?itmez, sadece evcille?tirir.

Bir de bedel ödensin istiyorsunuz, siz erdemliler! Erdem için ödül, yeryüzü için cennet ve bugününüz için sonsuzluk mu istiyorsunuz ? Ve ne bedel, ne de veznedar var diye ö?retti?im için mi öfkeleniyorsunuz bana ?imdi de ?

Derin oldu?unu bilen kimse kolay anla??l?r olmaya cal???r, kalabal?kta derin görünmekten ho?lanan kimse ise anlas?lmaz olmaya cal???r. Kalabal?k dibini göremedi?i herseyi derin san?r cünkü. !

Güçlü bir rüzgârd?r Zerdü?t; ve ?unu ö?ütler dü?manlar?na: Sak?n ha tükürmeyin, rüzgâra kar?? !

Yarat?c?n?n Yolu Üstüne Yaln?zl??a çekilmek mi istersin karde?im? Kendine varan yolu aramak m? istersin? Biraz dur da beni dinle. "Arayan, kolay yiter. Her türlü yaln?zl?k suçtur. " Böyle der sürü. Ve sen sürüdendin uzun bir süre. Sürünün sesi daha sende ç?nlayacak. Ve sen desen: " Art?k sizinle ortak.

Baz? insanlar kendi güne? sistemlerinde ya?arlar; onlar? orada ziyaret etmek gerekir.

Kendi ate?inle yakmaya haz?r olmal?s?n kendini; önce kül olmadan nas?l yeni olabilirsin ki! Sevginle git yaln?zl???na, karde?im, yaratmanla git, do?ruluk ancak daha sonra topallar ard?n s?ra senin. Benim gözya?lar?mla git yaln?zl???na, karde?im. Kendinden öte yaratmak isteyeni severim ben, ve böylece yok olan?.

Herkesin kötü deneyim geçirmi? oldu?u kimselerle deneyimlerim bile, bu kimselerden yanad?r; ben her ay?y? evcille?tiririm, do?ru yola getiririm soytar?lar?.

Yapraklar sarar?yorsa bunda ?ikayet edecek ne var. B?rak dü?sünler ve gitsinler. Hatta onlar?n alt?na sert bir rüzgar üfle. Üfle de bütün sararm?? ve solmu?lar senden daha çabuk uzakla?s?nlar.

Bir ki?i kendi ruhsal kurtulu?unu ciddi bir amaç haline getirdi?inde bile, onun tutkular? ve arzular?da gizlice bundan kendileri için bir avantaj elde etmeyi umar.

Do?ru olmak az kimsenin elinden gelir bu! Elinden gelen, olmak istemez! Ama bu, iyilerin, ba?kalar?na göre, daha az elinden gelir! Ah bu iyiler! ?nsanlar do?ruyu söylemezler hiçbir zaman; bu türlü iyi olmak, ruhun bir hastal???d?r.

Mutluluk hedef de?ildir. Tersine kudret duygusu hedeftir. ?nsan?n ve insanl???n içinde müthi? bir güç kendini de?arj etmek , yaratmak istemektedir. O, hiçbir zaman mutluluk hedefi olmayan patlamalar?n kesintisiz zinciridir.

Kendi alevlerinizde yanmaya haz?r olmal?s?n?z, önce kül olmadan kendinizi nas?l yenileyebilirsiniz.

Ah, ?u sözümü anlayabilseniz: " Her zaman istedi?inizi yap?n ama önce isteyebilen birileri olun! Her zaman, kom?unuzu da kendiniz gibi sevin ama önce, kendini seven birileri olun. "

Vicdanl? ve dürüst olmak, hesapl? olmaktan iyidir. Hesap insan? makam sahibi yapar da, vicdan daha önemli bir i?e yarar, insan? insan yapar.

Dostun biri sana kötülük ederse, ?öyle de: Bana etti?ini sana ba???l?yorum; ama kendine etti?ini, onu nas?l ba???lar?m?

?ki temel sorunu var insanl???n. Adaletsizlik ve anlams?zl?k. Birine kar?? hukuk'u bulduk, di?erine kar?? sanat?. Ama insanlar hukuk'a ula?amad?. Ve sanat insanlara.

Sonraki i?im dü?ünmek oldu. Kendimi onsuz dü?ünmek. Anlatabiliyor muyum..?

Nerededir güzellik ? Tüm istemimle istemek zorunda oldu?um yerdedir; sevmek ve yok olmak istedi?im yerdedir, sadece bir imge olarak kalmas?n diye.

Bir ?ey bizim için saydamla?m??sa, bize art?k direnemeyece?ini san?r?z ve sonra içine do?ru bak?p gördü?ümüz ?eyin içinden geçemedi?imiz için ?a??r?r?z! Bu bir sine?in her cam pencerenin önünde dü?tü?ü ahmakl?k ve ?a?k?nl???n t?pk?s?d?r.

Oysa günün birinde yaln?zl?k yoracak seni, Günün birinde gururun iki büklüm olacak ve cesaretin k?r?lacak. Yaln?z?m" diye hayk?racaks?n günün birinde. Kendi ululu?un bile bir hayalet gibi korkutacak seni. Her ?ey sahte ! diye ba??racaks?n günün birinde... Yaln?z ki?iyi öldürmeye çal??an duygular vard?r; Öldürmeyi ba?aramazlarsa e?er, Onlar?n ölmesi gerekir. Peki, gücün yetiyor mu buna? Katil olmaya?

