Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Galileo Galilei Sözleri

?nsana hiçbir ?ey ö?retemezsin; ö?renmeyi ancak kendi içinde bulaca??n? ö?retebilirsin.

Evrenin kitab? matematik diliyle yaz?lm??t?r.

Ke?fedildikten sonra gerçekleri anlamak kolayd?r. Mühim olan ke?fetmektir.

Ku?ku, bilimin babas?d?r.

Tabiat?n kitab?, matematiksel sembollerle yaz?lm??t?r.

?ki gerçek birbiriyle asla çeli?mez.

Hiçbir ?ey ke?fetmeksizin büyük meseleleri uzun uzad?ya anlatmak yerine, ke?ke bir tek olgu, hatta küçük bir ?ey ke?fetseydim.

Hiçbir ?ey ö?renemeyece?im kadar cahil birine hiç rastlamad?m.

Ölçülebileni ölç, ölçülenmeyeni ölçülebilir yap. Do?an?n kitab? matematiksel bir dille yap?lm??t?r.

Kainat dedi?imiz kitap , yaz?ld??? dil ve harfler ö?renilmedikçe anla??lamaz. O, matematik dilinde yaz?lm??;harfleri üçgen, daire ve di?er geometrik ?ekillerdir. Bu dil ve harfler olmaks?z?n kitab?n bir tek sözcü?ünü anlamaya olanak yoktur.

Her ?eyi bilme ?eklindeki bu kendini be?enmi? küstahl???n temeli hiçbir zaman hiçbir ?eyi anlamam?? olmaktan ba?ka bir?ey de?ildir. Bir kerecik bile olsa, tek bir ?eyi tam olarak anlama deneyimi olan ve bilginin nas?l elde edildi?ini gerçekten duyumsam?? olan bir kimse, kendisinin hiç anlamad???, sonsuz say?da ba?ka hakikatlerinde var oldu?unu fark eder.

#425

 
© 2015
AŞK