Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Sözleri

Hiçbir zaman do?ru insan ç?kmaz kar??na. Ya zaman yanl??t?r ya da insan.

Dü?tü?ünde Yan?nda Olan De?il, Kalkman ?çin El Uzatan Dosttur. Unutma, Kötü Günde Katk?s? Olmayan?n ?yi Günde Hissesi Yoktur.

Bil ki, ?nsan?n de?erini varl??? de?il yoklu?u gösterir. Unutma, Yoklu?u bir?ey de?i?tirmeyenin, varl??? gereksizdir.

Kalp birkez k?r?ld? m?, Hiç kimseye ald?rmaz ve hiçbir?eyi umursamaz. Belki mutlulu?un sonu, ama huzurun ba?lang?c?d?r bu.

Ne garip de?il mi ? Sevdi?imiz insan?n her yalan?nda bir do?ru, Sevmedi?imiz insan?n her do?rusunda bir yalan arar?z.

Asl?nda insan? en çok ac?tan ?ey; hayal k?r?klar? de?il. Ya?anmas? mümkünken, ya?ayamad??? mutluluklard?r.

?nsanlar?n birbirini tan?mas? için en iyi zaman, ayr?lmalar?na en yak?n zamand?r.

Tok olan aç?n halinden anlamaz derler; ama bazen, aç olan da aç?n halinden anlam?yor...!

Hayatta hep mutlu olursam, Hayalini kuracak neyim kal?r?

Yanl?? ki?iden samimiyet bekledi?in an, k?r?l?yorsun.

Hiçbir ?eye ?a?mamak, çok ak?ll? olman?n belirtisidir derler; bence ayn? ölçüde ve ayn? güçte ahmakl?k belirtisidir de.

Güzel bir kad?n göze, ?yi bir kad?n kalbe ho? görünür. "Birincisi p?rlanta gibi ama geçici, ?kincisi mutluluk kadar gerçekçidir.

Hayata yeniden ba?lasayd?m, saniyelerin nabz?n? tutard?m.

Rahatl?kla mutluluk olmaz. Mutluluk ac?yla elde edilir. ?nsano?lu hayata mutlu olmak için gelmemi?tir.

Kad?n? kalk?nd?ran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden do?mas?n? sa?layan biricik kuvvet a?kt?r.

Birini terk etmeye karar verdi?inde o karar?n alt?nda yatan gerçek Asl?nda senin çoktan terkedilmi? oldu?undur...

Bazen susars?n..yenilmi? san?rlar seni, eksik ve yaramaz. Unutma, susan bilir ki konu?tu?u zaman kimse kald?ramaz.

Kad?nlar sözleriyle de?il, gözleriyle konu?ur asl?nda. Bu yüzden onlar? anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yaln?zca.

Kimbilir insanlar?n seni a?a??lamas? belki daha iyidir. Böylelikle hiç olmazsa kendilerini sevmek zahmetinden kurtar?yorlar.

Baz? insanlar gülü?leriyle kendilerini büsbütün ele verirler, siz de onun bütün iç yüzünü bir anda anlay?verirsiniz. Hatta hiç ?üphe yok ki zeki bir gülü? bazen i?renç olur, iyi görebilmek için her ?eyden önce içten olmak gerekir.

Gülü?, ruhun hiç ?a?mayan aynas?d?r. Yaln?z çocuklar kusursuz bir gülü?le gülmesini bilirler.

Gururlu bir insan, ancak kendini bilen ve kendini büyük bir titizlikle sorgulay?p, küçümseyen insand?r.

Bulu?lar gerçekle?tirenler, dahiler alanlar?yla ilgili çal??malar?n?n ilk y?llar?nda ço?u kez son y?llar?nda da toplum taraf?ndan hep birer salak olarak görülmü?lerdir.

?nsan?n yapt??? yanl??lardan en büyü?ü, ba?kalar? kar??s?nda gülünç olmaktan korkmas?d?r.

?nsan daima ba??na gelen felaketleri sayar, sevinçleri de?il. E?er saysayd?, dün...yan?n kendisine yeterince mutluluk sunmu? oldu?unu anlard?.

Elindeki güç kadar oluyor, insan?n isyan? da!

?nsan, hayata iki anlam yükler: Biri a?larken, di?eri gülerken ve tek bir kere k?ymet bilir; O da elindekini kaybederken.

Mutlu olman?n iki yolu var: Ya isteklerinizi azaltacaks?n?z ya da imkanlar?n?z? zorlayacaks?n?z.

Her ?ey üstüne üstüne geliyorsa, Belki de sen ters gidiyorsundur..

Bir kad?n bak?yor pencereden. Mutsuz. Bir adam geçiyor kar?? kald?r?mdan. Umutsuz... A?k, tam ortada duruyor. Adam bak?yor. Kad?n a?l?yor. A?k, geçip gidiyor.

Kimilerine derler ki: Bu sersem, bundan adam olmaz. " Bende diyorum ki: "Ne yaps?nlar peki, yanl?? hayat do?ru ya?anmaz.