Art?k bana verecek mutlulu?un kalmad? m?, ne ç?kar! Ac?lar?n var daha.

Güzeldir kar??l?kl? susmak Daha güzeli de gülü?mek.

Dünya dedi?iniz ?eyi, önce siz yaratmal?s?n?z; bizzat sizin akl?n?z, sizin imgeniz, sizin sevginizde ?ekil bulmal? o !

Anar?i ça??na giriyoruz: fakat bu ça? ayn? zamanda en ak?ll? ve en özgür bireyliklerin ça??d?r. Dü?üncenin görülmedik gürbüzlü?ü gittikçe artmaktad?r. O zamana dek töre ve ilk ahlâk?n önledi?i, dehan?n ça??d?r bu.

Her zaman ilk olmak, di?erlerinin önüne geçmek istiyorsun; kimse sevmeyecek senin k?skanç gönlünü, dostundan ba?ka !

Kimin az mülkü varsa, o daha az ba?kalar?n?n mal? olur; ?an olsun küçük yoksullu?a!

Bir insan, kirli dü?üncelere sahip oldu?u için utanmaz. Bir ba?kas?n?n, o kirli dü?üncesini bilme ihtimali utand?r?r.

Ço?u insan art niyetli olamayacak kadar kendisiyle me?guldür.

Yi?itlik; en büyük korkunun ve en büyük ümidinin üstüne üstüne gitmektir..

Ey insan ! Kulak ver ! Derin geceyar?s? ne söyler ? Uyudum, uyudum, uyand?m derin rüyalardan: Derindir dünya. Daha derindir gündüzün dü?ündü?ünden.

Arzular?m?z o kadar ?iddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin: i?te bu, neredeyse ahlak'?n tan?m?d?r.

Güçlü bir umut, ya?am için, ortaya ç?km?? herhangi bir tek gerçek mutluluktan çok daha büyük bir uyar?c?d?r.

Tek bir ?ey olabilmek, tek bir ?eye varabilmek için çok yerde, çok ?ey olmak, bu bendeki sagduyudur.

Ki?io?lu da a?aca benzer, ne denli yükse?e ve ????a ç?kmak isterse, o denli kök salar yere, a?a??lara, karanl??a, delili?e, kötülü?e.

Durur ve dikkat kesilir: Nedir yan?ltan onu ? Nedir kulaklar?ndan hiç gitmeyen bu u?ultu ? Bir vakitler... o zincirlere vurulmu? insan?n iç dünyas?... ?imdi hep zincir ?ak?rt?lar?yla dolu !

Kad?n henüz yatk?n de?ildir dostlu?a. Ama söyleyin bana, siz erkekler, hanginiz yatk?ns?n?z ki dostlu?a? Ah erkekler, sizin yoksullu?unuz ve gönlünüzün cimrili?i ! ... Sizin dostlar?n?za verdi?iniz kadar?n?, ben dü?man?ma veririm ve yoksul da da dü?mem bu yüzden. Arkada?l?k var; dostluk da olsun !

Sevdi?iniz insanlar? dü?ünüyorsunuz, ama daha derine inin, sonunda sevdi?inizin onlar olmad???n? göreceksiniz, siz bu sevginin içinizde yaratt??? duygular? seviyorsunuz.

Erkeklik azd?r burada; bu yüzden erkekle?iyor, kad?nlar?. Çünkü yanl?zca erkek olan kurtaracakt?r kad?ndaki kad?n?.

Sizin kökeniniz , nereden geldi?iniz de?ildir. Bundan sonra onurunuzu olu?turan , tersine nereye gitti?inizdir.

Elimizde bir çiçek varken gözümüze yaln?zca dikenleri görünür, uzaklarda ise bir diken vard?r ; gözümüz hep çiçe?ini görür ...!

?nsan unutmay? bir türlü ö?renemeyip de hep geçmi?e ba?l? kald??? için ?a?ar durur kendi kendine de: ?stedi?i kadar ileri ve çabuk yürüsün, zinciri ile birlikte yürür, h?zla ak?p geçen olaylara ba?l?d?r gene de.

Bana yalan söylemi? olman de?il, art?k sana inanmamam sars?yor beni...

Bu muydu, ya?am? diye sormak istiyorum ölüme. Pekâla ! Bir kez daha !

Delili?ini topluma kabul ettirebilene dahi derler; ben ettiremedim, , , t?marhanede...yim... güldüler. "Akl?n fazlas? cehennem" dedim, , , güldüler. "Her çocuk Tanr?'n?n gönderdi?i bir peygamberdir ve unuturuz büyüyünce peygamber oldu?umuzu, gider bir ö?retmen oluruz, i?çi, mühendis, memur" dedim, güldüler. ?ehir cereyan?na ba?lad?lar beni... güldüler ...

Uzaktakine ve gelecektekine duyulan sevgi daha yücedir yak?ndakine duyulan sevgiden; davalara ve hayaletlere duyulan sevgi, daha yücedir insanlara duyulan sevgiden.

Bilgi ermi?leri olmak elinizden gelmiyorsa, hiç degilse bilgi sava?ç?lar? olun.

Kendini a?a??layan ki?i, yine de a?a??layan biri olarak kendine sayg? duyuyordur.

Geçmi?i de?il de, gelece?i kutlamak, gelece?in mitoloji masal?n? bulmak: ??te her ?eyden önce önemli olan budur.

