Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gabriel Garcia Marquez Sözleri

Kaybedecek bir ?eyi olmayanlardan korkmal?s?n. Çünkü onlar, kazanmak için her?eyi yaparlar.

Bir insan?n en büyük hatas?; gere?inden fazla de?er vermek de?il, kendine hak etti?inden daha az de?er vermektir.

Bir sona geldi?in için a?lama, onu ya?ad???n için gülümse.

Önemli olan, hayatta ba??na ne geldi?i de?il, neyi nas?l hat?rlad???nd?r.

Birlikte gülüyorsan?z mutluluktur, Birlikte a?l?yorsan?z dostluktur; ama birlikte susuyorsan?z bu a?kt?r...

?nsan? sadece sözler ele vermez, Gözler de içinde bir?eyler gizler. Hatta sözler ne kadar inkar etsede; gözler her?eyi söyler.

E?er biraz akl?n varsa; mutluluk için istedi?i ?artlar? bulamay?nca, buldu?un ?artlarda mutlu olmay? bilmelisin.

Her an gülümse, bo?ver ne dü?ündü?ünü bilmesinler. Ve her?eye ra?man patlat bir kahkaha, b?rak neden güldü?ünü merak etsinler.

Birini özlemenin en kötü yolu, yan yana oturdu?un halde onu hiçbir zaman elde edemeyece?ini bilmendir.

Asl?nda kötü insan yoktur hayat?n hiçbir evresinde, her insan huzur verir; kimi geldi?inde, kimi gitti?inde.

Birisine yabanc?la?man?n en kötü biçimi yan?nda oturuyor olup ona hiçbir zaman ula?amayaca??n? bilmektir.

Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme, üzgün oldu?unda bile. kimin, ne zaman a??k olaca??n? bilemezsin.

E?er ona bir ?ans daha veriyorsan, kendini birdaha kand?rmay? göze al?yorsun demektir.

Kimi ne kadar dü?ünürsen dü?ün; "Dü?üncelerin en derini, ba??na yast??a koydu?un an ba?lar.

Bir ili?kiyi kad?n ba?lat?r, kad?n bitirir. Ama ba?latan ve bitiren ayn? kad?n olmayabilir.

Ki?isel bir tav?r olarak alma..Hayat?n sahte oldu?unu ö?rendikten sonra, Sadece seni de?il kimseyi umursam?yorum. hepsi bu!.

Öyle güzel gülmelisin ki, ?nsanlar seni a?latmaya utanmal?.

Daha iyi bir insan ol ve yeni bir insanla kar??la?madan, o ki?inin de senin kim oldu?unu bildi?ini ümit etmeden önce, kendisinin kim oldu?unu bildi?inden emin ol.

Gerçek arkada?, elini tutan, kalbine dokunand?r.

Ne kadar ya?ayabilece?ini biliyor musun ? O halde sar?l sevdi?ine son nefesin gibi.

Fakirlik, elini cebine att???nda bo? olmas? de?il; elini ç?kard???nda tutacak birinin olmamas?d?r.Kaybedece?ini bile bile neden mücadele ediyorsun? dedi. Ölece?ini bildi?i halde ya?ad???n? unutmu?tu.

Hay?r, ben zengin de?ilim. Paras? olan fakir bir adam?m. Zengin olmak ve paras? olmak ayn? ?ey de?il.

Sevdi?inin bir ba?kas?yla mutlu oldu?unu görmekten daha ac? bir ?ey varsa, O da sevdi?inin seninle mutsuz oldu?unu görmektir.

Bir bayana han?mefendilikten daha çok yak??an bir k?yafet, ve onu zerafetten daha çok güzelle?tiren bir makyaj yoktur.

Benden nefret edenlerden nefret edecek vaktim yok. Çünkü ben, bana de?er verenleri sevmekle me?gulüm.

Seni k?racak insanlar her zaman olacakt?r; öyleyse güvenmeye ihtiyac?n var, sadece dikkatli ol.

Zaman?n? seninle geçirmekle ilgilenmeyen biriyle zaman?n? harcama.

Asla unutmay?n ki, bir evlilikte en önemli ?ey mutluluk de?il, istikrard?r.

Birini daha iyi tan?madan ve bu ki?inin senin kim oldu?unu bilmesinden önce kendini daha iyi bir ki?iye dönü?tür ve kim oldu?unu bilerek kendine güven.

Adalet... Topallayarak gelir fakat geldi?i her yerde ayn?d?r.