Ba?ar?l? olmay? hedefleyen bir kimsenin, ba??na gelecek zararlar? ve y?k?mlar? da göze almas? gerekir. Bu da, sa?lam bir ki?ili?e sahip insanlarda bulunabilir ancak.

Üstün zekal? insanlarda paradokssal dü?ünceler olu?ur. Onlar ya?amlar? boyunca bu dü?üncelerinden dolay? ?zd?rap çekerler. Ve dü?ünceleriyle birlikte ya?aman?n bu denli ac? verici, hatta imkans?z olmas? için yüksek bir fiyat ödemi?lerdir.

Ya?amdan korkmay?n çocuklar. ?yi, do?ru bir ?ey yapt???n?z zaman ya?am öyle güzel ki.

Erkek, ula?amad??? kad?n? lanetler. Kad?n, ula?amad??? erke?e "a?k" der.

Dünya m? y?k?ls?n yoksa bir bardak çay m? içersin?" deseler.."Ben çay?m? içtikten sonra dünyan?n can? cehenneme" derdim.

Ac? ve ac? çekme, büyük bir zekaya ve duyarl? bir yüre?e sahip ki?iler için her zaman kaç?n?lmazd?r...

?nsanlar aptal olmasalar bile, ?unu söyleyeyim ki, deh?etli nankördürler. Evet, hem de e?i bulunmaz bir nankör. Bana kal?rsa insan?, iki ayakl? nankör yarat?k diye tarif edebiliriz. Bu kadarla yetinirsek, en önemli kusuru unutmu? oluruz. ?nsan?n en büyük kusuru: Erdemsizli?idir.

?nsanl??a hizmet yolunda büyük i?ler ba?armay? dü?lüyorum s?k s?k, gerçekten de insanlar?n mutlulu?u u?runa çarm?ha gerilmeye bile giderim belki, ama öte yandan bir insanla ayn? odada iki gün yaln?z kalmaya dayanamam, bunu deneyimlerimden biliyorum. Bana yak?n olunca ki?ili?i onurumu eziyor, özgürlü?ümü k?s?tl?yor. Gelgelelim, ki?ilerden nefret etti?im ölçüde insanl??a olan sevgim art?yor.

Kad?n, her ihtiyac?n? kar??layacak tek bir erke?i ister. Erkek ise, tek ihtiyac?n? kar??layacak her kad?n?.

Gerekti?i zaman a?lamaktan çekinme. Çünkü gözya?lar?, söyleyemediklerini söylemek içindir.

Her mutsuzlu?un ötesinde yine ya?am bekler..Ama insana özgü bir yeteneksizliktir ya?ayamamak !..Yoksa hangi bal?k bo?mu? kendini ; Hangi serçe atlam?? damdan.

Bir insan?n en iyi tarifi iki ayakl? ve nankör olmas?d?r.

Bir gün sana dair yazacak yer olursa, o yerde ilk kar??la?mam?z? anlat?r?m ; Bu, bir ?ey ifade etmeyen bo? bir hikayedir !..Ama ben ondan tam bir pramit yapt?m...!

Ba? kald?ranlar? her zaman yenecek üç güç vard?r yeryüzünde bunlar; mucize, s?r ve otoritedir.

E?er sen, ba?kalar?ndan kendine sayg? beklersen bu onlar için büyük bir ?eydir. Sadece kendine sayg? duyabilirsen di?erleri de sana sayg? duymaya mecbur kal?r.

Bil ki, 'mutlu son' diye bir?ey yoktur. Çünkü, Bir ?eyde 'son' varsa orada mutluluk yoktur !

Zerrece suçum olmad??? halde birtak?m dü?ler kurarak kendi kendimi suçlu buldu?um olmu?tur...!

Birisini sevmek; onu Yarat?c?'n?n kastetti?i ?ekilde görmektir.

?yi insan, gülü?ünü sevdi?iniz ki?idir.

Üzülmek ve ac? çekmek, büyük bilinçler ve derin yürekler için her zaman zorunludur.

?nsan bir?eyi elde etmek için çabalar. Onu elde edince de bir kenara atar. Gerçek de?erini ise onu kaybedince anlar.

Hayat bir s?navd?r; ama di?er s?navlara pek de benzemez. Çünkü bazen yapt???n bir yanl??, tüm do?rular?n? götürebilir.

Hayat?m?zda en yüce, en güçlü, en faydal? dayana??m?z, ana baba evinden kalan hat?ralar?m?zd?r.

Bir anne için, evlad?n?n kap?s?nda durup, ondan sadaka ister gibi sevgi dilenmekten daha onur k?r?c? bir ?ey olamaz.

?nsan?n ruhunu yücelten ac?, ucuz bir mutluluktan daha de?erlidir.

Gözleri sürekli gözlerindeyse sana olan merak?ndand?r; ama gözlerini senden kaç?r?yorsa, o gözlerde sana ait bir?eyler vard?r.

Seni benden kopar?yorlar. Hay?r, hay?r! Seni de?il; kalbimi kopar?p götürüyorlar. Nas?l i?tir bu? Hem a?l?yor, hem gidiyorsun.

Kalbi olup da akl? olmayan bir kad?n, akl? olup da kalbi olmayan bir kad?n kadar mutsuzdur.