Ben nerede canl? bir varl?k buyduysam , orada kudrete yönelik iradeyi gördüm. Hizmet edenin iradesinde bile efendi olabilme iradesini gözlemledim.

Her yerimi a??l? sinekler sokmu?, h?nz?rl???n nice damlalar?yla bir ta? gibi oyulmu?, öylece otururdum onlar?n aras?nda. Hele kendilerine iyiler diyenlerin, en a??l? sinekler olduklar?n? gördüm: onlar tam bir suçsuzluk içinde sokarlar, tam bir suçsuzluk içinde yalan söylerler.

Kimse bir ö?retiyi öyle kolayca, yaln?z insanlar? mutlu ya da erdemli k?ld??? için do?ru saymaz. Mutluluk ve erdem birer gerekçe olamazlar.

Ortak olabilenin de?eri daima azd?r. Büyük ?eyler, büyük için kalacak; uçurumlar, derin olanlar için; incelikler ve ürpermeler incelmi?ler için; k?saca, tüm, pek az bulunanlar, pek az bulunanlar için.

Ahlaki yarg?lama ve mahküm etme, dar kafal?lar?n, onlar kadar dar kafal? olmayanlardan intikam almak için, en çok sevdikleri yoldur ve ayn? zamanda da : do?a onlara bu kadar az ak?l ba???lad??? için, bir çe?it tazminat ve asil olmak f?rsat?d?r. Kötü niyet, ruhanile?tirir.

Günahtan kurtuldu?una inanmak mutluluk veriyorsa, bunun için gerekli olan, insan?n günahkar olmas? de?il, kendini günahkar hissetmesidir.

Kendi sava??n?z? açmal?s?n?z, kendi dü?üncelerinizin u?runa. Dü?ünceleriniz yenilse bile, dürüstlü?ünüz zafer ç??l?klar? atmal?d?r bunun için.

Ben bir seyyah?m ve bir da?a t?rman?c?y?m diyordu kendi kendine, Ovalar? sevmem ve öyle görünüyor ki bir yerde uzun zaman sakin oturamam. Ba??ma kader ve ya?ay?? olarak ne gelirse gelsin;Onda daima bir gezinme ve bir t?rman?? vard?r. Çünkü sonuçta insan, ancak kendi hayat?n? ve kendi içini ya?ar.

Do?aya her türden ayk?r?l?k, günaht?r. En günahkar insan, rahiptir; o, do?aya ayk?r?l??? ö?retir. Rahibe gösterilecek olan, nedenler de?ildir, t?marhanedir.

Kimilerinin ba??na gelen, define aray?c?lar?n?n ba??na gelene benzer: Ba?ka ruhlarda gizli kalm?? bir ?eyi tesadüfen ke?fedip, bundan genellikle ta??mas? çok zor olan bir bilgi edinirler! ?nsan duruma göre ya?ayanlar? ve ölüleri bir ölçüde iyi tan?yabilir, onlardan ba?kalar?na bahsetmeyi içinden naho? bulabilir: Her kelimede dü?üncesizlik edece?inden korkar. Bilge bir tarihçinin birdenbire suskunlu?unu dü?ünebiliyorum.

Ancak hepiniz beni inkar etti?iniz zaman size dönmek isterim. Gerçekten, karde?lerim, o zaman kaybettiklerimi ba?ka gözlerle arayaca??m. O zaman sizleri ba?ka ba?ka bir sevgi ile sevece?im.

Kutsal olan gerçekler de?il ki?inin kendi gerçe?i için ç?kt??? aray??t?r. Neysen o ol.

Bir düsmanla sava?arak yasayan kisinin, düsmanini hayatta birakmakta yarari vardir.

Niceleri kendi zincirlerini çözemezler de, dostlar?n?n azatc?s?d?r.

Gerçe?in dü?man? tabular ve inançlard?r. DÜ?ÜNÜN..

Ancak öbürgündür benim olan. Kimileri öldükten sonra dogar.

Bir ?ey'den ho?lanmaktan söz edilir, asl?nda do?rusu; bu ?ey arac?l???yla kendinden ho?lanmakt?r.

Her seçkin insan, güdüsel olarak, kalabal?ktan, çokluktan, ço?unluktan kurtuldu?u, onlardan ayr? biri olarak, kural adamlar?n? unutabildi?i, s???naca?? kalesinin ve gizlili?in pe?inde ko?ar.

Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var.

Bir kez yürünmü? bir yola dü?enlerin say?s? çoktur, hedefe ula?an az.

En insani davran??, bir insan?n utan?lacak duruma dü?mesini önlemektir.

Ben bu kulaklara göre a??z de?ilim.

Ak?l hastanesini ziyaret etmek, inanc?n ne kadar bo? bir?ey oldu?unu gösterir.

Hep ö?renci kalan, ö?retmenine borcunu kötü ödüyor demektir.

Ey büyük y?ld?z! Ayd?nlatt?klar?n olmasayd? nice olurdu mutlulu?un.

Kovalamaktan, aramaktan yoruldu?umdan beri bulmay? ö?rendim.

Iss?z ve yorucu doruklar? sevenlerin kanatlar? olmal?d?r!

?nsan dostunu dü?man?ndan daha zor affediyor.

Yüksek sesle konu?anlar ince konular? dü?ünemez.

Gerçek ve büyük ba?ar?lar mutlulukla tan??amaz.