Seni k?racak insanlar her zaman olacakt?r; Yani güvenmeye ihtiyac?n var, O halde onu bo? insanlar u?runa harcama.

A?z?ma giren her ?ey beni ?i?manlat?yor, a?z?mdan ç?kan her ?ey ise bana s?k?nt? veriyor, beni utand?r?yor.

Ucuz insanlara pahal? gelmen senin de?il onlar?n suçu. Unutma ki, ?nsan anlayana çok, anlamayana eksik görünür. hepsi bu !

Olmuyorsa zorlama, ya hayallerin k?r?l?r ya kalbin. Unutmu? gibi yap. Çünkü güzel ?eyler; Onlar? hiç beklemedi?inde gerçekle?ir.

Konu?arak anlat?lmaz her?ey, bazen susmak yeter asl?nda. Unutma; Konu?mak bir ihtiyaç olabilir, ama susmak cevapt?r anlayana.

Gitme zaman? gelmi?se 'dur' demenin; Zaman geçmi?se 'dön' demenin; Ve a?k bitmi?se 'yeniden' demenin. Hiçbir anlam? yoktur.

Her erkek zeki, güzel, anlay??l? ve onu çok sevecek bi kad?n ister. ?yi güzelde adama sormazlar m?, bunlar? hakedecek ne yapt?n.

Her zaman seni üzecek birileri olacakt?r, yapman gereken insanlara güvenmeye devam etmek, kime iki defa güvenece?ine daha fazla dikkat etmektir.

Çok bekleyen, daha az olan? ümit etmeyi de bilir.

Bazen öyle konu?acaks?n ki kar?ndaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bi susacaks?n ki kar??ndaki konu?maya cesaret edemeyecek .

Ke?ke tan?masayd?m dedi?im kiç kimse olmad? benim. Ke?ke beni tan?mas?na izin vermeseydim" dediklerim oldu !

Kendini çok zorlama, en güzel ?eyler onlar? en az bekledi?inde olur.

Hiç kimse gözya?lar?n? hak etmez, onlara lay?k olan ki?i ise zaten seni a?latmaz.

?nsan? sadece sözler ele vermez, Gözler de içinde bir?eyler gizler. Hatta sözler ne kadar inkar etsede; gözler her?eyi söyler.

Zaman?, onu seninle birlikte geçirmeye haz?r olmayan biriyle geçirme.

Tüm dünya için sadece bir ki?i olabilirsin, fakat baz?lar? için sen bir dünyas?n.

Sen istedi?inde sana â??k olmamas?, sana â??k olmad??? anlam?na gelmez.

Mutluluk kaps?n? kapad???nda, bir di?eri aç?l?r; ama biz kapanan kap?ya o kadar bakar?z ki, aç?lm?? olan yeni kap?y? göremeyiz.

Yüre?in haf?zas? kötülükleri unutur, iyilikleri ise saklar ve büyütür. Ve bu hileli ustal?k sayesinde geçmi?in yüklerini kolayl?kla omuzlayabiliyoruz.

Seni sen oldu?un için de?il, seninle birlikte oldu?umda ben oldu?um için seviyorum.

Günün birinde hepimiz sonsuza dek susaca??z. Onun için sevdiklerinize ?imdi 'Seni seviyorum. ' demekten çekinmeyin.

Ruh e?ini hala bulamad?ysan üzülme..Bu senin e?siz bir ruhunun oldu?unu göster...

Daha iyi bir insan ol ve yeni bir insanla kar??la?madan, o ki?inin de senin kim oldu?unu bildi?ini ümit etmeden önce, kendisinin kim oldu?unu bildi?inden emin ol.

Bitti diye üzülme, ya?and? diye sevin.

Belki de Tanr? uygun ki?iyi tan?mandan önce yanl?? ki?ilerle tan??man?, onu tan?d???nda minnettar olman için istedi.

Birini daha iyi tan?madan ve bu ki?inin senin kim oldu?unu bilmesinden önce kendini daha iyi bir ki?iye dönü?tür ve kim oldu?unu bilerek kendine güven.

Sen ü?ürken onun yoklu?unda, O senin varl???ndan bile habersizdir.

Her?eyin bir sonu var, do?rudur ! ama en mutlu son haftasonudur.

Ya?anan her ?eyin bir sebebi vard?r.

Yazmay? sürdürmek isteyen ünlü bir yazar ?öhrete kar?? kendisini sürekli korumal?d?r.

Bir adam babas?na benzemeye ba?lad??? anda ya?land???n? anlar.

#463

 
© 2015
AŞK