Bir kad?n?n ya?am?; herhangi bir erke?e boyun e?ip ba?lanmak için bir aray??tan ba?ka bir ?ey de?ildir.

?nsan gayeye ula?mak için çal??may? sever, fakat ula?may? pek istemez; bu hal hiç ?üphesiz çok gülünçtür.

Sevmek; Güzel birinde a?k? aramak de?il, Bir ba?kas?nda; 'Kendini bulmakt?r.

Sevmek; güzel birinde a?k? aramak de?il. O ki?ide, bilmedi?in bir zaman?n beklenmedik bir an?nda, 'kendini bulmakt?r.

Ac? ve üzüntü, engin bir bilinç ve derin bir yürek için her zaman zorunludur.

Bir a?ac?n önünden onu sevmeden, onun var olu?undan mutluluk duymadan geçilebilece?ini akl?m alm?yor.

E?er kirli bir ?rma?? içine al?yorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmal?s?n.

E?er kar??ndaki ki?i kad?nsa, yapaca??n hamleyi iki kere dü?ünmen gerekir. Çünkü o hep bir ad?m öndedir.

?nsan?n yaln?zca mutlulu?a de?il , mutsuzlu?a da ihtiyac? vard?r. Mutluluk kadar mutsuzluk da gereklidir.

Bir anl?k mutluluklar de?il mi ya?am? bunca güzel, bunca ya?an?las? k?lan?

Sadece hayat veren de?il, hayat verip hak eden, baba ad?n? ta??yabilir.

Hayatta elinden gelen her?eyi yapmadan, seçti?in kad?n? sevmekten vazgeçip onu gerçek karakteriyle görmeye ba?lamadan önce evlenme.

Bir insan umudunu yitirir ve amaçs?z kal?rsa, s?rf can s?k?nt?s? bile onu bir hayvana çevirebilir.

?una kesinlikle inan?n ki, halk?n? anlamayan, onunla ba?lar?n? koparan insan bunu yapt??? ölçüde yurduna inanc?n? yitirir, ya dinsiz olur ya da duygusuz bir odun.

Amac?na ula?mak için hiçbir ?eyi küçümseme, tam ula?amazsan bile dene ; Belki ba?ar?rs?n. Hepimizin güvenini ba?lad???m?z ?u ' Belki ' hiç de az?msanmayacak bir umuttur.

Yeni bir ad?m atma, yeni bir kelime söyleme, insanlar?n en fazla korktu?udur.

Bence, ?eytan diye bir ?ey gerçekte yoksa, ki?io?lu uydurmu?sa onu, kendine bakarak, kendisini örnek alarak uydurmu?tur.

Ben hasta bir adam?m... Gösteri?siz, içi h?nçla dolu bir adam?m ben. San?yorum, karaci?erimden hastay?m. Do?rusunu isterseniz, ne hastal???mdan anlad???m var, ne de neremin a?r?d???n? tam olarak biliyorum.

Diyelim ki, derin bir ac?m var, kar??mdakinin ac?m?n ölçüsünü tam olarak ö?renmesi olanaks?zd?r. Çünkü o hiçbir zaman benli?ime gitmez, sadece bir ba?kas? olarak kal?r.

?nsan?n kendisinden yüz cevirmeye, dünyada olup bitenleri gormemezlikten gelmeye hakk? yoktur.

Kolay bulunan bir sevgi mi, yoksa insan? yücelten bir ac? m? daha önemli ?

Kad?n, her ?eyi gören gözü bile aldat?r.

Çocuk dünyan?n en büyük saadetidir.

Niyeti iyilik olan, kar??la?t??? kötülü?e tak?l?p kalmaz.

?uras? aç?kt?r ki, biz sevgiyi ac?ya bulayarak severiz.

Ac?da hazlar?n en tatl?s? sakl?d?r.

Zamana güven, her ?ey unutulur.

Tanr? olmasayd? her?ey mûbah olurdu.

Sevgi her zaman kar??l?k görür, kin de.

Sevgi ile kin kalpte uzun süre bar?namaz.

Bu dünyadaki en zor ?ey, kendi kendine sad?k kalmakt?r.

Her insan herkes kar??s?nda her ?eyden sorumludur.

Evlenme bo?anma i?i s?rf kad?nlar?n elinde olsayd?, bir tek nikah sa?lam kalmazd?.

?nsano?lu çok derin bir varl?kt?r. Ben tanr? olsayd?m bu kadar derin yaratmazd?m.

Herkesin yanl?? yapt??? ?eyi sen do?ru yaparsan; Herkesin yapt??? do?ru, senin yapt???n yanl?? olur.

Rus'u kaz?y?n, alt?ndan kesinlikle Kazak ç?kar.

?yi yürekli ak?ls?z bir aptal, kötü yürekli ak?ll? aptallar kadar mutsuzdur. Bilinen bir gerçek bu...??te ben iyi yürekli, ak?ls?z aptal?n biriyim. Sen de zeki, kötü yürekli bir aptals?n. ?kimiz de mutsuzuz, ikimiz de ac? çekiyoruz.

#406

 
© 2015
AŞK