Ac? der: Y?k?l.

Bak?n! Size "Üstinsan"? ö?retiyorum. Üstinsan yeryüzünün anlam?d?r. ?steminiz desin ki ; Üstinsan yeryüzünün anlam? olacakt?r

Kad?nla bulu?maya gitti?inde yan?na k?rbac?n? almay? unutma Gücünü göster. Kad?n yarad?l?? olarak güçlüden ho?lan?r.

K?lavuz ö?rencisine bütün izleri göstermeli ama gidece?i yolu seçmemelidir.

Küçücük ba???larla büyük mutluluklar kazanmak büyüklü?ün bir ayr?cal???d?r.

Yükselmek için yaln?z kendi gücünüzü kullan?n, ba?kas?n?n sizi yükseltmesine f?rsat vermeyin.

?nsano?lu hayatta o kadar ac? çeker ki, canl?lar aras?nda yaln?z o, gülmeyi icat etmek zorunda kalm??t?r.

Günde bir defa olsun gülmeliyiz. Ne?eli olmal?y?z. Sevinci ö?renirsek; Ba?kalar?na ac? vermeyi unutururuz.

Ku? olmayan?n uçurumlar üzerine yuva kurmamas? gerekir.

En yüksek umutlar?n? kaybeden soylular tan?d?m ben. Ruh , ?ehvettir! böyle derlerdi. Bu s?rada k?r?ld? ruhlar?n kanatlar?; ?imdi yerlerde sürünüyor ruhlar? ve kirletiyor kemirdi?i her ?eyi. Bir zamanlar kahraman olmay? dü?ünüyorlard?. ?ehvet dü?künüler ?imdi. Kahraman, art?k onlar için bir kasvet ve deh?et! Fakat sevgim ve umudumla sana yemin ederim: terk edip gitme ruhundaki kahraman?! Kutlu tut en yüksek umutlar?!

Neden'i olan nas?l'a katlan?r.

Umut sadece eziyetin süresini art?r?r.

Uçmay? ö?retemedi?inize dü?mesini ö?retin.

Ümit kötüdür i?kenceyi uzat?r.

Gerçek seçim, yaln?zca gerçe?in ????? alt?nda filizlenebilir.

Ölüm güç bir ?eydir. Ölümün son iyili?i, bir daha ölümün olmamas?d?r.

Bütün yarg?layanlar?n gözünde bir cellat bakar.

Neysen o ol.

Bu muydu ya?am hadi öyleyse bir kez daha.

En kof ceviz dahi k?r?lmak istiyor.

Yarat?c?l?k ve ke?if ac?da ve yaln?zl?kta sakl?d?r.

?üphe degil, kesinliktir insan? deli eden.

Yüksek dagda buz içinde gönüllü ya?amakt?r felsefe.

Yine de en çok çiy damlas?, en sessiz gecede dü?er, bilirim.

Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünürüz.

Baz? s?rlar vard?r yaln?z dostlara anlat?lacak. Baz? s?rlar vard?r dostlara bile anlat?lmayacak. Baz? s?rlar vard?r kendimize bile aç?klanmayacak..

Çok derin de?il. Bir meseleyi tüm derinli?i ile kavrayan insanlar, ona çok ender olarak daima sad?k kal?rlar. Onlar derinli?i ayd?nl??a ç?kard?lar: Ayd?nl?kta görülebilecek daha kötü ?eyler vard?r.

Bir insan yo?un ve k?l? k?rk yararak dü?ündü?ü zaman, sadece yüzü de?il gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür. ??te benim filozof denince anlad???m ?ey: varl???yla her?eyi tehlike içine sokan korkunç bir patlay?c?.

Bir derin kuyuya benzer yaln?z. Ta? atmak kolayd?r içine: ama bu ta? dibe inecek olursa, deyin bana, kim ç?karabilir.

. Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitab? okuyaca??n? sormak kadar ahmakl?kt?r.

Sanki tüm hayat?m boyunca yanl?? melodiyle dans etmi? gibiyim.

Ya?ama kar?? sorumlulu?umuz daha yücesini yaratmakt?r. Daha alça??n? de?il.

Kendi omuzuna t?rman. Ba?ka nas?l yükselebilirsin ki!

Ta? ve sopa kemiklerimi k?rabilir ama ölüm beni incitemez, hiç bir zaman.

Evet yaralanmaz, gömülmez bir ?ey var içimde, kayalar? parçalayacak bir ?ey: Bu benim istemim'dir sessiz ilerler o ve de?i?meden, y?llar boyu.

Gerçek güçlü bir yeldir. Zerdü?t bütün düzlülükler için ve bütün dü?manlar?na, bütün tükürenlere ve kusanlara : 'Yele kar?? tükürmekten kaç?n?n?z.

Ebedi gerçeklik olmad??? gibi, mutlak do?ru da yoktur.

Beni öldürmeyen her?ey beni güçlendirir.

Deneme ve sorgulama olmu?tur tüm yolculuklar?m.

Egoizm asil bir ruhun temelidir.

?çine koyacak bir ?eyiniz varsa, bir günün bin cebi vard?r.

Bizi ?slah edebilecek tek ?ey nedir ? Kusursuzu görmek...

Do?rular ve yanl??lar yoktur, sadece yorumlar vard?r.

Ac? çeken dostuna dinlenmesi için yer göster ama dikkat et yatak sert olsun.

Dünyada hiçbir ?ey insan? kin besleme duygusu kadar y?pratmaz.

Size Gül Bahçesi vadetmiyorum! Ya?ad???n?z topraklar?n çorak oldu?unu söylüyorum.

Bu dâhil bütün genellemeler yanl??t?r.

Tanr? öldü: insana ac?mas?ndan öldü tanr?.

Tanr? yok, o olsayd? onun ben olmad???ma inanamazd?m.

Uçurumlar? sevenin kanatlar? olmal?.

?nsan, hayvanla Üstinsan aras?na gerilmi? bir iptir, uçurum üstünde bir ip.

Baban?n gizledi?i ?ey, o?ulda aç??a ç?kar.

Kendi sözünü dinlemeyen, buyruk alt?na girer.

Biz arzulanana de?il arzulaman?n kendisine â????zd?r.

?nançlar hakikat dü?manlar? olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.

Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez.

Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.

Erdem uyumu?sa deha zinde kalkar.

Merhameti öldürün.

Zevk hem a?r?l?k, hem kefe, hem tartand?r. Yaz?k o canl?lara ki kavgas?z, a??rl?ks?z, kefesiz ve tart?s?z ya?amak isterler.

Bir kere yanl?? trene bindiyseniz; koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydas? yoktur !

Gerçekte hayat?n anlam? olmasayd? ve bende anlams?z? seçmek zorunda olsayd?m, bence de en seçilesi anlams?zl?k bu olurdu.

Tanr?n?n ölümünü, büyük bir reddedi?e ve kendi üzerimizde sürekli bir zafere dönü?türmezsek, bu kayb?n bedelini ödemek zorunda kal?r?z.

Öldürmeyen ac? beni güçlendirir.

Ruh pe?inde ko?an birinin ruhu yoktur.

Sadece cevaplar?n? bulabilece?imiz sorular? duyar?z.

Varl?k, sonsuz bir yarad?r.

Zorla alabilece?in bir hakk?n, sana verilmesine izin verme.

Bir kurbanin yoldasi o kurbandan daha çok aci çeker.

Kanm??l?klar, yalanlardan daha tehlikeli dü?manlar?d?r.

Alev, baska seyleri aydinlattigi kadar aydinlatmaz kendini. Bilge de böyledir.

Beklemek ahlaks?z k?lar.

Sanat hakikatten daha degerlidir.

Bugüne dek varl?ga kar?? en büyük itiraz neydi? tanr?.

?nsanlar e?it de?ildirler.

Seni seviyorsam sana ne bundan.

Freud'un ya?? olsayd? kendi k?ç?na sürerdi.

Siz yükselmek isteyince yukar? bakars?n?z. Bense a?a?? bakar?m.

Büyük borçlar insanlar? de?er bilmeye de?il, kin besleme?e yöneltir.

Ben, iki insan?n daha yüce hakikat? bulmak için, bir ihtiras? payla?t?g? bir a?k dü?ünüyorum.

Davran??taki co?ku büyüklükten say?lmaz; davran??lara ihtiyac? olan, sahtedir...Bütün göstermelik insanlara dikkat.

Müziksiz hayat hatad?r.

Bütün ça?lar?n insanlar?n?n neyin iyi, neyin kötü, neyin övgüye de?er ve neyin yergiye lay?k oldu?unu bildiklerine inand?klar? konusunda bilgeler do?ru bir yarg?da bulunmu?lard?r. Ama, biz ?imdi geçmi?te herhangi bir zamandakinden daha iyi biliyoruz, görü?ü, bilgelerin bir önyarg?s?d?r.

Kendini bilgiye adayan için yaln?zca dü?man?n? sevmek yetmez; dostunada kin duyabilmelidir.

?nsan ölümü nas?l kar??layaca??na karar vermek zorundad?r.

Ümit mi? Ümit en son kötülüktür..! Ümit kötülüklerin en kötüsüdür, çünkü i?kenceyi uzat?r.

Insan hatasini bir baskasina itiraf ettiginde unutur onu; ama çogu kez öteki kisi bunu unutmaz.

?nsan kahkahalarla güldü?ü zaman, kabal??? ile tüm hayvanlar? geride b?rak?r.

Evini ate?e veren ö?le yeme?ini de unutur ve bu yüzden bazen yeme?ini küllerde arar insan.

Dilencileri yok etmek gerek, çünkü insan onlara verince de pi?man oluyo, vermeyince de.

Do?a bize ald?rmad???ndan, do?an?n ortas?nda kendimizi öyle rahat hissederiz ki.

Yüre?inin sesine kulak verene iyi denilir. Ama sadece yükümüne kulak verene de iyi denilir.

Yaln?zca mezarlar?n oldu?u yerde gerçekle?ir dirili?ler.

Yumu?ak ve bar??ç?l olana iyi denilir. Ama nefsini yenen kahramana da iyi denilir.

Yi?itlik ; en büyük korkunun ve en büyük ümidinin üstüne üstüne gitmektir.

Uçuruma gözlerinizi dikip bakt???n?zda, uçurum da sizin içinize bakmaya ba?lar.

Sosyalistlerin üslubu, umudlar? ve hayalleri, zarars?z koyun mutlulu?unun bir ifadesidir.

Sahip olunmas? zorunlu tek ?ey var: Ya yarad?l??tan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar taraf?ndan inceltilmi? bir ruh.

Hakikâti gözünden vurmak için var olma istemi' laf?n? ortaya atan, isabet ettiremedi ?üphesiz; böyle bir istem yok çünkü ! Var olmayan isteyemez de; ama var olan. nas?l bir de var olmay? ister ki ?

Gelece?in önsezileri! Geçmi?i de?il gelece?i yüceltmek! Gelece?in mitini bulmak! Umut içinde ya?amak! ?ansl? anlar! Ard?ndan perdenin yeniden inmesine izin vermek ve dü?üncelerimizi kesin ve yak?n amaçlara indirgemek!

Seyirciler bulan?k suda bal?k tutan ile derinden su çekeni kolayca kar??t?r?yor.

Pek çok insan bir zamanlar girdikleri yol hakk?nda inatç?d?r, amaçlar? hakk?nda inatç? olanlar ise çok azd?r.

Öyle kolay bir sanat de?ildir uyumak. Onun u?runa bütün gün uyan?k durmak gerekir.

Sahip olmak ve daha ço?una sahip olmay? istemek , tek kelimeyle büyümektir. Bu hayat?n kendisidir.

Kendine kar?? cebir kullanmayana iyi denilir. Ama nefsini yenen kahramana da iyi denilir.

?nsana göre maymun nedir? Gülünecek bir ?ey ya da ac? bir utanç...??te üstinsana göre de insan aynen böyle olacak ; Gülünecek bir ?ey ya da ac? bir utanç!

?nsanl???n içinde müthi? bir güç , kendini de?arj etmek , yaratmak istemektedir.

?yi huylu insana, mücadeleden kaçana iyi denir. Ama sava?ç? olana da ve zaferi tutkuyla isteyene de iyi denir.

?nsanlar?n bir ?eyleri var ki , gurur duyuyorlar onunla. Ne diyorlard? , onlar? gururland?ran ?eyin ad?na ? E?itim diyorlar ; kendilerini keçi çobanlar?ndan ay?rt eden ?eymi? bu!

Herkes hakk?nda biraz fazla ?ey biliriz ! Ve kimileri saydamla?salar da kar??m?zda, yine de geçemeyiz ya içlerinden.

Kopyalar Hiç de seyrek olmayan ölçüde, önemli insanlar?n kopyalar?yla kar??la??r?z ve ya?l?boya tablolarda oldu?u gibi, burada da ço?u insan orijinallerden de?il kopyalardan daha çok haz almaktad?r.

?nsan öyle bir iptir ki hayvanla insanüstü aras?na gerilmi?tir. Uçurum üstünde bir ip.

?nsan?n ve insanl???n tarihi bilinmez olarak seyreder. Ama ideal hayaller ve onlar?n tarihi , bize geli?menin kendi gibi görünmektedir.

Baz?lar? seyrederken hayati en önden, kendime bir sahne buldum oynad?m. Öyle bir rol vermi?ler ki, okudum okudum anlamad?m.

Altedin bugünün efendilerini, ey karde?lerim, ?u küçük insanlar?. Ey yüksek insanlar, altedin küçük erdemleri, küçük kurnazl?klar?, k?l? k?rk yaran özenmeyi, kar?nca gösteri?ini, ac?nas? rahat dü?künlü?ünü, en büyük ço?unlu?un mutlulu?unu! Boyun e?mektense umutsuzlu?a dü?ün daha iyi. Bugün ya?amay? bilmedi?iniz için ey yüksek insanlar sizi seviyorum do?rusu. Siz en iyi böyle ya?ard?n?z da ondan!

?nsan?n kendisi, onun en büyük hatas?yd?: kendisine bir rakip yaratm??t?; bilim, insan? Tanr?salla?t?r?r- insan bilimselle?ince rahiplerin ve tanr?lar?n i?i biter.

Bütün hedefler yokedilmi?tir. De?er biçmeler birbirlerine kar?? cephe alm??lard?r.

Ahlak; uzun, korkusuz bir sahtekarl?kt?r.

Ahlakl?l?k yeni ve daha iyi geleneklerin ortaya ç?kmas?na kar?? direnir: aptalla?t?r?r.

Do?runun kay?ts?z ?arts?z dostuna iyi denilir. Ama sayg?nl???n insan?na nesnelerin nurland?r?c?s?na da iyi denilir.

Ah bu melankoli. ?nsan?n gerçekten bo?ulabilece?i bir deniz var m?d?r?

Bar?? zaman?nda sava?ç? kendine çatar.

Birini suçlamak üzere ileri uzatt???n elinin 3 parma??n?n seni gösterdi?ini unutma. !

Bir genci bozman?n en iyi yolu, ona ayn? dü?üneni farkl? dü?ünenden daha çok saymay? ö?retmek.

Benim hayalimdeki a?k, iki insan?n birbirini sahiplenme duygusundan çok daha öte bir ?ey.

Damlar?n üstünde yükselen kuleleri görmek için , ?ehri terk etmen gerekir.

Ba?kalar? yarar?na çok ?ey yap?ld??? için dünya mükemmel de?ildir.

Despotlar. , havan?n ahlakl? oldu?u bölgeleri severler.

Felsefe, yaratman?n anlam?n? kavramaya çal??an bir ak?md?r.

Arzular?m?z o kadar ?iddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin : i?te bu , neredeyse ahlak?n tan?m?d?r.

Gerçek erdem, yaln?zca aristokrat az?nl?k içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.

Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan ya?am duygusunun özünde gizli olan ac?y? anlat?r; müzi?in verdi?i heyecan?n yap?s?nda da bu ac?dan uzakla??p onu uzaktan izleme dü?üncesi vard?r.

?yi olan nedir? Kudret hissini , kudret iradesini , insan?n içindeki kudreti yükselten her ?ey! Kötü olan nedir? -Zaaftan ç?kan her ?ey!

?nsandaki güçlü ve ulu olan her ?ey insanüstü ve d??sal olarak dü?ünüldü. ?nsan kendini çok küçümsedi. Kendindeki iki yan? birbirinden ayr? iki alana böldü insan ; De?ersiz ve güçsüz yan? ile güçlü ve ?a??rt?c? yan?n?..?lkine insan dedi , ikincisine ise Tanr?!

Bence hayat?n kendisi geli?me içgüdüsü , idame içgüdüsü , güçlerin biriktirlmesi içgüdüsüdür : Güce yönelmenin olmad??? yerde çökü? vard?r. ?ddaam ?udur ki, insanl???n yüce de?erlerinde i?te bu yöntem esiktir ; en kutsal isimler alt?nda hüküm süren de?erler , çökü? de?erleri , nihilist de?erlerdir.

Bizi farkl? k?lan ?ey , tarihte , do?ada veya do?an?n arkas?nda hiçbir Tanr?'y? tan?mamam?z de?ildir. Bizi farkl? k?lan , Tanr? diye hürmet edileni Tanr?'ya benzer bulmamam?zd?r.

Biz , tekrar ahlaktan ar?t?lm?? olan dünyada ya?amaya cesaret eden az ve çok say?dakiler ; Biz putperestler! ?nanca göre ; Olas?d?r ki biz , pagan inanc?n ne oldu?unu ilk kavrayanlar?z. ?nsan?n kendisi için daha yüksek varl?klar tasarlamas? , lakin O'nu iyinin ve kötünün öte yan?nda görmesi sözkonusudur. Her yüksek olman?n , ahlaks?z olarak takdir etmek mecburiyetinde kal?nmas? sözkonusudur. Biz , "Olimpus"a inan?r?z! Çarm?ha gerilene de?il!

Bu dünya ba?lang?c? ve sonu olmayan güçten bir canavard?r. Büyüklü?ün , güç büyüklü?ünün çelikten sabit bir toplam?d?r. O , ne daha büyür ne de daha küçülür. Kendini tüketmez. Tersine sadece de?i?ir ama bütün olarak de?i?mez derecede büyüktür

Büyük kozmik söylem: "Ben vah?etim, ben kurnazl???m". Bir hatan?n ve tüm ac?n?n sorumlulu?unu üstlenme korkusuyla alay etmek (yarat?c?n?n alay?). Hiçbir zaman olunmad??? kadar ac?mas?z olmak, vs. -kendi yap?t?ndan tatmin olman?n en üst biçimi; bu biçimi, b?kmadan usanmadan yeniden in?a etmek için parçalar. Ölüm, ac? ve yok olma üzerinde yeni bir zafer.

Ah, buldum onu karde?lerim! ??te, en yüce dorukta kan?yor sevinç p?nar? benim için! Burada, hiçbir ayak tak?m?n?n benimle birlikte içemeyece?i bir ya?am var! Ak???n nerdeyse pek yo?un geliyor bana, ey haz p?nar?! Dolduray?m derken, s?k s?k yeniden bo?alt?yorsun kadehi!

Ahlak, evrensel de?ildir.

Ahlak, sürü hayvan?n?n içgüdüsüdür.

Ahlaksal olay yoktur, yaln?zca olaylar?n ahlaksal yorumu vard?r.

Ahlaka boyun e?me, bir hükümdara boyun e?me gibi kölece ya da ma?rur ya da ç?karc? ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da dü?üncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun e?me asl?nda ahlaksal de?il.

Ahlak yarg?lar? ve cezaland?rmalar?, daha az s?n?rland?r?lm?? olanlara kar?? (özgür olan bireylere kar??) ruhsal olarak s?n?rland?r?lm?? olan?n gözde intikam biçimidir.

Ahlaksal" diye nitelenen yönetmelikler gerçekte, insanlara kar?? olup insanlar?n mutlulu?unu kesinlikle istemezler. Keza bu yönetmelikler "insanl???n mutlulu?u ve refah?" ile ba??nt?l? olmaktan uzakt?r.

Ahlak, ele?tiren elleri ve i?kence aletlerini kendisinden uzak tutmak için sadece her türlü korku arac?na hükmetmekle kalmaz: Onun güvencesi, kullanmas?n? çok iyi bildi?i bir tür göz boyama sanat?nda yatar: nas?l "co?turulaca??n?" bilir. S?k s?k, tek bir bak??la ele?tirici iradeyi felç etmeyi, hatta kendi taraf?na çekmeyi ba?ar?r.

Ahlakl?l?k törelere itaat etmekten ba?ka bir ?ey de?ildir (özellikle art?k de?ildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke de?i?mez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve de?erlendirmelerde bulunmakt?r. Gelene?in emretmedi?i ?eylerde ahlak yoktur. (Tan K?z?ll???, Madde 9) Sadece gelenek oldu?u için bir inanca ba?lanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! Öyleyse, ahlakl?l???n ön ko?uluna namussuzluk, korkakl?k ve tembellik olmuyor mu?

Av ve zafer için tutkuyla donanan görkemli y?rt?c? hayvan, sar???n canavar görmezlikten gelinemez. Bu gizli temel, zaman zaman patlar, hayvan tekrar vah?ete döner. Romal?, Arap, Alman, Japon soylulu?u, Homeros'un kahramanlar?, ?skandinav Vikingleri ... tümü de bu gereksinimi payla??yorlard?. Nereye gitseler arkalar?nda "barbar" kavram?n? b?rakan bu soylu ?rklar, en yüksek kültürlerinde bile, bunun bilinçlili?ini gösteriyor, gururunu ta??yorlard?. insanlar do?ar, büyür, ya?ar ve ölürler önemli olan çok ya?amak de?il ya?ad??? sürece fazla bir?eyler yapabilmektir.

Ah!..En yüksek umutlar?n? kaybeden soylular tan?d?m ben. ?imdi kara çalmaktalar tüm yüksek umutlar?na. Art?k küstahça ya??yorlar, anl?k hazlar içinde , ve ertesi güne dair hedefleri yok neredeyse..."Ruh , ?ehvettir!" .... böyle derlerdi. Bu s?rada k?r?ld? ruhlar?n kanatlar? ; ?imdi yerlerde sürünüyor ruhlar? ve kirletiyor kemirdi?i her ?eyi..Bir zamanlar kahraman olmay? dü?ünüyorlard?...?ehvet dü?künüler ?imdi. Kahraman , art?k onlar için bir kasvet ve deh?et!Fakat sevgim ve umudumla sana yemin ederim : terk edip gitme ruhundaki kahraman?!Kutlu tut en yüksek umutlar?!

En gizliler!, en güçlüler!, en korkusuzlar!, en yar?gecemsiler!, bir ???k istermisiniz? Bu dünya kudrete yönelik iradedir. Bunun d???nda hiçbir ?ey de?ildir. Bizzat sizde kudrete yönelik iradesiniz. Bunun d???nda hiçbir ?ey de?ilsiniz!

Gelenek nedir? Bize yararl? olan ?eyleri emretti?inden dolay? de?il, bize emretti?inden dolay? itaat etti?imiz yüksek bir otoritedir.

Geli?tirmi? oldu?umuz tüm de?erler, dünyan?n gerçek do?as?n? görmemizi engellemek amac?yla geli?tirilmi? araçlardan ba?ka hiçbir ?ey de?ildirler.

Ho?lanmad???m?z bir dü?ünceyi öne sürdü?ü zaman bir dü?ünürü daha sert ele?tiririz. Oysa, bizi pohpohlad???nda onu daha sert ele?tirmek uygun olacakt?r.

?radenin tatmini de?ildir zevkin sebebi..Tersine irade ileriye gitmek ister ve kendine engel olan her ?eyin üstesinden gelmeye çal???r. Zevk hissi düpedüz iradenin tatminsizli?inden ortaya ç?kar. Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ula?amamas?d?r.

?radenin temini de?ildir zevkin sebebi. Tersine irade ileriye gitmek ister ve o engel olan her ?eyin üstesinden gelmeye çal???r. Zevk hissi , düpedüz iradenin taminsizli?inden kaynaklan?r. Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ula?amamas?d?r.

Bir tanr?y? yaln?zca iyinin tanr?s? olma durumuna sokan do?aya ayk?r? i?di?lenmi?lik, burada her türlü çekicili?ini yitirirdi. Ki?inin iyi olan tanr? kadar kötü olan?na da gereksinimi vard?r: ki?i kendi varolu?unu yaln?zca ho?görüye, insanc?ll??a borçlu de?ildir ki..öfkeyi, öcü, k?skançl???, alay?, kurnazl???, ?iddeti tan?mayan bir tanr?, neye yarard? ki?

?nsanlarla ileti?im içinde olmak, kalbini herkese açmak... Bu, liberal dü?ünceli olmakt?r. Soylu bir misafirperverlik gösterebilecek yap?daki insanlar, perdesi çekik ve kepenkleri kapal? çok say?da pencereden belli oluyor. Bu insanlar, en güzel odalar?n? bo? tutuyorlar. Neden? Çünkü katlanmak zorunda olmad?klar? misafirlerini bekliyorlar.

Kibar ve soylu olana iyi denir. Ama kimseyi hor görmeyene ve kimseye yukar?dan bakmayana da iyi denir.

Mutluluk hedef de?ildir. Tersine kudret duygusu hedeftir. ?nsan?n ve insanl???n içinde müthi? bir güç kendini de?arj etmek , yaratmak istemektedir. O, hiçbir zaman mutluluk hedefi olmayan patlamalar?n kesintisiz zinciridir.

Tüm yaz?lm??lar?n içinde en çok kanla yaz?lan? severim. Kanla yaz, göreceksin ki kan, tindir.

Asl?nda biz tüm kalbimizle sadece bir tek ?eyle ilgileniyoruz- eve bir ?eyler götürmekle". Bunun d???nda hayatla, ya?ananlarla ilgili olanlar-hangimiz bunlar için yeterince ciddiyete sahibiz? Ya da zamana? Bu tür ?eylerle korkar?m ki hiçbir zaman tam olarak "ilgilenmedik": Yüre?imiz orada de?il i?te-hatta kula??m?z bile!

#404

 
© 2015
AŞK